Kjaglidalen

Kjaglidalen er en dal i Bærum, Isielvas dalføre fra Bjørumsaga og nordvestover. Kjaglidalen er den største forkastningsdalen i Oslomarka. Tett og urteaktig vegetasjon er skapt av et gunstig klima og næringsrik jordbunn. Den frodige vegetasjonen gir næring og ly for et rikt dyre- og fugleliv.

Kjaglia gnr. 70 ligger i dalen.
Foto: Bærum bibliotek (1946).

Navnet kan være utledet av «kjage» i betydningen strev eller anstrengende arbeid. En annen forklaring er kjag som botanisk navn på store bregner og tett vegetasjon av urteaktige planter.

Kjaglidalen naturreservat

Kjaglidalen naturreservat ble opprettet ved Kgl. res. 14. juni 2002, utvidet 16. des. 2005, og utgjør 1852 dekar. Formålet med fredningen er å bevare interessante geologiske og kvartærgeologiske avsetninger, et rikt og variert skogområde med forskjellige utforminger av edelløvskog, rike barskog- og sumpskogområder, mange sjeldne og plantegeografisk interessante arter, en artsrik fauna og kulturlandskapstrekk som forteller om tradisjonell bruk av dalen.

Dalen er et viktig geologisk referanseområde, og berggrunnen omfatter hele serien av basalter og rombeporfyrer i Oslofeltet. Store forekomster av gråor-heggeskog, gråor-askeskog, alm-lindeskog og innslag av snelle-askeskog. For øvrig finnes rike barskoger, særlig er et barskogområde i nord meget variert med et stort antall vegetasjonstyper. Denne delen av reservatet fremstår som et av de mest kontinuitetspregede områdene i indre Oslofjord. Floraen er generelt meget artsrik, med mange plantegeografisk interessante arter. En forekomst av gulveis er sannsynligvis Norges største, mens ramsløk her har sin nordligste lokalitet på Østlandet. Fuglelivet er rikt og vel dokumentert.

Nord for reservatet ligger Djupdalen landskapsvernområde.

  Kjaglidalen er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.959798648378154° N 10.41192956542969° Ø