Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for luftforskning - NILU er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor for miljøforskning, som ble grunnlagt 1. juni 1969. Instituttet har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. Med bakgrunn i forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er organisert som en uavhengig stiftelse.

Norsk institutt for luftforskning - NILU
Foto: NILU/NILU

Lokalisering

Instituttet har sitt hovedkontor i Instituttveien 18 på Kjeller, ved siden av Institutt for energiteknikk (IFE), men har siden høsten 1994 også kontor i Framsenteret (FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning) i Tromsø. Forskningen i Tromsø er særlig knyttet til miljøproblemene i polarområdene og Barentsregionen. I tillegg har instituttet siden 2001 vært etablert med datterselskap i Polen, Abu Dhabi og Sør-Afrika. NILU har også lokaler i på Blindern i Oslo.

Historie

NILU ble grunnlagt 1. juni 1969 som institutt under Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Instituttet ble fristilt som selvstendig stiftelse 16. desember 1985. Det har siden opparbeidet seg som et av de ledende forskingsmiljøer og vitenskapelige laboratorier i Europa som hovedsakelig arbeider med problemer relatert til luftforurensing. Med rundt 200 ansatte, omtrent halvparten forskere, er NILU blant Europas største luftforskningsinstitutter.

Forskningsoppgaver

 
NILU utfører en rekke målinger i arktiske strøk.
Foto: NILU/NILU

NILU driver miljøforskning med hovedvekt på kildene til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning av luftforurensning. NILU foretar også vurdering av virkningene som forurensninger har på økosystemer, helse og materialer. Instituttet har både nasjonale og internasjonale oppgaver, og har mange oppdrag som koordinator for internasjonale miljøprosjekter. NILU har siden 1977 hatt ansvaret for å anbefale målemetoder, samle inn og bearbeide data. NILU er også en av fire samarbeidende institusjoner i «Temasenter for luftkvalitet» under Det europeiske miljøbyrået (EEA). NILU har en ledende internasjonal rolle i det å samle inn, lagre og stille til rådighet måledata fra atmosfærisk forskning og måleprogrammer. Som ansvarlig for internasjonale databaser mottar NILU data fra flere land.

Som spesialist på å levere systemer for måling av luftforurensninger og overvåking av luftkvalitet har NILU også utviklet et automatisk overvåkingsprogram for luftkvalitet i byer og urbane områder. Systemet, som kalles for AirQUIS, er et dataverktøy som gir beslutningstakere muligheten for å overvåke, planlegge og vurdere luftkvaliteten og foreta tiltak.

En vesentlig del av NILUs forskningsoppgaver er overvåke klimaendringer, global luftkvalitet og langtransportert luftforurensning fra overvåkingsobservatorier i Norge.

Kilder


  Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.