Kjøpsvik og Kjøpsnes (Narvik gnr. 219 – 223)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpsvik og Kjøpsnes
Kjøpsvik med Lappholmen og Hulløy i bakgrunnen. Foto Isak K. Hassel.png
Kjøpsvik med Lappholmen og Hulløy i bakgrunnen.
Foto: Isak K. Hassel
Sted: Tysfjord
Fylke: Nordland
Kommune: Narvik
Gnr.: 219 - 223
Postnummer: 8590

På Tysfjordens nordside, i le av Hulløya og ved Indre Tysfjords innløp, finner vi kommunesenteret Kjøpsvik. Tettstedet er ikke lokalisert på ett gnr, men består av en klynge gårder; gnr. 19 Kjøpsvik, gnr. 20 Kjøpsnes nedre, gnr. 21 Kjøpsneshaugen, gnr. 22 Kjøpsnes mellem og gnr. 23 Prestegården. Kjøpsvik, med gnr. 19, grenser i nordvest mot gnr. 18 Fredagsvik ved Fredagsvikneset. I vest går grensene mot gnr. 18 Fredagsvik og gnr. 16 Kjelkvik over fjelltoppene Vetten [514 m.] og Lifjell [850 m.]. I nordøst grenser Kjøpsvik mot gnr. 24 Kikvik. På motsatt side av Indre Tysfjord ligger blant annet gnr. 33 Storå, som fram til 1900 var det største jordbruks-samfunnet i Tysfjord. I våre dager er Nordcems sementfabrikk det tydeligste landemerket i Kjøpsvik. Stedet var fram til 1960-tallet isolert fra resten av kommunen med unntak av båt. Utbygginga av ferge-forbindelsen til gnr. 60 Drag, og bygginga av riksvei 827 gjennom Efjord har knyttet Kjøpsvik tettere sammen med omverden.

Gårdsnavnene Kjøpsvik og Kjøpsnes er i følge Olaf Ryghs ”Norske Gaardnavne” utledet av ”kaup”, altså kjøp eller handel. Man må dermed anta at stedet har vært sentralt for varehandel langt tilbake i vår historie. De fem gårdene på Kjøpsneset går i dag under fellesnavnet Kjøpsvik. Dette kommer trolig av at posten ble ekspedert hos kjøpmann Lind nede i Kjøpsvik, og at navnet ble hengende ved stedet ved innføringen av postnummer.

Jordsmonnet i Kjøpsvika består av mineraljord etter isavleiringer og fra overliggende forvitringer av fjellgrunn. Gnr. 19 regnes derfor for å ha middels til høy bonitet. Kjøpsnesgårdene blir derimot regnet for å ha meget høy bonitet. Dette skyldes at jordsmonnet består av mineral-jord, i hovedsak fra forvitringer fra underliggende kalkfell, med et sterkt innslag av organisk jord.


Kjøpsvik i de eldste tider

De massive kalkforekomstene i Pæsa har vært med på å forme livet i Kjøpsvik-området i over 1000 år. I dag vil vi først og fremst tenke på utviklinga av industri-samfunnet på 1900-tallet, men kalkfore-komstene har også vært en viktig for-utsetning for at folk bosatte seg her før den tid. Kalk har en svært positiv innvirkning på plantevekst, og for Kjøpsnes kan vi se at denne gir jordsmonnet svært høy bonitet eller produksjonskapasitet. Dette var trolig en viktig forutsetning for at stedet ble en av de sentrale finnerydningene i Tysfjord i løpet av jernalderen.

Vår første kilde til menneskelig bosetting i Kjøpsvik er gårdshaugen som vi i dag finner ved den gamle prestegården. Haugen inneholder et kulturlag bestående av avfall fra bosetting så langt tilbake som perioden 775-1350 e.kr. Fra samme ti er det registrert kulturpåvirkning i området, som mest sannsynlig stammer fra beite-virksomhet. Lars Børge Myklevold i Museum Nord anslår at Kjøpsnes ble benyttet som en samisk sesongboplass fra høst til vår i denne tidsperioden, der man har beitet sau og geit – kanskje også noe ren. Undersøkelsene forteller oss at her var snakk om fehold, men ikke åkerbruk. Av mangel på sikre geografiske funn må vi fram til 1500-tallet før vi igjen finner spor etter de samiske bosetterne.


1500-tallet

Mens man i Tysfjordens omliggende kommuner kan finne mange spor etter befolkninga si, må vi i Tysfjord helt fram til skattelistene på 1500-tallet for å finne den skriftlige spor etter den sjøsamiske befolkninga. Dette kom av samenes økonomiske selvråderett, og at grensene mellom Norge og Sverige ikke var formelle. Folket på Kjøpsnes endte dermed ofte opp med å betale skatt til både den Dansk-norske og den Svenske krona. Ved den svenske skatteinnkrevinga i 1559 ble det registrert 9 skattebetalere på Kjøpsnes, eller Oaffe som stedsnavnet het på lulesamisk. Med utgangspunkt i skatte- listene kan vi anslå at Kjøpsnes hadde et sted mellom 25 og 30 beboere. Gården var dermed den mest folkerike i fjorden, men til forskjell fra våre dager, utgjorde folketallet her ”bare” ¼ av Tysfjords samlede befolkning.


1600-tallet

Den doble beskatninga av Tysfjordsamene vedvarte formelt til fredsslutninga med Svenskekongen etter Kalmarkrigen i 1613. Selv om man nå var kvitt trusselen fra de svenske skattefutenes spontane raid, ble ikke den økonomiske situasjonen automatisk noe bedre av den grunn. Med svenskene ute av fjorden ble danske-kongens skatteinnkreving opptrappet. På toppen av det økende skattetrykket ble sjøsamenes suverene posisjon i fjorden utfordret av nordmenn, som begynte å bosette seg i Tysfjord fra starten av 1600-tallet.

Som en del av finneodelen, systemet hvor samene hadde en begrenset selvråderett over jorda si, ble ikke Kjøpsnes bosatt av bumenn på 1600-tallet. Mens den generelle trenden var en gradvis norsk overtakelse, klarte samene på Kjøpsnes å sitte på brukene sine. Svingningene i Lofotfiskeriene fra 1650-tallet ble nådestøtet for mange omliggende finnerydninger, men her sto man sterkere rustet. Dette kom hovedsakelig av at Kjøpsnes sammen med Helland var fjordens beste korngård. Kombinert med fedrift unngikk man dermed å måtte gå fra gård og grunn. Hvis vi ser på Kjøpsvik finner vi at situasjonen var en annen. Her ble gården overtatt av en bumann rundt 1650-tallet. I landkommisjonens ned-tegnelse fra 1661 er derfor Einer Guttormsen oppført som oppsitter av kongens jord. Som vanlig var skulle de samiske rettighetene heretter bortfalle, og gården utlegges til vanlig bygsel. Så ble likevel ikke tilfelle.


Kjøpsvik og Kjøpsnes matrikuleres

Ved matrikuleringa av Kjøpsvik i 1667 ble gården igjen registrert som ”finnejord og rydning”, noe som tilhører ett av svært få tilfeller i vår historie. I artikkelen ”Tysfjord inntil 1780 – jord og rettigheter”, argumenterer Alf Ragnar Nielssen for at dette har sammenheng med at gården kun var bosatt av en bumann i en kortere periode før 1661, og deretter bosatt av samer. At man ikke fulgte landkommi-sjonens prinsipp om ”en gang kronens gård – alltid kronens gård”, forteller oss at de samiske rettighetene til jorda sto sterkt i denne perioden. Oppsitter i Kjøpsvik i 1667 var for øvrig Peder Andersen. Matrikkel-kommisjonen oppga gårdsproduksjonen hans til en utsæd av korn på 1 ½ tønne og et husdyrhold på 2 kyr, 10 sauer, 10 geiter og 1 hest. Ettersom her også var god tilgang på fyringsved ble Kjøpsvik taksert til ei landskyld av ½ våg fisk.

I 1667 det største samiske gårds-samfunnet i Tysfjord på Kjøpsnes. Hvor mange oppsittere gården nøyaktig hadde kan vi ikke fastslå, for i matrikkelen er gården registrert under samlebenevnelsen ”Kiøbsnes med indre Kichuig”. Oppført under denne finnerydninga finner vi: Einer Østensen, Erland Arensen, Aasmund Elleffsen, Øste Ollesen, Joen Pedersen, Jacob Joensen, Edias Erichsen, Hagen Ollesen, Gudmund Anderssen, Michel Aanonsen, Morten Ellefsen, Olle Erchsen, Harald Colbensen, ”enka Barbara”, Aren Ollesen, Steffen Erichsen, Einer Gullichsen og Torben Jacobsen. De atten brukerne sådde til sammen 10 tønner korn, og holdt 34 kyr, 5 kalver, 56 sauer, 50 geiter og 2 hester. På bakgrunn av gårdens beskaffenheter ble den skyldsatt til 6 våg fisk.


Ei tung tid

Fram mot 1700-tallet gjennomgikk den samiske befolkninga i Tysfjord mange utfordrende år. Ikke bare sviktet fiskeriene oftere enn de slo til, men også epidemier rammet fjordfolket. Ved manntallet i 1701 finner vi derfor at den samiske befolkninga som helhet hadde gått fra 445 personer i 1667 til nå bare 270, en nedgang på 39,3 %. Den norske delen av befolkninga opplevde kun en nedgang på 3,4 % i samme periode, noe som medførte at deres posisjon ble styrket. På Kjøpsnes kan vi også se en tydelig nedgang i befolkninga mellom 1701 og 1720. I manntallet for 1701 hadde plassen, som nå var inndelt som ”indre og ytre Kiøbsnæs”, til sammen 8 leilendinger med et estimert folketall på 40 personer. Neste sammenlignbare kilde er futeregnskapet over Salten fra 1720. Her blir det oppgitt at Ander Anderssen, Suend Poulsen, Peder Larssen og Erich Olssen drev ytre Kjøpsnes, mens Anders Erichsens part i indre Kjøpsnes lå øde. Det ble også bemerket at Erich Olssen var uten noen formue. På om lag 20 år hadde Kjøpsnes dermed gått fra å ha 8 til 3 skattebetalende gårdbrukere.

Kjøpsvik, som i 1667 hadde fått tilbake statusen som finnerydning, ble fram mot århundreskiftet liggende øde. I manntallet for 1701 er plassen dermed ikke nevnt. I futeregnskapet for 1720 er gården derimot registret som kongens gods, med Petter Hendrichssen som bygsler av den 2 pund store eiendommen. De samiske rettighetene til jorda var herved borte for all ettertid.


Mot fornorsking

Fra starten av 1700-tallet og gjennom de neste 100 årene ble det fra statens side gjennomført en omfattende fornorskings-prosess i Tysfjord. Prosessen må sees i sammenheng med grensestridene mot Sverige, og den samiske kulturens manglende statstilknytning. Med å sette et tydelig norsk preg på befolkninga ble faren for en tilbakevendende svensk intervensjon mindre. Vi kan blant annet se Thomas von Westen og samemisjonens misjonering som en innledende del av utviklinga. Med tapet av naturreligionen og senere overgang til bumennenes språk, klær og levemåte, og tap av selvråderetten til jorda, ble det sjøsamiske fjordfolket gradvis fornorsket. Som vi har sett, ble Kjøpsvik allerede før 1720 innført i kronens jordebok. For Kjøpsnes del skulle det gå ytterligere 39 år før skyldsettings-kommisjonen banket på dørene. 6. juli 1759 ble de to Kjøpsnes-gårdene innført i kronens jordebok etter en kongelig resolusjon av 1755, hvor det ble vedtatt at alle jordeiendommer i riket skulle skattes likt. De samiske rettighetene til selvvalg av oppsittere var dermed en saga blått.

Selv om den sjøsamiske kulturen var i ferd med å viskes bort, var Kjøpsnes og Kjøpsvik preget av den samiske drifts-måten gjennom hele 1700-tallet. Denne var først og fremst tydelig i form av at fjellet ble utnyttet for sine ressurser i langt større grad enn hva bumennene gjorde. Tradisjonen med sommersætring var heller ikke vanlig blant de tilflyttende nordmenne. For Kjøpsnes del finner vi at deler av Hulløya var underlagt gården, og ble benyttet som sommerbeite.

Ved matrikuleringa av gården i 1723 hadde ”indre Kiøbsnes tre oppsittere; Peder Larsen, Ander Erichsen og Poul Ingvaldsen. Om forholdene rundt finnerydninga får vi vite at plassen ”ligger for Middags solen, er vaadagtig og tonglendt – temelig letvunden og icke søderlig til Korn. Staaer til at forbædre”. Til tross for de naturgitte forholdene ble her sådd 4 tønner korn av den intensive jorda, mens det ble sådd ½ tønne på hvile-andet. Dette ga ei samlet avling på 7 ½ tønne korn. Med høstinga va 20 lass høy kunne gården huse 9 kyr, 2 kalver, 16 sauer og 1 hest. Antallet dyr forteller oss at brukerne måtte holde seg til den tradisjonelle driftsformen, hvor dyrene ble sultefôret gjennom vinterhalvåret. Også ”ytre Kiøbsnæs” hadde tre oppsittere i 1723; Anders Andersen, Suend Poulsen og Poul Suendsen. Gården ble sakt å ha de samme beskaffenheter som ”indre Kiøbsnæs”, men var regnet for mer tungvunnet. Av jorda sørget oppsitterne for å høste 10 tønner havret korn og 24 lass høy. Herav kunne de fø 10 kyr, 4 kalver, 36 sauer og 2 hester.

Med handelsvirksomhetens spede begynnelse på 1750-tallet begynte Kjøpsvik gradvis å endre framtoning mot et handelssted, mens Kjøpsnes i all hovedsak kom til å framstå som tradisjonelt jordbrukssamfunn fram til et stykke ut på 1900-tallet.


Jektefart og handel

Fram til 1743 ble all bygdehandel i Lødingen prestegjeld foretatt av ei eneste jekt. Etter denne tid fikk Ole Pedersen Aargaard på Kjøpsnes tillatelse til å drive jektefart. Herifra drev han handel med de omliggende gårdene i Tysfjord. Fra 1750 til 1784 overtok Peder Pettersen drifta, og endret lokalitet fra Kjøpsnes til Kjøpsvik. Fra 1784 kom den mektige Willum Jacobsen Lind inn i jektefarta, og endret dermed Kjøpsviks historie for all ettertid.

Etter å ha overtatt løvet til jektefart i 1784, og gjestgiverbevillinga fra Peder Pettersen i 1785, mottok Willum Jacobsen Lind kongeskjøte på Kjøpsvik-gården den 4. oktober 1786. I tillegg til gården i Kjøpsvik var også Fredagsvik underlagt eiendommen, som fikk ei samlet landskyld på 2 pund 12 mark. Lind drev startet så opp det foreløpig største byggeprosjektet i Tysfjords historie. Husene som vi i dag ser igjen på samtidige malerier ble alle reist av Lind. Etter å ha sittet med konsesjonen på bygdehandelen i om lag 15 år, valgte Willum Lind å gi fra seg denne på slutten av 1790-tallet. Fokuset ble i stedet rettet mot utviklinga av handelsstedet og gjestgiveriet på Kjøpsvik. Ny jekteskipper ble Hans Zahl, som slo seg ned på Hestnes, på det som senere ble prestegården på Kjøpsnes.

Lappholmen fungerte som kirkegård for Kjøpsvik og omegn fram til slutten av 1800-tallet. Foto: Isak K. Hassel.


1800-tallet

Ved inngangen til det 19. århundret framsto Kjøpsnes og Kjøpsvik i et nytt lys. Fra å ha vært ei finnerydning nedenfor Kjøpsnes, var Kjøpsvik blitt den ledende drivkrafta i samfunnsutviklinga. Dette kan alene tillegges Lind-familiens aktivitet, hvor de blant annet hadde overtatt jorda på matr.nr. 104 Kjøpsneshaugen, og drev denne i kombinasjon med matr.nr. 101 i vika. Gårdsdrifta på Kjøpsnes hadde dermed fått private interessenter. Kjøpsneshaugen ble ikke Lind-familiens eneste investering. Også Fredagsvik, Forså, Straumsnes, Mannfjord, Losvik, Nes, to parter i Kjelkvik, Grunnfjord, Skogvoll, Kikvik og Straumen kom etter hvert i familiens eie. Da Willum Jacobsen Lind gikk bort i 1802 var jordegodset i boet hans verdsatt til 2233 riksdaler, der var om lag 1500 riksdaler i blant annet varelageret og utestående gjeld, mens pengebeholdningen var på 11.430 riks-daler.

Etter Willum Linds død giftet enka Petronelle Lind seg på ny, nå med John A. Reener fra Kjeøy i Lødingen. Reener var ingen hvem som helst, da han var sønn av trondheimsborgeren Anders Reener, som drev handel i Lødigen.


Folketellinga 1801

Vårt første oversiktsbilde over gårdsdrift og næringsvirksomhet i Kjøpsvik får vi gjennom folketellinga fra 1801. Her er Erland Amundsen og Christopher Olsen oppført som leilendinger, mens Hans Christophersen var husmann med jord på ”Kybsnæs”. De livnærte seg alle av gårdsbruk, og for Erland Amundsens del er det anmerket at han var ”find”. Plassen hadde til sammen 14 beboere. I ”Kybsvig” var Willum Jacobsen Lind fremdeles ”gjæstgiver og gaardbeboer”. Sammen med kona Petronelle var han far til sønnen Jacob f. 1792. På gården finner vi for øvrig Petronelles mor Olava Lind og pleiebarna Niels Amundsen og Inger Hansdatter. Familien hadde i alt ansatt 8 tjenere, noe som vitner om ei omfattende drift.


Perioden 1800-1860

Fra ankomsten i Kjøpsvik i 1802 fortsatte John Reener og Petronelle Lind å bygge opp familiens verdier. Petronelle og John drev handelsstedet og de øvrige eiendommene fram til 10. november 1827, da Jacob Willum Lind overtok skjøtene for til sammen 1500 spesidaler. Jacob ble gift med Maren Marie Anderdatter Reener i 1813, og paret fikk i løpet av 1830-tallet barna; Bergitte Lucie f. 1813, Willum Schytte f. 1814, Anne Katarina f. 1816, Peternille Jonetta Reener f. 1818, Elisabeth Iverine f. 1819, Jacobine f. 1824, og Petter Andreas f. 1825. I 1831 gikk Maren Marie Lind bort, og etterlot Jacob som enkemann. Tida i enkestanden ble ikke langvarig, for allerede i 1833 ble Jacob Lind gift med den 16 år yngre Anne Sophie Hersleb Dreyer f. 1808, fra Øksnes. Hun var datter av Anne martha Schelderup og Arnoldus Schytte Dreyer. Som med sin forrige kone, ble også Jacob i sitt andre ekteskap velsignet med en ny ungeflokk. Samme år som ekteskapet sto kom sønnen Arnoldus Martin til verden. I de påfølgende årene kom Maren Maria f. 1835, Jacob f. 1837. Jacob Ingeman Sandrup f. 1839, Helene Cathrine f. 1840, Sara Susanna Bing f. ca. 1841, Amalie Wilhelmine f. 1844, Ellen Margrethe f. 1845 og Anne Sophie f. ca. 1848 til verden.

Med Jacob Linds bortgang i 1848 ble enka Anne Sophie Lind sittende som bestyrer av handelsvirksomheten. Først i 1856 overdro hun denne til sin nå 23 år gamle sønn Arnoldus Martin Lind.


Perioden 1860 til 1900

I årene mellom 1860 og 1900 skulle komme til å bli Lind-familiens store æra i Kjøpsvik. Velstanden omfattet ikke bare eierskap i Kjøpsvik-gården og omliggende gårder rundt om i Tysfjord, men også de fire resterende gårdene på Kjøpsnes. Ansvarlig for de siste oppkjøpene var Arnoldus Lind, som dessverre ikke kom til få nyte beskaffenhetene sine til det fulle, for allerede 25. mars 1871 omkom Arnoldus sammen med kona Ellen i et forlis på Vestfjorden. Etter ekteparets bortgang ble skjøtene på matr.nr. 102 Kjøpsvik og 105 Kjøpsnes mellem gitt til Arnoldus yngre bror Jacob Jacobsen Lind for 8000,- kr. I tillegg til å drive handelsvirksomhet investerte Lind i skipsfart og fiskerier. Det sies blant annet at Jacob Lind skal ha vært eier av ett av fartøyene som stengte Lofotfiskerne ute av Trollfjorden ved det mye omtalte Trollfjordslaget i 1890.


Gårdsdrift på 1800-tallet

Som tidligere nevnt, utviklet Kjøpsvik og Kjøpsnes seg i forskjellig retning fram mot 1800. Kjøpsvik ble nå et handelssted med omliggende gårdsdrift, mens de stadig mer fornorskede sjøsamene holdt fram med et reint jordbruk på Kjøpsnes. Med Lind-familiens overtakelse av jorda ble dynamikken i samfunnet endret, for lei-lendingene betalte nå ikke lenger landskyld til staten, men til en lokal grunneier. Brukerne må derfor i langt større grad ha følt at det ble holdt oppsyn med deres sysler.

I 1865 forteller folketellinga oss at Kjøpsnes hadde fem bebodde gårdparter med til sammen 42 beboere. I tillegg lå lnr. 175 Kjøpsnes mellem ubebodd, og ble benyttet av Lind-familien til gressleie. Kjøpsvik utgjorde en mindre geografisk del av det voksende tettstedet, men huset likevel også fem familier og i alt 32 beboere. Mens folket på Kjøpsnes i større grad var leilendinger og husmenn med jord, var det en større andel av fiskere og personer med kapitalgivende inntekter i Kjøpsvik. Hovedsakelig var det også bare Arnoldus Lind som hadde gårdsdrift av betydning:


Gårdsproduksjon 1865

Hester Kyr Sau Gris Rein
Kjøpsnes
2
19
38
1
Kjøpsvik
1
8
32
3
30

Om vi går ti år lenger fram i tid finner vi at gårdsproduksjonen i Kjøpsvik holdt seg stabil, mens vi ser en tydelig vekst i antallet husdyr på Kjøpsnes. Utviklinga synes helt naturlig ettersom plassen nå hadde 7 husstander og i alt 56 beboere. I Kjøpsvik kan stagnasjonen i veksten forklares med at gården hadde to færre husstander enn i 1865, og seks færre beboere.


Gårdsproduksjon 1875

Hester Kyr Sau Gris Rein
Kjøpsnes
3
28
60
6
Kjøpsvik
1
6
25
1
30

Kan vi se noen årsak til at Kjøpsvik opplevde en demografisk stagnasjon mellom 1865 og 1875? Den viktigste kombinasjonen av faktorer er trolig at Arnoldus Lind og Anne Sophie Lind forble barnløse fram til 1870, da de ble foreldre til sønnen Niels Heyerdahl, og ekteparets alt for tidlige bortgang i 1871.Forliset på Vestfjorden medførte ikke bare stor sorg for den nærmeste familien, men eierskiftet må ha kommet svært overraskende på den kommende eier Jacob Jacobsen Lind. Etter ekteskapsinngåelsen med Eleonore Kristine Elise Frost Nielsen f. 1857, i 1874, begynte hjulene sakte men sikkert å gå rundt igjen. Over de neste årene ble paret foreldre til barna; Anne Sofie f. 1875, Arnoldus f. 1876, Thora Elisa f. 1878, Jacob f. 1881, Jacob f. 1883 og Astrid f. 1886. At paret kalte opp sin to første barn etter omkomne Anne Sophie og Arnoldus Lind, vitner om at ulykka i 1871 satte uopprettelige spor i Jacob Lind.


Kjøpsvik som kommuneseter

I 1867 ble Tysfjord skilt ut som eget prestegjeld. I kjølvannet av kirkas endrede administrasjon ble også Tysfjord egen kommune i 1869. Med atskillelsen fra Lødingen fikk ikke kommunen den ene administrasjonssenteret som man var vant med. Formannskapsmøtene ble i stedet holdt på hjemgården til den som til en hver tid fungerte som ordfører. Ettersom mange av Tysfjords første ordførere var bosatt nettopp på Kjøpsnes, fikk administrasjonen et tyngdepunkt nettopp her. Vi må likevel et lite stykke ut på 1900-tallet før dette ble en permanent ordning. Innføringa av lokalstyre i fjorden medførte også at flere kunne bidra med politisk påvirkning, noe som uten tvil må ha hatt innvirkning på dagliglivet.


1900-tallet

Ved inngangen til 1900-tallet var mye ved det samme gamle i Kjøpsvik. Av de mest framtredende endringene var utviklinga av prestegården på Hestnes, og Lind-familiens fortsatte økonomiske vekst. Denne må gies mye av æren for at kommuneadministra-sjonen fra 1904-5 ble værende i Kjøpsvik, da handelsmann Jacob Lind sørget for å dekke utgiftene til blant annet formann-skapsmøtene. Slik var handelsstanden med på å påvirke kommunens videre ut-vikling.

Ved folketellinga i 1900 var det i alt bosatt 121 personer i Kjøpsvik og Kjøpsnes 22 husstander. Selv om gårds-produksjonen fremdeles var høy, hadde fiskeriene seilt opp som tettstedets viktigste næringsvei. Det var Ikke bare husmennene i Kjøpsvik og småbøndene på Kjøpsnes som fikk avkastning. Også handelsmann Jacob Lind, som var noteier, var knyttet til fiskeriene. Bortsett fra fiske og jordbruk var handelsvirksomheten til Lind-familien den største arbeidsgiveren. Ti år senere hadde befolkninga i Kjøpsvik vokst til 150 personer, bosatt i 20 hus-stander på stedets fem gårdsnummer. Som vi i ettertid vet, var Kjøpsvik bare få år unna den store kartleggingen av kalksteins-forekomster. Fra utsiden kan vi se det som et hamskifte, for i 1910 var samfunnet fremdeles bygd opp rundt gårdbruk, fiske og Lind-familiens handelssted. Plassen bar likevel preg av tettstedsdannelse gjennom utviklinga av prestegården og kirka, som trakk folk til bygda. Med folkeøkningen fulgte også behovet for utbygging av kommunale tjenester. I denne perioden var anlegginga av den nye kirkegården på Lindmyra den mest framtredende.

Med etableringa av sementproduk-sjonen fra høsten 1920 endret Kjøpsvik sitt særpreg for all ettertid.


Industrialiseringa tar til

Perioden mellom 1920 til våre dager kan sees som en symbiose mellom Nordland Portland Cementfabrikk [Norcem], arbeiderne og Kjøpsvik som tettsted, hvor resultatet har vært industriell vekst, gode velferds- og økonomiske forhold for arbeiderne og et blomstrende lokalsam-funn. I de påfølgende avsnittene vil vi ikke gå inn på Norcems historie i seg selv, men se på hvordan utviklinga i Kjøpsvik ble preget av storkonsernets tilstedeværelse.


Perioden 1918 til 1945

Nordland Portland Cementfabrik ble bygget opp på Kjøpsnes fra 1918. I den innledende perioden ble utbygginga foretatt parallelt med sementproduksjonen og kalksteinsutvinning. Framfor å leie inn et eksternt entreprenørfirma til utbygginga ble anleggsarbeiderne ansatt av bedriften. Etter hvert som byggevirksomheten ble trappet ned forlot også de rene annleggs-arbeiderne Kjøpsvik. Mellom 1918 og 1925 hadde fabrikken derfor hele 700 navn innom lønningslista. Av de som ble ansatt ved oppstarten i 1918 kom 18 av dem til å jobbe for NPC fram til pensjonsalderen. Tilflyttinga til Kjøpsvik brakte med seg enkelte logistikkproblem. Fra 1922 opplevde bygda en kraftig vekst i antall barnefødsler med tilveksten av ”anleggs-generasjonen”. Til arbeidernes misnøye sto ikke utbygginga av boliger i takt med befolkingsøkinga. Fra fabrikkens side kan vi på 1920-tallet se en klar motvilje mot å la arbeiderne bygge ut private boliger i Kjøpsvik. Dette ble tydeligst representert gjennom direktør oberst Hans Finne, som i 1922 dro ned til Industriforsynings-departementet i Oslo for å stoppe utbygginga på Kjøpsnes. I dag kan en slik holdning virke underlig, men på 1920-tallet fryktet fabrikksledelsen at privat utbygging ville føre til et fattigstrøk rundt fabrikken. Tilliten til at deres lønnsut-betalinger var nok til å bygge skikkelige hus var tydeligvis ikke til stede. Det ble derfor ikke fabrikken, men sogneprest Varmann som kom til å lede an i å forbedre boforholdene for folket i Kjøpsvik. Fra 1930 fikk prestegårdsutvalget ansatt en reguleringsarkitekt, som tegnet inn tomter på prestegårdens grunn. Fra 1936 kunne dermed utbygginga starte. Fra prestegården og østover ligger i dag boligfeltet som går under navnet ”Etiopia”, navngitt etter den mest framtredende verdensnyheten dette året - Italias invasjon av Etiopia. Da NPCs ledelse så hvor vellykket utbygginga ble, ble det åpnet for videre utbygging. Etter krigen ble fabrikkstomta på Åslia bygd ut. Som ved utbygginga av Etiopia i 1936, ble utbygginga av den nye boligfeltet i 1952 navngitt etter samtidas viktigste nyheter, og fikk kallenavnet ”Korea”. Selv om det i de nevnte utbyggingsperiodene ble reist mange nye hus, ser vi likevel flere tilfeller av at tilflytterne fikk flyttet sine gamle hus fra rundt om i fjorden til ny grunnmur i Kjøpsvik – en grunnmur som for øvrig hovedsakelig ble reist på fabrikkens regning, og med eget maskineri. Sammen-lignet med de andre bygdene i Tysfjord lå Kjøpsvik nå mange hestehoder foran. Dette hadde også med tilgangen på strøm å gjøre. Etter kraftutbygginga i Indre Tysfjord fikk både industrien og privathusholdningene innlagt strøm fra 1918.

Selv om Kjøpsvik opplevde kraftig folkevekst fram mot 1940-tallet, var det ikke en forutsetning at man var bosatt i Kjøpsvik for å få jobb på fabrikken. Før krigen kan NPC nok ha foretrukket pendlere, da disse brakte med seg færre logistikkutfordringer. Fra rundt om i fjorden kom arbeidskarene til jobb i sine små ro-, seil- eller motorbåter. I NPCs første fase ble produksjonen stanset i vinterhalvåret. Båten knyttet dermed ikke bare Kjøpsvik sammen med fjordsamfunn som Storå, Tørnes og Hulløy, men var i tillegg en viktig næringsvei for arbeiderne. Kombinasjonen av industriarbeid og fiske ble dermed en videreføring av drifts-mønsteret til de lokale fiskerbøndene – ikke bare for pendlerne, men også de arbeiderne i Kjøpsvik.

Motorbåten ble et viktig redskap for pendlerne til NPC. Foto: Isak K. Hassel.


Etableringa av NPC på Kjøpsnes brakte med seg en betydelig velstands-øking for arbeiderne målt mot resten av fjorden. Sammenligner vi for eksempel med feltspattgruvene på Drag, ser vi at lønninga var opp i mot det dobbelte. I tillegg må vi regne inn at NPC begynte med helårsdrift fra 1937, mens gruvene på Drag forble sesongdrevne dagbrudd. Velstandsøkninga i Kjøpsvik førte med seg et økonomisk og kulturelt skille mellom de to største tettstedene i Tysfjord, som har blitt har blitt videreført til våre dager. I mellomkrigstida kunne dette observeres gjennom både materielle forhold som hus og klær, men også verbalt gjennom en egen sosiolekt, eller talemåte. En forutsetning for forskjellene var Kjøpsviks isolerte beliggenhet.


Paternalismens gullalder

Tiårene etter etableringa av NPC ble ei blomstringstid for kommunesenteret Kjøpsvik. Oppbygginga av tettstedet står i kontrast til resten av Tysfjord. Forskjellen lå i at folket i Kjøpsvik mottok hjelp og støtte fra NPC, mens resten av fjorden var avhengige av det tidvis skrantende kommunebudsjettet. Et eksempel er teknisk etat på fabrikken, som fungerte parallelt med, og hadde større handlingsrom enn kommunens etat. Ettersom stedet hadde vokst ut av nærmest ingenting i løpet av noen få år, ble Kjøpsvik en smeltedigel for mange møtende interesser. Med støtte fra NPC kunne arbeiderne bygge ut anlegg for sine fritidsinteresser. Blant de mest kjente tiltakene som fikk støtte var bygginga av idrettsbanen, skytebanen, skiløypa og ei skihytta. I tillegg til at man benyttet seg av materialer og lånte anleggsmaskiner, ble store deler av anleggene reist på fabrikkens grunn.

Den nevnte formen for pater-nalisme må sees i kontrast til fabrikkens vilje til å dekke arbeidernes primærbehov. Fra oppstarten hadde eksempelvis NPC sørget for produksjon av mat gjennom eget gårdsbruk og funksjonærboliger. Den utvidede forsørgerrollen strakk seg mye lenger. Selv om det i utgangspunktet var arbeiderne som iverksatte tiltakene, stilte fabrikken seg likevel aldri i veien for lokale initiativ. Også på hjemmebane hadde arbeiderne tilgang til fabrikkens ressurser. Ikke få var de som kunne bygge seg hus på ferdigarbeidet tomt og støpt grunnmur.


Mot normalisering

NPC/Norcems aktive tilstedeværelse i Kjøpsvik hang sammen med flere faktorer, hvor de viktigste var: 1) Kjøpsviks isolerte beliggenhet – her var lite tilgang på eksterne tilbud. 2) Kjøpsvik var et relativt ubebodd gårdssamfunn ved århundre-skiftet, ikke tilpasset samfunns- og kulturbehovene til et industrisamfunn. Fabrikken måtte derfor tilfredsstille til arbeidernes behov. 3) Kommune-økonomien kunne ikke ta de kortsiktige økonomiske løftene som NPC tillot seg. 4) Bedriftsledelsens lokalisering i Kjøpsvik medførte et personlig ønske om bedrede forhold. Fra fusjoneringa til Norcem i 1968, og den gradvise relokaliseringa av ledelsen, kan vi se hvordan fabrikkens deltakelse i lokalsamfunnet ble mindre framtredende.


Tettstedsutvikling

Med NPCs byggevirksomhet fra 1918 begynte gradvis handelsvirksomheten å blomstre i Kjøpsvik. Fra tidlig på 1920-tallet åpnet Stenseng kolonialforretning og senere melkeutsalg i vika. 1. juli 1920 hadde også fru Kokaas, mor til Jacob Lind, startet opp bokhandelen i Kjøpsvik. Familien drev denne fram til 1954, da Edel Hansen overtok drifta. En viktig forutsetning for drifta ble samarbeidet med NPC, som gjorde sine innkjøp av kontor-rekvisita gjennom bokhandelen. Også salg av skolebøker ga fortjeneste. 11. mai 1975 brant bokhandelen ned. Over de neste fire årene ble forretningene dermed drevet i noen brakker nede ved Lind-fjøsen. Da Edel fikk pålegg av kommunen om å rive brakkene grunnet forfall, valgte hun å si fra seg drifta. Ny bokhandler i Kjøpsvik ble Leif Kristian Klæboe. Etter omlegginga av veien til fergekaia ble butikken flyttet til kjelleren i samvirkelaget, før den fikk dagens lokalisering på 1990-tallet. Klæboe drev bokhandelen fram til 2007, da bedriften ble solgt.

Samvirkelaget som vi kjenner det i dag, ble første gang etablert av Søren Bech i 1930, i bygget som senere har vært best kjent som ”Walters Kro”. Etter krigen ble forretninga utviklet videre til det samvirkelaget vi kjenner i dag. På Kjøpsnes fant man nå både sko- og dressforetning, elektronikkforretning og en håndfull kafeer – hvor den mest populære var Vestergårds Café. Utbygginga må sees i sammenheng med etterkrigstidas urokk-elige framtidsoptimisme, for allerede i løpet av 1950-tallet startet tilbakegangen. Nå forsvant blant annet manufaktur-forretningen, og private agentur på hus-holdningsartikler og møbler ble gitt opp. Etter ferdigstillinga av riksveien i 1992 har en videre forsterking av handelslekkasjen mot Narvik vært uunngåelig.


Fram mot årtusenskiftet

Siden 1980-tallet har det stadig synkende folketallet og ei aldrende befolkning vært ei av hovedutfordringene for Tysfjord og Kjøpsvik som kommunesenter. Med begrensede budsjettmidler klarte man å styrke sykehjemmet med 10-12 årsverk ved tiårets slutt, men kampen om videre-gående opplæring i Kjøpsvik ble tapt. Siden midten av 1990-tallet har ungdommen hatt sitt nærmeste utdanningstilbud på Oppeid i Hamarøy. Dette har hatt en negativ innvirkning på lokalsamfunnet da det gjennom det forrige århundret i stor grad var ungdommen som dro det kulturelle lasset. Ungdommen startet opp aktiviteter, og foreldrene ble med på dugnad. Tilbake står skolen med det tyngste ansvaret.

Kan hende vil en framtidig offensiv distriktspolitikk sikre ungdommens til-stedeværelse, og derigjennom styrke Kjøpsviks yrende kulturliv med dets ærerike dugnadstradisjoner?


KJØPSVIK
Gnr. 19
med 2,76 mark i skyld
Matr.nr. 102 L.nr. 175
med 4 ort 19 skilling i skyld


I likehet med de fire andre gårdene i Kjøpsvik, har gnr. 19 ei forhistorie som finnerydning. Selv om stedet allerede før 1660 fikk en bumann som oppsitter, ble eiendommen gjeninnført som samisk eiendom i matrikkelen for 1667. Fra 1700 var det likevel slutt på disse rettighetene en gang for alle.

Første registrete oppsitter på 1700-tallet er Ole Troensen, som fra 19. januar 1720 betalte 2 pund i festeleie i Kjøpsvik. Fra 18. oktober 1740 overtok Peder Pettersen ½ våg i gården. I tillegg til å drive gårdsbruk i Kjøpsvik bygslet han nabogården Fredagsvik som tilleggsjord. Han ble samtidig den første til å drive handelsvirksomhet innover i Tysfjord med ei jekt. Peder ble gift to ganger, første gang i 1738, med Barbroe Christensdatter Kildal f. 1717, fra Kjårnes i Tysfjord. I Kjøpsvik ble paret foreldre til barna; Maren f. 1739, Peter f. 1740, Berit Kristine f. 1742, Berit Kristine f. 1744, Anne f. 1746, Christen Kildal f. 1749, Christense Maria f. 1751, Anders f. 1753, Ole f. 1756 og Dorthea f. 1756. Familien fikk for alvor oppleve samtidas barnedødelighet gjennom bortgangen av fem av barna før en alder av fire år. I 1773 var Peder Pettersen blitt enkemann, og giftet seg nå med den 35 år yngre Regine Marie Blix fra Bodin. Paret ble foreldre til barna; Barbroe Dorthea Kildal f. 1774, Jørgen Blix f. 1776, Jørgen Blix f. 1777 og Peter Andreas f. 1780, før Regine Marie gikk bort i 1783.


Lind familien etablerer seg i Kjøpsvik

4. oktober 1786 mottok skipper Willum Jacobsen Lind kongeskjøte på Kjøpsvik-gården for 103 riksdaler. Over de neste årene bygde Lind opp gården fra grunnen av med de husene som vi i dag kjenner igjen på samtidige illustrasjoner. Heretter kom gården til å framstå som en av de mest framgangsrike i hele fjorden. Med permanent etablering av handelsvirksom-het fikk stedet et større folkeliv gjennom tilreisende. I tillegg til oppkjøpet av gnr. 19 ble en rekke andre gårder og bruk i Tysfjord en del av Lind-familiens eiendom. Med å kjøpe opp store deler av jorda på Kjøpsnes, og sikre seg tilgangen til Fredagsvik, sørget man for å ha tilstrekkelig med fôr til husdyrholdet.


1800-tallet

Ved folketellinga i 1801 utgjorde Lind-familien Kjøpsviks eneste husstand. Willum og Peternille Lind hadde den ni år gamle sønnen Jacob og hennes mor Olava Lind hos seg, i en husholdning som forrøvrig talte åtte tjenere og to pleiebarn. Den 59 år gamle Willum er i folketellinga registrert som ”gjæstgiver og gaardbeboer”.

Med Willums bortgang i 1802 ble eiendommene i Kjøpsvik overført til enka Peternille Lind. Året etter giftet hun seg med John Andreas Reener f. 1772. Paret fortsatte å videreutvikle gårdsbruket over de neste tiårene. Fra forhandlingsproto-kollen av 1820 kan vi lese at lnr. 102 Kjøpsvik ble drevet av John H. Reener, som svarte ½ våg i landskyld for eien-dommen. Om selve gårdsbruket får vi vite at Reener kunne så 3 ½ tønn korn og så 3 tønner med poteter. Försankinga var for øvrig stor nok til å holde 1 hest, 4 kyr, 1 kalv og 20 småfe. Videre er det bokført; ”Jordbunnen er våt, men frugtbar og bequem til Aagerdyrkning. Havnegangen mager. Skoven kun knappelig Brændsel. Fiskehold som almindeligt.” På bakgrunn av sine beskaffenheter ble gården gitt proporsjonstallet 7, noe som rangerte den rundt gjennomsnitte for Tysfjord.

I 1827, trolig etter Peternille Linds bortgang, ble skjøtet tilbakeført fra John Reener til stesønnen Jacob Willumsen Lind for til sammen 1500 spesidaler. Ved overtakelsen var Jacob gift med Maren Marie Andersdatter Reener f. 1792, og far til barna; Bergitte Lucie f. 1813, Willum Schytte f. 1814, Anne Katarina f. 1816, Peternille Jonetta Reener f. 1818, Elisabeth Iverine f. 1819, Jacobine f. 1824 og Petter Andreas f. 1825. Etter Maren Maries bortgang i 1833 giftet Jacob seg samme år med Anne Sophie Hersleb Dreyer f. 1808. Paret ble over de neste årene foreldre til barna; Arnoldus Martin f. 1833, Maren Maria f. 1835, Jacob f. 1837, Jacob Ingeman Sandrib f. 1839, Helene Cathrine f. 1840, Sara Susanna Bing f. 1841, Amalie Wilhelmine f. 1844, Ellen Margrethe f. 1845 og Anne Sophie f. 1849.


1860-tallet

Med Jacob Linds bortgang i 1848 ble Kjøpsvik en del av enka Anne Sofie Linds bo. Fram til 1856 styrte hun forretningene selv, men lot så sønnen Arnoldus Lind overta handelsstedet for 2000 spesidaler.

Ved folketellinga i 1865 ser vi tydelig at handelsvirksomheten på gården hadde ført med seg betydelig folkevekst. Ikke bare hadde gnr. 19 fem husstander, men her var til sammen 32 beboere. Sentralt sto handelsstedet og gårdsbruket, som skulle sørge for mat til alle beboerne. I 1865 holdt Arnoldus og kona Anne Sophie Lind 1 hest, 7 kyr, 20 sauer og 2 griser. Av jorda ble det sådd 1 tønne bygg og hele 16 tønner med potet. I et normalt år ville Lind kunne høste hele 8000 kg potet. Som tilleggsinntekt hadde familien 30 sytings-rein gående i Hellemofjellene i ei ordning som nærmest fungerte som et andelslag.


1870-tallet

I 1865 bodde Jacob Lind, Arnoldus bror, på handelsstedet. Den 28 år gamle ungkaren Jacob livnærte seg som skipper, og så trolig for seg en videre karriere innen faget. Så skulle likevel ikke vise seg å bli tilfelle, for 25. mars 1871 omkom Arnoldus og Anne Sophie Lind i et forlis på Vestfjorden. Ulykken forekom bare tre dager etter deres eneste sønn, Nils Heyerdals, ettårsdag. Med parets bortgang ble Jacob Jacobsen Lind handelsstedets nye eier. Etter å ha drevet stedte som ungkar i noen år, giftet Jacob seg i 1874 med Eleonore Kristine Elise Frost Nilsen f. 1857, fra Trondheim. Over de neste årene ble paret foreldre til barna; Anne Sofie f. 1875, Arnoldus f. 1876, Thora Elisa f. 1878, Jacob f. 1881, Jacob f. 1883, og Astrid f. 1886.

I folketellinga for 1875 finner vi at gnr. 19 Kjøpsvik i alt hadde 7 husstander og et samlet innbyggertall på 35 personer. Jacob Lind var fremdeles eneste grunneier på stedet, men leide bort husmannsplasser til egne arbeidsfolk og fiskere. I 1875 finner vi husmannsplassene Kleven, Smines og Sommerseth under gnr. 19.


1900-tallet

Jacob Lind drev handelsvirksomhet og ulike fiskerier, med Kjøpsvik som base, fram til sin bortgang i 1932. I løpet av denne perioden gikk gården fra å være et yrende handelssted til et lite industri-samfunn. Med oppstarten av Nordland Portland Cementfabrik i 1918 økte behovet for tomter betraktelig. Et særtrekk ved den videre eiendomsutviklinga på gnr. 19 er framværet av skylddelinger. Framfor å selge tomtene valgte Lind-familien å tildele husbyggerne festekontrakter. I 2009 var derfor Tysfjord Elektro A/S og Tysfjord kommune de eneste eiere ved siden av Jacob Lind.

Første festekontrakt på tomt 1 ble gitt til Tysfjord kommune i 1906. Utviklinga stagnerte så fram til 1930-tallet, hvor det mellom 1935 og 1939 ble etablert 17 nye eiendommer. Utbygginga fortsatte i samme tempo over det neste halve århundret, inntil det plutselig ble bråstopp. Etter 1989 har det kun blitt opprettet to festetomter på gården, nr. 121 og 122. Eiendomsutviklinga må sees i sammen-heng med tettstedets generelle utvikling, hvor framgangen var betydelig i mellom- og etterkrigstida, men har stagnert etter 1990-tallet.

Eier av gnr. 19 bnr. 1, Jacob Lind, ble født i 1913. I 1947 giftet han seg med Haldis Marie Skarsgaard f. 1917, fra Sande i Vestfold. I 1948 kom sønnen Jacob til verden, mens datteren Sissel Astrid ble født i 1951.


KJØPSNES NEDRE
Gnr. 20
med 4,18 mark i skyld
Matr.nr. 103 L.nr. 178 og 179
med 2 daler 6 skilling i skyld
Gammel skyld 1 våg


Finnerydninga på nedre Kjøpsnes ble ført inn i kongens jordebok gjennom matriku-leringskommisjonens arbeid i 1759. Over de neste 75 årene kom gården til å bli drevet av leilendinger med statlig bygsels-seddel. Ved folketellinga i 1801 var Erland Amundsen og Gertrud Jacobsdatter oppsittere her sammen med barna Brønhild, Guren og Arent. Familien var av samisk opprinnelse, og livnærte seg av gårdbruk og fiske. Med bygselskontrakten på lnr. 178 i hånda hadde Erland forkjøpsrett da staten valgte å selge den ene gårdparten i 1835. 3. februar samme år mottok han kongeskjøte på eiendommen for 65 spesidaler og ei årlig landskyld på 5 skjepper 1 fjerdekar bygg, noe som til-svarer omtrent 91,2 liter korn. Gertrud og Erland var nå begge i midten av 80-årene, og ble trolig derfor ikke sittende som eier lenger enn til 22. mai 1835. Erland Amundsen lot i stedet Jacob Lind kjøpe Einbakken for 65 spesidaler. Selv om det ene bruke var solgt ble lnr. 179 Nygaard værende i statlig eie fram til 1866.

Jacob Lind f. 1792, ble stående som eier av Einbakken fram til sin død i 1848. Etter hans bortgang ble det holdt auksjon i boet hans, hvorpå datteren Jacobine Lind f. 1824, ble ny eier av gnr. 20 for 80 spesi-daler.


1860-tallet

Herredsbeskrivelsen over Lødingen fra 1863 oppgir Hans Johannesen og Ole Olsen som leilendinger på lnr. 178 og 179. Plassen hadde total 68 mål åker og dyrket eng, noe som ga grunnlag for et dyrehold på 2 hester, 10 kyr og 30 småfe. Ved folketellinga to år senere var her fremdeles to hester og 30 sauer, mens antallet storfe hadde økt til hele 15. Den økte gård-bruksproduksjonen hang sammen med de stadig voksende familiene. I 1865 var det i de to husholdningene bosatt til sammen 24 personer.


1870-tallet

Ole Olsen mottok kongeskjøte på lnr. 179 Nygaard 24. oktober 1866 for 150 spesi-daler. Over de neste seks årene kom han til å utvikle drifta videre med tanke på de neste generasjoners overtakelse. 5. mai 1872 ble så skjøtet på eiendommen gitt til sønnen Kristian Peder Olsen og Ole Andreas Nilsen Olsen for 150 spesidaler.

Ved folketellinga i 1875 ble det oppført 30 beboere på Kjøpsnes nedre. Et fellestrekk for folket på gården var næringsveien, som hovedsakelig besto av jordbruk og fiske. Dette året var lnr. 178 Einbakken eid av Jacob Steen og Peter Hansen, mens lnr. 179 Nygaard var i Ole og Kristen Olsens eie.


Fram mot 1900-tallet

Over de neste årtiene fortsatte folketallet å vokse på Kjøpsnes. Resultatet ble at eiendommene ble inndelt i stadig mindre bruk, og at stadig flere gikk over til å drive med fiske på heltid. I årene som fulgte fant følgende skylddelinger sted:


26. juli 1884 – lnr. 178 b Lundli skilt ut med 1,41 mark i skyld fra lnr. 178 Einbakken.


26. juli 1884 – lnr. 179 b Bakken skilt ut fra lnr. 179 a Nygaard med 1,35 mark i skyld.


10. oktober 1896 – bnr. 5 Akermo skilt ut fra bnr. 1 Einbakken og bnr. 3 Nygaard med 0,29 mark i skyld.


1900-tallet

Resultatet av den tidligere nevnte befolkings- og næringsutviklinga ser vi tydelig ved folketellinga i 1900. Gnr. 20 Kjøpsnes nedre var nå et rent fiskebondesamfunn, hvor folket enten drev jordbruk og fiske, eller var strandsittere, dvs. fiskere uten jord. Her følger en oversikt over bruksnumrene i 1900.


Bnr. 1 - Kristine Hansdatter og Peder Johannessen, totalt syv personer i hus-standen. Livnærte seg av selveid gårdbruk og fiske.


Bnr. 1 – Martin Gillesen, ugift, totalt seks personer i husstanden. Livnærte seg av fiske.


Bnr. 1 – Emilie Jakobsdatter og Andreas Mikalsen, totalt seks personer i husstanden. Livnærte seg av fiske.


Bnr. 2 – Karen Olsdatter og Mathias Hansen, totalt fem personer i husstanden. Livnærte seg av fiske og gårdbruk.


Bnr. 3 – Josefine Kristoffersdatter og Ole Olsen, totalt seks personer i husstanden. Livnærte seg av selveid gårdsbruk og fiske.

Bnr. 3 – Mette Kristoffersdatter og John Knutsen, totalt syv personer i husstanden. Livnærte seg som husmenn med jord og av fiske.


Bnr. 4 – Brita Johannesdatter og Kristen Olsen, totalt seks personer i husstanden. Livnærte seg som selveiende gårdbrukere. Sønnen Albert Kristensen hadde arbeid som fisker.


Bnr. 5 og 6 – Agnes Pettersdatter og Ole Larsen, totalt seks personer i husstanden. Livnærte seg av fiske og gårdbruk.


Industrisamfunnets framvekst

Fra 1910 startet lensmann Johan Kokaas arbeidet med å sikre tilgang til kalkforekomstene på Kjøpsnes. 12. januar 1910 signerte både grunneier Peder Johannesen og Ole Olsen papirene som sikret den kommende fabrikken eneretten til å utvinne kalkstein på eiendommen. Ni år senere ble brukene solgt til den nyoppstartede fabrikken for til sammen 33.000,- kr. At dette var en beskjeden ut-giftspost for NPC kan vi lese i panteboka senere samme år. For gjennom firmaets advokat Per Rygh ble det utstedt en pante-obligasjon med sikkerhet i NPC for til sammen 2,1 millioner kr.

Kjøpsnes nedre, senere bare kjent som Einbakken, ble N.P.C. A/S bygd opp til å bli Kjøpsvik og Tysfjords hjørnesteinsbedrift over de neste tiårene. I 1950 satt fabrikken som eiere av om lag 90 % av gnr. 20, mens om lag halvparten av den resterende jorda var eid av Kokaas-familien. Samtidig begynte NPC å etablere festetomter på egen grunn. I 1947 ble den første tomta etablert, med Kjøpsnes skyttteralg som leietagere. Før utgangen av 1950-tallet var det reist 30 hus. I løpet av 1960-tallet fortsatte bygge-boomen, noe som ble muliggjort av at ytterligere 28 tomter ble etablert under bnr. 1. 1970-tallet kom for ettertida til å stå igjen som det mest framgangsrike tiåret i Kjøpsviks historie, noe som gjenspeiler seg i bygge-aktiviteten. Ved utgangen av tiåret var til sammen 49 nye eiendommer etablert på Einbakken. Dette representerte ikke bare bolighus, men også næringslivet i form av Nord-Salten Kraftlag.

Gjennom 1970-tallet ble industrien utbygd med elementfabrikken på Kjøpsnes. Utvidelsen medførte blant annet at den gamle kirkegården ble flyttet til dagens lokalitet i Kjøpsvik sentrum.

Praksisen med festetomter fortsatte ut 1980-tallet, mens nye eiendommer i stadig større grad ble skilt ut fra hovedbruket. Over skylddelinger på 1980-tallet må nevnes bnr. 33 Nimek i 1983, bnr. 58 Hotelltomta til Stetind Hotell A/S i 1983, bnr. 35 Nordland Betongelements Industritomt fra 1985, bnr. 36 Tysfjord Sparebanks Banktomt fra 1985, bnr. 60 Museumstomta til Tysfjord Lokalhistorie-lag i 1994 og bnr. 67 Folkets hus til Drag Rørservice i 1997.


KJØPSNESHAUGEN
Gnr. 21
med 1,53 mark i skyld
Matr.nr. 104 L.nr. 176
med 2 ort 1 skilling i skyld


Fra midten av 1700-tallet ble den gamle finnerydninga Kjøpsnes med haugen bygslet av leilendingen Paul Nielsen. I 1793 fikk han tilbud om å kjøpe gården av staten, og gjorde så for 20 riksdaler. Kjøpe var trolig ment som en investering til alderdommen, for allerede 18. juni samme år ble skjøtet på Kjøpsneshaugen solgt videre til Willum Jacobsen Lind med 10 riksdaler i profitt.

Over de neste tiårene var ikke Haugen bebodd, men ble benyttet som gressleie av Lind-familien. Fra forhand-lingsprotokollen av 1820 kan vi lese at matr.nr. 104 Kjøpsnæs med Haugen var proprietærgods med 21 skilling i skyld. ”Er ubeboet og afbenyttes kun som Græsleie. Der kan saaes ½ tønne bygg, som giver 3 ½ fold. Kreaturhold er 2 koer, 1 ungnød og 12 smaafæe. Jordbunden er ganske tienlig til Aagerdyrkning. Havnegangen er mager. Brendsler holdes af en skov mellem gaarden Grundvold og Hestvig.” På bakgrunn av stedets beskeffenhet ble gården gitt proporsjonstallet 3.

Etter Willum Jacobsen Linds bortgang i 1802 giftet enka Petronella Lind seg med John Rener f. 1772. Etter samtidas normer ble Rener stående som ansvarlig for familiens økonomi. Det er dermed hans navn som følger gården i våre kilder fram til 10. november 1827, da skjøtet på blant annet Kjøpsneshaugen ble gitt til stesønnen Jacob Lind for 1500,- spesidaler.


Haugen bygsles

23. februar 1844 ble det for første gang tinglyst en bygselskontrakt for gnr. 21 Kjøpsneshaugen. Nå ble Ole Christensen og hans kone formelt tildelt rettigheter til jorda, som til nå ikke hadde vært kontrakt-festede. Bygselen kom i stand etter John Reners bortgang samme år. Ole f. 1814 fra Ness, ble gift i 1842 med Pernille Hartvigsdatter f. 1818 fra Sørfjorden i Tysfjord. På Kjøpsnes ble paret foreldre til barna; Hartvig Bernhard f. 1842, Ingeborg Anna f. 1844, Lorentse Bergithe f. 1847, og Anne Katrine Røg f. 1850.

Ved folketellinga i 1865 var familien Kjøpsneshaugens eneste opp-sittere. Ole og Pernille drev lnr. 176 med 4 kyr, 8 sauer. Her ble også dyrket litt korn og poteter. Da folketellinga ble foretatt var det bosatt tre losjerende personer hos familien, hvorav to fiskere.

Kjøpsvik sett fra Hulløysundet. Foto: Isak K. Hassel.


Olsen overtar eierskapet

26. november 1972 ble skjøtet på Kjøpsneshaugen solgt fra Anne Cahtrine Lind til Hartvik Bernhard Olsen for 120 spesidaler. Hartvik hadde vokst opp på Kjøpsnes som sønn av tildligere brukere Pernille og Ole Kristensen. I folketellinga for 1875 finner vi at Hartvik var gift med Øllegaard Kirstine Mathiasdatter f. 1836 fra nabogården Fredagsvik. På Haugen hadde de blitt foreldre til barna; Jacobine Martine f. 1868, Othelie Peroline f. 1871, Bergitte Lucie f. 1873. og Ingvald Johan f. 1875, mens Ida Mathilde Amalie kom til verden i 1880. Til å forsørge seg og barna drev de to et beskjedent gårdsbruk bestående av 3 kyr, 13 sauer, 1 gris og korn og potetdyrking. Herav kunne de også fø Hartviks far Ole, som siden 1872 hadde vært enkemann. Av andre beboere var Oline Olsdatter f. 1835 ansatt som tjeneste-jente, mens innersten Isak Mathiasen f. 1841arbeidet som fisker.


1900-tallet

Hartvik og Øllegaard fortsatte som selveiedende gårdbrukere på Kjøpsnes-haugen fram til Øllegaards bortgang i 1910. Folket, gården og tettstedet Kjøpsvik bevegde seg nå mot ei ny tid. Allerede 12. januar 1910 undertegnet Hartvik Olsen lensmann Kokaas’ kontrakt som sikret den kommende sementfabrikken rettigheter til å utvinne kalstein på eiendommen. Senere samme år ble bnr. 2 Indrehaug skilt ut fra bnr. 1. Her ble Nøstdahl-familien eiere, og kom fram mot 1950-tallet til å skille ut ytterligere seks eiendommer.

25. januar 1919 sikret Nordland Portland Cementabrik A/S seg skjøtet på det 1,40 mark store bnr. 1 for til sammen 34.000,- kr. Kjøpssummen gikk til Hartvik Bernhard Olsens arvinger, ettersom Hartvik selv gikk bort i 1915. Kjøpsneshaugen ble værende en del av gnr. 21 fram til 1950, da bnr. 1 ble skilt ut fra gården, og overført i matrikkelen til gnr. 20 Kjøpsnes nedre. Matrikkelutkastet for 1950 forteller derfor at gnr. 21 besto av bnr. 2 til 8, hvor det kun var bnr. 3 Solheim som ikke var eid av Nøstdahl-familien. Her var Kima Bech eier.

Siden 1950 har ytterligere tre bnr. blitt skilt ut fra henholdsvis bnr. 6 og bnr. 2, hvor bnr. 9 Nyheim og bnr. 10 Nyheim 2 i 2009 var eid av Rudolf Nøstdal, mens bnr. 11 Haugtun var i Arild Gundersens eie.


KJØPSNES MELLEM
Gnr. 22
med 1,71 mark i skyld
Matr.nr. 105 L.nr. 177
med 2 ort 1 skilling i skyld


Gnr. 22 Kjøpsnes mellem, som i dag består av Pæsteigen og kirkegården i Kjøpsvik, var fra gammelt av en del av finnerydninga på Kjøpsnes. I mangel av arkeologiske funn kan vi anta at området ble benyttet til sommerbeite for husdyrene, mens boset-ningene var lokalisert der den gamle prestegården ligger i våre dager. Som tilleggsjord til de nærliggende brukene finner vi ingen videre omtale av gården i kildene før vi nærmer oss 1800-tallet.


Lind-familien kjøper gnr. 22

8. august 1806 mottok Jacob Trauem kongeskjøte på lnr. 177 for 40 riksdaler. Fire måneder senere, 30 desember 1806 solgte Jacob eiendommen videre til Johan A. Rener for 48 riksdaler. Over de neste 70 årene ble eiendommen brukt som tilleggs-jord under lnr. 175 Kjøpsvik. I løpet av perioden skiftet gården eier fire ganger. 31. desember 1845 mottok Jacob Lind skjøtet fra etter sin stefar John Rener for 12 spesidaler. Etter Jacobs død ble enka Sophia Lind, 11. mars 1851, eier av denne og Kjøpsvik­-gården for til sammen 1700,- spesidaler. Etter fem år overdro hun eiendommen til sin sønn Arnoldus Lind for 2000,- spesidaler. Med Arnoldus’ bortgang i 1871 ble hans yngre bror Jacob Jacobsen Lind gårdens eier.

Ved folketellinga i 1875 finner vi for første gang tegn på at husmenn var bosatt på plassen. Ole Johannesen fra Sogn, og kona Ingeborg Anna Olsdatter fra Tysfjord, livnærte seg som husmenn og av fiske. Husdyrholdet var svært beskjedent, og strakk seg til bare én sau. Potetåkeren var heller ikke stor, da her bare ble satt 50 kg settepotet. Til tross for små kår var Ingeborg Anna og Ole i stand til å fø de fem barna; Julie Sofie f. 1865, Bergithe Kjerstine f. 1868, Ida Ovidia f. 1870, Oluf Parelius f. 1872 og Anne Marthine f. 1875. Den andre husmannsfamilien på Kjøpsnes mellem var enkemann Johan Jacob Hartvigsen f. 1828 og datteren Bergithe Marie Johansdatter f. 1848. Her livnærte Johan datteren som husmann uten jord og av fiske.


1900-tallet

Mellom 1875 og 1900 forekom det få endringer i drifta på Kjøpsnes mellem. Ved folketellinga i 1900 var Ole Johannesen, Ingeborg Olsdatter, deres datter Sandra f. 1883 og enkemann Johan Hartviksen gård-ens eneste beboere. Siden 1875 var alt av husmennenes gårdsdrift lagt ned, og blitt erstattet av fiske som eneste levevei.

Ved folketellinga i 1910 hadde Lahaugen fremdeles fire beboere. Mens Ole og Ingeborg Johannesen fremdeles var bosatt her, hadde Sven Olsen f. 1852 erstattet Johan Hartviksen på den ene hus-mannsplassen. Her livnærte han seg av dagarbeid.

Fra 1910 ser vi tydelige tegn på det moderne samfunnets framvekst. Dette året ble bnr. 2 Gravlund oppgått og solgt til Tysfjord kommune for 300,- kr. Eiendommen ble skilt ut som eget bruk i 1914. Senere samme år sikret lensmann Kokaas seg rettighetene til å utvinne kalkstein og andre steinarter på eiendommen. 25. januar 1917 utstedte Jacob Lind en 3årig håndgivelse til lensmann Kokaas for 10.000,- kr. Denne ble fulgt opp av en permanent avtale 25. januar 1919 der Nordland Portland Cementfabrik A/S kjøpte hoveddelen av gnr. 22 for 10.000,- kr. Bnr. 1 ble skilt ut fra gnr. 22 i 1950, og overført til gnr. 20 Kjøpsnes nedre. Etter ei skylddeling i 1947, hvor bnr. 3 Pæsateigen ble skilt ut fra hovedbruket, består Kjøpsnes mellem i dag av to bruksnummer med totalt 0,49 mark i skyld. Bnr. 2 Gravlund er eid av Arnoldus Linds arvinger, mens Norcem A/S har eid Pæsateigen siden 1947.


PRESTEGÅRDEN
Gnr. 23
med 7,15 mark i skyld
Matr.nr. 106 L.nr. 180
med 1 daler 4 ort 13 skilling i skyld
Gammel skyld 1 vog 12 pund


Gnr. 23 Kjøpsnes øvre, i dag kjent som Prestegården, har vært senteret for den samiske bosettinga på Kjøpsnes siden jern-alderen. Vi finner i dag kulturpåvirkning i landskapet som strekker seg tilbake til per-ioden 750-1350 e.kr.

Etter skyldsettinga av gården i 1759 ble eiendommen drevet av statens leilen-dinger fram til slutten av århundret. 16. februar 1791 mottok så Axel Axelsen kongeskjøte på halvparten av Kjøpsnes øvre, med 2 pund i landskyld, for 66 riksdaler. Tidligere oppsitter Axelsen drev gården fram til sin bortgang i 1794. Han etterlot seg kona Berit Maria Hartvigsdatter f. 1765 og barna Abelona f. 1791 og Knut Aas f. 1793. 28. august 1798 ble Tron Danielsen eier av gårdens andre halvpart etter å ha betalt 90 riksdaler for kongeskjøtet. De to gårdpartene skiftet eier flere ganger før Lind-familien i 1823 satt med eierskap i hele Kjøpsnes øvre. I forbindelse med matrikuleringa av gården i 1820 ble det registret et husdyrhold på gården bestående av 2 hester, 8 kyr, 3 kalver og 30 småfe. Med proporsjonstallet 14 var Jacob Linds gård en av de gjeveste i hele Tysfjord.


Opprettelsen av prestegården

27. mai 1867 solgte Willum Schytte Lind gnr. 23 til Oplysningsvæsenets Fond for 1100 spesidaler. Overtakelsen kom i stand etter at Tysfjord ble skilt ut som eget prestegjeld samme år, men sognepresten hadde allerede i noen tid hatt tilhold på gården. Blant annet fra herredsbeskrivelsen av Lødingen for 1863 vet vi at ”Tysfjordens Sognepræst” hadde tilholds-sted her. Dette året ble gårdsbruket drevet med 120 mål åker og dyrket eng, og et hus-dyrhold på 2 hester, 12 kyr og 30 småfe. I Tysfjord var det bare Drag som var i nærheten av å ha tilsvarende produksjons-tall.


1900-tallet

Fra 1896 ble gnr. 23 formelt delt for første gang, etter at bnr. 2 Nedregaard ble skilt ut og solgt til Tysfjord kommune for 400,- kr. Gården var dermed delt mellom preste-gården på den ene sida og kommunen og lærerboligen på den andre.

Fra århundreskiftet ble Prestegården i stadig større grad benyttet som møtested for kommunal møtevirksom-het. Etter Karl Aasebøstøls inntredelse som kommunekasserer ble Kjøpsvik også form-alisert som Tysfjordens kommunesenter.

Prestegården i den nyeste tid

Med etableringa av N. P. C. A/S i 1918 ble behovet for frigjøring av nye eiendommer prekært. Sogneprest Haldor Jensen kom til å stå sentralt i arbeidet med å gi arbeiderne mulighet til å bygge egne hus i Kjøpsvik. Mens fabrikksledelsen forholdt seg negative til ei ekspansiv tettstedsutvikling sørget sognepresten for at det ble utarbeidet plantegninger for nye boligfelt. Et resultat av dette arbeidet ble etableringa av boligområdet Etiopia fra 1936 og Korea på starten av 1950-tallet. Fra å ha bestått av ett eneste bruk i 1895, ble det over de neste femti årene opparbeidet femti nye feste-tomter på Prestegården. Med utbygginga av Koreaveien fra 1950 ble antallet private hjem raskt fordoblet på gnr. 23. Som for resten av Kjøpsvik stagnerte nybygginga utover 1980-tallet. Vi finner likevel at 12 nye skylddelinger ble tinglyst i løpet av 1990-tallet. I 2009 besto derfor bnr. 1 Prestegården og bnr. 2 Nergården av til sammen 214 festetomter, mens her ellers var 100 selvstendige bruksnummer. Med til sammen 314 boligtomter og nærings-eiendommer var gnr. 23 Prestegården det tettest befolkede gårdsnummeret i Tysfjord i 2009.

Kjøpsnes sett fra fjordsida. Foto: Isak K. Hassel.
Kjøpsnes sett fra fjordsida. Foto: Isak K. Hassel.
Kjøpsnes sett fra fjordsida. Foto: Isak K. Hassel.SLEKTSHISTORIE FOR
KJØPSVIK
(GNR. 19 – 23)
Av Finn Rønnebu


Til daglig brukes Kjøpsvik som samnavn på de gamle gårdene Kjøpsvik, Kjøpsneshaug, Kjøpsnes mellom, øvre og nedre. Til sammen 5 gårdsnumre.


1. Peter Hønichen ca.1668 – 1742 (Far: Henrich Hønichen, Svensgam) g. 1697 m. Maren Pedersdtr ca. 1675 – 1737 (Far: Peder Gislesen, Ytterstad)


1. Anders 1698 2. Anne 1702 3. Else ca. 1710 (Drag 1) 4. Dorthe ca. 1712 (Tjårnes 1) 5. Peder ca. 1714 (9) 6. Karen Dorthea ca. 1716 7. Hans ca. 1718 (Botn 5) 8. Kirsten 1720 – 31/5 1791


Anne giftet seg med Lars Gislesen, Fiskøy i Lødingen


2. Arnt Olsen ca. 1640 – udå g.m. Eli Jacobsdtr


1. Clemet ca. 1671 – ca. 1712 2. Ragnhild ca. 1675 (4) 3. Anne ca. 1677 (5) 4. Reier ca. 1679 (Tørnes 1) 4. Jacob ca. 1683


Clemet ble gift med Kari Thorsdtr fra Tjårnes. Jacob ble gift med Marit Thorsdtr, trolig også fra Tjårnes


3. Aane Erlandsen ca. 1660 g.m. Solvie Olsdtr


1. Ingri 1695 2. Ingeborg 1695 3. Erland 1697

4. Svend Paulsen ca. 1660 – udå g.m. Ragnhild Arntsdtr 1675 * - (2)


1. Marit 1692 2. Paul 1696 (8)


* Det er trolig denne Ragnhild som gifter seg med Gullic Arnsen. Se Hulløya 1.


5. Anders Erichsen ca. 1670 – 1752 (Rørvik 1) g. 1692 m. Anne Arntsdtr ca. 1677 (2)


1. Jacob 1696 (24) 2. Kirsten (Rørvik 2) 3. Berit ca. 1713 (Kalvik 2) 4. Erich ca. 1714 (Rørvik 4) 7. Arn (Rørvik 3)


6. Ellev Olsen - df 1701 g.m. Barbro Paulsdtr


1. Anne (6B + Storå 1) 2. Ole ca. 1690 (Helland 2) 3. Erik ca. 1693


6.B Paul Ingvaldsen ca.1680 – df 1730 (Far: Paul Ingvaldsen, Efjord) g. 1717 m Anne Ellevsdtr - 1750 (6 + Storå 1)


Ingen opplysninger om barn


7. Paul Svendsen ca. 1671 – g.m. Thora Erlandsdtr


1. Erland ca. 1692 2. Ingeborg ca. 1694 3. Sigri 1696


8. Paul Svendsen 1696 – 1741 (4) g. a) m. Karen Clemetsdtr ca. 1698 – 1737 (Tjårnes, foreldre Clemet Arntsen og Kari Thorsdtr, se også 2)


1. Svend ca. 1725 2. Anne ca. 1727

g. b) 1739 m. Marit Eidisdtr (Ofoten)


1. Jente 1741


9. Peder Pettersen ca. 1714 – mars 1791 (1) g. a) 1738 m. Barbroe Christensdtr Kildal ca. 1717 – april 1772 (Tjårnes , Christen Kildal og Berthe Aanonsdtr)


1. Maren 1739 2. Peter 1740 – 1764 3. Berit Kristine 1742 – dså 4. Berit Kristine 1744 (Tjårnes 2) (f) 5. Anne f. 1746 6. Christen Kildal 1749 (Rørvik 8) 7. Christense Maria 1751 – dså 8. Anders 1/9 1753 – des 1759 9. Ole 28/9 1756 – dså 10. Dorthea 28/9 1756 – dså


g. b) 30/7 1773 m. Regine Marie Blix ca. 1752 – 1783 (Bodin, foreldre Jørgen Eriksen Blix og Maren Mikkelsdtr)


1. Barbroe Dorthea Kildal 16/7 1774 2. Jørgen Blix 1776 – dså 3. Jørgen Blix 4/3 1777 – 1810 4. Peter Andreas 17/4 1780 – 1798


Barbroe ble gift på Saltnes i Saltdalen med Johan Ellingsen


10. Ole Pedersen Aagaard ca. 1706 – 5/1 1753 (Skarberg 1) g.m Karen Knutsdtr Aas 1717 – 5/1 1753 (Ofoten)


11. Jacob Trondsen ca. 1706 – 3/6 1768 (Tjeldnes) g. 1740 m. Gjertrud Jacobsdtr ca. 1718 – 1746 (Kjærstad)


1. Guldborg 1740 – 1772 2. Lucia 1742 (Skarberg 7) 3. Trond 1744 (33) 4. Jacob 1746 – df 1748

12. Jens Hammer ca. 1722 – 1760 g. 1752 m. Øllegard Mogensdtr ca. 1720 – 1798 (Ofoten)


1. Karen Aas 1754 - dså


13. Axel Joensen ukfå – ca. 1780 (Ofoten) g. m. Abelone Axelsdtr ca. 1736 – juli 1788 (Ofoten)


1. Joen 4/10 1762 – dså 2. Berit Maria 15/7 1763 – 28/11 1785 3. Gutt 1766 – dså 4. Axel 7/3 1767 (16) 5. Joen 4/7 1769 – dså 6. Joen 8/10 1770 – 1795 7. Ingebrigt 29/1 1772 - dså


14. Bersvend Pedersen Aagaard ca. 1735 – mars 1781 (Skarberget 1) g. ca. 1755 m. Susanna Jensdtr Kildal ca. 1740 – mai 1773 (Tjårnes 1)


1. Peder Olaf 14/5 1756 (Drag 7) 2. Jente 1758 – dså 3. Jens Kildal jan 1760 –dså 4. Simon Kildal 2/7 1761 – des 1787 5. Jente 1766 – dså


15. Trond Danielsen ca. 1729 – mai 1807 (Tjeldnes) g. a) ca. 1750 m. Lisbeth Amundsdtr ca. 1723 – mai 1797 (Kanstad)


1. Ane 1751 (Ness 5) 2. Ole Aagaard 20/2 1753 3. Amund 28/5 1755 - apr1789


g. b) 21/7 1799 m. Mette Jacobsdtr ca. 1744 – ukjent då (Trolig Dragland)


16 Axel Axelsen 7/3 1767 – des 1794 (13) g. 1791 m. Berit Maria Hartvigsdtr 1765 - (Ofoten + Tørnes 16)


1. Abelona 21/9 1791 (Tørnes 26) 2. Knut Aas 30/10 1793 – 19/2 1845 (Tørnes 19B)


17. Willum Jacobsen Lind 25/9 1742 – 16/1 1802 (Foreldre: Jacob Hansen og Elisabeth hansdtr, Leivset i Fauske) g. 25/11 1789 m. Petronella Lind 1760 – ukjent då (Foreldre Johan Halvorsen Lind og Olava Lind,Tr.heim (+ 18)


1. Lisa 31/8 1790 – febr. 1795 2. Jacob 11/1 1792 (22)


18. John Andreas Reener ca. 1772 – 3/8 1842 (Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund, Tr. Heim/Kjeøy) g. 1803 m. Petronella Lind 1760 – ukjent då (+ 17)


19. Kristoffer Olsen ca. 1736aug 1803 (ukjent opphav ) g. 8/5 1773 m. Margrethe Maria Olsdtr Mørck ca. 1745 - april 1812 (ukjent opphav)


1. Ane Maria 14/10 1770 (Storå 8) 2. Hans 2/9 1772 (20) 3. Karen 14/4 1775 (31) 4. Abel Katrina 1780 (Helmofjord 30) 5. Ole 21/3 1784 (30) 6. Ingeborg 5/5 1790


Fam bodde en periode på Tørnes før de kom til Kjøpsvik


20. Hans Kristoffersen 2/9 1772 – sept 1811 (Kjøpsvik /Kjøpsnes 19) g. 19/7 1796 m. Andrea Henrika (Hardovika) Sivertsdtr 11/2 1772 – ukjent då (Helland 10)


1. Martinus 28/11 1796 (29) 2. Kristina 3/9 1798 – df 1810 3. Inger Dorthea 4/9 1801- df 1810 4. Sivert 1803? 5. Kristiana 5/3 1806


21. Johannes Kristoffersen 11/10 1799 – ukjent då (Haukøy 11) g. 29/7 1827 m. Johanna Maria Henriksdtr 26/1 1806 – 7/4 1867 (Kalvik 8)


1. Johannes Severin 1827 (Helland 26) 2. Elisabeth Lucie 12/2 1829 3. Kristen Johan 1830 (36) 4. Olava 7/8 1831 5. Maren Anna 28/10 1833 6. Ingeborg Jonette 19/12 1834 (Bjerkenes 7) 7. Oline 31/7 1836 (52) 8. Petronelle 21/9 1842 – dså 9. Kristoffer Andreas 9/3 1844


Maren Anna ble 28/10 1863 gift med Peder Andreas Henriksen (Straumen 5)


22. Jacob Willumsen Lind 1/1 1792 – 14/4 1848 (17) g. a) 13/1 1813 m. Maren Marie Andersdtr Reener 15/8 1775 – 22/3 1831 (Foreldre: Anders Røst Hansen Reener og Anna Catarina Saxe, Tr.heim/ Kjeøy, jfr 15, halvsøster til Petronella)


1. Bergitte Lucie 15/12 1813 – 26/7 1864 2. Willum Schytte 17/9 1814 – 24/3 1900 3. Anne Katarina 29/7 1816 4. Peternille Jonetta Reener 24/4 1818 – df 1833 5. Elisabeth Iverine 29/6 1819 6. Gutt 14/11 1821 – dså 7. Jacobine 1/8 1824 – 26/10 1900 8. Petter Andreas 31/12 1825 – 22/2 1849


g. b) 12/1 1833 m. Anne Sophie Hersleb Dreyer ca. 1808 – 1887? (Foreldre: Arnoldus Schytte Dreyer og Anne Martha Schelderup, Øksnes)


1. Arnoldus Martin 5/11 1833 (43) 2. Maren Maria 1835 (Hundholmen 18) 3. Jacob 20/6 1837 (35) 4. Jacob Ingeman Sandrib 1839 – 23/9 1865 5. Helene Cathrine 1/9 1840 (Tørnes 31) 6. Sara Susanna Bing ca. 1841 7. Amalie Wilhelmine 3/4 1844 – 10/7 1932 8. Ellen Margrethe 21/6 1845 (Storå 26) 9. Anne Sophie ca. 1849


Sara ble gift med Johannes I. Krog fra Offersøy. Amalie ble gift med Daniel Hassel og flyttet

til Støtt i Meløy.


23. Hans Hansen Zahl ca. 1770 - 1835 g. a) 28/11 1797 m. Ane Malene Reener 23/5 1775 – 1813 (Foreldre: Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund, Tr.heim/Kjeøy)


1. Martha Catharina 3/8 1798 – df 1801 2. Maren Maria 10/10 1799 – df1801 3. Lisa 1/4 1801 4. Hanna 19/4 1803 5. Andrea Maria 10/6 1806 6. Anders Nikolai 9/7 1808 7. Ole 12/7 1809


Paret bodde også i Tømmervik


g. b) 1815 m. Ane Sofie Budde 1797 – 1877 (Far: Samuel Bugge Budde , Flakstad)


24 Jacob Andersen 1692 – 1779 (5) g. m Karen Andersdtr ca. 1708 – 1779


1. Ane ca. 1733 (Kikvik 5) 2. Gullik ca. 1837 (26)


25. Erland Amundsen 18/8 1775 – 20/5 1838 (Indre Kjær 4) (f) g. 1780 m. Gjertrud Jacobsdtr – 20/5 1755 – juli 1810 (Ytre Kjær 3 + 26)


1. Brynhild Sofie 23/4 1781 (Tørnes 23) 2. Gullik 28/9 1782 – dså 3. Guren 1783 (Sildpollnes 5) 4. Arent 22/1 1790 (27) 5. Amund 24/2 1792 – df 1801


g. b) 4/10 1816 m. Anne Aanetsdtr ca. 1769 - 1832


26 Gullik Jacobsen ca. 1737 – okt. 1779 (24) g. a) Ane Erichsdtr 1739 – 1770 ( Losvik 1)


1. Berit 21/8 1764 – 1772 2. Arnt 2/3 1766 (Kikvik 2) 3. Anders 16/7 1768 (Grunnfjord 5)


g. b) 22/8 1773 m. Gjertrud Jacobsdtr 20/5 1755 – (Ytre Kjær 3 + 25)

1. Ane Bergitte 11/4 1775 * 2. Erik Olai 16/5 1778 – dså


* Se Mulbukt 1 og Sørfjorden 2 og 6


27. Arnt Erlandsen 22/1 1790 – mars 1835 (25) g. 30/12 1816 m. Kirsten Marie Jonsdtr 1793 - (Barøy, g. b. 21/9 1846 m. enkemann Jens Christensen Tørnes, Helland, se Naustvik s. 41 )


1. Karen Jonetta 30/3 1817 2. Gutt, dødfødt 1818 3. Brynhild Olea 23/4 1819 (Drag 14) 4. Guren Maria 28/9 1822 (Tjårnes 13) 5. Gjertrud 13/9 1825 6. Brynhild Kirstina 30/4 1827 – dså 7. Erland 17/4 1829 8. Anne Gjertina 16/8 1831


Erland giftet seg i 1878 med Larsine Larsdtr, Rinøy. Anne Gjertina giftet seg i 1857 med Hans Olsen Offersøy. Fam bodde også i Losvik, der Guren Maria ble født.


28. Niels Olsen g. ca. 1756 m Gunnhild Estensdtr ca. 1726 – 1798 (Undereide 4 + Gunnvoll 7)


1. Ole 29/4 1757 (Indre Kjær 6) 2. Berit 16/2 1760 – df 1801


29. Martinus Hansen 28/11 1796 – ukjent då (20)g. 30/12 1825 m. Mette Sofie Hansdtr ca. 1789 – ukjent då (Vågan)


Ingen flere opplysninger om paret


30. Ole Kristoffersen 21/3 1784 – 25/8 1838 (19) g. 1813 m. Johanna Olsdtr 1788 – ukjent då (Straumsnes/Kjelkvik 8)


1. Grethe Maria 15/8 1823 – 25/4 1833 2. Olina 25/1 1815 (32) 3. Kristianna Marie 21/8 1819 4. Ole Andreas 9/6 1822 (37)


Kristianna giftet seg 4/1 1841 m. Nils Rafalelsen, Husøy, Hamarøy

31. Johannes Johannesen ca. 1775 – 14/9 1855 (Klubbvik 3) g. 31/10 1806 m. Karen Christophersdtr 14/4 1775 – 14/6 1881 (19)


1. Christen 10/3 1807 (Grunnvoll 11) 2. Hans 7/5 1822 (38)


32. Johan Jonassen * ca. 1810 – 1/9 1883 (Steigen) g. a) 11/7 1836 m. Olina Olsdtr 25/1 1815 – 1845 (30)


1. Grethe Marie 9/6 1836 (Råna 9) 2. Jonas Olai 11/7 1837 (Tjårnes 15) 3. Ole Kristoffer 9/2 1840


g. b) 15/11 1850 m. Anne Gurine Jacobsdtr 17/12 1830 – 30/5 1862 (Foreldre Jacob Jacobsen og Inger Erlandsdtr, Borg på Hulløya)


* Mellom ekteskapene fikk Johan sønnen Peter Andreas 21/1 1848. Barnets mor var enka Regina Marie Petersdtr.


33. Tron Jacobsen 1744 – juni 1789 (11) g. m Antonetta Andersdtr ca. 1748 – 1831


1. Jacob ca. 1773 2. Anders ca. 1775 – 2/1 1793


Jacob giftet seg med enken Ane Pedersdtr ca.1747- 1833. Han bosatte seg i Hestvika.


35. Jacob Jacobsen Lind 20/6 1837 – 9/9 1932 (22) g. 30/5 1874 m. Eleonore Kristine Elise Frost Nilsen 3/1 1857 – 5/12 1938 (Trondheim)


1. Anne Sofie 20/3 1875 - 22/3 1952 2. Arnoldus 27/11 1876 3. Thora Elisa 25/12 1878 – df 1900 4. Jacob 23/1 1881 – 1/10 1882 5. Jacob 26/6 1883 (71) 6. Astrid 9/9 1886 – 31/8 1916


36. Kristen Johannesen 1830 – 6/8 1907 (21) g. 10/11 1856 m. Ingeborg Anna Thomasdtr 25/1 1830 – 8/5 1910 (Tørnes 27)


1. Markus Martin 1856 (Tjårnes 17)


37. Ole Andreas Olsen 9/6 1822 – 2/2 1901 (30) g. a) 23/9 1844 m. Elen Maria Esaiasdtr 27/2 1818 – 7/8 1847 (Grunnvoll 10)


1. Kristen Peder Olai 28/4 1844 (55) 2. Ovidia 23/5 1847 – 15/1 1849


g. b) 27/11 1851 m. Anne Martine Jørgensdtr 9/3 1819 – 15/11 1874 (Stords prestegjeld, far: Jørgen Tollevsen)


1. Amalie Jørgine 1852 –1/12 1906 2. Ole Johan 26/7 1855 – dså 3. Ole Andreas Nilsen (sic) 1856 (56) 4. Bendikt Jørginius 8/10 1859 * 5. Ole Johan 23/12 1863 –dså 4. Ovidia Margrethe 23/12 1863- dså


Bendikt giftet seg 4/1 1886 ”Oline Mathilde Larsdtr, f. Høland 1861”, far Lars Olsen. Paret fikk datteren Helga Jørgine 14/4 1887. Men de er ikke på Kjøpsnes i 1900.


38. Hans Johannesen 1822– 3/12 1882 (31) g. 19/9 1841 m. Adelus Marie Josefsdtr 26/5 1817 – 5/10 1903 (Sørfjorden 4)


1. Ingeborg Marie 14/1 1841 (Grunnvoll 15) 2. Kristoffer Olai 11/5 1843 – 13/7 1870 3. Jens Andreas 14/8 1845 – 21/8 1875 4. Petter Kristian 1846 (47) 5. Hanna Amalie Marie 1850 – dså 6. Kristine Marie 28/4 1851 (39 + 40) 7. Karinus Bertheus 9/6 1855 8. Jacobine Elisabeth 1856 (Grunnvoll 23) 9. Jacob Vilhelm 22/6 1860


39. Jacob Sandrib Steen ca. 1847 – 3/12 1882 (Foreldre Emilie og Jørgen Steen, Hamarøy) g. 1871 m. Kristine Marie Hansdtr 1/5 1851 – 3/9 1942 (38 + 40)


1. Emilie Jørgine 27/6 1872 (57) 2. Ida Karoline 12/9 1873*

3. Jensine 1876 4. Kristoffer Olai 30/5 1876 – 22/5 1880 5. Jørgen Kornelius 1877 – 10/10 1882 6. Jørgen Antonius 12/11 1879 (66) 7. Ingeborg Helmine 6/2 1882 – 18/6 1905


Den 15/1 1894 får Ida tvillingene Jacob Sandrip og Hartvik Kristian . Tvillingenes far er Gerhard Bergiton Krog. I 1899 giftet hun seg med Jentoft Leonard Hansen fra Svensgam.


40. Peder Ludvig Johannessen 1836 – 15/4 1927 (Botn 29) g. 28/8 1864 m. Kristine Marie Hansdtr 1/5 1851 – 3/9 1942 (38 + 39)


1. Jacobine Helma Petrine 29/3 1885 – df 1900 2. Dina Magdalene 20/6 1886 (Straumen 49) 3. Judithe Richarda 7/1 1888 – 17/12 1897 4. Jørgine Leonarda 1/2 1891 (Sommerseth 18) 5. Julius 1893


Dina sønnen Bjarne 16/6 1913. Far er Leonard Olsen Grønhaug (1888), Borge i Lofoten. Julius sønnen Bjørn 19/2 1923. Mor Hildur Jensen (Se Indre Kjær 22)


41. Ole Andreas Kristensen 1814 – 22/4 1896 (Ness 6) g. 11/9 1842 m. Pernille Hartvigsdtr 23/4 1818- 26/4 1874(Sørfjorden 7)


1. Hartvig Bernhard 7/2 1842 (42) 2. Ingeborg Anna 5/4 1844 (46) 3. Lorentse Bergithe 2/3 1847 (Grunnfjord 19) 4. Anne Katrine Røg 10/10 1850 (Tjårnes 14)


42. Hartvig Bernhard Olsen 7/2 1842 – 23/10 1915 (41) g. 1867 m. Øllegaard Kirstine Marthiasdtr 3/3 1836 – 2/7 1910 (Fredagsvik 2)


1. Jacobine Martine (Marie With) 5/10 1868 (Losvik 17) 2. Othelie Peroline 11/7 1871 – 14/7 1953 3. Bergitte Lucie 4/10 1873 (60) 4. Ingvald Johan 24/9 1875 5. Ida Mathilde Amalie 14/3 1880 – 13/6 1904


43. Arnoldus Martin Lind * 5/11 1833 – 25/3 1871 (22) g. ca. 1865 m. Ellen Iversen 1843 – 25/3 1871 1871 **


1. Nils Heyerdahl 22/3 1870

* Arnoldus fikk 18/2 1864 sønnen Arnt Oluf Martin (Hundholmen 22). Mora var Regine Johansdtr Hass (Tørnes 30). Se Tørnes 28. Senere Hundholmen. Oluf Lind blir 3/8 1887 far til datteren Ingeborg Anna (Hundholmen 26) Mor er ”Pige Julie Olsdtr” (46)

** Ekteparet omkom i forlis på Vestfjorden sammen med Paul Petersen, Botn.


44. Mathias Marthin Hansen 12/2 1860 – 21/4 1928 (Tørnes 32) g. 24/7 1884 m. Karen Olsdtr 23/7 1848 – 11/2 1924 (Kjelkvik 12 og 47)


1. Emilie Karoline 7/10 1883 2. Haakon Kristian 6/10 1891 * (122)


Haakon ble far til Marie Mathilde Solveig 4/7 1912. Mor er Ingeborg Johanna Jensen (Tørnes 58).


45. Ole Johan Olsen 27/8 1844 – 28/3 1925 (Kjelkvik 12) g. m Peroline Pedersdtr 19/2 1859 – 30/4 1947 (Tørnes 45)


1. Olette Marie 5/6 1878 (65). Olaf Heggelund 19/6 1880 (Ness 22B) 3. Benedikte Petrikke 1883 – 9/11 1892 4. Enevold Ingemann 1886 – 15/11 1892 5. Johan 5/12 1887 – 13/11 1892 6. Johan Kornelius 3/9 1888 – df 1900 7. Helga Konstance 6/6 1891 – 11/11 1892 8. Helga Elevine Caroline Juditte 15/8 1893 – 22/2 1971 9. Aslaug Margrethe 24/2 1896 10. Karen Margrethe 2/8 1898 (128)


Paret bor i Oldervik. Mange barn dør av difteri i 1892. Helga var gift i Harstad. Aslaug gifter seg i 1919 med Helmer Andraes Nilsen (1894), Taraldsvik, far: Anton Nilsen.


46. Ole Johanessen 1836 – 13/9 1912 (Hundholmen 8) g. 24/10 1860 m. Ingeborg Anna Olsdtr 5/4 1844 – 2/1 1927 (41)


1. Julie Sofie 30/9 1866 (Sørfjord 13) 2. Bergithe Kjerstine 3/10 1868 (Hestvik 10) 3. Ida Ovidia 8/10 1870 – 4/5 1881 4. Oluf Parelius 5/1 1873 (48) 5. Anne Marthine 13/4 1875 (Sørfjorden 14) 6. Amalie Vilhelmine 16/6 1878 7. Jacobine Sandra 26/10 1884 (Sørfjorden 15)


Julie blir mor til Ingeborg Anna 3/8 1887. Far Oluf Lind(43). Jacobine får sønnen Olaf 2/1 1907- 1/1 1977 . Han flyttet til Lørenskog. Far var Johan August Sjøberg (1885), fra Trøndelag. Amalie til Svolvær, gift med Hans Eliassen.


47. Peter Kristian Hansen 1846 – 3/12 1882 (38) g. ca. 1870 m. Karen Margrethe Olsdtr 23/7 1848 – ukjent då (Kjelkvik 12 + 44)


1. udøpt barn 5/10 1870 2. Agnes Hansine 24/6 1872 (51) 3. Magdalena Sofie 2/11 1874 (48) 4. Jens Andreas 7/5 1877 (Råna 17)


Jens ble far til sønnen Hans Georg 1900 – 1920. Mor :Gurine Hansdtr (Straumen 10)


48. Oluf Parelius Olsen 1873 – ukjent då (46) g. 19/11 1895 m. Magdalene Sofie Petersdtr 2/11 1874 – 1/12 1938 (47)


1. Olea Jørgine 23/4 1896 – 3/7 1980 2. Kristian 1897 3. Gudrun 28/10 1899 (99) 4. Elise 11/2 1903 – 4/6 1960 ** 5. Margit 3/10 1905 5. Leif Nikolai 3/10 1905 – 1/3 1907 6. Gunleiv 7/11 1907 – 8/12 1962 7. Olav 10/9 1909 (167) 8. Karl Martin 17/7 1911 – (233) 9. Jakobine Ane Kathrine 29/5 1912

Familien tar navnet Smines i 1939. Olea til Oslo. Elise får sønnen Arne Øisten 10/6 1931, far: Jon Oskar Moen (1881), Moen.


49. Isak Olai Mathisen 16/2 1841 – 3/1 1919 (Fredagsvik 2) g. 7/8 1878 m. Marie Bergitte Hansdtr ca. 1850 - 22/8 1922 (Børvågen, far: Hans Andreas Olsen)


50. Einar Hansen ca. 1800 – 5/8 1837 (ukjent opphav) g. 10/10 1827 m. Kristianna Olsdtr 18/12 1783 – 1/4 1856 (Skarberg 12 + Straumsnes 6)


51. Ole Larsen Akermoe 12/7 1861 – 27/2 1943 (Hestnes 13) g. 9/9 1893 m. Agnes Hansine Pettersdtr 1872 – 7/4 1949 (47)


1. Otto Arnoldus 1895 (101) 2. Hjørdis Agnethe 3/4 1898 (127) 3. Allida 9/5 1900 4. Ingvald Kristian 26/5 1905 (137) 5. Alfhild Helene 10/1 1908 (239)


52. Kristian Lorents Tønder Sørensen ca. 1825 – (Nesna på Helgeland) g. 27/12 1857 m. Oline Johannessdtr 31/7 1836 – (21)


1. Kristine Lovise Zahl 14/7 1858 2. Helene Margrethe 27/5 1861


Paret har trolig flyttet fra Tysfjord før 1865, sannsynligvis Rødøy på Nord- Helgeland.


53. Hans Thiis Nagell Lauritsen Møller ca. 1812 - 2/61863 (Årnes ved Molde, far: Laurits Møller) g. 27/4 1861 m. Mathea Sørensdtr 1838 – 28/1 1912 (Botn 21 + Indre Kjær 15)


1. Hansine Mathilde 28/7 1861 (Losvik 18) 2. Antonette Kristine 14/12 1862

54. Johan Jacob Hartvigsen 24/6 1822 – 27/9 1901 (Sørfjorden 7) g. 7/8 1848 m. Malena Maria Thomasdtr 9/8 1823 – 21/8 1862 (Tørnes 27)


1. Henrietta 23/2 1848 2. Bergitte Marie 1848 – 5/7 1884


55. Kristen Peder Olai Olsen 28/4 1844 – 15/6 1905 (37) g. 27/9 1869 m. Brita Johannesdtr 1845 – 1933 (Kikvik 11)


1. Albert Ingemann 9/6 1869 2. Johan Albrikt Berg 12/9 1871 3. Emil Magrenius Teodor 1/1 1874 – 19/7 1881 4. Arnoldus Severin 19/5 1876 – 18/7 1881 5. Albert Emil Arnoldus 27/3 1882 (69) 6. Bernhard Ingvald 11/9 1884 – dså


56. Ole Andreas Nilsen Olsen 1856 – 1934 (37) g. 29/12 1879 m. Josefine Magdalene Kristoffersdtr 1858 – 1934 (Botn 23)


57. Andreas Kornelius Mikalsen 26/3 1872- 20/1 1950 (Storå 28) g. 3/7 1896 m. Emilie Jørgine Jacobsdtr 27/6 1872 - 9/12 1958 (39)


1. Einar 1896 2. Konrad Kristoffer 1896 – 21/10 1908 3. Jacob Sandrup 1898 (115) 4. Jente 6/8 1900 5. Arnoldus 20/5 1903 (121) 5. Ingeberg Hedin 1/8 1905 (170) 6. Erling Peder 18/7 1907 – 3/5 1973 7. Konrad Kristoffer 28/2 1910 – 5/5 1970 8. Asbjørn 16/10 1911* 9. Egil Andreas 14/2 1914


* Familienavnet Steen fra 1942

58. John Andreas Knutsen 22/11 1831 – 26/2 1905 (Tørnes 19B) g. 29/12 1869 m. Mette Sofie Kristoffersdtr 1/2 1846 – 24/6 1915 (Tjeldsund, far: Kristoffer Andreas Kristensen)


1. Kristen Martin Veding 22/5 1870 2. Kristoffer Andreas 30/9 1871 (Bogen Leiknes 64) 3. Regine Karoline 19/10 1873 (59) 4. Mathilde Oletta 20/2 1880 – 29/9 1887

5. Johan Mathias 1/7 1883 (Tørnes 68)


59. Harald Martin Hansen Ruthberg 28/9 1865 – 23/9 1928 (Tørnes 32) g. 28/4 1894 m. Regine Karoline Johnsdtr 1873 – 7/2 1936(58)


1. Peter Alfred 8/8 1894 (77) 2. Hilmar Kristian Emil 11/1 1896 3. Jonas Sigurd 16/2 1898 (Kalvik 30B) 4. Halvard Rikard 14/3 1900 (Korsnes 15) 5. Arthur Johan Kornelius 6/7 1901 – 23/7 1967 6. Reidar 9/3 1904 (Nevervik 11) 7. Olaf Johan 17/5 1906 – 17/1 1978 8. Tryggve Arnold 24/7 1908 9. Margit Sofie Josefine 8/7 1911(198)


Familien er på Tørnes i 1906 og 1908, og på Hulløya i 1911. Olaf giftet seg i 1935 med Kaja Marie Kristensen (1912) fra Molvik i Hamarøy. Margit får sønnen Rolf Harald 22/7 1936, far: Waldemar Nilsen (Kalvik 21) og datteren Tordis Margrethe 30/9 1938, far: Kåre Gunelius Pedersen (8/10 1916), Åmo i Hamarøy.


60. Johannes Andreasen Nøstdal 10/7 1855 – 22/9 1928 (Nøstdal i Førde, far: Andreas Olsen og Rakel Andersdtr) g. 26/8 1898 m. Bergitte Lucie Hartviksdtr 4/10 1873 – 3/2 1948 (42)


1. Sigfred Pareli 20/10 1898 (100) 2. Reinhard Andreas Ølver 2/2 1900 – 12/5 1903 3. Ingvald Johan 31/10 1901 (211) 4. Reidar 4/5 1903 (182) 4. Valborg Ødine 9/5 1905 (96 + 310) 5. Arthur Daniel 14/2 1908 (144) 6. Bjarne Johannes 26/4 1909 (142) 7. Alf Halfdan 19/6 1911 (165) 8. Andreas Marelus 29/2 1912 9. Alma Ingrid 19/7 1915 (151)


60. B. Sven Johnson 24/9 1831 – 22/6 1912 (Markaryd i Sverige) g. m. Karen Monsdtr ca. 1834 – (Nordfold)


61. Karl Olai Aasebøstøl 1/6 1873 – 15/9 1952 (Eid i Nordfjord, far: Anders Jacob Aasebøstøl) g. ca. 1896 m. Martha Davidsdtr Aasebøstøl 17/8 1871 – 21/7 1963


1. Astrid Elise 1/6 1897 (90) 2. Asbjørn Daniel 12/12 1898 – 28/1 1962 (187)

3. Elida 10/9 1900 (92) 4. Dagfinn Willum 7/8 1902 (111) 5. Kåre 21/9 1904 (125) 6. Karl Arnljot 18/1 1909 – 17/10 1975


Andrianne Aasebøstøl dør i Kjøpsvik 25/1 1922, 79 år gammel


63. Karl Oluf Martin Johansen 1871 – 19/12 1961 (Gunnvoll 13) g. 4/6 1902 m. Nora Johanna Nilsen 1884 – 18/4 1919 (Råna 13)


1. Rebekka Nikoline 16/4 1906 – 13/6 1974 2. Asmund 28/5 1908 (Losvik 27) 3. Aagot Pernille 18/9 1910 4. Sandra Amalie 14/5 1912 5. Jacob Pareli 30/1 1914 (180) 6. Reidun 6/6 1915 7. Karl Marthin 31/3 1917 (209)


Rebekka giftet seg i 1933 med Ingvald Bjarne Simonsen (25/7 1906) fra Narvik. De fikk datteren Bitten Ras Marø 8/3 1941 i Tysfjord.


g. b) 2/1 1925 m. Lovise Henriette Johansen 23/6 1897 – (Ibestad)


1. Norman Johan 2/8 1924 (243)


64. Marius Johansen Berg 1897 – 22/2 1976 (Nevervik 6) g. 12/11 1920 g. m. Elvine Petrine Olsen 1902 - 29/12 1976 (Far:Toralf Olsen, Tjårnes 20, Elvine født i Hamarøy)


1.Odd 24/2 1922 (202) 1. Mimmi Berthea 16/12 1923 2. Margot Edrun 25/9 1925 (255) 3. Karsten Leif 8/3 1937 (309)


Mimmi giftet seg i 1950 med Olaf Fosland (1918) fra Karlsøy i Troms


65. Mikal Kornelius Angel Edvardsen Hamsund 1878 – (Hamarøy, far: Edvard Mikalsen) g. 28/2 1904 m. Olette Marie Olsdtr 1878 – (45)


1. Karl Ingemann 20/8 1907 – 8/11 1911 2. Klara Elvine 10/3 1909 3. Kaare Olav 9/6 1911 4. Helmine Karlotte 14/11 1913


66. Jørgen Antonius Steen 1879 – 1933 (39) g. 20/12 1904 m. Augusta Cesilie Johnsen 1883 – 15/4 1964 (Svensgam, far: John Hansen)


1. Klara Jacobine 1905 (116) 2. Ingrid Jensine 9/4 1908 * 3. Martha Amalie 3/5 1910 (197) 4. Agnethe Jørgine 5/4 1914 ** 5. Jacob Sandrup 13/6 1916 – 11/8 1951 6. Hartvig Emil 22/4 1918 – 14/4 1921 7. Ingeborg Helmine 13/5 1920 – 24/6 1945 8. Hartvig Emil 18/2 1923 – 31/7 1999 9. Aagot Helene 22/5 1925 10. Kåre Parelius 22/8 1928 (312)


Ingrid giftet seg i 1938 med Kaare Borgen (1912) fra Holla i Telemark. Agnethe giftet seg i 1940 med Rolf Hansen fra Ibestad. Aagoth giftet seg i 1949 med Nils – Petter Stigen (1922) fra Nordreisa.


67. Gerhard Martin Gillesen 1861 – 25/5 1940 (Grunnvoll 8 og 20) g. 4/2 1904 m. Amalie Kristine Martinussen 1864 – (Grunnvoll 15)


1. Einar Marselius 12/8 1897 (Straumsnes 21) 2. Sigrid Kristine 8/11 1908 (206)


68. Ole Andreas Martin Gerhardsen 1887 - 15/12 1962 (Grunnvoll 24) g. 30/10 1910 m. Ellen Anna Johansen 7/10 1888 – 12/6 1955 (Hamarøy, fra: Johan Sveinsen)


1. Bjørg Elfrida 4/6 1910 2. Asmund Kristen 6/7 1911 – dså 3. Birgitte Gerharda 1/7 1913 - 1969 4. Rolf 14/3 1915 – 17/12 1918 5. Thorleif Johan 3/5 1917 (227) 6. Sylvia Jannie 26/6 1921 7. Liv Victoria 14/3 1925 8. Rolf Julian 14/3 1925 – 10/4 1945 9. Odd Eilif 20/9 1928 (252) 10. Jann Arild 15/7 1930 (269)


Bergitte blir mor til datteren Torunn Elbjørg 12/11 1933 (260), far: Bjarne Ness (Ness 21B).

Liv Viktoria giftet seg i 1949 med Sven Ohlin (1923) fra Ørebro i Sverige.


69. Albert Kristensen 1882 – 15/10 1955 (55) g. 29/7 1910 m. Magdalene Karoline Hansen 1883 – 8/9 1970 (Tørnes 44)


1. Kristen Peder Olai 24/9 1910 (183) 2. Sofie Valborg Pernille 24/5 1913 (177) 3. Øistein Jacob Arnoldus 22/6 1916


Øistein giftet seg i 1951 med Klara Nilsen (Haukøy 52). Senere slektsnavnet Kjøpsnes.


70. Johan Kristian Kokaas 1873 - (Vågan, far: John Kokaas, Vemundvik ) g. m. Agnes Kokaas (Hansen) 1879 - 1923


1. Kaare 14/2 1902 – 19/9 1911 2. Gunnar 22/5 1903 3.Johan 23/7 1906 (163) 4. Bjarne 24/7 1908 5. Kaare 25/2 1913 (231) 6. Terje 25/2 1916 7. Agnes Bodil 1919 – 11/1 1920 8. Ella Agnes 7/5 1923 (247)


g. b) m. Aagot Lind Bye 4/6 1883 – 14/2 1973 (Steinkjær, far: Oluf Gustav Bye + 71)


Bjarne giftet seg i 1955 med Astrid Borthne (1905) fra Sørfold. Johan Kokaas, f. 1834 i Namsos dør 30/9 1918 i Kjøpsvik.


71. Jacob Lind 1883 – 15/10 1913 (35) g. 26/8 1912 m. Aagot Bye 1883 – 1973 (Levanger, far: Oluf Gustav Bye + 70)


1. Jacob 19/10 1913 (229)


72. Nikolai Pettersen 1885 – (Sildpollnes 9) g.m. Anna Stigen 1885 - (Narvik)


1. Olaf Gudmund 30/4 1916


73. Sverre Henriksen 1905 – 21/11 1984 (62) g. 1933 m. Sigrid Johanna Rødtang 23/2 1904 – 13/9 1965 (Hamarøy, far: Hans Thomassen)


1. Vidkun 4/3 1933 2. Anne Brit 5/9 1936


Anne Brit giftet seg i 1961 med Olav Charles Larsen (Kjøpsvik 158) og flyttet til Trondheim. De fikk barna Åsmund Olav 3/10 1961 og Gøril Anne 8/7 1964. Vidkum til Narvik.


74. Kristian Hagerup Haagensen 1882 – (Kjerringøy) g. 1915 m. Marie Olsen 1897 – (Tingvold M/R)


1. Borgny Jeanne 14/2 1920


75. Sigurd Hoff 1885 – Rødøy) g. 1917 m. Hanna Olsen 1894 – (Flakstad)


1. Lars Edvard 27/6 1920


76. Hagbart Johansen 1895 – 17/8 1964 (Kikvik 17) g. 25/1 1918 m. Petra Amalie Petersen 1879 – (Hamarøy, far: Peder Eliasen )


1. Hilma Pauline 17/11 1920 (228) 2. Johanna Imanda 28/4 1923 – 7/8 1979


Fra tidligere har Petra sønnen Simund 25/9 1908 (169)( Far: Johan Eliasen)

Hilma fikk datteren Liv Gerd 20/5 1938 – 22/3 1943 . Far: Odd Gundersen (15/6 1913), Hadsel. Hun fikk også datteren Bergljot Helene 16/9 1939, far: Oskar Sandrup Hansen (79). Hun fikk sønnen Sven Arthur 21/5 1941. Hilma giftet seg 16/11 1946 med Åge Jørgensen (19/7 1919) fra Gamvik.


76. B Johan Antonius Harr Sjursheim 1887 – (Ankenes, far: Andreas Pettersen) g. 13/1 1918 m. Dagmar Augusta Losvik 1893 – (Losvik 18)


1. Solveig Amalie 3/11 1919


Familien flyttet til Narvikområdet

77. Alfred Haraldsen 1894 – 15/1 1953 (59) g. 18/10 1920 m. Henriette Fredrikke Marie Johnsen 1895 – 18/3 1935 (Torsken, Senja, far: John Andersen)


1. Arne Henry 25/2 1921 2. Kaare 17/5 1926 3. Roald Kristian Ingeberg 254 1927


g, b) 17/9 1938 m. Josefine Hansen 1905 – (Kikvik 18)


Kåre giftet seg i 1949 med Liv Iris Wernhage (1922) fra Gøteborg, Sverige. Paret fikk sønnen Jan – Ove Eivind 2/8 1951


78. Petter Anfeldt Eide 12/2 1893 – 19/6 1965 (Nordfold) g. 1921 m. Olga Nilsen 1894 – (Trolig Narvik)


1. Hildur Nikoline 24/4 1921 (Bogen 91) 2. Laila Petrine 4/8 1922


Olga er hos fam 17 i Kjelkvik ved F.T. 1900. Laila giftet seg i 1945 med Konrad Albertsen (1921) fra Fauske.


79. Bernhard Marthin Hansen 1891 – 29/8 1970 (Grunnvoll 15) g. 29/10 1917 m. Helene Johanna Antonsen 1893 – 7/11 1964 (Losvik 21)


1. Asbjørg Elvine 3/5 1918 2. Oskar Sandrup 30/9 1919 (212) 2. Anton Magnus 2/8 1921 (246) 3. Borgny Helene 28/4 1923 (238) 3. Edith Johanne 21/8 1924 4. Arne Berner 18/4 1927 (264) 5. Aud May 21/2 1929 (249)


Asbjørg giftet seg i 1941 med Harald Dahl (1916) fra Hadsel. Edith giftet seg i 1946 med Jarl Andreas Skogvold (1921) fra Ballangen.


80. Lars Bergiton Larsen 1899 – 11/6 1989 (Bjerkenes 10) g. 31/8 1921 m. Martha Søfteland 28/12 1903 – (Kykkelsrud /Askim)


1. Mary Lise 23/6 1920 (196) 2. Scott Ferdinand 28/12 1921 3. Marriot Mikal 20/3 1923 4. Inger Lise 5. Astrid Marie 12/6 1930


g. b) 19/8 1944 m Inga Petrine Gjertine Kristoffersen 16/9 1908 – 13/1 1985 (Astafjorden, far: Sylfest Kristoffersen)


1. Karl Leif Petter 12/5 1942 2. Sigurd Henry Keit 377 1947


Karl giftet seg i 1963 med Aud Marit Svea (1942) fra Stockholm. Lars og Inga fostret også opp Ingas søstersønn Kristian Larsen 14/7 1944 fra Grovfjord.

81. Einar Berntsen 1885 – (Storå 26) g. 1920 m. Thorbjørg Benjaminsen 1899 – 26/4 1924 (Ørsnes i Lofoten)


1. Jørgen Ingvald 7/4 1922 (247)


g. b) 19/12 1931 m. Eleonora Kvammen 3/4 1904 – (Tørnes 66)


1. Astrid Lovise Olivia 2/4 1935 – dså 2. Einar Jacob 12/9 1937


82. Georg Lind Norman Kristiansen 19/8 1893 – 28/9 1966 (Torpelvann Hamarøy, far: Kristian Hansen) g. 1921 m. Borghild Karlsen 1901 – (Helland 42)


1. Ebba Ingri Kitty 23/3 1922 2. Reidar 26/2 1927


Ebba giftet seg i 1947 med Ola Waagaard (1923), Oslo. Ragnar giftet seg i 1954 med Magna Vahammer, begndalen i Sør – Aurdal.


82. B Asbjørn Andersen 21/8 1899 – 13/3 1978 (Kvål) g. m. Borghild Paulianne Andersen 8/2 1900 8/8 1960 (Trondheim)


1. Amanda Konstanse 1920 (240) 2. Bjørg 12/11 1924 3. Bjørn 12/11 1924 (238)


83. Peder Angel Storeng 11/9 1887 – 17/5 1970 (Tjøtta) g. 1921 m. Thora Helmine Pedersen 1885 – 6/12 1958 (Kikvik 13)


1. Henry Bjarne 1920 (106) 2. Olaf Osvald 5/6 1922 (260) 3. Thorstein 7/12 1923 4. Fritz 16/3 1925 – 8/3 1994


Paret bodde i Sulitjelma og i Førde før de flyttet til Tysfjord.


84. Johannes Storjord 1890 – 16/10 1961 (Storjord 29) g. 1921 m. Gudrun Ottem 5/10 1895 – 15/6 1972 (Bodin, far: Johannes Ottem)


1. Leif Magnus 27/8 1922 (240) 2. Torbjørn 14/5 1924 3. Turid Jensine 17/2 1926


Turid giftet seg i 1957 med Inge Edvardsen (1927) fra Ankenes


85. Torgils Moe 1887 – (Leka) g. 2/7 1921 m. Aagot Schrøder Larsen1897 – (Oslo)


1. Ase Schrøder 21/9 1922 2. Kari Schrøder 28/2 1928 3. Torgils Schrøder 26/3 1929


86. August Pahle 1895 – (Kabelvåg) g. 1922 m. Aagot Marie Brun 1893 – (Holand)


1. Hans Johan 7/11 1922 2. Jan August 11/10 1924


87. Martin Angel Haukland 1886 – 22/8 1969 (Vefsn) g. 1921 m. Eline Jørgensen 11/2 1898 – 1968 (Vik i Sømna)


1. Ingvald Kaare 19/1 1922 2. Elly Marie 16/8 1924 (258) 3. Arne 7/3 1926 (278) 4. Viggo Jarle 19/8 1928 5. Arnlaug ca. 1920


Ingvald har senere bodd i Narvik og flere andre steder i lander.


88. Ingvald Andreassen Skogvold 1897 – 10/7 1981 (Skogvold 15) g. 14/10 1922 m. Nora Elida Johansen 1898 – 15/5 1983 (Grunnvoll 20)


1. Ernst Johan 11/4 1923 (257) 2. Idrun Astrid 27/7 1927


89. Ingvald Jørgensen Hestdal 1893 – 7/12 1978 (Dovre, far: Jørgen Pedersen Hestdal) g. 5/8 1922 m. Klara Marie Larsen 1902 – 25/4 1972 (Bjerkenes 10)


1. Olaf Ruthberg Martin 6/5 1921 (221) 2. Arvid Johannes 12/2 1923 (225) 3. Charles Leif 16/8 1924 Verner August 13/6 1927


Verner giftet seg med Solveig Mikalsen (121). Paret til Bodø


90. Kristian Danker Tindberg 4/7 1897 – (Gimsøy) g. 4/6 1921 m. Astrid Aasebøstøl 1897 – 20/5 1950 (61)


1. Martha 1920 2. Asbjørn 16/9 1921- 14/3 1971 2. Knut 14/2 1924 (292)


91. Nokolai Stabel Holby 1895 – (Flekkefjord) g. 1923 m. Dagny Lund Halby 1900 – (Skjærvøy)


1. Paul Fredrik 16/7 1924 2. Gerd 28/10 1926


Gerd Lund Holbye fikk sønnen Ulf 22/7 1951, far: Per Kristian Bremnes, Kvefjord


92. Ingvar Oskar Anderssen 1890 – (Lensvik, far: Anders Olsen) g. 1924 m. Ellida Aasebøstøl 1900 – (61)


1. Karl August 20/5 1925


Karl August giftet seg Charlotte Olsen. Paret til Bodø


93. Konrad Nilsen 1899 – 5/6 1939 (Kalvik 21) g. 6/9 1924 m. Julie Nilsen 1894 – 3177 1976 Nevervik 6)


1. Halvor Eberg 28/9 1924 2. Roald Jan 2/4 1927 (280)


94. Alfred Kristiansen 20/2 1896 – 31/8 1943 (Hamarøy, far: Kristian Jensen) g. 30/4 1921 m. Berthe Knutsen 13/5 1895 – 30/12 1986 (Ibestad, far: Knut Olsen)


1. Brynhild Alfrida 20/6 1924 (216) 2. Rose 16/1 1930 3. Vally Olea 22/5 1932


95. Sverre Erling Andersen 1902 – 7/6 1971 (Ness 16) g. 31/5 1924 m Borghild Antonsen 1905 – 16/10 1991 (Bukta 8)


1. Einar Pareli 13/3 1925 (224) 2. Sigurd Bernt 27/2 1927 – dså 3. Solveig Bergljot 18/7 1932 (271) 4. Anders Kristian Johan 27/10 1934


96. Arnoldus Peder Parelius Molvik 14/11 1897 – (Molvik i Hamarøy, far: Karl Mikalsen) g. (e.o) 31/1 1925 m. Valborg Nøstdal 1905 - (60 + 310)


1. Rosa 17/3 1925 (203) 2. Arnfinn Viggo 6/8 1930 (289) 3. Ida Sigfrida 31/12 1931 4. Jannie Bergitte 23/2 1933 5. Karl Mariot 21/7 1934 (297)


Karl Molvik ble far til datteren Gunvor 5/1 1955, mor: Gunvor Bakken, Jevnaker.


97. Jacob Sørfjord 1900 – 5/6 1968 (Sørfjorden 11) g. 22/8 1924 m. Borghild Hartvigsen 1901 – 26/3 1985 (Ness 21B)


1. Peder Johannes 6/7 1925 2. Beryl Janne 20/12 1930


Peder til Narvik. Beryl til Kristiansund


99. Anton Iversen 1894 – (Buksnes) g. 28/1 1922 m. Gudrun Olsen 1899 – (48)


1. Kaare Oluf 2/5 1925


100. Sigfred Nøstdahl 1898 – 7/10 1967 (60) g. 4/2 1920 m. Ida Jensen 1901 – (Kjelkvik 31)


1. Johannes 19/8 1920 (226) 2. Irene Synnnøve 22/12 1922 3. Terje 25/1 1926 (236) 4. Sigurd 9/9 1928 5. Dødfødt gutt 28/3 1929


g. b) 9/10 1933 m. Gudrun Helene Olsen 26/7 1913 – 9/4 1977 (Kirkfjell i Hamarøy. Ole Marelius Olsen)


1. Ole Johan 20/3 1934 (277)


Sigurd gift 1960 med Karin Ingeborg Brandt (22/12 1925). Paret fikk sønnen Torbjørn Ingvald Johannes 11/7 1961. Irene giftet seg i 1944 med Paul Arvid Hjertås (1921) fra Bodø.


101. Otto Arnoldus Larsen Akermo * – 1895 – (51) g. 30/8 1922 m. Selma Elvine Antonsen 1896 – 14/1 1944 (Losvik 21)


1. Agnes Olea 12/12 1923 (Botn 67) 2. Irene Karen Margrethe 14/8 1924 3. Sybil Olivia 20/1 1926 ® . Robert Otto 5/10 1927 – 24/6 1945 5. Asbjørn Magnus 30/5 1931 (325)


* Slektsnavnet Akermo fra 1927. Irene giftet seg i 1947 med Leif Odd Karlsen (1923) fra Narvik.


102. Olaf Gustav Edvardsen 1898 – (Hestvik 10) g. 15/7 1922 m. Hilda Kristine Ellefsen 1898 – 19/8 1967 (Fredagsvik 9)


1. Sigurd ca. 1923 – ca. 1975 1. Bjørg Edny 26/1 1926 2. Hedvig Irene 21/1 1928


Hedvik giftet seg i 1954 med Per Willand Persson fra Gøteborg i Sverige


103. Konrad Olsen Kirkfjell 8/6 1901 – 30/12 1951 (Hamarøy, far: Jens Kirkfjell) g. 5/6 1925 m. Nora Nilsen 1900 – 6/9 1988 (Bukta 8)


1. Fritz Edvin 15/4 1926 (294) 2. Turid June 14/9 1928 3. Truls 6/1 1935


105. Lars Gustav Johansen 1895 – 20/4 1975 (Tennstrand 6) g. 20/9 1924 m. Astrid Albrigtsen 1903 – 19/12 1979 (Sildpollnes 15)


1. Johan 1925 1. Nora Karla Johanna 26/3 1926 (Ulvik 39) 2. Leo Aslak 12/8 1928 – 24/10 1993 3. Odd Evald 23/7 1930- 2006 4. John Mariot Olaf 12/2 1934 5. Marta Irene Ingvarda 21/12 1936 6. Jan Oskar Martin 17/6 1943 (Botn 75)


Paret i Kalvik i 1928 og 1930. Botn i 1936 og 1943. Johan til Sverige..


106. Henry Bjarne Storeng 1920- 17/12 1993 (83) g. 1946 m. Magareth Nordheim 28/2 1922 – (Tromsø)


1. Jan- Roger 7/12 1946

107. Julius Georg Adolf Hansen 1898 – (Tennstrand 6) . 1925 m. Solveig Arnolda Gerharda Trøite 27/1 1904 1904 – (Hamarøy, far: Alfred Trøyte Vold)

1. Georg Johan Martin 21/10 1925


109. Ebbe Klykken 1898 – (Hammerfest) g. 1923 m. Gudrun Fånes 1901 – (Strinda)


1. Ebbe Carsten 29/9 1925 2. Ingeborg


Ekteparet flyttet fra Kjøpsvik ved pensjonsalder. En Ingeborg Marie Finckenhagen Klykken 2/5 1878 dør i Kjøpsvik 4/8 1942, trolig mor til Ebbe.


110. Erling (Hjalmar) Ness/Hartvigsen 1904 – (Ness 21B) g. 30/10 1926 m. Haldis Hansen Storjord 1905 – (Fauske, far: Hans Storjord)


1. Bjørg Andrea 7/4 1927 2. Evelyn Harriet 5/2 1928 3. Asbjørn Olav 26/9 1931 - dså 4. Harald Oskar 7/3 1934


Bjørg gifter seg i 1947 med Peder Tangseth (1920) fra Askøy. Harald Oskar giftet seg i 1962 med Ella Kristine Fagerbakken (1932) fra Velfjord. Familien på Ness i 1928. Hjalmar og Haldis flyttet til Innhavet.


111. Dagfinn Aasebøstøl 1902 – 7/4 1980 (61) g. 19/3 1927 m. Hilda Marie Winters 1906 – 2/8 2000 (Hulløy 98 )


1. Olav 8/4 1927 - dså 2. Rolf Arne 23/10 1928 3. Gerd Eli 19/3 1931 – 8/1 1999 4. Dagfinn Hans 25/9 1934 (321) 5. Per Joakim 9/11 1937


Rolf giftet seg i 1951 med Aud Hestnes (Hestnes 17) Paret flyttet til Mo og har barna Tor (1952) og Rolf Audun (1959).


112. Johan Andreassen 1899 – 5/12 1969 (Straumsnes 16) g. 1926 m. Jensine Jensen 1907 – 14/12 1982 (Hundholmen 29)


1. Jan Julian 17/4 1926


113. Ingebrigt Asbjørn Olsen Kjerrang 12/6 1901 – 30/9 1971(Målselv, far: Ole Ingebrigtsen) g. 18/6 1927 m. Ida Alfhild Nilsen 1905 – (Hestvik 10)


1. Arna Olea 11/8 1927 (308) 2. Bjørn Idar 15/5 1930


114. Einar Johan Skjelnes 7/2 1901 – 18/4 1991 (Efjorden, far: A. Amundsen Skjellnes) g. 1924 m. Aslaug Marie Andersen 1904 – 26/5 1985 (Hestvik 15)


1. Hilbjørg Andrea 1925 2. Synnøve Margot 6/11 1927 3. Sverdrun Paula 30/7 1930 (250)


Hilbjørg til Harstad. Synnøve til Skien.


115. Jacob Sandrup Michalsen 1898 – (57) g. 1926 m. Karen Nilsen 3/5 1902 – 22/9 1963 (Hamarøy)


1. Finn Kristian 12/8 1927 2. Kari Janne 10/3 1930 3. Leif Erik 28/10 1935


116. Gunnar Karlson 1903 – 31/7 1972 (Tørnes 44) g. 25/9 1926 m. Klara Jacobine Sten 1905 – 1/1 1974 (66)


1. Sylvia Pernille 27/12 1927 (292)


117. Einar Emil Jensen 1899 – 3/6 1974 (Kjelkvik 31) g. 4/8 1927 m. Helmine Jørgine Hansen 1901 – 7/7 1990 (Trondenes, far: Anton Hansen)


1. Elly Hennie 23/1 1928 (207 + 279) 2. Harry Arnold Andreas 21/4 1929


118. Ove Larsen 1896 – 1/5 1986 (Bjerknes 10) g. 1924 m. Gunhild Winters 1898 – 28/7 1966 (Hulløy 98)


1. Randi 2. Terje


119. Bjarne Meyer Rist 1903 – (Indre Kjær 21) g. 2/7 1923 m. Gusta Josefine Cecilie Jørgensen 13/9 1899 (Vik i Helgeland, far: Jørgen Edvard ?)


1. Haldis Pauline Olea 14/12 1922 2. Einar 20/7 1924 – dså 3. Alfred 31/12 1925 4. Ragna Alvilde 4/1 1928 (222) 5. Bjarne August 4/11 1934 (299)


På Kjøpsnes i 1925 og senere. Paret bodde også på Storå. Haldis er født i Vik på Helgeland. Hun giftet seg i 1941 med Knut Andreas Einarsen (1914) fra Skarstad i Lødingen. Paret fikk sønnen Kent Harald 1/12 1947.


120. Gideon Angell Jensen 1903 – 10/5 1974 (Kjelkvik 31) g. 10/12 1927 m. Solveig Westgård 1905 – 23/9 1956 (Tjårnes 20)


1. Mildrid Annie 11/4 1928 – dså 2. Mildrid Annie 18/4 1929 (265)


Gideon fikk sønnen Harald 21/7 1946 (198 + 359) , mor: Margit Pedersen (59 + 198)


g) b) 5/9 1967 m. Jenny Elida Johnsen 17/12 1916 - (Ankenes)


121. Arnoldus Mikalsen 1903 – 28/7 1971 (57) g. 2/6 1928 m Therese Aminda Andreassen 28/5 1906 – 14/1 1992 (Hamarøy, far: Pareli Andreassen)


1. Solveig 4/7 1928 2. Terje Arvid 3/4 1936 3. Ebbe Andreas 23/9 1939 (347) 4. Åse 29/4 1942 5. Kjell Oskar 10/2 1944 (389)


Solveig giftet seg med Verner Hestdal (89). Paret til Bodø. Terje til Harstad. Åse til Bodø


122. Håkon Mathiassen 1891 – (44) g. 1916 m. Petra Kristine Olsen 3/2 1894 – 5/7 1978 (Evenes, far: Peder A. Olsen)

1. Janne Berny 13/4 1923 (202) 2. Karly Kristine 17/8 1926 3. Mimmi Paula 9/11 1928 (280)


Mimmi giftet seg i 1948 med Sven Magnussson fra Sverige. De fikk datteren Iren 28/7 1950 (382). Karly giftet seg samme år med Helge Karlson (1920) fra Sverige.


123. Marthin Hilbert Fossbakk Johnsen 7/5 1892 – 12/8 1981 (Målselv, far: Johan Olsen) g. 15/7 1921 m. Kima Everise Bernhardsen 1900 – 7/8 1972 (Ness 21B)


1. Jan Brandt 12/10 1921 2. Bernhard 26/11 1922 3. Mary Margrethe 25/3 1924 4. Gunhild Adele Alida 2/3 1926 (244) 5. Svanhild Hjørdis 3/7 1927 6. Edmund Kåre Martin 2/8 1928


Jan til Bergen. Bernhard til Harstad. Mary giftet seg i 1949 med Per Ingulv Kristoffersen (1924) fra Harstad. Familien bodde tidligere på Ness. Svanhild til Mo. Edmund giftet seg i 1953 med Solfrid Bornø (1931) fra Harstad.


124. Kristian Meier Hveding 23/4 1900 – (Titlvik i Hamarøy, far: Hans Kristiansen) g. 29/1 1927 m. Margit Marie Vesterlid 1905 (Hulløy 63)


1. Odd Charles 28/3 1927 2. Ruth Julianne 17/11 1928 3. Kitty Marie 2/6 1931 – 27/1 1932


125. Kåre Aasebøstøl 1904 – 28/10 1961 (61) g. 28/7 1928 m. Anna Petrine Winters 1903 – 12/7 1993 (Hulløy 98)


1. Gutt 7/5 1929 – dså 2. Kåre Audun 22/3 1931 (316) 3. Elsa Helene 8/4 1934


Annas far, Parelius Winters, bodde på Hulløyhamn fra 1915 til han døde i 1952, dit han Ulsvåg og Nordkil i Hamarøy. Han kom i 1914 til Hamarøy fra Nord Dakota i USA. Elsa giftet seg i 1957 med Kåre Holmeset (1929) fra Borgund.


126. Helmer Amandus Hansen 1893 – 22/1 1980 (Haukøy 22) g. 1/11 1924 m. Nelly Johansen 1903 – 21/1 1991 (Almenningen 1)


1. Arla Ruth Nilsine 7/3 1929 2. Ida Ingvalda Olae 10/9 1932


Arla og Ida til Bodø.


127. Arctander Martin Pettersen 6/8 1893 – 17/4 1965 (Ballstad i Lofoten, far: Petter Antonsen) g.1919 m. Hjørdis Agnethe Larsen 1898 – 28/1 1970 (51)


1. Lyster Johan 22/12 1919 (Hundholmen 61) 1. Bjørn 25/5 1926 – 15/8 1982 2. Alf 6/6 1929 3. August 26/8 1933 (314) 4. Rigmor Tove 31/12 1941


Alf giftet seg i 1957 med Wanda Manca (1929), Italia. Rigmor har tatt navnet Akermo.


128. Magnus Lund Olsen 1885 – 3/2 1967 (Botn 36) g. 25/5 1929 m. Karen Margrethe Olsen 1898 – (45)


1. Charlotte Olivie 15/8 1929 2. Rolf Ernst 19/2 1936 – 19/4 2000


Charlotte giftet seg med Karl Anderssen (92). Paret til Bodø.


129. Ingolf Kristiansen 1894 – 31/8 1969 ( Straumen 30) g. 25/9 1923 m. Ingebjørg Hartvigsen 1899 – 9/1 1951 (Hulløy 50)


1. Edna Solveig 14/6 1926 (266) 2. Kåre Henry 20/9 1929 (290)


130. Jacob Antonius Nilsen Strand 1904 – 4/7 1954 (Hulløy 73) g. 1929 m. Borghild Henriette Nygaard 1907 – ( Ness 19)


1. Ragna Josefine 22/3 1930 2. Åshild 20/1 1933 (264) 3. Odny Thrine 4/5 1936


Odny giftet seg i 1958 med Kjell Valle (1933) fra Gimsøy i Lofoten. Ragna til Sverige


131. Anton Pedersen 1891 – 25/4 1932 (Tørnes 59) g. 1929 m. Elfrida Ånesen 1894 – 16/7 1973 (Storå 24 + 200B)


1. Johan Martin Marcelius 13/6 1930 (291)


132. Johan Hilmar Nilsen 14/9 1899 – 10/8 1935 (Grunnvoll 21) g. 1929 m. Amanda Rebekka Moholdt 1906 – 31/10 1992 (Evenes i Ofoten)


1. Hansine Kristense 3/4 1930 2. Andreas Randulf Johan 6/3 1932 3. Johan Terje 19/5 1935 (288)


Hansine til Bodø, gift med Ivar Martin Olsen. Andreas til Grimstad.


133. Ludvig Nilsen 14/1 1905 – (Kikvik 20) g. 1929 m. Anny Jakobsen 15/11 1910 – 30/7 1994 (Kikvik 28)


1. Gudrun Elvida 31/7 1930 2. Annelise Jensine 6/12 1937 3. Eivind Marcelius Andreas 3/1 1943 (Kjøpsvik 372)


Gudrun fikk sønnen Steinar Edin (Nilsen) 13/9 1949, far: Fritz Edin Olsen (103). Gudrun giftet seg i 1958 med Gunther Jakobsen fra Kiel i Tyskland.


134. Halfdan Marelius Bredesen 1888 – 19/10 1977 (Kalvik 18) g. 3/10 1915 m. Magdalene Kristine Sørensen 1890 – 11/4 1962 (Botn 42)


1. Magna Kristine 18/3 1916 (153)

135. Sverre Jacobsen Solberg 1905 – 27/11 1994 (Storjord 33) g. 23/7 1938 m. Elvine Larsen 1904 – 25/5 1986 (Bjerkenes 10)


136. Reidar Haukøy 23/5 1902 – 9/9 1990 * g. 20/12 1930 m. Mary Charlotte Alvilde Arntsen 19/5 1912 – 14/8 1999 (Far: Martin Berhoff Bye Arntsen, Mary konf. 1927)


1. Aud Marie 3/7 1931 (259) 2.Gerd Anna Martine 30/8 1937 3. Roger Mariot 8/1 1946 (369)


* Reidar var født på Haukøy. Foreldre var Hagbart Pedersen (1879), Sigerfjord i Vesterålen. Mor var Anna Marie Nilsen født i 1879 på Haukøy. Årstallet er trolig feil for Anna Marie, og skal trolig være 1877. Se Haukøy 15. Gerd fikk datteren Tone 11/7 1959, far: Ingvard Bjørnevik (1938), Stavanger. Paret giftet seg 29/8 1958


137. Kristian Ingvald Larsen 1905 – 13/6 1960 (51) g. 3/10 1931 m. Betzy Pedersen 1910 – 29/10 1990 (Skarberg 27)


1. Vera Ingvalda 23/8 1931 2. Odd – Carsten 15/4 1939


139. Asmund Grunnvoll 1906 – 18/12 1949 (Grunnvoll 26) g. 1931 m. Hilda Sommerseth 7/4 1902 – 6/2 1988 (Grunnvoll 27)


1. Asmund 4/4 1932 – dså 2. Terje Johan 23/1 1935 – dså 3. Terje Johan 7/1 1936 - dså


140. Olaf Berg 25/3 1906 – 18/7 1993 (Tørnes 43) g. 1931 m. Borghild Pedersen 1911 – 22/6 1968 (Kikvik 24)


1. Gudmund Ole 5/4 1932 (328) 2. Hansine Helmine Kristine 12/4 1934 (276) 3. Svein Arnt 27/7 1949 (390) 4. Brit Oda 31/3 1954


141. Trygve Åsvik 17/5 1908 – (Kjerringøy) g. 6/12 1932 m. Dagny Rønning 3/7 1907 – (Hadsel, far: Adolf Johnsen Rønning)


1. Aud Jannie 21/5 1933 2. Karen Therese 5/12 1935 3. Synnøve Marie14/7 1938


142. Bjarne Nøstdahl 1909 – (60) g. 1933 m. Hulda Pedersen 1912 – 24/7 1992 (Tørnes 65)


1. Johan Bjørn 26/5 1933 (295) 2. Hans Henrik 23/4 1937 (306) 3. Willy Nøstdahl 13/3 (340)1939 4. Ann Harriet 8/4 1941 5. Bjarne Arthur 1946 6. Rune 3/4 1948 7. Finn 7/4 1951 (407)


Ann Harriet giftet seg i 1963 med Odd Hein Aase (1934) fra Porsgrunn. Bjarne til Tromsø. Rune til Bodø.


144. Arthur Nøstdahl 1908 – (60) g. 29/7 1933 m. Ellida Kristine Nilsen 7/6 1907 – (Bukta 8)


1. Reinhardt 1/10 1933


Familien flyttet fra Kjøpsvik


145. Kolbjørn Sigurd Verner Varmann 23/12 1904 – (Norfjordeid) g. 1932 m. Anna Asbjørg Myklebust 9/2 1906 – (Nordfjordeid)


1. Anders Severin 19/1 1934 2. Astri Nille25/9 1937 3. Nille Anna 1/3 1939 4. Kolbjørn 29/11 1942 5. Anne Malene 13/1 1944


146. Leif Klæboe 25/10 1902 – 2/6 1940 (Nesna. far: Ole Klæboe) g. 1932 m. Klara Wilhelmine Sjaastad 20/2 1905 – 1/8 1958 (Hamarøy, far: Anders Sjåstad)


1. Per Hind 13/4 1934 2. Leif Kristian 28/5 1940 (406)


Per til Oslo


147. Gunnar Olaus Stenseng 1905 – 3/5 1982 (Ness 19) g. 21/1 1933 m. Ellida Amalie Grunnvoll 20/2 1908 – 25/1 1982 (Grunnvoll 22)


1 Nikolai 12/9 1933 – dså 2. Nikolai Hermod 10/12 1936 3. Randi Marion 29/11 1939 4. Gunnar Ebbe 15/4 1941 (386) 5. Odd Steinar 10/1 1947 (391)


Randi giftet seg i 1958 med Tor Johansen (178) Gunnar Ebbe giftet seg i 1967 med Kari Ann Aalmen (1947) fra Narvik.


148. John Albert Schelderup Jensen 1/3 1910 – 14/2 1981 (Hamarøy, far: Andreas Kornelius Jensen) g. 1934 m. Borghild Johanne Hansine Berg 1913 (Kikvik 18)


1. Egil Andreas 8/1 1934 – 26/8 1995 2. Per Herbjørn 10/8 1937 (358) 3. Astrid Borghild 15/3 1942 – 13/4 s.å.


149. Meyer Ingemann Ness 1906 – 1/7 1995 (Ness 21B) g. 13/8 1932 m. Edmar Helen Meranda Olsen 11/7 1912 – (Ness 22B)


1. Erna Marie 2/7 1934 (293) 2. Sylvia 3/11 1939 3. Eli 9/11 1943


Sylvia giftet seg i 1959 med Olav Solvoll (1935) fra Ballangen. De fikk sønnen Dan 1/10 1959 og sønnen Tommy 18/12 1961. Eli i Oslo.


150. Jacob Antonius Hansen 1898 – 8/7 1983 (Tørnes 44) g. 12/7 1930 m. Signy Karla Fikke 8/4 1906 – 27/7 1989 (Buksnes, far: Karl Fikke *)


1. Eva Aud 8/9 1933 2. Karl Jacob 11/12 1938


* Karl Fikke flyttet til Tysfjord ca. 1920. Karl Jacob giftet seg i 1971 med Aud Nordtømme.


151. Arthur Berby Håkon Åsvik 7/10 1911 – 3/4 1943 (Kjerringøy, far: Leonard Åsvik) g. 8/12 1934 m. Alma Ingrid Nøstdahl – 30/10 1997 (60)


1. Jarl Leonard 31/1 1935 – 18/5 1994 2. Marianne Ingrid 26/6 1942 (335)


Jarl giftet seg med Mai Jorunn Lie (1944). Paret fikk sønnen Jan Peter 25/12 1962


152. Jakob Hagbart Ingebrigtsen 13/5 1903 – 26/3 1980 (Hulløy 62) g. 1932 m. Borghild Benedikte Pedersen 26/11 1908 – 25/4 1994 (Skarberg 27)


1. Irene Hansine 2/3 1935 (300)


153. Berthinus Rønning 1/2 1914 – 31/7 1994 (Hadsel, far: Adolf Rønning ) g. 17/4 1935 m. Magna Kristine Bredesen 18/3 1916 – 27/3 1993 (Botn 53)


1. Hugo Marvin 27/7 1935 (302) 2. May Brit 11/3 1940 (306) 3. Lillian Anette 21/8 1944


154. Arnt Pedersen 1900 – 8/7 1988 (Kjelkvik 22) g. 1925 m. Amalie Torgersen 1906 – (Fredagsvik 11)


1. Astrid Therese 17/4 1924 ® 2. Arnulf Birger Sigurd 31/5 1926 2. Ernst Torger 20/8 1935 3. Åse Lill 4/6 1942


Paret hadde flere barn født utenbygds. Astrid giftet seg i 1945 med Jarløv Kristoffersen (1917) fra Lødingen. Arnulf giftet seg i 1961 med Hansine Henriksen (Tørnes 62 + Kjøpsvik 175)


155. Olaf Ingebrigtsen Vesterlid 1902 – 27/6 1990 (Hulløy 63) g. 5/11 1932 m. Petrine Bergljot Hveding 1909 – 25/12 1982 (Hamarøy, far: Konrad Hveding)


1. Jorunn 1933 2. Oddbjørn 4/4 1940


156. Asbjørn Kristiansen 1907- (Molvik i Hamarøy) g. 1936 m. Elisabeth Pedersen 1907-(Kikvik 24)


1. Kristian 1937 2. Harald 23/10 1939 3. Einar 1946


157. Alvin Olsen 1907 – (Storå 37) g. 30/8 1933 m. Borghild Olsen 1910 – 9/5 1981 (Ness 22B)


1. Kåre ca. 1931 2. Arne Bjørn Olsen 16/8 1933 (307)


158. Henry Waldemar Larsen 1908 – (Rørvik 17) g. 9/10 1933 m. Johanna Elida Oliva Odinsen 22/11 1911 – (Buksnes i Lofoten, far: Olaf Odinsen)


1. Olav Charles 1934 2. Harold 1936 3. Ester 1938 4. Steinar Erling Inge 19/9 1941 5. Olette Laila Elisabeth 26/9 1945


Olav giftet seg i 1961 med Anne Brit Henriksen (73) og flyttet til Trondheim. Olette Laila til Fauske.


160. Alf Borgen 30/11 1908 – 24/6 1994 (Kongsberg, far: Olav Borgen) g. 29/9 1934 m. Gudrun Jacobsen 1910 – (Haukøy 17)


1. Rita 25/10 1949 (399)


161. Jacob Olsen Westgård 1909 – 23/11 1978 (Tjårnes 20) g. 15/12 1934 m. Nora Nilsen 1905 – 25/3 1984 (Råna 17)


1. Ragnar 31/1 1932 2. Thor 10/8 1942 (341)


162. Berner Johan Meyer Olsen 10/6 1892 – (Lurøy/Mo i Rana, far: Ole Severin Jensen ) g. 14/9 1935 m. Olea Regine Ruthberg 1907 (Tørnes 64)

1. Gerd Oddbjørg Jensine 15/6 1936


163. Johan Kokaas 23/7 1906 – (70) g. 1935 m. Arna Marie Otten 19/8 1908 – 10/8 1984 (Bodin, far: Johannes Otten)


1. Kirsti 21/6 1936 2. Tove 25/11 1939 3. Johan 18/3 1942


Kirsti giftet seg i 1958 med Arne Buvarf (1933) fra Rennebu i Trøndelag. De fikk datteren Wenche 4/1 1959. Tove fikk sønnen Geir (Pedersen) 8/6 1959, senere til Bodø, gift med Terje Pedersen.


164. Ingvald Kristiansen - (Molvik, bror til 156, Asbjørn) g. m Hilda Kristiansen


1. Eva 20/6 1927 (199)


165. Alf Nøstdal 1911 – (60) g. 6/11 1937 m. Olea Aminda Johanna Olsen 17/7 1917 – 31/8 1941 (Hulløy 81)


1. Edle Lennie 15/9 1936 2. Dødfødt gutt 17/2 1938 3. Alf Johnny Hjalmar 28/2 1939


g. b) 22/11 1947 m. Hulda Elvine Olsen 16/8 1925 - (Narvik, far: Einar Olsen)


Alf og Hulda flyttet til Narvik. Edle fikk sønnen Stig Johnny 23/3 1957. Edle giftet seg i 1958 med Ejvind Lauritsen (1919) fra København, Danmark.


166. Ingvald Andreas Berg Jensen 22/9 1902 – (Hamarøy) g. 1925 m. Signe Alise Kristensen 21/8 1904 – (Hamarøy, søster til Ingrid, se 179)


1. Kirsten 17/7 1927 (246) 2. Arne ca. 1930 3. Kjeld Idar 16/8 1936


167. Olav Smines 1909 – (48) g. 29/8 1936 m. Cecilie Kristine Hassing Olavsen 6/6 1908 – (Hamarøy, far: Olaf Hansen)


1. Oddbjørn Petter 14/1 1937 2. Hans Kristian 19/10 1943


Familien flyttet til Hamarøy


168. Hjalmar Hansen Sandmo 1904 – 11/9 1990 (Tørnes 69) g. 14/9 1935 m. Olfrøyda Sætereng 1910 – 30/11 1991 (Tørnes 58)


1. Kristian Almar 19/6 1937 2. Kolbjørn 28/4 1940 (323) 3. Gunhild Anne Ingeborg 24/2 1947 (368) 4. Tofinn Peter Kristian 10/10 1949


169. SigmundHjalmar Johansen 1908 – 21/12 1982 (76) g. 8/10 1938 m. Kristine Johanna Henriksen 30/8 1916 – 3/8 1975 (Ibestad, far: Alvin Henriksen)


1. LeivHenryJohansen 28/6 1937 2. Hugo Perry Johan 13/2 1940 – 3/10 1946 3. Sonja Kari 13/1 1944 4. Hugo Johan 19/10 1948 5. Vigdis 24/12 1953 6. Gro 1955


Sonja giftet seg i 1965 med Signor Larsen (1/6 1940) fra Karlsøy. De fikk datteren Siss Lisbeth 23/9 1965. Vigdis fikk datteren Liss 24/7 1971. Far: John Ove Gjelseth (1944)


170. Ingeberg Mikalsen 1905 – 1/9 1989 (57) g. 1936 m. Pernille Aasebøstøl 1915 – (Indre Kjær 24)


1. Rolf Atle 11/10 1937 2. Sissel Venche16/6 1943


Rolf Atle til Narvik. Sissel giftet seg med Terje Helland (Helland 68)


171. Johan Andreassen 1915 – (Skarberg 35) g. 29/8 1937 m. Sylva Annie Karine Pedersen 22/6 1915 – 28/5 1993 (Karlsøy i Troms, far: Peder Eliassen)


1. Per Eirik Andreas 31/5 1937 2. Svein 9/9 1943

Svein til Bodø. Svein er gift med Mary Breivik (Ulvik 32)


172. Bjarne Fikke 10/3 1904 – (Far: Karl Fikke) g. 21/12 1935 m. Jarnhild Pauline Amalie Jonassen 5/4 1910 – (Hamarøy, far: Oluf Bjarne Jonasssen)


1. Vilma Fikke 18/2 1938 2. Frida 26/4 1940


173. Knut Aas Hartvigsen Aspheim 1892 – 14/3 1979 (Hulløy 50) g. 28/12 1935 m. Anna Sofie Ånesen 1905 – 27/7 1982 (Storå 24)


1. Hartvik Emil 11/2 1938 (300 B)


174. Daniel Valdemar Jacobsen 1905 – 25/1 1984 (Tømmerås 8) g. 10/7 1937 m. Esther Pedersen 1918 – 12/5 1991 (Kikvik 22)


1. Else Dortea 26/8 1937 2. Pernille Jensine Josefine 10/1 1939 (362) 3. Johannes Arnfinn Johan 4/5 1940 (333) 4. Peter Edmund Marselius 23/3 1942 (350) 5. Rolf Kåre 15/4 1945 (367) 6. Edel Jorun Birgit 20/5 1947 (392) 7. Bjørn Martin Marvin 17/2 1949 8. Janny Jannie 25/8 1950 (402)


175. Halvor Strømsnes 1908 – ca. 1945 (Straumsnes 17) g. 1938 m. Hansine Henriksen 1907 – 22/6 1979 (Tørnes 62)


1. Brit Antonie 13/8 1938 (296)


Hansine giftet seg i 1961 med Arnulf Pedersen (154)


176. Bjarne Aune 2/3 1903 – (Bindal, far: Johannes Aune) g. 11/12 1937 m. Solveig Nilsen Bjørkelund (Rørvik 24)


1. Brynjulf Sverre 25/9 1938


Familien flyttet


177. Anker Jan Bernhoff Nilsen 31/7 1906 – (Mo i Rana) g. 1938 m. Sofie Kristensen 1913 – (69)


1. Jan 6/7 1939


Familien flyttet


179. Alfred Kaare Johan Henriksen 14/1 1914 – 19/3 1978 (Tømmerås 8) g. 25/9 1938 m. Ingrid Charlotte Kristensen 9/11 1916 – 24/1 01993 (Hamarøy, far: Kristen Emil Kristensen, Ingrid er søster til Signe, se 166)


1. Torbjørn Einar 25/9 1939 (379) 2. Karl Inge 21/8 1941 3. Torhild 1/8 1945 4. Alf Ivar 3/6 1949 (429) 5. Jan Erik 11/1 1952 (430)


Karl Inge til Otta. Torild til Egersund


180. Jacob Pareli Johansen 1914 – 12/11 1984 (63) g. 20/8 1938 m. Julie Pauline Sørfjord 1914 – (Straumen 40)


1. Kurt Audun Malvin 11/4 1940 (360) 2. Jack Jørgen 1/8 1944 3. Anita Pernille Elin 18/4 1951


Familien er på Grunnvoll i 1944


181. Kaare Mikalsen 1914 – (Klubbvik 12) g. 1938 m. Edith Helmine Kristensen 13/6 1910 – (Bø i Vesterålen, far: Hermann Kristensen)


1. Harald Kristian 3/5 1940 – 19/10 s.å


182. Reidar Nøstdahl 1903 – 14/10 1959 (60) g. 4/11 1939 m. Alma Helene Pettersen 23/3 1918 – 28/5 1998 (Tysnes, far: Kristian Pedersen)


1. Kirsten June 13/11 1939 (428) 2. Randi Alette 28/11 1940 (345) 3. Betty Jorun 17/12 1946 (356) 4. Nille Anne 16/8 1949 5. Reidar Arthur 2/4 1953 (423)


Kirsten fikk datteren Ranveig Anette 28/11 1965 (451), far: Arne Loe (1929) , Løkken


183. Kristen Kristensen Kjøpsnes 1910 – 13/3 1978 (69) g. 25/11 1939 m. Mary Amanda Jensine Olafsen 23/9 1913 – (Medby i Vesterålen , far: Olaf Riksfjord og mor: Mathilde Hansen)


1. Karstein Johan 12/8 1940 (366)


184. Karl Johansen 17/5 1911 – 23/11 1991 (Narvik, far: Johan Ellingsen) g. 3/2 1940 Margit/Magda Karen Waksvik 4/8 1918 – (Herøy i Møre, far: Jens Elias Waksvik, mor: Inga Marie Feie)


1. Torbjørn 14/8 1940 2. Inger Elise 20/12 1941 3. Karl Magnar 23/2 1943 4. Astrid Pernille 18/2 1944 (378 B) 5. Marvin 16/1 1946 – 24/2 s.å 6. Einar 16/1 1946 – 23/1 s.å 7. Reidulf 30/4 1948 8. Marit 8/8 1949


Marit giftet seg i 1968 med Jakob Olsen (1935) fra Tranøy. Reidulf giftet seg i 1971 med Jakoba Jørgensen (1948) fra Lenvik.

185. Sigurd Olaus Sivertsen Hilling 18/5 1901 – 7/3 1981 (Hamarøy, far: Sivert Olsen) g. 15/8 1936 m. Margot Henriette Johansen 21/2 1913 – (Bodø. far: Joakim Johansen)


1. Nelly Solfrid 26/9 1940 – 12/11 1949 2. Berin 21/8 1954


Berin til Fauske.


186. Johan Peder Berntsen 19/3 1895 – (Kalvåg i Hamarøy, far: Joakim Berntsen) g. 25/11 1939 m. Lilly Agnethe Johansen 18/3 1917 – (Malangen, far; Hedvin Johansen)


1. Joakim Jan Arild 14/12 1940


Familien flyttet til Hamarøy


187. Asbjørn Aasebøstøl 1898 – 28/1 1962 (61) g. a) m. Alma Barbara Olson – 15/1 1929


Paret bodde i Minneapolis, USA


g. b) 1/1 1938 m. Sonja Fikke 3/11 1910 – 15/5 1996 (Hamarøy, far: Karl Fikke)


188. Bjarne Jacobsen 1908 – 22/6 1978 (Haukøy 17) g. 8/7 1939 m. Anna Olsen 1908 – 27/1 1974 (Fredagsvik 11)


1. Nordis Elvida 3/8 1942 (se Råna 21) (334) 2. Aud Helene Kristine 26/7 1944 3. Torild Aina 8/3 1947 4. Elsa 17/3 1950


Torild giftet seg i 1966 med Kai Nilsen (1945) fra Fredrikstad. Elsa fikk sønnen Bjørn 21/1 1973 , far: Magnus Eike (1940) , Oslo. Samme par fikk sønnen Tom Andrè 11/5 1974

Familien i Fredagsvik i 1944


189. Bjarne Ness 1908 – 26/1 1971 (Ness 21B) g. 16/11 1939 m. Bergljot Mathilde Brækkean 12/11 1908 – (Narvik, far: Bernt Brekkan)


1. Berner 13/8 1941


Berner giftet seg i 1965 med Frøydis Jensen (1940) fra Hamarøy.


190. Arnljot Andreassen 1913 – 16/7 1995 (Skarberg 35) g. 9/12 1939 m. Klara Ness Antonsen 1912 – 15/7 1990 (Ness 20)


1. Elsa Nikoline 25/3 1941 (340) 2. Karin Laila 9/1 1947 (369) 3. Kjell Arnljot 2/2 1949


Kjell til Bodø


191. Gjermund Berg Pedersen 1908 – (Tørnes 65) g. 30/12 1939 m. Hilda Olsen 1914 – (Hulløy 83)


192. Bjarne Solhaug 1906 – 4/3 1967 (Hulløy 75) g. 20/1 1940 m. Maren Marie Ness 1910 – ( Ness 21B)


1. Eva 18/11 1941 2. Bjørn Gunnar 19/2 1945 – 10/5 1999


Eva giftet seg i 1962 med Harald Andreassen (18/11 1939) fra Narvik. Bjørn Gunnar giftet seg i 1975 med Frøydis Næss fra Østlandet.


193. Didrik Olai Berg Karlsen 6/6 1913 – (Gildeskål) g. 1940 m. Elisabeth Ovedie Åmo 24/6 1917 – (Rørvik 25)


1. Arnold 16/4 1941


Familien flyttet til Gildeskål.


194. Sandrup Johansen 1915 – (Almenningen 1) g. 12/11 1938 m. Solveig Amalie Johnsen 11/9 1919 – (Bodø, far: Alfred Johnsen)


1. Thor Jacob 14/9 1939 2. Lillian Anita Margareta 11/3 1944 4. Arnt Ingemar 10/5 1947 5. Ingvall Idar Hendry Bjørn Kristen 17/3 1960


Familien til Sverige. Thor giftet seg i 1958 med Randi Stenseng (147) . Paret fikk sønnen Tommy Gunnar 7/9 1959 og datteren Anneli Iren 28/6 1964. Paret bodde i 1964 i Borlänge i Sverige.


195. Albert Fredriksen 1913 – 27/11 1990 (Kikvik 23) g. 30/8 1941 (e.o) m. Jenny Ester Pedersen 1920 – (Kikvik 24)


1. Leiv Fredrik Oddvar 21/5 1942 2. Eidun Marie 6/4 1946


Jenny giftet seg senere med Alfred Nordgård (Klubbvik 15). Paret flyttet til Mo. Leif til Kirkenes. Eidun giftet seg i 1970 med Thor Håkstad fra Mo.


196. Knut Kramviken 126 1910 – (Rauland i Telemark) g. 1940 m. Mary Lise Larsen 1920 – (80)


1. Hæge Eli 13/2 1943


197. Pareli Kristensen 1912 – 5/5 1986 (Korsnes 10) g. 9/9 1942 m. Martha Amalie Steen 1910 – 11/4 1990 (66)


1. Erling 14/2 1943 (363) 2. Jørgen Steen 15/12 1945 3. Wenche 12/11 1952


Jørgen til Fredrikstad. Wenche til Hadeland


198. Peder Pedersen 28/2 1888 – 27/6 1980 (Lierne i Trøndelag) g. 1940 m. Margit Haraldsen 1911 – 10/9 1982 (59)


1. Kristine 1/7 1940 (304 + 360) 2. Peder Håkon 18/9 1941 (351) 3. Leif 28/3 1943 (404) 4. Harald 18/6 1946 (359)


199. Paul Edvardsen 12/1 1917 – (Rødøy) g. m. Eva Kristiansen (164)


1. Ann 1952 2. Ingvald Henning 2/3 1957 (484)


Ann til Danmark. Ingvald fikk datteren Madelen (1984) med Helle Kvalvik (293).


200. Hans Olsen Mølderup 1917 – (Hundholmen 33) g. 1942 m. Anne Helene Pedersen 11/3 1923 – (Hamarøy, far: Kristian Gerhard Pettersen)


1. Eli Gerd Kirsti 14/5 1943 – 23/12 1997 2. Anne Grete 30/1 1949 (360B)


Eli fikk datteren Linda (Mølderup) 5/3 1965. I 1969 giftet hun seg med Jan Tore Henseid (1944) fra Porsgrunn.


200 B. Olaf Mathisen 1898 – 22/8 1966 (Kalvik 20) g. 15/1 1944 m. Elfrida Pedersen 1894 – 16/7 1973 (Storå 24 + 131)


201. Ole Parelius Olsen 1918 – (Ness 22B) g. 2/10 1943 m. Dagmar Ness 1918 – (Ness 21B)


1. Olav Charles 24/2 1944 (410) 2. Peggy Marie 14/6 1952 3. Åse 16/3 1958 4. Vera 16/3 1958


Vera giftet seg i 1976 med Aksel Kvensjø (1953), Narvik.


202. Odd August Berg 24/2 1922 – 29/8 1991 (64) g. 1942 m. Janne Berny Mathisen 13/4 1923 – 14/1 1991 (122)


1. Harald Petter Berg 24/3 1942 2. Odd Jarl 18/8 1944 3. Håkon Magnus 24/2 1946 - dså 3. Elly Margrethe 1/8 1948 – 4/9 s.å 5. Thorbjørn 26/9 1953


203. Thorleif Jakobsen 25/9 1919 – (Harstad, far: Thoralf Jacobsen) g. 1943 m. Rosa Molvik 1925 – (96)


1. Valborg Annie 30/4 1944


204. Karl Karlsen 1911 – (Straumsnes 14) g. 22/7 1944 m Milly Johansen 1921 – (Skogvoll 17)


1. Jan Annar 24/11 1944 2. Keit Asbjørn 19/10 1947 3. Karin Milly 5/5 1951 4. Karl Gustav 14/5 1958 5. Anna Synnøve 5/11 1960


Jan og Keith til Fauske


205. Edgar Ivan Bernhoff Larsen 12/10 1920 – (Ankenes, far: Einar Larsen) g. 2/8 1941 m. Mary Hansen 1921 – 30/5 1999 (Haukøy 45)


1. Eva Helene 21/8 1941 (309) 2. Steinar 8/4 1944 (Drag 109) 3. Grete 19/6 1953 (453) 4. Fred Tore Arnt 30/11 1958


Familien bodde tidligere på Stefjordnes.


206. Peder Øivind Pettersen 1914 – 3/7 1971 (Straumen 45B) g. 9/6 1940 m. Sigrid Gillesen 1908 – 17/2 1972 (67)


1. Gerd Rigmor Amalie 9/9 1945


207. Sverre Ottar Trøen 8/12 1922 – (Sør- Rana, far Martin Trøen) g. 1917/8 1946 m. Elly Jensen 1928 – (117 + 279)


1. Sverre Eilif Bengt 25/11 1945


208. Fredleif Westgård 1913 – (Tjårnes 20) g. 1941 m. Bjarnhild Eline Nilsen 11/1 1918 – (Moskenes, far: Peder Pettersen)


1. Thorbjørn 9/5 1942


209. Karl Johansen 1917 – 29/12 1082 (63) g. 28/12 1940 m. Sigrid Alice Ringø 2/11 1920 – 15/10 1988 (Hamarøy,far: Nikolai Pedersen Ringø *)


* Se Grunnfjord 32


210. Anton Hansen 1914 – 28/2 1978 (Hundholmen 25) g. 5/12 1942 m. Signe Johansen 1919 – 2/5 1966 (Haukøy 27)


211. Ingvald Nøstdal 1901 – 11/5 1978 (69) g. 11/12 1943 m. Hjørdis Pedersen 10/9 1914 – 29/3 1996 (Salangen i Troms, far: Peder Pedersen)


1. Rudolf Harald 23/5 1942 (344) 1. Birgit Johanne 9/1 1945 (352) 2. Arna Irene 1/6 1947


212. Oskar Sandrup Hansen 1919 – 28/3 1996 (79) g. 23/9 1945 m Ebba Dagny Fransson 1/10 1923 – (Sverige)


1. Bengt Tommy 17/9 1946 (361) 2. Ulf Edmund 2/9 1947 (464)


213. Andreas Amandus Nilsen 1/8 1920 – 25/10 1988 (Haukøy 50) g. 24/6 1944 m. Kristine Kvalvik 1922 – (Storå 50)


1. Kyrre Edvard Jentoft 18/5 1945 2. Anne Karin 10/9 1948 (359) 3. Knut Hilmar 21/7 1956 (455) 4. Ronny 25/10 1967 (445)


Kyrre giftet seg i 1967 med Beth Allis Endresen (26/8 1945) fra Hadsel. Paret fikk datteren Heidi 18/11 1967 og sønnen Kim.


214. Peder Pedersen Tørnes 1910 – (Tørnes 65) g. 25/11 1944 m. Lilly Olsen 1921 – (Hulløy 75)


1. Arna Oddveig Johanna 17/8 1946 (354) 2. Lillian Pernille 8/9 1953 3. Kurt Henry 21/11 1956 4. Per Helge 28/12 1963(473)


Lillian til Narvik.


215. Johan Skogvoll 1921 – 15/11 2004 (Skogvoll 16B) g. 1951 m. Gerd Birgit Davidsen 15/12 1926 – (Finvåg i Øksnes i Vesterålen, foreldre: Nanny og Arthur Davidsen)


1. John Gunnar 7/10 1950 (409) 2. Anne Jorunn 30/5 1957 (463)


216. Emil Agnar Waldemar Pettersen 29/11 1904 – (Hasvik i Finnmark, far: Petter Pettersen) g. 26/12 1946 (i Vågan) m. Brynhild Alfrida Kristiansen 1924 – (94)


1. Vigdis Annie 14/3 1947 – 17/3 s.å


217. Herlof Olsen 1921 – 15/5 1979 (Tørnes 27) g. 1943 – (i Øksnes) m. Haldis Kristine Kamilla Nilsen 9/4 1920 – 28/1 1966 (Øksnes)


1. Nils Otto 2/2 1947 (485) 2. Ståle 20/3 1951 (411)


Herlof fikk datteren datteren Nina Elisabeth 8/6 1972, mor: Astrid Elisabeth Jørgensen Grunnvoll 9/8 1945.(Astrids far var Gunnar Grunnvoll. Se Grunnvoll 22)


218. Svein Rikard Børje Dahlberg 11/8 1920 – (Strinda i Trondheim) g. 1946 m. Ingeborg Kristianna Rosie Josefa Åmo 18/7 1920 – (Rørvik 25)


1. Stein Inge Kurt Svein 27/5 1947 2. Fred Eddy Johan 16/8 1953 3. Simone 1962


Fred Eddie i Stavanger. Simone i Sandnessjøen


219. Erling Kvalvik 1926 – 3/9 2000 (Storå 50) g. 14/9 1947 m. Randi Josefine Elfrida Valle 4/10 1925 – 9/3 1967 (Tørnes 66)


1. Lise May 2/5 1947 2. Ernst Roger 29/11 1954


Lise giftet seg i 1966 med Leif Andres Vikbakk (1942) fra Sør- Varanger.


220. Hjalmar Westgård 1911 – 5/8 1987 (Indre Kjær 26) g. 22/2 1947 (i Narvik) m. Betzy Elise Jensen 24/9 1917 – 17/8 2000 (Hamarøy, far: Benjamin Jensen)


1. Sølvi 18/8 1947 2. Aslaug June 11/3 1951 3. Ruth Bodil 30/1 1953 4. John Børge 13/3 1958


Sølvi fikk sønnen Bengt 6/11 1963, far: Harald Berg (24/3 1942). Sølvi giftet seg i 1966 med Hans Anders Hagerup (1943) fra Hadsel. De fikk sønnen Hans Petter 5/12 1966.


221. Olaf Hestdahl 1921 – 10/7 1983 (89) g. 22/6 1946 m Svanhild Emilie Kristine Sundby 24/8 1925 – (Ankenes, far: Johan Sundby)


1. Kåre Agnar Martin 18/8 1946 (438) 2. June Johanne 29/5 1951 (411)


222. Karsten Ingvald Annar Amundsen 18/3 1926 – (Lødingen, far: Oskar Amundsen) g. 5/4 1947 m. Ragna Rist 1928 – (119)


1. Kirsti Reidun 15/8 1947


Paret flyttet til Mo i Rana


223. Harald Jacobsen 1923 – 29/3 1983 (Sildpollnes 10) g. 24/5 1947 m. Hulda Johanna Karlsen 3/2 1923 – (Vågan, far: Knut Karlsen)


1. Evelyn Karin 24/8 1947 (333) 2. Knut Kristian 27/9 1949 (486) 2. Hans Hugo 30/4 1954 (412) 3. Bjørnar 24/6 1958 (443)


Evelyn fikk datteren Sandra Monique Helena 10/4 1967, far: Jan Trondsen (1943) fra Fauske.


224. Einar Andersen 1925 – 15/12 1992 (95) g. 27/9 1947 m. Julie Hermannsen 1926 – (Sørfjorden 16)


1. Jan Einar 20/1 1948 2. Stig Bjørnar 5/6 1950 3. Merete 29/7 1951 4. Barbro Hilde 2/11 1961


Merete giftet seg i 1974 med Harald Bollvåg (1946) fra Øksnes. Jan Einar til Myre i Vesterålen. Stig Bjørnar til Nesodden. Barbro til Bodø.


225. Arvid Hestdahl 1923 – (89) g. 30/8 1947 m. Nelly Hermannsen 1924 – (Sørfjorden 16)


1. Kirsten Irene 4/1 1948 (417) 2. Harold Mariot 3/2 1949 (487) 3. Anne Nille 19/5 1953 (424) 4. Stein Ivar 3074 1957 5. Laila 18/6 1959


226. Johannes Nøstdahl 19/8 1920 – 10/3 1995 (100) g. 1944 (i Sverige) m. May Gustavson 8/5 1924 – (Sverige)


1. Rigmor Christine 27/6 1944 2. Monika Helene 22/6 1948 3. Bente Margareta 15/5 1952 (406) 4. Annika Gunnilla 18/4 1955


Monika har datteren Ulrikka (499)


227. Thorleif Gerhardsen 1917 – 20/3 1996 (68) g. 1947 (i Liverpool) m. Edith McDonald 17/4 1928 – 15/8 1985 (Stockmoor Road, Liverpool)


1. Rolf Johnny 10/7 1948 (373) 2. Anne 15/11 1950 3. Norma 6/6 1954 4. Charles Eirik 24/8 1962


Anne giftet seg i 1971 med Tor Viggo Elverum fra Malangen


228. Åge Jørgensen 19/7 1919 – (Gamvik) g. 1946 m. Hilma Johansen 1920 – (76)


1. Håkon Åge 14/8 1948


229. Jacob Lind 1913 – (71) g. 20/3 1947 (i Drammen) m. Haldis Marie Skarsgaard 11/7 1917 – (Sande i Vestfold, far: Torstein Syvertsen Skarsgaard)


1. Jacob 12/10 1948 2. Sissel Astrid 13/2 1951


Jacob til Harstad, senere Oslo, gift med Barbro Løwenborg Lund. Sissel til Tyskland, gift med Peter Groh (e.o). Sissel bor nå i Narvik.


230. Idar Olsen 1920 – 2/2 1998 (Hulløy 81) g. 1/11 1947 m. Aagot Ness 27/9 1917 – (Ness 20)


1. Keit Ragnar Olav 20/1 1947 2. Eva Kristine 1/7 1948 3. Åshild Irene 5/8 1950 (404) 4. Arne Normann 10/11 1951 5. Lisa 15/9 1955


Eva Kristine giftet seg i 1969 med Viggo Nilssen (Haukøy 57), e.o. Lisa fikk datteren Marita 23/6 1976, far: Sverre Nilsen .Samme par fikk sønnen Raymond- Åge 28/8 1978.


230. B. Reidar Krane g. m. Hildur Åmo 1926 – (Rørvik 25)


1. Sissel 1951 2. Perla Elisabeth 9/4 1957 (470)


231. Kaare Kokaas 1913 – 14/3 1993 (70) g. 1946 (i Narvik) m. Petra Førland 19/12 1911 – 26/10 1961 (Stord)


1. Tone 9/1 1949


232. Roald Olsen Sommerseth 1925 – 3/9 1981 (Tørnes 72) g. 16/4 1949 – (i Harstad) m. Judith Karoline Annie Bjørnsen 11/9 1930 – (Harstad, far: Sigurd Bjørnsen)


1. Svein Roald 4/7 1949 2. Karstein 23/8 1952 3. Dan 14/11 1962


Svein Roald til Harstad


233. Karl Martin Smines 17/7 1911 – 15/7 1985 (48) g. 1943 (i Stockholm) m. Valborg Sommerseth 1915 – (Tørnes 70)


1. Ulf Odd Hartvik 1/5 1943 1. Klaus Robert 7/2 1950


Ulf til Drag. Klaus til Halden


234. Rolf Eivik 1926 – 29/5 1978 (Lysvold 18) g. 12/5 1949 m. Margith Nilsen 1926 – (Lysvold 19)


1. Roar 16/8 1950 2. Jan Erik 16/5 1951 3. Ernst Helge 23/11 1957 (488) 4. Thor 2/6 1962 5. Werner 13/6 1964


235. Karl Martin Nikolaisen 1927 – (Haukøy 37) g. 1/10 1949 m. Ella Thomassen 1930 – (Musken 10)


1. Kristine Johanne 23/12 1949 (380) 2. Atle Knut Ingar 1/3 1960 3. Eva Åse 12/10 1965 4. Kjell- Eddy 11/5 1968


På Jo- Sommerseth i 1949 og på Tørnes fra 1957 før de flyttet til Kjøpsnesl


236. Terje Nøstdahl 1926 - (100) g. 15/1 1949 m. Astrid Elisabeth Johanson 10/6 1926 (Algøtsboda i Sverige)


1. Rolf 23/7 1950


237. Peder Bergiton Ness 1921 – (Ness 21B) g. 24/6 1950 (i Narvik) m. Harda Karlotte Fikse 24/11 1922 – (Flakstad, far: Harald Fikse )


1. Bernhard Martin Fridtjof 22/9 1950 2. Terje 2/10 1953 3. Kari Berit 14/3 1961


Bernhard og Kari til Sunnfjord. Terje til Canada Bsh Colombia, senere Minneapolis. USA.


238. Bjørn Andersen 12/11 1924 – (82B) g. 1948 m. Borgny Helene Hansen 28/4 1923 – (79)


1. Bjørn Borger 25/9 1948 (416) 2. Unni 21/6 1950 3. Berit 21/9 1961


239. Sverre Hansen 1904 – 11/7 1999 (Straumen 33) g. 4/9 1947 m. Alfhild Akermoe 1908 – 24/4 1968 (51)


240. Leif Storjord 1922 – (84) g. 12/3 1948 m. Amanda Konstance Andersen 25/5 1920 – 16/9 1991 (82B)


1. Ellinor 27/7 1953 (405) 2. Liv Borghild 12/1 1961


241. Håkon Olav Jensen 2/6 1910 – 10/7 1995 (Oslo, far Haldor Jensen, se Nevervik 11) g. 8/8 1947 m. Marie Emilie Johnsen 21/9 1918 – (Buksnes, far: Kristian Jensen)


1. Elisabeth 6/12 1947 2. Wenche Olga 23/10 1950 (409) 3. Frank Adolf Jensen 21/1 1952


Familien på Forså i 1947


242. Jarl Pettersen 1919 – 25/10 1982 (Hundholmen 24) g. 8/4 1950 m Jenny Jensen 1916 – 7/7 1995 (Hundholmen 29)


1. Jorunn Maryanne 2/8 1950 (421)


243. Normann Johan Johansen 28/8 1924 – (63) g. 1945 m. Ada Hermannsen 1928 – (Sørfjorden 16)


1. Karl – Lorentz 29/4 1946 2. Mari Helene 23/5 1951


Familien flyttet senere til Bodø


244. Markus Bårdsen 21/5 1926 – (Salangen) g. 1949 (e.o) m. Gunhild Fossbakk 1926 – (123)


1. Kyrre 8/5 1951


245. Erling Kristiansen 1915 – (Straumen 41) g. 30/8 1947 m. Ingvarda Henriksen 1919 – 18/5 1991 (Kikvik 23)


1. Unni Anita 1/1 1951


Ingvarda fikk sønnen Fred – Tore 5/1 1961, far: Bjørn Pettersen (127)


246. Anton Hansen 1921 – (79) g. 24/6 1950 m. Kirsten Jenssen 17/7 1927 – (166)

1. Sissel Helene 13/12 1950 2. Knut 2/5 1957 3. Anton 30/12 1960 (481) 4. Kristin 9/7 1967


Sissel fikk sønnen Magnus 21/2 1972, far: Tor Nygård, Narvik. Sissel giftet seg i 1973 med Knut Weiko Andersen (1952) fra Hamar.


247. Jørgen Berntsen 1922 – (81) g. 1949 m. Ella Agnes Kokaas 7/5 1923 – (70)


1. Berit 9/6 1951


248. Hjalmar Andreas Larsen 1927 – (Vågan) g. 1956 m. Johanna Johansen 1923 – 7/8 1979 (76)


1. Inger Johanne 8/2 1945 2. Per Jack 17/8 1948


249. Einar Davidsen 1927 – 26/9 2007 (Indre Kjær 29) g. 8/9 1951 m. m Aud Hansen 1929 – (79)


1. Eirik 27/2 1952 2. Bibbi Helen 5/9 1954 3. Grethe Lill 1/12 1955


250. Håkon Pedersen Brattli 1923 – 24/10 2000 (Kikvik 24) g.17/11 1951 m. Sverdrun Skjelnes 1930 – (114)


1. Thorbjørn Edmund 6/4 1952 2. Marianne 12/9 1955 3. Siv Helene 28/6 1957


Marianne fikk datteren Hilde Elisabeth 16/12 1979, far: Oddbjørn Johansen (1955) fra Rognan. Paret er gift og bor på Stamnes i Saltdal. Thorbjørn er gift med Eva Olafsen. Siv gift med Geir Hansen fra Mehamn (e.o). Hun flyttet senere til Rognan.


251. Dagfinn Eivik Jensen 1928 – (Lysvold 18) g. 20/10 1951 m. Hildur Jacobsen 1928 – (Straumsnes 19)


1. Henning Kåre 12/9 1951 (418) 2. Ingunn Marie 10/4 1958 3. Finn Tore 1/6 1964


Ingunn på Grong. Finn- Tore i Sandnessjøen


252. Odd Gerhardsen 1928 – (68) g. 5/3 1952 m. Dorita Valborg Haglund 21/8 1925 - (Ørebro , Sverige)


1. Lars Olle 14/8 1952 2. Britt – Louise 12/1 1954 3. Kurt Eilif 27/3 1956


Lars Ole giftet seg i 1979 med Lisbeth Bredesen fra Bardu. Kurt Eilif gift med Heidi Bolsøy fra Hamarøy.


253. Bjarne Johansen 1917 – 25/5 1993 (Kikvik 33) g. 5/7 1952 m. Borghild Dorthea Nilsen 28/4 1913 – 3/4 2002 (Hamarøy, foreldre: Ida og Peter Kristian Nilsen, se Kikvik 12)


1. Bjørn Erling 12/9 1952 2. Marit Irene Pernille 22/9 1954 (Drag 136)


254. Sverre Hansen Åmo 1915 – 26/5 1986 (Rørvik 25) g. 1950 m. Ingrid Agnes Eliassen 26/8 1926 – (Gildeskål)


1. Karl Ingvald 7/10 1952 - 2004 2. Stein Allan Halgeir 2/6 1955 3. Sølvi 1962


Karl Ingvald giftet seg i 1980 (e.o) med Eva Helen Kaspersen (1954). Paret fikk datteren Inger Helen i 1981.


255. Odd Christian Kvitvik 24/4 1922 – 19/5 1994 (Vågan, foreldre: Jakobine og Albert Martin Kvitvik) g. 29/12 1951 m. Margot Edrun Berg 1925 – (64)


1. Siri 2/7 1952 2. Trude 6/8 1953(423) 3. Asgeir Odd 15/1 1955 (417) 4. Frode Arild 31/3 1959


Siri til Oslo


256. Odd Charles Olsen 1922 – 1/6 2001 (Ness 22B) g. 21/4 1951 m. Anna Alide Espeland 8/5 1928 – (Kvinesdal: Rakel Sofie og Ole Emauel Espeland)


1. Gerd Berit 24/6 1952 (485) 2. Inger Marie 6/2 1954 3. Rakel Charlotte 11/7 1955 4. Anne Kristine 26/11 1956 5. Svenn Ole 6/10 1960 6. Hanne Lise 473 1962 (460)


Inger Marie i Oslo. Rakel i Lillesand. Anne i Ski


257. Ernst Johan Skogvold 1923 – (88) g. 19/7 1952 m. Judith Ovidia Fløttkjær 17/12 1929 – (Misvær i Skjærstad, foreldre: Ida Olsen og Kristen Fløttkjær)


1. Ingar Norvald 5/12 1952 (420) 2. Kirsti Ingunn 25/2 1954 3. Unn Lisbeth 29/12 1955 (416) 4. Jan – Erik 16/8 1959 5. Tore Andreas 19/1 1965


Kirsti til Porsgrunn. Tore til Tverlandet. Jan- Erik samboer med Eva Aanesen (1959)fra Bodø


258. Fritz Pareli Nikolai Tørnes 1922 – 8/1 1993 (Tørnes 65) g. 29/12 1951 m. Elly Haukland 1924 – (87)


1. Arnlaug 26/7 1952 2. Hege 12/12 1956


259. Arvid Olsen 29/6 1933 – (Odda) g. 1952 m. Aud Haukøy 1931 – (136)


1. Tove 22/8 1952 2. Trude 7/7 1954 3. Hege 6/4 1961 4. Geir 16/5 1965 (462)


Trude fikk sønnen Ken 18/7 1974, far: Robin Ingvald Zhal (1954) fra Narvik. Trude senere gift med Viktor Thomassen fra Narvik

260. Olaf Osvald Storeng 5/6 1922 – (83) g. 10/7 1952 m. Thorunn Gerhardsen 1933 - (68)


1. Ruth 7/10 1952 (456) 2. Maiken 28/11 1955 (447) 3. Frid Eva 21/10 1960 4. Irma 16/11 1962 (467)


Frid til Sechelt i Canada


261. Otto Kristian Johannes Kolberg 22/7 1918 – (Vågan) g. 1941 m. Adeleide Hansen 1916 – (Tørnes 65)


1. Hans Åge 1944 (357) 2. Robert 1/3 1953 3. Geir Henning 17/6 1956


Familien flyttet til Porsgrunn på 1960- tallet


262. Arne Parelius Johan Johansen 1920 – 29/1 1984 (Kikvik 33) g. 30/12 1950 m. Helmine Jakobsen 1914 – 16/3 1995 (Kikvik 22)


1. Jardis Pernille Magdalene 2/3 1945 2. Ingolf Edmund Johan 23/8 1948 3. Bernt Jakob Arnfinn 30/6 1953 – 13/1 1992 4. Edny Jorunn Hennie 30/11 1955 5. Tordis Marit Sissel 23/10 1959


Tordis fikk sønnen Thomas 3/6 1976, far: John Egil Johansen (194) fra Sørfold, og sønnene Roger 22/8 1977 og Per Kenneth 6/2 1979.


263. Alfred Pedersen 1927 – (Kivik 24) g. 10/12 1952 m. Liv Johansen 1932 – (Kikvik 33)


1. Vigdis 13/9 1953 2. Anita 15/4 1955 3. Freddy 21/6 1956 4. Tove 4/3 1958 5. Tommy 28/1 1960


Anita fikk sønnen Andre 30/12 1976 , far: Lasse Nordby (1954) fra Svolvær,


264. Arne Berner Hansen 1927 – 21/11 1997 (79) g. 12/9 1953 m. Åshild Strand 1933 – (130)


1. Jack Borger 2/3 1954 2. Kjetil 7/8 1957 (468) 3. Cathrine 21/3 1963


265. Odd Fredrik Johnsen 18/8 1925 – (Oslo, far: Henry Johnsen) g. 8/8 1953 m. Mildrid Annie Jensen 1929 – (120)


1. Edel Elisabeth 2/12 1953


Mildrid fikk datteren Solveig Gina Hedlund 9/12 1956, far: Ole Karl Hedlund (1930) Søderhamn, Sverige.


266. Odd Jensen 1929 – (Storjord 36) g. 23/6 1951 m. Edna Kristiansen 1926 – (129)


1. Inge Audun Holger 13/5 1954 (489) 2. Lill Tove 20/3 1956 ( 442B +464)


267. Edmund Andreassen 1933 – (Skarberg 35) g. 31/12 1953 m. Anna Helene Pettersen 18/6 1933 – (Lødingen, far: Bjarne Pettersen)


1. Ann Emmy 1/9 1953 (440B) 2. Marit Nan 6/4 1957 (490) 3. Peggy Anita 6/4 1959 4. Bjørn Einar 19/11 1960 (491)


Fra tidligere har Marit datteren Linda (f.1980). Bjørn Einar ble far til datteren Anja (1991), mor: Wenche Borg (Hulløya 121).


269. Jann Arild Gerhardsen 1930 – 6/10 2000 (68) g. 14/11 1953 m. Karin Irene Sandsund 25/3 1933 – (Ballstad i Lofoten, foreldre: Bjarne Sandsund og Solveig Isaksen )


1. Elin Ruth 14/8 1954 (412) 2. Gro Lisbeth 24/6 1957 (415) 3. Jann Inge 11/11 1960 – 30/8 1995


270. Harald Hagen 1909 – (Losvik 22) g. 12/7 1952 m. Alfhild Kristiansen 19/8 1925 – (Vågan, far: Anton Kristiansen)


1. Sten Nikolai 10/11 1954 2. Kjell Martin 30/4 1957 3. John Kristian 18/4 1958


Familien flyttet til Mo ca. 1964.


271. Sigurd Kvammen 1933 – (Tørnes 81) g. 4/5 1954 (e.o) m. Solveig Andersen 1932 – (95)


1. Siv Beate 6/9 1954 2. Andrine 11/5 1961 3. Kjersti Helene 5/9 1965


Familien flyttet til Arendal.


272. Alf Ness 1916 – 30/6 1972 (Ness 20) g. 21/6 1952 m. Edith Annie Ludviksen 20/5 1923 – (Beiarn, far: Anders Ludvik Hansen)


1. Eirin 1952 2. Aina Grethe 7/2 1955 3. Trond – Åge Anders 18/7 1959


Aina fikk datteren Randi (Pedersen) 17/7 1973, far: Ernst Roger Kvalvik (219). I 1980 giftet hun seg med Ketil Pedersen (1950) fra Sortland. Eirin til Fauske.


273. Andreas Agnar Andreassen 8/1 1924 – (Tysnes, far: Jørgen Andreassen, se Sommerseth 21) g. 16/4 1954 m. Anne Bordevik 1932 – (Drag 40B )


1. Sissel Jannie 10/1 1955 2. Alf Arne 29/3 1958 (Drag 172)


Sissel Jannie fikk datteren Monivs Tove 7/11 1977, far: Torstein Andreassen (1953). Alf Arne fikk sønnen Sindre i 1986, mor: Alice Edvardsen (332)


274. Kåre Hansen 1936 – (Hundholmen 36) g. 17/12 1955 m. Annie Olsen 1938 – (Tørnes 72)


1. Astrid Sofie 20/5 1955 2. Laila Marie 6/2 1962 3. Kai Nikolai 24/4 197|


Astrid giftet seg i 1973 med John Sverre Lorentsen (1954) fra Kabelvåg


275. Fredlund Fredriksen 1911 – (Kikvik 23) g. 22/1 1955 m. Ingvalda Johansen 1915 – 3/6 1999 (Tørnes 71)


1. Ingnar Junar 30/8 1955


276. Åge Lange 1930 – (Tjårnes 20) g. 14/5 1955 m. Hansine Berg 1934 – (140)


1. Evy 3/10 1955 (487) 2. Kurt Børge 12/9 1959


Evy fikk sønnen Tor Erik 27/5 1974, far: Torfinn Johansen , Troms.


277. Ole Johan Nøstdal 1934 – 1/6 1977 (100) g. 24/9 1955 m. Ruth Marie Skogholt 5/10 1935 – (Hamarøy, foreldre : Sverre Helland og Gjertrud Skogholt )


1. Turid 8/11 1955 2. Svein Helge 13/11 1957 (442) 3. Gunvor Helene 19/ 3 1959 4. Tor Arne 30/12 1962


278. Arne Haukland 1926 – (87) g. 28/6 1952 m. Dagny Danielsen 1928 – (Kikvik 30)


1. Lillian Sofie 14/12 1957


Familien flyttet til Innhavet. Lillian til Bodø.


279. Gjermund Skarding 1927 – (Skarberg 29) g. 27/12 1952 m. Elly Jenssen (117 + 207)


1. Erna Solfrid 20/12 1951


280 Roald Nilsen Kalvik 1927 – 25/9 1994 (93) g. 22/8 1953 m. Mimmi Mathisen 1928 – (122)


1. Kari Helen 25/3 1957 2. Ulla Brit 17/11 1964 3. Laila Viktoria 7/2 1969


281. Oscar Lange 1923 – (Tjårnes 20) g. 31/12 1953 m. Elida Helmine Johansen 7/10 1923 – (Kvalvik i Lyngen, foreldre: Eva Kristine og Isak Johansen)


1. Odd Einar 7/9 1953 (450) 2. Vivian 16/1 1956


Vivian giftet seg i 1975 med Torbjørn Kristiansen (1952) fra Ankenes. De fikk datteren Monica 3/1 1975.

282. Johan Sommerseth 1924 – 28/9 1995 (Grunnvoll 35) g. 9/7 1954 m. Liv Johansen 1931 – 19/6 1967 (Tjårnes 27)


g. b) 23/8 1974 m. Aud Hansen 28/2 1929 – (Bø)


283. Peder (Per) Hans Karstein Ursin 1928 – 30/10 1988 (Bogen 78) g. 1949 m. Elonora (Nora) Jørgine Edvardsen 30/1 1927 – (Hamarøy)


1. Tor Erling 1/4 1956 (470) 2. Per Jonny 9/3 1959 (469)


284. Jarl Jensen Sjøgård 1925 – 30/7 2000 (Storå 48) g. 24/3 1956 m. Mildrun Pedersen 1935 - (Kikvik 34)


1. Jack Martin 2/6 1956 (424) 2. Ann – Lill 14/8 1960 (492)


Ann Lill fikk sønnen Aleksander, far: Arne Knutsen fra Hamarøy.


285. Arvid Westermann 27/2 1953 – (Hamarøy) g. 1954 m. Ruth Bordevik 1931 – (Drag 40B)


1. Ann Karin 4/7 1956 2. Siv Jorunn 30/11 1958 3. Roy Arne 12/12 1959 (471) 4. Ken Even 15/7 1965


Ann Karin fikk datteren Elisabeth 11/11 1975, far: Bjørn Roger Wilhelmsen (1956), Øksfjord.


286. Henri Emil Corneliussen 14/6 1926 – (Sørvågen i Moskenes) g. 1955 m. Anne – Marie Nilsen 1936 – (Kikvik 36)


1. Kjell Arne 16/10 1956 2. Heidi Marita 5/12 1957 3. Føbe Magdalene 21/4 1964 4. Fred – Henri 16/2 1966 (454)


287. Jan Olai Sandmo 1931 – (Tørnes 64) g. 1952 m. Svanhild Aud Hagdora Hansen 23/3 1929 – (Karlsøy)


1. Janne 1952 2. Kjell 28/10 1956


Janne giftet seg i 21/7 1973 med Per Hugo Mikalsen 1/6 1954 (Kjeldebotn). Paret fikk sønnen Stian 298 1972.


288. Johan Moholt Nilsen 1935 – (132) g. 1956 (e.o) m. Aud Svanhild Klementsen 17/12 1937 - (Bergen, foreldre: Mimmi og Sverre Klemetsen)


1. Jorid 3/11 1956


g. b) 1961 m. Sonja Skjellnes (Hestvik 20)


1. Mona 1/11 1961 (493) 2. Tor Amund 15/3 1964 (440) 3. Anne Birgit 4/7 1966


Jorid til Berge. Anne Birgit giftet seg med Sigvart Pedersen, Gratangen, familien flyttet


289. Arnfinn Molvik 1930 – (96) g. 20/10 1956 m. Solveig Jakobsen 1937 – (Kikvik 35)


1. Stig Arnfinn 15/3 1957 2. Tommy Peder Eddy 11/1 1959 - dså 3. Per Børge 6/3 1961 4. Kjell Tore 16/11 1962 5. Frode 8/9 1969


290. Kåre Kristiansen 1929 – (129) g. 21/7 1956 m. Helfrid Joakime Hansen 13/5 1934 – (Hamarøy, foreldre: Nelly og Johan Hansen)


1. John Bjørn 31/7 1957 2. Oddgeir 9/6 1960 3. Tone 17/12 1963


John Bjørn og Tone flyttet til Bodø


291. Johan Pedersen 1930 – 26/6 1998 (131) g.1956 m. Hilgunn Henriette Skjellnes 14/7 1937 – (Lødingen, foreldre: Thora og Trygve Skjellnes)


1. Elfinn Anton 19/7 1957 (477) 2. Trygve Henrik 25/7 1961 3. John Olaf 7/2 1967 (478)


Elfinn fikk sønnen Mathias Erik 18/5 1986. Mor: Hege Johnsen (Nordbukt 5). Trygve tok familienavnet Skjellnes. Til Kvaløy ved Tromsø.


292. Knut Thindberg 1924 – (90) g. 10/9 1955 m. Sylvia Pernille Karlsen 1927 – (116)


1. Grethe 27/9 1957 2. Knut Gunnar 19/5 1964


Grethe fikk datteren Tine Elisabeth 5/4 1875, Far: Einar Jacobsen (1948), Bodø. Grethe giftet seg senere med Arne Ringberg (Harstad). Knut Gunnar til Bodø, samboer med Anka Fenne.


293. Knut Kvalvik 1934 – (Storå 50) g. 3/11 1956 m. Erna Ness 1934 – (149)


1. Asgeir 28/9 1957 (435) 2. Jill 5/3 1960 3. Gøran 5/3 1960 4. Helle 18/8 1961 5. Knut Espen Kvalvik 28/12 1966 (479)


Asgeir fikk sønnen Kim 10/3 1978, mor: Ann Lisbeth Jensen fra Bodø. Jill giftet seg med Per Vidar Steffensen fra Ulsvåg. Gøran har sønnene Dennis, Tim og Kasper. Mor til de to siste er Bjørg Tennebø. Helle fikk datteren Madelen i 1984, far: Ingvald Edvardsen (199) Helle fikk sønnen Lloyd Espen 1991 med John Petter Erikson.


294. Fritz Olsen 1926 – (103) g. 13/8 1955 m. Edith Hansen 1933 – (Klubbvik 16)


1. Stein Roger 20/12 1957 2. Frank Eddy 31/5 1962 (457)


Stein- Roger fikk sønnen Ken- Stian 21/4 1983, mor: Gunvor Solbakken (Hundholmen 62).


295. Johan Bjørn Nøstdahl 1933 – (142) g. 7/9 1957 m. Bjørg Berg 1938 – (Tørnes 80)


1. Eve Anne 20/1 1958


Familien er flyttet


296. Fritz Adolf Kristoffer Eriksen 27/12 1933 – (Værøy, foreldre: Alma og Fridtjof Eriksen) g. 17/8 1957 m. Brit Strømsnes 1938 – (175)


1. Henrik Børge 23/2 1958


297. Karl Molvik 1934 – 20/10 1993 (96) g. 31/8 1957 m. Kjellaug Hveding 1932 – (Skjellesvik 8)


1. Kurt Arild 24/3 1958 2. Finn Viggo 16/2 1962 (444) 3. Nelly Beate 25/3 1973


Kurt Arild og Ellen Berg (309) fikk tvillingene Glenn Marius og Ellen Jeanette i 1900. Nelly Beatew til Fauske, samoboer med Bjørn Johansen (f. 1965)


298. Hans Kristian Storjord 1934 – (Storjord 41) g. 1956 m. Johanne Marie Konstanse (Dahl) Knutsen 13/3 1937 – (Hulløya 89)


1. May – Britt 4/4 1958 2. Linda Karin 20/5 1962


May- Britt giftet seg i 1978 (e.o) med Pål Ryan (1957) fra Hammerfest. Senere gift med Ketil Westad fra Sekken utenfor Molde. Linda gift med David Joahn Losvik (1956) fra Rødøy


299. Bjarne Rist 1934 – (119) g. 22/6 1957 m. Erna Øverås 17/12 1937 – (Hamarøy, foreldre: Anna og Arne Sørensen)


1. Søren 2/5 1958


300. Johannes Halfdan Steen 2/5 1926 – (Jøssund, Anna og Edvard Jørgensen Steen) g. 5/4 1958 m. Irene Ingebrigtsen 1935 – (152)


1. Beril Josie 12/7 1958


Familien flyttet Bjugn i Trøndelag. Beril senere tilbake til Kjøpsvik.


300 B. Hartvik Aspheim 1938 – (173) g. 31/12 1960 (e.o) m Kari Ellefsen 1942 – (Hundholmen 44 og 57)


1. Knut Kaare 24/9 1961 2. KristelTae Hee 26/1 1973 3. Stian10/12 1974 (441)


Knut Kaare til Stockholm, gift med Helene Winter


301. Gunnar Antonsen Ness 1925 – (Ness 20) g. 7/9 1957 m. Elsa Berg 1935 – (Tørnes 80)


1. Tom Eirik 6/5 1958 2. Kristin 4/1 1967


Tom Eirik i Hammerfest. Kristin i Stavanger


302. Hugo Rønning 1935 – (153) g. 1948 m. Sylvia Selfors 31/10 1939 – (Fauske, foreldre Nanna og Ansgar Selford)


1. Wenche 21/9 1958


Familien til Bodø.


303. Arnold Johansen Stenstad 1923 – (Almenningen 1) g. 8/11 1958 m. Estrid Viola Jansson 2/10 1931 – (Søderala, Sverige, far: Ernst Jansson)


1. Lennart Olav 27/11 1956 (494) 2. Jim Juge 29/1 1959 3. Ingvald Idar 29/11 1959 4. Kolbjørn 11/10 1965


304. Harald Nilsen 1937 – 9/3 1990 (Haukøy 56) g. 9/5 1959 (e.o) m. Kristine Regine Pedersen 1940 – (198 + 360)


1. Elsa Margrethe 10/9 1959

g. b) 27/9 1968 m Edit Karine Simonsen 17/5 1937 – 8/3 1998 (Andøya)


305. Birger Kvalvik 1931 – (Storå 50) g. 26/7 1958 m. Mildrid Antonsen 1927 – 13/8 1999 (Ytre Kjær 26)


1. Sten Harald 9/7 1959 (436) 2. Lars Eirik 16/5 1962 (480) 3. Trine 2/8 1964 3. Terje 2/8 1964 (474)


Trine til Oppeid, gift med Knut Høivåg.


306. Hans Henrik Nøstdahl 1937 – (142) g. 12/9 1959 m. May Brit Rønning 1940 – (153)


1. Torkjell 22/1 1960 2. Frode 2276 1964


Familien flyttet til Skien


307. Arne Bjørn Olsen 1933 – 19/4 1988 (157) g. 31/12 1959 m. Edit Marthinussen 1936 – (Haukøy 60)


1. Bill Arne 3/4 1960 (437) 2. Dag- Richard Helge 30/10 1967


308. Terje Winther 20/1 1920 – (Hadsel) g. 1949 m. Arna Olsen Kjerreng 1927 – (113)


1. Trond 17/7 1951 2. Terje 3/8 1960


Familien flyttet til Bodø rundt 1960


309. Karsten Berg 1937 – (64) g. 8/7 1961 m Eva Helene Bjørg Larsen 21/8 1941 – (205)


1. Ivar Morten 17/12 1960 (495) 2. Unn- Berit 11/4 1962 3. Ellen Kristin 14/6 1968


Ellen Kristin og Kurt Arild Molvik (297) fikk tvillingene Glenn Marus og Sarag Jeanette i 1990.


310. Jacob Nilsen 1912 – 27/10 1984 (Haukøy 52) g. 3/9 1955 m. Valborg Molvik 1905 – 29/12 1989 (60 + 96)


311. Harald Frydenlund 1933 – 4/7 1991 (Bjerkenes 12) g. 28/9 1955 m. Solveig Dalen 1934 – (Hulløy 89)


1. Eli Ann 22/2 1968


312. Kåre Parelius Steen 1928 – 30/12 1988 (66) g. 19/11 1955 m. Hulda Olufine Hansen 19/11 1925 – (Evenes , foreldre: Anna og Halfdan Hansen)


1. Runa 4/5 1961 (448)


314. August Pettersen 1933 – (127) g. 23/6 1959 med Brit Paula Sæther 1941 – (Sommerseth 16)


1. Tor 12/9 1962 – 9/10 1965 2. Pål Rune 2/9 1966 4. Tor Espen 26/4 1972


Paret på Storjord i 1962 og noen år senere Drag.


315. Frydolf (Fridtjof Karl) Fredriksen 1928 – (Kikvik 29) g. 1960 m. Sonja Formanowski 19/9 1930 – (Markranstadt i Tyskland)


1. Ilona Margareth 12/2 1961 2. Frøydis Helen 19/4 1962 3. Johannes Karl 15/4 1963 (495) 4. Elisabeth 29/12 1976


316. Kåre Aasebøstøl 1931 – (125) g. 1960 m. Grete Mary Rørmak 21/8 1938 – (Værøy)


1. Geir Trygve 8/2 1961 2. Anne Kristin 29/4 1965


Familien flyttet til Namsos midt på 1960- tallet.


317. Einar Bjørn Ånesen 1940 – 1/4 1979 (Storå 55) g. 4/3 1961 m. Irene Asbjørg Laberg 5/10 1941 - (Lavangen, far: Erik Laberg)


1. Vibeke 17/5 1961


Vibeke til Bodø


318. Osvald Fredriksen 1930 – (Kikvik 29) g. 1960 m. Astrid Eklund 26/1 1932 – 16/11 1997(Røyken)


1. Vigdis 22/5 1961 (444B) 2. Herløv 6/3 1965


319. Leif Johansen 1934 – (Kikvik 33) g. 1961 (e.o) m. Edny Charlotte Johansen 12/9 1944 – (Gildeskål)


1. Sølvi Johanne 16/11 1961 2. Jon Henrik 28/4 1965


Sølvi fikk sønnen Anders 13/6 1979. Jon Henrik har barna Hårik og Marthe med Berit Johanne Hanssen (1967) fra Gratangen.


320. Audun Martin Jensen 10/3 1938 – (Hamarøy) g. 1959 m. Jorunn Ness 1940 – (Ness 23)


1. Heidi 11/12 1959 2. Kjetil 13/5 1962 3. Gaute 23/9 1964 4. Audun 11/1 1966


Familien flyttet til Fauske i 1977


321. Dagfinn Hans Aasebøstøl 1934 – (111) g. 1961 (e.o) m. Elin Ingerd Øgsnes 29/8 1940 – (Ulsvåg i Hamarøy)


1. Astrid Margrethe 22/6 1962 2. Guttorm Anders 25/2 1966 (434)


Astrid til Ulsvåg


322. Marius Jakobsen 1939 – (Kikvik 35) g. 12/11 1960 (e.o) m. Kirsten Petrine Haukås Kristiansen 19/1 1940 – 11/4 1985 (Hamarøy, foreldre: Hjørdis og Einar Kristiansen)


1. Marit 13/7 1961 2. Einar Nikolai 1/10 1962 3. Tonje Marianne 8/8 1964 4. Jørunn Anitra 27/2 1966


Einar er samboer med Grethe Isaksen fra Hamarøy, bosatt Kjøpsvik. Jørunn samboer med Ronald Knutsen fra Narvik, bosatt Kjøpsvik.


323. Kolbjørn Sandmo 1940 – (168) g. 8/9 1962 (e.o) m. Ingjerd Hveding 1940 – (Skjellesvik 10)


1. Børge Kåre 28/1 1963 2. Leiv Gøran 2977 1965 3. Jack Inge Andrè 8/11 1968


Børge tar etternavnet Hveding fra 1979.


324. Reidar Jakobsen 1939 – (Sildpollnes 13) g. 14/7 1962 m. Bjørg Hansen 1939 – (Storå 58)


1. Kristel Heidi 22/12 1962 2. Ann- Heidrun 22/1 1965 3. Albjørn Reidar 23/3 1969 4. Randulf Bernhard 24/5 1972


Kristel til Skedsmokorset. Ann- Heidrun til Gjerdrum. Albjørn til Stokmarknes.


325. Asbjørn Magnus Akermo 1932 – (101) g. 5/8 1961 m. Ninni Skogvoll 1940 – (Skogvoll 18)


1. Ivan Andrè 29/3 1963


326. Bjørn Kvalvik 1938 – (Storå 50) g. 27/6 1959 m. Aud Iris Berg 11/2 1938 – (Evenes, foreldre: Olufine og Nilberg Andersen Berg)


1. Einrun 27/9 1959 2. Vigdis 20/9 1963 (Drag 173) 2. Berit 6/2 1965 (481)


Eirun til Bodø, samboer med Hans- Erik Hansen


327. Odd Ellefsen 1932 – (Hundholmen 55) g. 30/6 1962 m. Ragnhild Lindgren 10/5 1938 – (Valberg, foreldre: Helge og Helga Lindgren)


1. Rita Helene 29/11 1963 2. Lars Arne 12/9 1966 3. Helge 2/10 1972


Alle de tre barna er bosatt i Bodø


328. Gudmund Berg 1932 – (140) g. 24/10 1964 m. Aud Edel Kalvåg 1/6 1946 – (Hamarøy)


1. Ellinor Rose 7/12 1963 2. Bård Gunnar 19/3 1965


Familien flyttet fra Kjøpsvik ca. 1968


329. Fredleif Solvold 1936 – (Kikvik 30) g. 3/8 1963 m. Audhild Sletteng 8/5 1940 – 16/1 2001 (Ankenes)


1. Frank Olav 25/3 1964 (432) 2. Helge 21/8 1965 3. Greta 21/3 1969 (494)


330. Harry Sommerseth 1926- (Grunnvoll 35) g. 23/11 1963 m. Oddrun Furuheim 1935 – 30/5 1994 (Lom, foreldre: Marie og Alf Furuheim)


1. Kjell Ove 3/4 1964 (496)


Fra tidligere har Oddrun sønnen Per Øyvind 6/5 1957


331. Leif Erik Kvalvik 1942 – (Storå 50) g. 30/6 1962 m. Randi Hansen 1943 – (Bukta 15)


1. Ørjan 15/4 1964 2. Tommy 13/6 1966 3. Charles 294 1969

Ørjan til Lørenskog. Tommy til Hammersvik. Charles til Friedberg i Tyskland, senre Ålesund.


332. Torbjørn Edvardsen 1939 – 22/9 1998 (Hestvik 19) g. 24/8 1963 m. Inger Marie Sjo 30/9 1943 – (Sæbøvik i Sunnhordaland, foreldre: Alice og Sigvald Sjo)


1. Roy Arvid 17/4 1964 2. Alice 4/1 1967 (488) 3. Aslak Hendry 21/8 1974


Alice fikk sønnene Sindre i 1986, far: Alf Arne Andreassen (273) og Kent- Ole i 1991, far: Kenneth Ove Magnussen (375)


333. Johannes Jakobsen 1940 – (174) g. 15/3 1964 (e.o) m. Jorun Anie Eline Andersen 8/8 1943 – (Ballangen)


1. Anita 1963 2. Wenche Jorid 11/7 1964


g. b) 20/9 1974 (e.o) m. Evelyn Jakobsen 1947 – (223)


1. Jill Eirin 13/4 1974 2. Jostein 18/12 1978 3. Caroline Hild 3/4 1980


334. Bersvein Arne Hansen 27/1 1935 – (Evenes) g. 1964 m. Nordis Jakobsen 1942 – (188)


1. Aina 28/9 1964 Grethe 13/8 1970


335. Odd Harald Arntzen 2/8 1940 – (Ballangen) g. 25/3 1964 m. Marianne Ingrid Aaasvik 1942 – (151)


1. Yngve 26/11 1964 2. Sølvi 1/7 1970

336. Bernt Olav Ness 1942 – (Ness 23) g. 11/7 1964 m. Wally Duchow 25/2 1942 – (Hurdal)


1. Torgeir 16/9 1964 2. Vidar 29/8 1966 3. Yngve 29/8 1967 4. Christel 23/1 1969


Familien flyttet til Evenskjær


337. Harry Arnold Ottemo 6/7 1921 – 23/12 2007 (Vesterfjell på Senja) g. 1958 m. Else Pedersen 1931 – (Kikvik 24)


1. Ann Mari 28/2 1960 2. Frank Olav 16/1 1965 (493) 3. Tor Børre 2/1 1968 4. Unni 4/9 1971


338. Birger Stenseng 1939 – (Ness 21) g. 31/12 1965 m. Anne Bjørg Aspheim 1943 – 8/9 1971 (Hulløy 86)


1. Anita 13/1 1965 2. Børge Andrè 20/7 1967 3. Anne Bjørg 11/8 1971


g. b) 13/1 1995 m. Åse Sofie Mathisen 1945 – (Grunnfjord 29)


1. Gerd Sissel 9/10 1975 (491) 2. Birgit Åsrun Sarita 20/6 1980 (497) 3. Wenche Louise 3/8 1981 4. Gerhard Eilert 3/8 1990


Wenche til Bodø


339. Odd Per Kristian Kuntze 23/5 1940 – (Reine i Moskenes, foreldre: Odin Kuntze og Maren Kjerran) g. 31/12 1964 m. Eli Skjellnes 1944 – (Hestvik 20)


1. Turid Anne 15/5 1965 2. Oddbjørn Magne 27/2 1968


Turid til Os i Hordaland. Oddbjørn Magne i Bodø

340. Willy Nøstdahl 1939 – (142) g. 17/8 1963 (e.o) m. Elsa Andreassen 1941 – (190)


1.Arve Andrè


Familien flyttet til Bodø


341. Thor Westgård 1942 – 26/9 2003 (161) g.20/7 1963 m. Ethel Soleng 1942 – (Sommerseth 20)


1. Johnny 16/7 1965 (482) 2. Idar Eirik 14/5 1968 (483) 2. Thorben 11/6 1976


Thorben til Bodø, gift med Nina Solheim.


342. Karstein Knutsen 1934 – (Haukøy 48) g. 5/6 1965 m. Eldbjørg Knutsen 1938 – (Almenningen2)


1. Ingvart 13/9 1965 2. Kai- Eirik 8/2 1967 3. Jørn Roald 26/7 1968 4. Raina 11/10 1974


343. Otto Arne Nilsen 18/8 1935 – (Leka) g. 1964 m. Rigmor Johnsen 1945 – (Hundholmen 41)


1. Kenneth 7/12 1964 2. Edgar Arne 22/7 1967 2. Renate 18/7 1973


Kenneth til Alta og Edgar til Olso. Renate har sønnene Bendik og Kim Henrik med Jan Roar Jacobsen (350).


344. Rudolf Nøstdahl 1942 – (211) g. 25/7 1964 m. Elna Nilsen 1943 – (Haukøy 56)


1. Tove 4/12 1965 (458) 2. Gøril 10/7 1968

Gøril gift med Alf Hugo Olsen (Kikvik 53)


345. Arild Andreas Gundersen 8/3 1942 – (Grimstad. Foreldre:Aslaug og Ole Gundersen) g. 29/9 1962 m. Randi Nøstdahl 1940 – (182)


1. Hilde 1/12 1962 2. Rolf Arild 26/11 1964 3. Vidar Andreas 17/1 1971 4. Heidi Kristin Johanna 23/7 1978


Hilde til Trondheim.Vidar samboer med Tove Irene Nilsen, bosatt i Kjøpsvik.


346. Arvid Hansen 1938 – 4/3 1985 (Kikvik 39) g. 30/11 1963 (e.o) m. Anne Sommerseth 1943- (Sommerseth 21)


347. Ebbe Michaelsen 1939 – (121) g. 15/8 1964 m. Hanna Hansen 1940 – (Tømmerås 19)


1. Ann Therese 18/10 1965 (476) 2. Elisabeth 21/11 1969 (475)


348. Magne Olav Fredriksen 15/12 1940 – (Bø i Vesterålen, foreldre: Helga og Willas Fredriksen) g. 26/2 1966 m. May Kristiansen 1947 – (Tømmerås 17)


1. Trond 10/4 1966 – 11/4 s.å 2. Mona Anette 17/7 1967 3. Hilde Vibeke 31/5 1973


Mona i Bodø. Hilde i Oslo


349. Sverre Skjellnes 1942 – (Hestvik 20) g. 28/12 1965 m. Anne Marie Pettersen 1947 – (Botn 71)


1. Hans Petter 13/4 1966 (433) 2. Lillian Iren 11/4 1969 (484) 3. Solveig 10/9 1972 (495)


Hans Petter ble far till datteren Victoria 26/3 1998, mor: Vanja Skogvoll (Råna 24)


350. Peter Jakobsen 1942 – (174) g. 1964 m Edel Solhaug 18/5 1944 – (Kjeldebotn)


1. Monica 1963 2. Svein Arne 1/5 1965 3. Jan Roar 23/6 1966 (498) 4. Arnt Viggo 1968 (500)


Jan Roar har sønnene Bendik og Kim Henrik med Renate Nilsen (343). Svein Arne er samboer er samboer med Berit Joanne Hansen (se 319).


350.B Anders Kalstad 1934 – (Hamarøy) g. 1961 m. Kaia Sunna Nilsen 1935 – (Musken 15)


1. Roger Per Andreas 13/8 1961 2. Hugo Svein Ingvar 9/10 1962 3. Anne Kristine 18/12 1963 4. Grethe Siri 12/1 1965 5. Ellen Nan Inger 7/9 1966 6. Marit Helene 20/12 1968 7. Trine Birgitte 8/9 1970


Roger til Karasjok, Hugo til Kautokeino, Grethe, Marit og Trine til Tromsø. Ellen bor på Drag. Hun fikk sønnen Anders Kristian 2/9 1993, Far: Roger Håvardsen (1967), Stavanger.


351. (Peder) Håkon Pedersen 1941 - (198) g. m. Inger Pedersen


1. Beathe 9/12 1963 – 13/12 1964 2. Beathe 30/10 1965 (474) 3. Rune 2/10 1967 (499)


352. Sigurd Oddvar Skånvik 20/2 1942 – (Sømna) g. 9/7 1966 m Birgit Nøstdahl 1945 – (211)


1. Ronny 10/8 1966 2. Stig 16/4 1967 – 17/4 1967


353. Bjørn Olsen 1943 – (Ness 24) g. 15/7 1966 m. Elin Nilsen 1946 – (Haukøy 61)


1. Knut Olaf 8/9 1966 2. Liv Helen 21/5 1970


Knut Olaf i Skudeneshavn. Liv Helener sammboer med Freddy Iversen, Drag.


354. Olav Romstad 1941 – (Storå 59) g. 3/2 1968 m. Arna Tørnes 1946 – (214)


1. Birgitte 27/8 1966 (469) 2. Anne Line 15/5 1968 (440) 3. Ellen Reidun 3/8 1972 4. Rikke Adeleide 4/9 1973 (434)


355. Åge Helland 1938 – 2/10 1992 ( Helland 65) g. 30/12 1964 m. Mari – Ann Kristiansen 1943 – (Tømmerås 17)


1. Kai Anders 9/6 1965 2. Ann Mette 10/7 1967 (432) 3. Lars Eirik 12/2 1972


356. Birger Edmund Skårvik 8/3 1929 – (Ballangen, foreldre: Adelaide og Peder Skårvik ) g. 1966 m. Betty Nøstdahl 1946 – (182)


1. Vibeke 22/9 1966 2. Bjørn Reidar 22/11 1967 – 29/9 1996 3. Gry Birgitte 12/3 1973


Gry er samboer med Jonny Pedersen ( 1966) Finnsnes.


357. Hans Åge Kolberg 1944 – (261) g. 1/8 1970 m Charlotte Romstad 1945 . (Storå 59)


1. Nina Nanett 28/9 1966


Paret flyttet til Porsgrunn


358. Per Jenssen 1936 – (148) g. 1964 m. Tove Helland Pedersen 11/3 1944 – (Langenes)


1. Herbjørn 1964 2. Hilde 18/9 1966


Familien flyttet til Fauske


359. Harald Pedersen 1946 – (198) g. 1966 m. Anne Karin Nilsen 1948 – (213)


1. Kjersti 10/11 1966 2. Bente 24/11 1967


Kjersti til Ankenesstrand og Bente til Bodø


360. Kurt Johansen 1940 – (182) g. 1964 m. (e.o) Kristine Regine Pedersen 1/7 1940 – (198 + 304)


1. Monica 1964 2. Yvonne 23/11 1966


Familien flyttet fra Kjøpsvik

360. B. Bjørn Berntsen 10/3 1948 – (Narvik) g. 1969 m. Anne Grethe Mølderup 1949 – (200)


1. Trond 1/6 1970 2. Trine 26/5 1974 3. Hans Ivar 2/7 1981


361. Bengt Tommy Hansen 22/4 1946 – (212) g. 17/9 1966 m. Unni Olsen 1948 – (Hundholmen 46)


1. Kenneth 20/1 1967 (470) 2. Tom Andrè 26/12 1968 – 4/2 1969 3. Lena 6/4 1970


Lena til Tverlandet, samboer med Bjørn Elvemo.


362. John Kristian Knutsen 1931 – 28/6 1994 (Almenningen 2) g. 31/12 1966 m. Pernille Jakobsen 1939 – (174)


1. Ragnar Inge 14/4 1967 2. Dag Espen 28/12 1971 – 30/3 1977 3. Per Johnny 6/6 1973 4. Dan Eirik 20/7 1979


363. Erling Kristensen 1943 – (197) g. 1/10 1966 m. Emma Edvardsen 1946 – (Hestvik 19)


1. Geir 26/4 1967 2. Carina 16/5 1971 3. Jøran Andrè 25/12 1972


Geir i Danmark. Carina i Mosjøen. Jøran i Bodø


364. Svein Karl Fredheim 1939 – (Storå 49) g. 1/10 1966 m Bertha Annie Pedersen 30/12 1942 – (Harstad)


1. Roger 29/5 1967 2. Sissel 6/4 1969


Familien flyttet fra Kjøpsvik

365. Roald Roy Lie 1/6 1940 – (Hamarøy) g. 31/12 1966 m. Aud Magnussen 1945 – (Bukta 14)


1. Lisbeth Anita 24/6 1967 2. Frid Åse 15/11 1968


Familien flyttet


366. Karstein Johan Kjøpsnes 1940 – (183) g. 2/7 1966 m. Karin Eli Andersen 29/3 1944 – (Storfjordvik på Vestvågøy, foreldre: Alfhild og Olav Andreassen)


1. Elisabeth 26/6 1967 – 29/6 s.å 2. Geir 17/1 1969 3. Stig Andrè 17/4 1972


Geir til Oslo og Stig til Ranheim.


367. Rolf Kåre Jakobsen 1945 – 16/7 1978 (174) g. 15/4 1967 m. June Andersen 1945 – (Hundholmen 54)


1. Alf Børge 20/9 1967 2. Rita June 27/9 1968 3. Roy 6/12 1970 4. Ronny 6/12 1970


368. Leif Nilsen 1945 – (Kikvik 27) g. 13/5 1967 m. Gunhild Sandmo 1947 – (168)


1. Mette Gunhild Kristin 12/9 1967 (446B) 2. Bente Hilde 17/2 1969 3. Mona Vibeke 28/4 1972


Mona til Oslo. Bente fikk datteren Linda i 1993


369. Roger Haukøy 1946 – (136) g. 25/3 1967 m. Karin Andreassen 1947 – (190)


1. Line 28/8 1967 2. Gøril 28/3 1973 3. Jørn 14/2 1976

Familien flyttet til Fauske


370. Karl Martin Nilsen 1928 – 6/6 1984 (Haukøy 52) g. 5/8 1967 m. Sonja Hansen 1945 –(Haukøy 46)


1. Arnt Nikolai 30/1 1968 2. Jack Eirik 31/3 1969 3. Sandra Karina 18/9 1975


371. Jens Kristian Wilhelmsen 20/6 1935 – (Grunnfjord 27) g. 1968 m. Gunn Marie Hermansen 1945 – (Sørfjorden 20)


1. Ann Vivi 20/9 1966 2. Jan Gunnar 28/5 1968 3. Svein Harald 10/4 1974 4. Guttorm Olav 3/8 1977


Familien flyttet til Stokmarknes midt på 1970- tallet.


372. Eivind Nilsen 1943 – 5/12 1997 (133) g. 1964 m. Bjørg Karin Pedersen 17/12 1947 – (Tromsø + 430)


1. Tove 12/5 1964 (437) 2. Bent Eirik 23/9 1968


373. Rolf Johnny Gerhardsen 1948 – (227) g. 5/7 1969 m. Turid Rose Gårder 29/1 1951– (Rørvik 33)


1. Johnny 6/11 1969 2. Ole Richard 18/8 1974 3. Monica Rose 14/1 1976


374. Odd Nikolai Jensen 30/7 1945 – (Narvik, foreldre: Mary og Henry Jensen) g. 1969 m. Beate Paulsen 1948 – (Haukøy 63)


1. Hilde Cecilie 21/11 1969 2. Lena 27/4 1971


375. Odd Einar Magnussen 1947 – (Bukta 14) g. 30/11 1968 m. Solrunn Olga Olsen 1/4 1947 – (Leiranger/Steigen)


1. Kenneth- Ove 18/5 1969 2. Tone 2/7 1970


Kenneth- Ove fikk sønnen Kent- Ole i 1991, mor: Alice Edvardsen (332)


376. Åge Berg 4/6 1938 – (Hamarøy) g. 3/8 1968 m. Isrid Gårder 1947 – (Rørvik 33 + 426)


1. Veronica Anita 13/8 1966 2. Trond Åge 20/5 1969 3. Frank Inge 21/10 1972 – 15/12 1977


377. John Åge Ness 1946 – (Ness 23) g. 13/7 1968 m. Unn Marit Eide 1947 – (Undereide 31)


1. Kjersti 7/4 1969 (483) 2. Knut 3/3 1973


378. B Curth Eddie Henriksen 2/5 1944, ( Tørnes 62) g. 20/11 1965 m. Astrid Johansen 1944 (184)


1. Wanja Anette 27/3 1965 (435) 2. Franz Eddie 30/4 1969


379. Torbjørn Henriksen 1939 – (179) g. 1968 m. Ellinor Pedersen 27/1 1943 – (Hamarøy, Magnhild og Karl Kristian Pedersen )


1. Turid 21/10 1968 2. Siri 5/3 1971


Turid i USA, senere Fauske. Siri i Oslo


380. Paul Karl Johnsen 1944 – (Forså 26) g. 14/11 1970 m. Kristine Nikolaisen 1949 – (235)


1. Inger Helene 14/3 1971 2. Eivind Kristian 15/9 1972 3. Anette Iren 31/10 1974 4. John Ståle 3/9 1975


Familien flyttet til Drag


381. Evald Nilsen 1946 – 20/10 2001 (Straumen 53) g. 3/4 1971 m. Jorid Magnussen 1952 – (Ness 26)


1. Linda Jorid 11/9 1971 2. Eva Anette 21/6 1973 3. Malin Charlotte 15/1 1980


Linda til Tromsø. Eva til Bodø.


382. Harald Joakim Kristoffersen 4/7 1948 – (Tjårnes 31) g. 1971 m. Iren Margaret Magnussen 28/7 1950 – (122)


1. Line 4/11 1971 2. Marthe 31/10 1974


383. Oddvar Ingebrigtsen 1945 – (Hulløy 97) g. 1970 (e.o) m. Anna Lovise Berre 28/8 1947


1. Rune 4/8 1971


384. Kurt Allan Nilsen 1954 – (Kikvik 41) g. 3/11 1973 m. Einy Andorsen 1950 – (Sildpollnes 24)


1. Trond 30/11 1971 2. Lisbeth 19/3 1974 3. Tom Esben 23/6 1980


385. Egil Otto Alsos 9/10 1951 – (Andenes) g. 12/8 1972 m. Hansine Mariann Olsen – (Kikvik 43)


1. Tom Egil 10/1 1972


Familien flyttet fra Kjøpsvik


386. Gunnar Ebbe Stenseng 1941 – (147) g. 1967 m. Kari Ann Aalmen 1947 –


1. Ørjan 6/3 1968 2. Lena 2/2 1972


387. Joakim Winters 1949 – (Hulløy 99) g. 1971 m. Inger Helene Seljeseth 1949 –


1. Jørn 3/10 1972


Familien flyttet fra Kjøpsvik


388. Jarl Audun Johansen 1949 – (Losvik 27) g. 1970 m. Magny Agnethe Lunn 7/5 1946 – (Lillehammer, foreldre: Annie Bekkelund og Thorstein Lunn)


1. Tor Asgeir 15/3 1971 2. Ann- Ellen 6/9 1972 3. Norunn Cecilie 12/11 1977 4. Guro Marie 6/8 1982


389. Kjell Oskar Michaelsen 1944 – (121) g. 1975 m. Torunn Fanebust 21/2 1942 -


1. Preben 16/6 1972 2. Runar 15/2 1979


390. Svein Berg 1949 – (140) g. m. Ann Herdis Fagernes 1957 – (Hulløya 104)


1. Linn Borghild 7/6 1984 2. Ole Birger 22/4 1986


391. Odd Steinar Stenseng 1947(147) g. m. Karin Stenseng


1. Frode 1975


392. Rolf Magnussen 1950 - (Ness 26) og Edel Jacobsen 1947 – (174)


1. Erik 1/10 1970 – dså 2. Tom 1/10 1970


399. Bjørn Bergwitz – Larsen 12/6 1952 – (Bærum) g. (e.o) m Rita Borgen 1949 – (160)


1. Lene 8/ 7 1977 2. Thomas 21/10 1981


400. Jan Eirik Ellefsen 1947 – ( Hundholmen 44 og 62) og Gunvor Solbakken 12/5 1963 – (Meløy, foreldre: Lovise og Asbjørn Solbakken)


1. Johanna 10/7 1998


Gunvor har fra tidligere sønnen Ken- Stian 21/4 1983, far: Stein- Roger Olsen (Kjøpsvik294)

402. Herman Hermannsen 1950 – (Sørfjorden 20) g. 20/5 1972 m. Janny Jakobsen 1950 – (174)


1. Veronika 25/12 1972 2. Jack Helge 11/9 1974 3. Liss Marita 13/2 1977 4. Lotte Helen1/5 1981


403. Petter Grønås 12/1 1952 – (Meløy, foreldre: Ole Martin Grønås og Gerda Sofie Joakimsen) g. 29/7 1977 m. Eva- Ruth Fenes 1958 (Helland 70)


1. Stian 31/1 1977 2. Cathrin 8/2 1979 3. Beate 8/2 1979


Familien flyttet senere til Ulsvåg og deretter til Fauske.


404. Leif Pedersen 1943 – (198) g. 1972 m. Åshild Olsen 1950 – (230)


1. Anthoni 5/1 1970 2. Per Eirik 8/4 1973 2. Lill Åse 11/7 1977


405. Kurt Vidar Solberg 30/9 1951 – (Laukvik, foreldre: Sverre og Klara Solverg) g. m Ellinor Storjord 1953 – (240)


1. Jonas 23/5 1973 2. Synnøve 4/8 1981


406. Leif Kristian Klæboe 1940 – (146) g. 24/2 1973 m. Bente Nøstdahl 1952 – (226)


1. Lars Johan 21/7 1973 2. Kjerstin Cecilie 17/2 1976 3. Heidi Cathrine 21/7 1980


407. Finn Nøstdahl 1951 – (142) g. 21/7 1973 m. Rita Synnøve Normann Larsen 12/2 1951 – (Sarpsborg)


1. Esben Nøstdahl 30/4 1974 1. Marcus 31/8 1978


408. Kåre Kvalvik 1946 – (Storå 60) g. 10/8 1974 (e.o) m. Karla Marie Johnsen 1947 – (Nordbukt 5)


1. Karine 6/10 1974 2. Ben Kristian 9/9 1976


Karlas datter fra tidligere, Hege ( Nordbukt 5), fikk sønnen Mathias 18/5 1986, far: Elfinn Pedersen (291)


409. John Gunnar Skogvoll 1950 – (215) g. 26/7 1974 (e.o) m. Åshild Annie Rebekka Nilsen 1/7 1952 – (Råna 24)


1. Cille 23/10 1974 (466)


og Wenche Jenssen 1950 – (241)


1. Vegard 7/12 1984


410. Olav Charles Olsen 1944 – (201) g. 18/5 1974 m. Liv Sandnes Olsen 8/10 1950 – (Sandnessjøen)


1. Karoline 2/11 1974 2. Kamilla 21/4 1977 (499) 3. Ole Tobias 28/5 1982


411. Ståle Olsen 20/3 1951 – (217) g. 15/3 1974 m. June Johanne Hestdahl 1951 – (221)


1. Thomas 30/7 1972 2. Robert 13/8 1974 3. Mats


412. Hans Hugo Jakobsen 1954 – (223) g. 3/7 m. (e.o) Elin Gerhardsen 1954 – (269)


1. Patrick 6/11 1974


Elin og Patrick flyttet til Bodø.


413. Willy Hansen 1954 – (Bukta 15) g. 29/6 1975 m. Etty Magnussen 1955 – (Bukta 14)


1. Sindre 24/9 1975 2. Helene 26/3 1978


Sindre til Bodø og Helene i Tromsø


414. Torvald Mikkelsen 1945 – (Hellemobotn 3) g. 20/3 1971 m. Synnøve Johnsen 1949 – (Forså 26)


Paret til Ulsvåg


415. Inge Gunnar Hansen 31/8 1953 – (Harstad) g. 21/7 1978 (e.o) m. Gro Gerhardsen 1957 – (269)


1. Tom Gunnar 12/2 1977


416. Bjørn Borger Andersen 1948 – (238) g. 21/6 1975 m. Unn Lisbeth Skogvoll 1955 – (257)

1. Tomas 5/10 1975 2. Kristin 11/3 1977


Kristin til Tverlandet (Bodø), gift med Børge Pedersen (1973), Bodø. Tomas til Bodø


417. Asgeir Odd Kvitvik 15/1 1955 - (255) g. 10/12 1976 (e.o) m. Kirsten Hestdahl 1948 – (225)


1. Kjell Arve 23/12 1972 2. Marius Asgeir 15/10 1977 3. Irene 2/5 1981


418. Henning Eivik 1951 – (251) g. 24/1 1976 m. Ingmary Mikkelsen 1952 – (Hellemobotn 3)


1. Tom Fredrik 28/1 1978 2. Svein Inge 5/7 1979 3. David Anders 7/6 1981 4. Håvard 18/9 1982 5. Ingveig Helen 20/8 1983


419. Per Emil Sannes 28/12 1943 – 13/6 1999 (Øksnes, foreldre: Bergljot og Hagbart Sannes, se 439 ) g. 1975 (e.o) m. Lilly Johnsen Vitsak 1949 – (Nordbukt 3)


1. Gerhard Bjørn 14/3 1978


g. b. m Jenny Klemetsen (Grunnfjord 36)


1. Katrine 13/7 1987

Fire generasjoner Skogvold. Fra venstre: Eirik, Ingar, Ernst og Ingvald. Bildet er tatt ved Eiriks dåp i 1980. Foto: Anne Karin Skogvold.


420. Ingar Skogvold1952 – (257) g. 9/7 1977 m. Anne Karin Liabø 1/7 1954 – (Foreldre: Alfhild og Olav Liabø, Naustdal i Sunnfjord)


1. Silje Marie 25/4 1978 2. Eirik Andrè 20/8 1980 3. Torstein 10/8 1984


421. Thorleif Havnerås 31/8 1948 – (Kristiansand, foreldre: Liv og Torleif Sveen Havnerås) g. 22/5 1971 m. Jorunn Pettersen 1950 – (242)


1. Gjøran 9/9 1971 2. Cecilie 29/7 1978


422. Jan Eilif Hansen 1949 – (Haukøy 46) g. 1975 m. Kirsti Adeleid Pettersen 11/2 1942 – (Haukøy 51)


1. Jens Olav 9/8 1975 2. Torgeir 5/9 1977 3. Jannike Kjersti 28/6 1980


423. Reidar Arthur Nøstdahl 1953 – (182) g. 1978 m. Trude Kvitvik 1953 – (255)


1. Reidun 11/8 1980


424. Jack Sjøgård 1956 – (284) g. 29/6 1979 m. Anne Nille Hestdahl 1953 – (225)


1. Martin 23/3 1983 2. Per Arvid 16/2 1985


425. Sigsten Magnussen 1050 – (Bukta 14) g. 20/6 1979 m. Lillian Jakobsen 1953 – (Haukøy 49)


1. Kim Asgeir 2/9 1982 2. Silje Caroline 8/9 1986


426. Bjørn Bjerkenes 1953 – (Bjerkenes 14) g. 13/10 1979 m. Isrid Gårder 1947 – (Rørvik 33 + 376)


1. Marita 11/12 1980


427. Karl Peder Bjerkenes 1951 – (Bjerkenes 14) g. 8/2 1980 m. Ann Mari Olsen 1940 – (Haukøy 50)


428. Jan Peder Tennstrand 1930 – 12/1 1984 (Tennstrand 7) g. 14/6 1980 m. Kirsten Nøstdahl 1939 – (182)


429. Alf Ivar Henriksen 1949 – (179) g. 26/7 1980 m. Berit Mathilde Johansen 2/10 1957 – (Fosnavåg)


1. Charlotte 19/4 1979 2. Gunn Jeanette 3/5 1983


430. Jan Erik Henriksen 1952 – (179) g. 12/9 1980 m. Bjørg Karin Nilsen 17/12 1947 – (Tromsø + 372)


1. Jonas 20/1 1981


431. Emil Annar Hansen 1947 – (Haukøy 46) og Judith Synøve Pedersen – (Hestvik 21)


1. Elin Janet 13/12 1983


432. Frank Olav Solvoll 1964 – (329) og Ann Mette Helland 1967 – (355)


1. Jens 25/7 1999


433. Hans Petter Skjellnes 1966 – (349) og Wanja Jakobsen 1975 – (Drag 136)


434. Guttorm Aasebøstøl 1966 - (321) g. 23/8 1997 m. Rikke Romstad 1973 – (354)


1. Adeleide 18/5 1995 2. Asbjørn 25/8 1998


435. Asgeir Kvalvik 1957 – (293) og Wanja Henriksen 1965 – (378B)


1. Eskil 8/11 1986 2. Maja 19/3 1990


436. Sten Harald Kvalvik1959 – (305) og Turid Julianne Jakobsen 27/4 1962 – (Å i Lofoten, foreldre: Esther og Arne Jakobsen)


1. Lene 16/7 1986 2. Eirik 4/10 1989

437. Bill Arne Olsen 1960 – (307) g. 2/7 1988 m. Tove Solhaug Nilsen 1964 – (372)


1. Andrè 10/10 1983 2. Laila Beathe 19/8 1986 3. Julie Camilla 26/2 1990 4. Markus Alvin 12/1 1995


438. Kåre Hestdal 1946 (221) g. 1966 m. Anne Jensen 25/9 1947 (Narvik)


1. Svein Olaf 8/7 1966 2. Geir Arne 12/10 1967


g. b) m Sigrunn


Svein Olaf til Narvik, gift m. Lisbeth Rasmussen. Geir Arne til Nordreisa, gift med Anja Båtnes.


439. Gunnar Sannes 16/6 1938 – (Øksnes, foreldre: Bergljot og Hagbart Sannes, se 419) g. 2/9 1968 m. Karla Amundsen 1946 – (Musken 18)


440. Tor Amund Nilsen 1964 – (288) og Anne Line Romstad 1968 – (354)


1. Martin 4/12 1992 2. Kristoffer 28/5 1999


440 B. Per Atle Jacobsen 1948 – g. 1970 med Ann Emmy Andreassen 1953 – (267)


1. Vidar 10/4 1971 2. Pål Andrè 31/5 1980


441. Stian Aspheim 1974 – (300B) og Hilde Johansen 18/7 1975 – (Hundholmen 55)


1. August 13/4 2005


442. Svein Helge Nøstdal 1957 – (277) g. 20/5 1983 m. Anita Einarsen 1960 – (Haukøy 62)


1. Ola 25/12 1986


442 B. Ivar Morten Berg 1960 – (309) g. m (e.o) Lill Tove Jensen – (266 + 464 )


1. Lisbeth 20/5 1984 2. Lene12/6 1988


443. Bjørnar Jacobsen 1958 – (223) g- 20/7 1984 m. Wenche Olsen 22/9 1957 – (Bø i Vesterålen, foreldre: Solveig og Svein Olsen)


1. Harald 29/3 1983 2. Webjørn 21/5 1985 3. Sølve 18/6 1990


444. Finn Viggo Molvik 1962 – (297) g. 30/7 1988 m. Kristin Løvold 10/11 1967 – (Fosnavåg. Foreldre: Sølvi Røren og Emil Løvold)


1. Kent Robert 10/3 1988 2. Stian 2/11 1989 3. Karl André 1995


444B Inge Fagernes 1951 – (Hulløya 104) g. m Vigdis Fredriksen 1960 – (318)


445. Ronny Nilsen 1967 – (213) g. 3/7 1999 m. Anita Brønmo 18/12 1971 – (Skjetten i Skedsmo,foreldre: Tore Paulsen og Eli Brønmo)


1. Andreas 5/9 1994 2. Thea Synnøve 19/4 1996


446. Peder Fuhr 5/5 1939 – (Bjerkvik, foreldre: Kanutte og Jørgen Fuhr) g. 22/7 1994 m Inger- Johanne Mikalsen 1940 – (Sildpollnes 22)


Fra tidligere har Peder datteren Siri 9/12 1962, Kvernmo i Gratangen, mor: Frid Johansen. Inger- Johannes barn står under Sildpollnes 22.


446 B. Henrik Steffensen – (Vesterålen) g.m (e.o) Mette Sandmo Nilsen 1967- (368)


1. Katarina 1991 2. Kristian 1993


447. Geir- Otto Smelror 15/1 1958 – (Kongsfjord i Berlevåg) g. 15/10 1982 m. Majken Storeng 1955 – (260)


1. Hilde- Yvonne 29/10 1981 2. Nicklas 20/2 1987


448. Alf Roald Larsen 2/4 1959 – (Narvik, foreldre: Ingeborg og Roald Larsen) og Runa Steen 1961 – (312)


1. Tord 16/7 1988 2. Reidi 6/3 1993


449. Tor- Erling Ursin 1/4 1956 – (283 ) g. 28/12 1985 m. Perla Elisabeth Krane 9/4 1957 – (230B)


1. Øyvind 31/8 1982 2. Marie Elisabeth 28/7 1985 3. Tor Erik 2/4 1990


450. Odd Einar Lange 1953 – (281) og Ingunn Fosshaug 20/3 1957 – (Målselv, foreldre: Jorunn og Ole Fosshaug)


1. Ane 12/7 1988 2. Ingvild 28/10 1992


451. Johnny Pedersen Nøstdahl 20/5 1964 – (Narvik) g. 25/8 2001 m. Ranveig Nøstdahl 1965 – (182)


Fra tidligere har Ranveig sønnen Knut Johnny 3/2 1985


452. Kolbjørn Bang 1938 – (Losvik 25) g. 10/2 1968 m. Jorun Nilsen 1949 – (Råna 24)


1. Mona 15/6 1968 (454)


453. Tor Svein Skogstad 3/10 1942 – (Hamarøy, foreldre: Sofie og Ole Johan Skogstad) og Grete Larsen 1953 – (205)


1. Ole Christian 18/2 1980 2. Mette Erike 21/1 1982


Fra tidligere har Grete tvillingdøtrene Linda 14/7 1972 (i Drøbak) og Lena ( i Tromsø). Tor Svein har fra tidligere Katrine 1/8 1966(Lier) og Anita 17/1 1969(Nedre Eiker).


454. Fred Henri Corneliussen 16/2 1966 – (286) g. 24/7 1993 m. Mona Bang 1968 – (452)


1. Remi 15/4 1993 2. Rebekka 2212 1994


Fra tidligere har Fred datteren Sahrah Isabel 8/7 1987, Steigen, mor: Margrethe Dahl


454B. Petter Åsbakk 4/10 1954 – (Valosen ved Bodø) g. 1986 (e.o) m. Alma Knutsen 10/5 1959 – (Musken 16)


1. Britt 22/8 1983 (461+ 472) 2. Bjørnar Andre 21/9 1986 3. Rosita 23/6 1988 4. Linda 18/1 1994 5. Leif Johan Magnus 21/9 1996


455. Knut- Hilmar Nilsen 1958 – (213) g. 23/7 1983 m. Astrid Grundvold 1956 – (Grunnvoll 39)


1. Eirik 22/3 1982 2. Bodil 12/8 1985


456. Ronald Johansen 9/7 1950 – (Narvik) og Ruth Storeng 1952 – (260)


Ruth har fra tidligere sønnen Arnt Olaf 16/3 1971, far: Steinar Jakobsen (1950 - 2002) fra Kiberg.


457. Frank- Eddy Olsen 1962 – (294) g. 30/3 1988 m. Linda Brox 28/7 1964 - (Tromsø, foreldre: Solveig og Klars Meier Brox)


1. Line 12/10 1984 2. Cecilie 3/9 1987 3. Sivert 12/8 1993


458. Kristian Løvslett 27/9 1959 - (Kjeldebotn. Foreldre: Sogny og Kåre Løvslett) g. 8/7 1989 m. Tove Nøstdahl 1965 – (344)


1. Kristina 10/5 1990 2. Rudi 19/9 1993 3. Joakim 19/9 1994


459. Nils Nilsen 1938 – (Musken 15) g. 5/10 1968 m. Ella Johnsen 1945 – (Musken 22)


1. Jon Petter 7/2 1969 2. Ingvild Kristina 18/11 1973


Begge barna har etternavnet Gintal


460. Børge Olsen 20/11 1955 – (foreldre: Eivind Olsen og Unni Aardalen) og Hanne Lise Espeland 1962 – (256)


Fra tidligere har Børge sønnen Kenneth 24/5 1982, mor: Bente Beck og Hanne Lise har sønnen Hans Perry 20/10 1985, far: Paul Erling Mikkelsen. Samboerskapet opphørt.


461. Kurt Pedersen 1964 – (Musken 25) og Britt Klara Åsbakk 22/8 1983 – (454B + 472)


1. Lovise Johanne 28/9 2001


462. Geir Olsen 1965 – (259) og Hilde Karin Pettersen 1969 – (Storå 68)


1. Elena Megrethe 6/9 1990 2. Linn Silje 4/10 1991 3. Dina Maria 1178 1995


463. Edmund Nilsen 1947 – (Kikvik 38) g. 17/8 1990 m. Anne Skogvoll 1957 – ( 215)


1. Regine 6/11 1990 2. Vilde 28/3 1993


464. Ulf Edmund Hansen 1947 – (212) g. 17/4 1998 m. Lill Tove Jensen 1956 – (266 + 442B)


Fra tidligere har Ulf Edmund sønnen Pål Tore 17/7 1971, Gravdal, mor: Wenche Vinje.


465. Fred Volden 4/7 1945 – 29/7 2004 (Ågskardet i Meløy, foreldre: Perly og Einar Volden) g. 22/2 1969 m. Charlotte Olsen 1948 – (Ness 24)


1. Mona 24/7 1969 2. Hein 24/4 1971 3. Terje 7/9 1972


466. Bernt Nilssen 1969 – (Hulløy 122) og Cille Skogvoll 1974 – (409)


1. Isabel 12/7 2001


Fra tidligere har Cille datteren Malin 3/8 1993 , far: Frank R. Jensen. Bernt har fra tidligere datteren Pia Cristin 12/12 1992, mor Tove Irene Nilsen.


467. John Even Pedersen 1957 – (Storå 63) g.m. Irma Storeng 1962 – (260)


1. Malen 11/10 1984 2. Preben 18/8 1986


468. Kjetil Hansen 1957 – (264) g. m. Eva Marie 20/4 1963 – (Hamarøy)


1. Nina 3/6 1990 2. Torgeir


469. Per- Jonny Ursin 1959 – (283) g. m. Birgitte Romstad 1966 – (354)


470. Kenneth Hansen 1967 – (361) og Eve Bryggari


1. Sunniva 11/8 2004


471. Roy Arne Westermann 1959 – (285) g.m. Elanore Nilsen 12/5 1958 –


472. Alexander Karlsen 1982 – (Ballangen) og Britt Klara Åsbakk (454B)


1.Aline Marlen 26/11 2005


473. Per Helge Tørnes 1963 – (214) og Mette Jacobsen 12/4 1960 - (Oslo)


1. Håvard 2. Jørgen


Fra tidligere har Mette sønnene Sven Erik og Espen. Far: Fred Tore Pettersen.


474. Terje Kvalvik 1964 – (305) g. m. Beathe Pedersen 1965 – (351)


1. Simon 1993 3. Signe 1995


475. Aage Erling Ellingsen 18/3 1965 – (Bråttøy i Vesterålen, Reidun og Arthur Ellingsen) g. 1996 m. Elisabeth Michaelsen 1969 – (347)


1. Hanna Elise 21/9 1997 2. Erlend Andreas 6/2 2002


476. Steinar Unosen 1955 (Sulitjelma i Fauske) g. m. Ann Therese Michaelsen 1965 (347)


1. Christian Andrè 30/12 1992 2. Marthe Emilie 17/6 1996


477. Elfinn Pedersen 1957 – (291) g. m. Ellen Verdier 1965 (Drag 111)


  1. Liss Anett 28/10 1988 2. Trygve André 5/10 1996

478. John Olaf Pedersen 1967 – (291) g. m (e.o) Tone Iversen 1967 - (Drag 110 + 479).


1. Vigdis Helen 6/12 1988


479. Knut Espen Kvalvik 1966 - (293) og Tone Iversen 1967 (Drag 110 + 478)


1. Knut Iver 1997 2. Hanne Sofie 2004


480. Lars Eirik Kvalvik 1962 - (305) g. m Ann- Cathrin Braseth


1. Sofie 1994 2 Rikke 1996


481. Anton Hanssen 1960 – (246) g. m Berit Kvalvik 1965 – (326)


1. Rebekka 24/1 1992 2. Nikolai 26/11 1996.


Paret flyttet til Bodø


482. Johnny Westgård 1965 – (341) g. m Maiken Sandberg


1. Thomas 1998 2. Tobias 2000.


483. Idar Eirik Westgård 1968- (341) og Kjersti Ness 1969 - (377)


1. Jacob 1994 2. Jonas 1996 3. Sebastian f. 2000


484. Ingvald Henning Edvardsen 1957 – (199) g. m (e.o) Lillian Skjellnes 1969 – (349)


1. Krister 4/11 1990 2. Mia Elise 11/6 1993


Lillian fikk sønnen Kjell Ivar 6/1 1999. far: Ivar Winther fra Hamarøy.


485. Nils Otto Olsen 1947 – (217) og Gerd Berit Olsen 1952 – (256)


1. Elisabeth 2. Kristian


486. Knut Jacobsen (223) g.m. Unni Elise 1949 – (Vesterålen)


1. Håvard Erik 1974


487. Harold Mariot Hestdahl 1949 – (225) og Evy Lange 1955 – (276)


1. Espen 2. Hans Ivar 3. Hanne Signe 1990 5. Lars Åge 1990


488. Ernst Helge Eivik 1957- (234) g. m Alice Edvardsen 1967- (332)


1. Regine 1998 2. Morten 2004 3. Simon 2004 4. Julian 5/1 2006


489. Inge Audun Holger Jensen 1954 (266) g. m Wenche Borge 23/9 1953 – 2003 (Sulitjelma)


1. Malen 7/4 1987 2. Vegard 25/7 1989


490. Asmund Elling Johansen 1961- (Losvik 27) g. m Marit Andreassen 1957 – (267)


1. Ellinor 1991


491. Bjørn Einar Andreassen 1961 – (267) g. m Gerd Sissel Stenseng 1975 – (338)


1. Vilde 2007


492. Arne Ellingsen 1964 - (Hundholmen 53) g.m Ann Lill Sjøgård 1960- (284)


1. Mathilde 1994


493. Frank Olav Ottemo 1965 – (337) og Mona Nilsen 1961- (288)


1. Fredrik 29/6 1991 2. Elias 2/8 1992 3. Johan 6/1 1998


Fra tidligere har Mona sønnen Joakim 8/4 1986, far: Olav Gagnås, Børsa


494. Lennart Olav Johansen 1956 – (303) og Gretha Solvold 1969 – (329)


1. Ida 2. Marthe 1995


495. Johannes Formanowski 1963 – (315) og Solveig Skjellnes 1972 – (349)


1. Isak 13/11 2004


496. Kjell Ove Sommerseth 1964 – (330) og Wenche Ellingsen 1973 – (Hundholmen 53)


1. Isabell 10/1 2007


497. Rune Grov og Birgit Stenseng 1980 – (338)


1. Gabriel 2006


498. Jan Roar Jacobsen 1966 - (350) g. m Kamilla Olsen 1977 – (410)


1. Lukas 2005


499. Rune Pedersen 1967 – (351) g. m Ulrikka Nøstdal (226)


1. Johannes 2. Ida


500. Arnt Viggo Jacobsen 1968 – (350) g. m. Line Grunnvoll


501. Mohamed Essarti 1/9 1970- (Sidi Kacem i Marokko, foreldre: Ahmed Essarti og Halima Malaoui) g.5/2 2004 m. Rannveig Kjersti Klæboe 23/7 1976- (Fauske, foreldre: Leif Klæboe og Reidun Bergljot Helseth)


1. Amina 7/6 2006


Familien bosatte seg i Bodø i 2009.


SLUTTNOTER:

1 Nielssen, Alf Ragnar (1990): Fra steinalderen til 1700-tallet, Sentraltrykkeriet A/S – Bodø. s. 300

2 Ibid. s. 418

3 Nielssen, Alf Ragnar (1994): Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune, Sentraltrykkeriet A/S – Bodø. s. 68

4 Ibid. s. 92

5 Ibid. s. 92

6 Evjen, Bjørg (1998): Et sammensa


1850 Tysfjord komm.png Kjøpsvik og Kjøpsnes (Narvik gnr. 219 – 223) er basert på en artikkel i Tysfjords gårds- og slektshistorie av Isak Kjerpeseth Hassel, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Den digitale utgaven av boka er lagt ut av ansatte i Hamarøy kommune, i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen

Koordinater: 68.097889° N 16.376277° Ø