Kor (arkitektur)

Et kor er i arkitektur den del av en kirke som presten leder gudstjenester fra. Det er geistlighetens del av kirken, mens skipet er menighetens del. I eldre kirker er skillet mellom kor og skip tydelig markert, mens moderne kirker kan være oppført uten kor. Man markerer da ofte alterområdet ved å heve det til et nivå over resten av kirken. Koret kan også være markert med en alterring. I koret står alteret, eller dersom det er flere altre i kirken, høyalteret. I katolske kirker vil man også ofte finne tablernakelet i koret.

I Reksteren kirke er koret tydelig markert ved at det er heva over nivået i skipet, og ved at kirkebygget smalner inn. Dette er en svært vanlig planløsning.
Foto: Ukjent / Lokalhistorisk arkiv i Tysnes

I kirker fra middelalderen vil ofte koret være større i forhold til skipet enn det som er tilfelle i kirker av senere dato. Dette er fordi man på viktige høytidsdager ofte hadde flere prester til stede, slik at det trengtes mer plass. Men det er heller ikke uvanlig å komme over middelalderkirker med svært små kor, i tilfeller der man ikke så noen grunn til å bygge større fordi det uansett sjelden eller aldri ville oppstå problemer. I klosterkirkene var det spesielt store kor, fordi munkene holdt tidebønn og messer der. I slike kirker kunne man oppleve at koret var større enn skipet, fordi det ikke var noen fast menighet som skulle ha plass. Tidligere var det vanlig med et gitter mellom kor og skip, spesielt i klosterkirkene hvor munkene skulle leve adskilt fra verden.

Det finnes en rekke eksempler på eldre kirker hvor en opprinnelig liten kirke eller et kapell har blitt påbygd, slik at den eldste delen ender opp som koret i den nye kirken. Dette ser man blant annet i flere stavkirker.