Lensmann

En lensmann er lederen for politiet i landkommuner. Betegnelsen går tilbake til en posisjon kalt bondelensmann, som er kjent fra 1270-årene. Bondelensmannen var en lokal representant for lensherren, det vil si den som hadde fått et område i len og styrte dette. Lensherren kunne også bli omtalt som lensmann, men i historieskrivning har man gjerne valgt å bruke ordet lensherre for å unngå forveksling.

Bondelensmann

Bondelensmannen ble valgt blant bønder av godt ry i lokalsamfunnet, og representerte sysselmannen eller lensherren. Da fogdeembetet ble innført ble bondelensmannen underlagt fogden. Det var fogden som utnevnte bondelensmannen, men almuen måtte godkjenne valget.

Etter innføringen av enevelde og overgangen fra len til amt i 1660-årene var det amtmannen som utnevnte bondelensmenn etter anbefaling fra almuen.

Politi

 
Lensmannsgården Fagertun på Nøtterøy er fra ca. 1850.

Ved politireformen i 1994 ble lensmennene integrert i politidistriktene ved at han administrativt ble lagt inn under politimesteren, og dermed nå helt inngår i politiorganisasjonen. De tidligere omfattende sivile gjøremål er bortsett fra namsmannsfunksjonen overført til andre etater. Det er nå liten forskjell i gjøremålene mellom politiet og lensmennene. Politimestrene er ledere for landets politidistrikter, og dermed sjef for både lensmennene (i landlige strøk), og politistasjonssjefene (i mer befolkningstette strøk), innen sitt distrikt.

Kilder og referanser