Fogd (bokmål) eller fut nynorsk var en embetsmann med oppgaver innenfor rettsvesen og oppebørsel. De rettslige oppgavene var myndighet som politi og påtaleansvarlig i straffesaker. Oppebørselsoppgavene var knyttet til innkreving av skatter og bøter. Fogden var underordnet amtmannen og Rentekammeret.

Ansvarsområdet til fogden ga ham stor makt over personene i sitt embetsdistrikt, og mange fogder var upopulære og fryktet i befolkningen.

Ordet fogd/fut kommer fra middellavtysk vogel, som er en forvanskning av latin (ad)vocatus - altså samme ord som har gitt opphav til ordet advokat. På tysk ble det uttalt med f for v. Det fantes i en norrøn form, fóguti, som er kjent fra 1300-tallet. Andre skrivemåter var fógt, fólguti, og fógutr. Den nyere formen fogd kommer fra dansk foged, en form som også ble brukt i Norge i og med at dansk språk ble brukt i juridisk sammenheng her i landet i dansketida. Formen fogd er kun gangbar i bokmål og riksmål, mens fut er gangbar i bokmål og nynorsk.

Litteratur og kilder