Det første telegrammet i Norge

Det første telegrammet i Norge ble den 19. desember 1853 sendt fra Norges første bomvokterstue som nettopp var oppført, rett nedenfor Nordre Stalsberg. Det ble sendt på en dobbellinje for telegraf fram til stedet der Oslo Sentralstasjon ligger i dag, og lød: «The telegraph in order between here and Christiania. »

Denne kartskissen over sagbrukene viser også vokterstua som det historiske telegrammet ble sendt fra. Originalskissen er opptegnet 1854.

At de brukte engelsk, hadde sin naturlige forklaring. Banen ble bygd i et samvirke mellom engelsk og norsk kapital, og i hovedsak med engelsk kompetanse med Robert Stephenson som den ledende.

I instruksen for Norsk Hoved-Jernbane - Hovedbanen - het det:

«…intet tog må forlate en stasjon før stasjonsmesteren ved telegraf har fått underretning om at det i samme retning foregående tog har forlatt neste stasjon».

På en ensporet bane som her ble anlagt, sier det seg selv at det er enda mer om å gjøre at motgående tog ikke befinner seg på sporet. Uansett: Togtrafikken var avhengig av en telegraflinje.

Ved Stalsberg måtte den nye jernbanen krysse den bestående veien i en planovergang. Dette gjaldt hovedveien fra daværende Gisledal, som gikk opp Gislebakken for så å fortsette som «Strømsveien» – nå Gamle Strømsvei – videre til Lørenskog og Christiania. Bomvokterstua var nødvendig for å sikre de veifarende, og telegrafen var nødvendig for å motta og sende meldinger om tog som skulle passere.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar 2007: Gisledal mølle. Et hundreårsminne for Strømmen. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Nordsveen, Arve: «Norges første telegram sendt fra Strømmen». Skytilen nr 1-2011.