Folketall

Folketall er et mål på en menneskelig befolknings størrelse, det vil si antall mennesker innenfor et gitt område. Den sikreste måten å bestemme folketallet på er gjennom en folketelling. I moderne tid har man i Norge også en god løpende oversikt idet fødsler og dødsfall oftest blir registrert raskt etter at de har intruffet, men det er alltid usikkerhetsmomenter som for eksempel uregistrert migrasjon.

For tidlige tider har vi bare anslag på folketall i Norge. Først i det 17. århundre ble det laget manntall som gav god nok oversikt over befolkningen til at anslagene kan utarbeides med rimelig grad av nøyaktighet. Folketellingen 1769 var første gang man telte hele befolkningen i Norge i motsetning til å bare telle den mannlige delen av befolkningen. Den kom til at folketallet i Norge på telledagen var 723–618.