Øieren Sagbruk (Lillestrøm)

Øieren Sagbruk ble opprettet i 1913, og var det tidligere Øieren Dampsag & Høvleri som gikk konkurs og ble overtatt av kreditoren Centralbanken. Norges Statsbaner hadde behov for et sagbruk som kunne produsere sviller og materialer som jernbanen trengte. Saken ble forelagt Stortinget som bevilget kr 135 000 til kjøp av bruket. Det nye navnet ble nå Øieren Sagbruk.

Øieren sagbruk i 1923

I 1921 brant bruket ned, bortsett fra maskin- og kjelehuset, og omkring 100 mann sto uten arbeid. De fleste fikk jobb på Egeberg Brug som jernbanen leide for å kunne fortsette produksjonen av sviller. Allerede året etter gikk leiekontrakten ut, og de fleste som hadde tilhørt Øieren Sagbruk, ble arbeidsledige. Siden Norges Statsbaner hadde bruk for et sagbruk som kunne produsere trelast for jernbanen, og for å hindre at enda flere ble arbeidsledige i Lillestrøm, ble det søkt Stortinget om midler til å gjenreise sagbruket.

Øieren Sagbruk i 1961

Etter en kort debatt ble det bevilget penger til et nybygg, og i 1923 stod det nye bruket ferdig. I de økonomiske nedgangstidene i 1920- og 1930-åra gikk bruket med underskudd fordi produksjonen av sviller var mye større enn behovet. Lageret ble overfylt, og i 1927 måtte arbeidsstokken reduseres fra 60 til omkring 20 mann. Bruket ble likevel ikke nedlagt fordi bedriften var statlig.

Bruket hadde en jevn produksjon til etter krigen. Da økte den som følge av gjenoppbyggingen i landet og reparasjoner og uvidelse av jernbanen. I 1950 var arbeidsstokken økt til 80 mann.

Litteratur