Leksikon:Hovedside/Kilder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilder og litteratur

Bergverk, skogbruk og industri

 • Berg, Bjørn Ivar: Christian 4. og Norge. Skatter, bergverk og krigsmakt. 400-års jubileum 1988. Christian 4. Konge 1588–1648. Selskabet for Oslo Byes Vel. Oslo 1988.
 • Berg, Bjørn Ivar: Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623–1914. Bd. I. Kongsberg 1994.
 • Birkeland, Torleiv: Valla saltverk. En studie i dansk-norsk bedriftshistorie 1739–1807. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1979.
 • Brünnich, Morten Thrane: Kongsberg Sølvverk 1624–1724. København 1777.
 • Brünnich, Morten Thrane: Kunst-Ord som forekommer brugelige ved de Norske Bergverker. (1816). Utg v. Sigurd Kolsrud: Det kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2. Trondheim 1957. Cit.: Norske bergverksord.
 • Bugge, Alexander: Den norske trælasthandels historie. Bd. I-II. Skien 1925.
 • Bull, Ida: Thomas Angell. Kapitalisten som ble byens velgjører. Utg. av Thomas Angells Stift­elser. Trondheim 1992.
 • Dyrvik, Ståle m. fl.: Norsk økonomisk historie 1500–1970, bd. 1: 1500–1850. Universitetsforlaget 1979.
 • Ericsson, Birgitta: Bergsrätt och bergsadministration i Norge under enväldet, i Historisk tidsskrift 67, 1988.
 • Grieg, Sigurd: De gamle norske glassverk, i Volund 1959.
 • Helland, Amund: Haandbog i grubedrift. Bd. I-III. Kra. 1887.
 • Helland, Amund: Norsk bergret. Kra. 1892.
 • Hermelin, Samuel Gustaf: Anmärkningar vid Salt-Tilverkningen vid Wallöe i Norrige. Kungl. Vetenskaps Academiens Handlingar XXX. Sth. 1769.
 • Holmsen, Andreas, Francis Sejersted og Andreas Schou: Fra Linderud til Eidsvold Værk. Bd. I: Oslo 1946. Bd. II,1: Oslo 1971. Bd. II,2: Oslo 1972.
 • Kristiansen, Oskar: Penge og kapital, næringsveie. Bidrag til Norges økonomiske historie 1815–1830. Oslo 1925.
 • Lorentzen, Bernt: Salt. Bergen 1952.
 • Lydersen, Aksel: Utvinning og anvendelse av koksalt, i Volund 1964.
 • Moen, Kristian: Kongsberg Sølvverk 1623–1957. Universitetsforlaget 1967.
 • Moseng, Ole Georg: Sigden og sagbladet. Bd. II av Eikers Historie. Eiker 1994.
 • Mæhlum, Einar: Glassverk og glasspustere, i bd. 3 av Norsk Kulturhistorie. Red.: Anders Bugge, Sverre Steen. Oslo 1938.
 • Nagel, Anne-Hilde: Avgjørelsesprosessen omkring bergprivilegier i Norge på 1700-tallet, i Industri og bjergværksdrift. Privilegering i Norden i det 18. århundrede. Det nordiska forskningsprosjektet Centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-tallet. Publikasjon 5. Oslo 1985.
 • Nagel, Anne-Hilde: Staten og bergverkene. Avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivile­gier under eneveldet. Bergen 1986.
 • Nagel, Anne-Hilde: Opphevelsen av bøndenes pliktarbeid for de norske bergverkene 1816, i Historisk tidsskrift 66, 1987.
 • Nagel, Anne-Hilde: En lang linje bak norsk oljerett, i Rett og historie. Festskrift til Gudmund Sandvik. Universitetet i Oslo 1997.
 • Nissen, Gunnar Brun: Røros Kobberverk 1644–1974. Trondheim 1976.
 • Norløff, H. P.: Saugbrugsforeningen gjennem 75 år, 1859–1934, med trekk fra den Fredrikshaldske sagbrukskorporasjons historie gjennem 300 år. Oslo 1935.
 • Nygård-Nilsen, Arne: Nes Jernverk, i bd. 3 av Norsk Kulturhistorie. Red.: Anders Bugge, Sverre Steen. Oslo 1938.
 • Olafsen, O.: Saltbrænding i ældre tid, især i Hordaland, i Norsk Folkekultur VIII, 1922.
 • Rian, Øystein: Trelastnæringen under Christian 4, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1988.
 • Rian, Øystein: Bratsberg på 1600-tallet. Stat og samfunn i symbiose og konflikt. Oslo 1997.
 • Rinman, Sven: Bergwerks-Lexicon. Bd. I-IV, med ill.bd. Sth. 1788.
 • Rinman, Sven: Afhandling rörande Mechaniquen med Tillämpning i synnerhet till Bruk och Bergwerk. Bd. I-II, med ill.bd. Sth. 1794 og 1800.
 • Ropeid, Andreas: Sagbruk og sagarbeidere 1600–1800. Bd. I av Hønefoss. Hønefoss 1952.
 • Schreiner, Johan: Nederland og Norge 1625–1650. Trelastutførsel og handelspolitikk. Oslo 1933.
 • Schreiner, Johan: Tømmereksport og tollpolitikk under Christian IV. Norsk sjøfartsmuseums skrifter 17. Oslo 1935.
 • Schreiner, Johan: Riksstyret og tømmerhandelen i det 16. århundre, i Historisk tidsskrift 30, 1934–36.
 • Schreiner, Johan: Et problem i norsk trelasthandel, i Historisk tidsskrift 43, 1964.
 • Skogvæsenets historie. Utg. av Skogdirektøren. Kra. 1909.
 • Sollied, P. R.: Sagbrukskommisjonen 1683–1688. Bilag til Norsk skogindustri nr. 12, 1950.
 • Thuesen, Gunnar: Feiring Jernverk, i Volund 1953.
 • Thuesen, Gunnar: Rennherddrift, i Volund 1954.
 • Thuesen, Gunnar: Masovndrift, i Volund 1957.
 • Thuesen, Gunnar: Stålfremstilling i Norge på 16- og 17-hundretallet, i Volund 1962.
 • Thuesen, Gunnar: Jernstøping i Norge inntil 1850, i Volund 1963.
 • Tveite, Stein: Bonde og borgar på Agder. Drag frå samfunnsmotsetnaden fyrst på 1600-talet, i Heimen 9, 1952–54.
 • Tveite, Stein: Engelsk-norsk trelasthandel 1640–1710. Universitetsforlaget 1961.
 • Tveite, Stein: Trelasthandelen 1688–1860, i Årbok for Norsk Skogbruksmuseum 1963-64.
 • Tveite, Stein: Skogbrukshistorie. Bd. 3 av Skogbruksboka. Oslo 1964.
 • Vogt, J. H. L.: De gamle norske jernverk. Kra. 1908.
 • Vogt, L. J.: Om Norges udførsel af trælast i ældre tider, i Historisk tidsskrift 2. r. V, 1886.
 • Voss, Johan Frideric: Forsøk til en norsk bergverkshistorie. Kra. 1911.
 • Walle, Lene Elisabeth: ”Salt von Salt”. Det kgl. Saltverk på Langøya ved Langesund. Et innblikk et tidlig 1600-talls industriforetak. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Weidling, Tor R.: Adelig godsøkonomi og sagbruksinteresser i Østfold på 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1988.
 • Weidling, Tor R.: Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo 1996.
 • Øisang, Ole: Røros kobberverks historie. Bd. II av Rørosboka. Trondheim 1942.

Bibliografier

 • Andresen, Harald: Norsk biografisk oppslagslitteratur. Katalog. Oslo 1945.
 • Andresen, Harald: Norsk lokalhistorie. Bd. 38 av Norsk bibliografisk bibliotek. Universitetsforlaget 1969.
 • Bibliografi til Norges historie 1916–75. Utg. av Den norske historiske forening. Oslo 1927–1979.
 • Bibliografi til Norges historie. Edb-registrering på mikrofische. 1976/77–1978/79. Utg. av Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo 1984–1987.
 • Bibliografi om litteratur om topografi, gamle bygninger og portretter. Årlig i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok.
 • Fyllingsnes, Frode: Trykte kjelder til norsk lokalhistorie. Bibliografi. Oslo 1994.
 • Fyllingsnes, Frode: Norsk lokalhistorisk litteratur. Bibliografi over by- og bygdebøker, regionshistorie og periodika ca. 1900–1996. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1997.
 • Gjønnes, Svein Tore: Norsk historisk bibliografi 1916–1945. Universitetsbiblioteket i Oslo. Skrifter 16. Oslo 1988.
 • Gøbel, Erik og Knut Sprauten: Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536–1814, især vedrørende centraladministrationen. Udg. Rigsarkivet. Kbh. 1997.
 • Hedin, Svante: Armfeldts fälttog mot Trondheim 1710–1719. En kommenterad bibliografi. Visby 1986.
 • Hovedoppgaver i historie. Halvårlige oversikter over innleverte hovedoppgaver i historie fra og med høstsemesteret 1971, i Historisk tidsskrift 1972 ff.
 • Johnsen, A. O. og G. Christie Wasberg: Norsk militærhistorisk bibliografi. Forsvarets Krigshistoriske Avdeling. Oslo 1973. Utg. med tillegg (fram til 1975) v. *Harald Sandvik. Oslo 1977.
 • Løberg, Lars: Bidrag til lokal historie. Bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme 1907– 1985. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1987.
 • Njåstad, Magne: Historisk tidsskrift. Register 1871–1995. Universitetsforlaget 1996.
 • Norsk lokalhistorisk litteratur 1946–1970. 19 fylkeshefter utg. av Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo 1976–1981.
 • Norsk lokalhistorisk litteratur 1971–1990. Norge med landsdeler Svalbard og Jan Mayen. Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo 1993.
 • Ny lokalhistorisk litteratur. Årlige oversikter fra 1969 utarbeidet ved Norsk lokalhistorisk institutt, trykt i Heimen 1972ff.
 • Scheen, Rolf: Litt om studiet av norsk sjøkrigshistorie. Bibliografi, i Norsk tidsskrift for sjøvesen 50, 1932.
 • Schiøtz, Eiler H.: Iteneraria Norvegica. En biblio­grafi over utlendingers reise i Norge ­inntil år 1900. Universitetsforlaget 1970.
 • Schweigaard, Johan: Norges topografi. Kra. 1918. Tillegg 1917–27. Ved W. F. Sommerfeldt. Oslo 1930. Tillegg 1928–45. Ved W. F. Sommerfeldt. Oslo 1955.
 • Statistisk sentralbyrå (utg.): Fortegnelse over Norges offisielle statistikk 1828–1976. Oslo 1978.
 • Tønnessen, Johan: Oversikt over norsk sjøfartshistorisk litteratur 1939–1946, i Historisk Tidsskrift 34, 1946–48.

Byggeskikk

 • Arnoldus, Aslaug: Kroting. To dekorerte stuer i Hardanger, i By og Bygd 1945.
 • Berg, Arne: En variant av løa, i By og Bygd 1966.
 • Berg, Arne: Norske gardstun. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter LV. Oslo 1968.
 • Bjerke, Gunnar: Landsbebyggelsen i Norge. Bd. I-II. Oslo 1950–51.
 • Christensen, Arne Lie: Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Oslo 1995.
 • Dahle, Kolbein: Byggeskikk og bustadforhold. Magisteravhandling, Universitetet i Oslo 1973.
 • Frimannslund, Rigmor: Grindabygde uthus omkring Mundheim, i By og Bygd 1954.
 • Gjærder, Per: Norske sove- og forrådshus sett i europeisk belysning, i Universitetet i Bergen. Årbok. Historisk-antikvarisk rekke 5, 1952.
 • Grytli, Eir: Strandstedene, våre besteforeldres bygdebyer, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1994.
 • Hauglid, Roar: Peisens innføring på bygdene i Norge, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1951–52.
 • Hauglid, Roar m.fl.: Byborgernes hus i Norge fra middelalderen til i dag. Oslo 1963.
 • Hoffmann, Marta: Jærhuset. Norsk folkemuseum. Oslo 1943. Særtrykk av By og Bygd 1944.
 • Jahn, E.: Byggeskikker på den norske landsbygd. Norges offisielle statistikk VII 134. Oslo 1925.
 • Kloster, Robert: Billedvev og ildsted, i Bergens Museums årbok. Historisk-antikvarisk rekke 1, 1934.
 • Lund, Wilhelm: Ildsteder og belysningsmidler, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning 1910. Kra. 1911.
 • Midttun, Gisle: Gardar, hus og husbunad, i Setesdalen. Bd. I av Norske Bygder. Kra. 1919.
 • Molaug, Svein: Laveggshus, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning 1942. Oslo 1943.
 • Nicolaissen, O.: Nordlandske Ildsteder, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning 1905. Kra. 1906.
 • Olafsen, O.: Gamle Røgstuer i Hardanger, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning 1905. Kra. 1906.
 • Schirmer, Herm. M.: Aare, Røgovn, Peis, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning 1904. Kra. 1905.
 • Stigum, Hilmar: Laftet som grunnlag for datering av tømmerhus, i By og Bygd 1945.
 • Stigum, Hilmar: Byggeskikken i Eidsvoll ved år 1700, i Norveg I, 1951.
 • Stigum, Hilmar og Kristofer Visted: Vår gamle bondekultur. Bd. I. Oslo 1951.
 • Sundt, Eilert: Om Bygnings-Skikken paa Landet i Norge. Kra. 1861.
 • Tveiten, Ola: Om hus og bygningsskikker i Hosanger, i Norveg III, 1953.
 • Vreim, Halvor: En stavløe. Et bidrag til belysning av vaare gamle stavhus, i Norsk Folkekultur XIX, 1933.
 • Vreim, Halvor: Buer og naust, i Foreningen til norske fortidsminnesmerker. Årbok 1933.
 • Vreim, Halvor: Kroting av stuen, i Norsk Folkekultur XX, 1934.
 • Vreim, Halvor: Fasgardløer og brakekledning, i Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1935–36.
 • Vreim, Halvor: Trekk fra byggeskikkens geografi i Norge, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning 1936–37. Oslo 1938.
 • Vreim, Halvor: Laftehus. Tømring og torvtekning. 2. opplag. Oslo 1941.
 • Vreim, Halvor: Takspon og spontekking, i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1941.
 • Vreim, Halvor: Norsk trearkitektur. Oslo 1947.

Demografi og sosialhistorie

 • Aschehoug, T. H.: Om Norges folkemængde i 1664-66, i Norsk tidsskrift for videnskab og litteratur 1848.
 • Aschehoug, T. H.: Statistiske studier over folkemængde og jordbrug i Norges landdistrikter i det syttende og attende aarhundrede. Tilleggshefte til Statsøkonomisk tidsskrift 1890.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. Ein studie av lov og rettspraksis i leiermålssaker i Nedre Telemark 1727–1797. Oslo 1994.
 • Backer, Julie E.: Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856–1955. Oslo 1961.
 • Backer, Julie E.: Ekteskap, fødsler og vandringer i Norge 1856–1960. Oslo 1965.
 • Benedictow, Ole Jørgen: Norge, i Den nordiske adel i senmiddelalderen. Struktur, funktioner og internordiske relationer. Rapporter til Det nordiske historikermøde i København 1971. København 1971.
 • Benedictow, Ole Jørgen: Plague in the Late Medieval Nordic Countries. Epidemiological Studies. Oslo 1993.
 • Bull, Edvard: Sozialgeschichte der norwegischen Demokratie. Stuttgart 1969.
 • Bull, Ida: Jordmødrene på 17- og 1800-tallet – en profesjon i emning, i Heimen XXV, 1988.
 • Bull, Ida: Kvinners dagligliv i borgerskapet ca. 1780–1830, i Historisk tidsskrift 69, 1990.
 • Bøttinger, L. J.: Kirkegangkoners Indledelse. Skikkens Historie og Betydning. Kbh. 1882.
 • Carlsen, Nina Hveem: Bakklandet 1727–1801. Fødsel, bryllup, barnedåp og kirkegang. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1986.
 • Coldevin, Axel: Noen historiske linjer, i bd. I av Norske storgårder. Oslo 1950.
 • Dobbe, Jorunn: Blant granner og myndigheter. Konfliktløsning og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 1642–1655. Oslo 1995.
 • Drake, M.: Population and Society in Norway 1735–1865. Cambridge 1969.
 • Dyrvik, Ståle: Historical Demography in Norway 1660–1801. A short Survey, i Scandinavian Economic History Review 20, 1972.
 • Dyrvik, Ståle: The Demographic Crisis in Norway in the 17th and 18th centuries. Universitetsforlaget 1976.
 • Dyrvik, Ståle: Studiet av befolkningshistoria på 1900-talet, i Lokalsamfunn under omstøpning. Red.: Rolf Fladby og Harald Winge. Oslo 1977.
 • Dyrvik, Ståle: Avgjerdsprosessen og aktørane bak det offentlege fattigstellet i Norge 1720–1760, i Oppdaginga av fattigdomen. Social lovgiving i Norden på 1700-talet. Karl-Gustaf Andersson m.fl. Oslo 1983.
 • Dyrvik, Ståle: Historisk demografi. Ei innføring i metodane. Bergen 1983.
 • Daae, Ludvig: Nordmænds Udvandringer til Holland og England i nyere Tid. Chra. 1880.
 • Eliassen, Finn-Einar: Norsk småbyføydalisme? Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 1650–1800. Dr. philos.-avhandling. Universitetet i Oslo 1995.
 • Engesæter, Aage: Sogndalsfjøra 1801–1875. Trekk av den sosiale og økonomiske historia i ein strandstad. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen 1976.
 • Ersland, Geir Atle: Kven eigde byen? Dr. art.-avhandling. Universitetet i Bergen 1994.
 • Fladby, Rolf: Bosetnings- og befolkningsstudier i norske bygder på 1500- 1600-tallet, i Den andra nordiska lokalhistoriska konferensen i Viitasaari 9.–12.8.1976. Föredrag och diskussioner. Red: Jussi Kuusanmäki och Susanne Lindgren. Nordisk lokalhistoria. Møterapport 2. Helsingfors 1978.
 • Fløystad, Ingeborg: Arbeidsmandens Lod. Det nødtørftige Brød. Bd. 1–2. Bergen 1979.
 • Folketeljinga 1801. Ny bearbeiding. Norges offisielle statistikk B 134. Oslo 1980.
 • Gunnlaugsson, Gisli August: Sedlighetsbrott i Norden 1550–1850, i Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550–1850. Oslo 1994.
 • Halvorsen, B. og K. Indseth: Befolkningsutviklingen i Ullensaker 1733–1845. En demografisk undersøkelse. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1975.
 • Helland-Hansen, Kjeld: Kårskipnaden, i Heimen 13, 1964-66.
 • Helland-Hansen, Kjeld: Føderådsordningens historie i Norge. Del 1 og del 2. Riksarkivarens skriftserie nr. 3. Oslo 1997.
 • Herstad, John: Bispelistene som kilde til eldre norsk befolkningsstatistikk, i Heimen XVI, 1975.
 • Herstad, John: Folkemengdens bevegelser i Bergen stift 1735–1820. Tall og fakta, i Bergens historiske forenings skrifter 69–70, 1970.
 • Hodne, Oddleif: Fra Agder til Amsterdam. En studie av norsk emigrasjon til Nederland i tiden ca. 1625–1800. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1976.
 • Hoff, Randi Holden: «Avlet i synd og ondskap.» En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av fødsler utenfor ekteskap i Kristiansund 1742–1801. Tingbokprosjektet. Oslo 1996.
 • Hovdehaugen, Einar: Husmannstida. Oslo 1975.
 • Hovdehaugen, Einar: Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie. Oslo 1976.
 • Johansen, Jens Chr.: Da Djævelen var ude…Trolddom i det 17. århundredes Danmark. Odense 1991.
 • Johansen, Jens Chr.: Trolddom, i Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550–1850. Oslo 1994.
 • Juhasz, Lajos: Demografiske kriser, i Heimen XV, 1971.
 • Juhasz, Lajos: Kirkebøkene i Norge, i Norsk slektshistorisk tidsskrift XXVI, 1977.
 • Kristiansen, Oskar: De fattige i Norge 1814–1845. Oslo 1934.
 • Knudtsen, Margunn Skjei: Spebarnsdødlighet og omsorgssyn i Norge ca. 1700–1830 med særlig vekt på forholdene i Vår Frue sokn, Trondheim. Dr. avhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 1997.
 • Kristoffersen, D.: «To bønder på en bergmann.» Befolkningsutvikling i Sandsvær 1750–1801. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1983.
 • Krogh, Tyge: Bødlens og Natmandens Uærlighed, i (Dansk) Historisk tidsskrift 94, 1994.
 • Krogh, Tyge: Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige afstraffelser i 1700-tallets første halvdel. Ideologi og praksis. Kbh. 1996.
 • Laslett, Peter and Richard Wall (ed.): Household and Family in Past Time. Cambridge 1972.
 • Liliequist, J.: Brott, synd och straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600 och 1700-talet. Umeå 1992.
 • Lindstøl, T.: Mandtallet i Norge 1701. Kra. 1887.
 • Løyland, Margit: Slagsmål, leiermål og bøtelagte egder 1600–1700. Oslo 1992.
 • Mannsåker, D.: Det norske presteskapet i det 19. århundret. Oslo 1954.
 • Njåstad, Magne: Bondemotstand i Trøndelag ca. 1550–1600. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Nordby, Peder: Fra adel til odel. Sarpsborg 1957.
 • Norges første folketelling 1769. Norges offisielle statistikk B 106. Oslo 1980.
 • Næss, Hans: Trolldomsprosessene i Norge på 1500–1600-tallet. Oslo 1982.
 • Næss, Hans: «intet got oc roligt ecteskab at forue­nte.» Vår første skilsmisselov, ekteskapsordinansen av 1582 og dens praktiske følger, i Historisk tidsskrift 61, 1982.
 • Næss, Hans: Jakten på det gamle Rogalands-samfunnet. Det sjømilitære manntallet fra 1706 som kilde til ny kunnskap om mobilitet og sosiale strukturendringer på 1600-tallet, i Ætt og Heim 1991.
 • Næss, Hans: Innersten, i Årbok for Karmsund 1993–1994.
 • Næss, Hans: Vold, i Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550–1850. Oslo 1994.
 • Oldervoll, Jan: Befolkningsutviklinga i Os prestegjeld ca. 1660–1801. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1970.
 • Olsen, Bjørn: Befolkning og økonomi. En studie av strandsitter-stedene Nerviksøra og Hovs­øra 1665–1801. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo 1982.
 • Randsborg, H. B.: Befolkningsutviklinga i Bø i Telemark 1727–1815. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1979.
 • Rian, Øystein: Den frie og stolte norske bonden. Myter og realiteter, i Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550–1750. Red.: Harald Winge. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1992.
 • Risa, Lisabet: Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Stensilserie 19. Oslo 1975.
 • Sandnes, Jørn: Norsk bondemotstand i hundreåret etter reformasjonen, i Heimen XXVI, 1989.
 • Sandnes, Jørn: Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet. Oslo 1990.
 • Sandvik, Gudmund: Prestegard og prestelønn. Oslo 1965.
 • Sandvik, Hilde: “Umyndige” kvinner i handel og håndverk i siste halvdel av 1700-tallet. Oslo 1992.
 • Semmingsen, I.: Husmannsminner. Oslo 1960.
 • Skappel, Simen: Husmandsvæsenet i Norge, dets oprindelse og udvikling. Kra. 1922. Fotografisk opptrykk. Oslo 1979.
 • Slyngstad, Marit: Ulydighet og straff. Intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet. En undersøkelse med utgangspunkt i tukthusforordningen av 2. desember 1741 og de innsatte lemmer ved Christiania tugthus i perioden 1741–1763. Oslo 1994.
 • Skrede, Sverre Mo: Presteskapets utvikling til en geistlig stand efter reformasjonen. Kra. 1923.
 • Sogner, Sølvi: Folkevekst og flytting. En historisk-demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge. Universitetsforlaget 1979.
 • Sogner, Sølvi: Familie, husstand og befolkningsutvikling, i Heimen XVII, 1978.
 • Sogner, Sølvi: Barselkvinner på flyttefot og barnefedre på flukt. En studie av flytting i forbindelse med uekte fødsel i Vår Frelsers menighet i Christiania 1731–1800, i Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen. Oslo 1980.
 • Sogner, Sølvi: Far sjøl i stua og familien hans. Universitetsforlaget 1990.
 • Sogner, Sølvi: Hva kan tingbøkene fortelle om barns rettsstilling på 1600-tallet, i Rett og historie. Festskrift til Gudmund Sandvik. Universitetet i Oslo 1997.
 • Sprauten, Knut: Piger, fruer og madammer, i Fra forfall til ny vekst. Bd. 3 av Norges kulturhistorie. Hovedred.: Ingrid Semmingsen. Oslo 1980.
 • Sundt, Eilert: Om Giftermaalet i Norge. Kra. 1866.
 • Svalestuen, Andres: Tinns emigrasjonshistorie 1837–1907. Oslo 1972.
 • Telste, Kari: Mellom liv og lov. Kontroll av sek­sualitet i Ringerike og Hallingdal 1652–1710. Oslo 1993.
 • Terjesen, Harriet Marie: Blodskam og leiermål i forbudne ledd. En studie med utgangspunkt i kilder fra Rogaland i tidssperioden 1601–1659/61. Oslo 1994.
 • Tjeltveit, Njål: Strandstader i Ryfylke, i Ætt og Heim. 1993.
 • Tønnesson, Kåre (red.): Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550–1850. Det 22. Nordiske historikermøte Oslo 13.–18. August 1994. Rapport II. Oslo 1994.
 • Weidling, Tor: Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660. Doktoravhandling, Oslo 1996.
 • Winge, Paul: Fattigvæsenets stilling til sindsygepleien (1537–1851). Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Christiania 2. Kra. 1904.
 • Øverland, R. G.: Sosial lagdeling i Trondhjem på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1975.

Etniske grupper

 • Anderson, B.: Imagined Communities. London 1983.
 • Andresen, A.: Endringer i reindrifta blant samer i Torne Lappmark i siste halvdel av 1800-tallet, i Nordkalotten i en skiftande värld - kulturer utan gränser och stater över gränser. Tredje nordiska symposiet om Nordskandinaviens historia och kultur. Studia historica septentrionalia 14. Rovaniemi, 1987.
 • Banks, M.: Ethnicity: anthropological Constructions. London & New York 1996.
 • Barth, F.: Ethnic Groups and Boundaries. Oslo 1969.
 • Bastrup, Olav Rune Ekeland og Aage Goerg Sivertsen: En landevei mot undergangen. Universitetsforlaget. Oslo 1996.
 • Beach, Hugh: Reindeer-Herd Management in Transition. The Case of Tuorpon Saameby in Northern Sweden. Acta Universitatis Upsaliensis. Vol. 3, Uppsala 1981.
 • Bergsland, K.: Synsvinkler i samisk historie, i Historisk tidsskrift 53, 1974.
 • Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv. NOU 1994:21.
 • Bäckman, Louise & Åke Hultkrantz: Studies in Lapp Shamanism. Acta Universitatis Stockholmiensis/Stockholm Studies in Comparative Religion. Vol. 13 1978.
 • Collinder, B.: Lapparna, deras kultur och arbetsliv. Sth. 1932.
 • Eidheim, H.: Aspects of the Lappish Minority Situation. Oslo 1971.
 • Eriksen, K.E. & E. Niemi: Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860–1940. Universitetsforlaget, Oslo, Bergen, Tromsø 1981.
 • Falkenberg, J.: Samer og fastboende i Rørostraktene, i Norveg 11, 1964.
 • Finnemanntallet 1686. Utg. av Erik Opsahl og Harald Winge. Oslo 1990.
 • Flekstad, Kaspar: Omstreifere og sigøynere. Oslo 1949.
 • Glazer, N. & Moynihan, D. P. (eds.): Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, Mass. 1975.
 • Hansen, Lars Ivar: Handel i nord - samiske samfunnsendringer ca. 1550 - ca. 1750. Doktoravhandling. Universitetet i Tromsø 1990.
 • Hultblad, Filip: Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. Nordiska Muséet: Acta Lapponica. Vol. XIV. Lund 1968.
 • Hylland Eriksen, T: Små steder - store spørsmål. Oslo 1993.
 • Haarstad, Kjell: Samiske vandringer. Trondheim 1981.
 • Haarstad, Kjell: Sørsamisk historie. Ekspansjon og konflikter i Rørostraktene 1630–1900. Trondheim 1992.
 • Iversen, Ragnvald: Secret languages in Norway. Part 1: The Romany language in Norway. Part 2: The Rodi (Rotwelsh) in Norway. Skrifter utg. av det Norske videnskapsakademi i Oslo. II: 1944 no. 3, II: 1945 no. 3.
 • Julku, K.: Kvenland - Kainuunmaa. Jyväskylä 1987.
 • Keskitalo, A. I.: Research as an Inter-Ethnic Relation, i Samfunnsforskning og minoritetssamfunn. Acta Borealia, B. Humaniora no. 13. Tromsø 1974.
 • Kolsrud, Knut: Finnefolket i Ofoten. Nordnorske Samlinger. Bd. VIII. Oslo 1947.
 • Kolsrud, Knut: Sommersete. Samiske samlinger utg. av Norsk Folkemuseum. Bd. V. Oslo 1961.
 • Lyngstad, Oscar: Landeveiens folk i Norge. Norsk Misjon blant hjemløse. Oslo 1947.
 • Manker, Ernst: The nomadisme of the Swedish mountain lapps: the siidas and their migratory routes in 1945. Acta Lapponica. Vol. 7, Stockholm 1957.
 • Marvik, Ellen Marie: Et merke ble satt på personer og slekter. Om taterne i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi. Institutt for sosialantropologi. Universitetet i Oslo 1983.
 • Moe, Tore Lande: Omstreifande grupper i Noreg. Deira familiestruktur, handverk, handel og tenester, især i det 19-ande og 20-ande århundret. Magistergradsavhandling i etnologi. Universitetet i Oslo 1975.
 • Nesholen, B.: Byggeskikken på Finnskogen - unik i norsk og nordisk perspektiv, i Livet på Finnskogen. Grue 1992.
 • Nickul, Karl: The Lappish Nation. Citizens of four countries. Indiana University Publications. Vol. 122 1977.
 • Niemi, Einar: Kven et omdiskutert begrep, i Varanger. Årbok 1991. Vadsø 1991.
 • Niemi, Einar: The Finns in Northern Scandinavia and Minority Policy, i S. Tägil (ed.) Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. Hurst & Co.. London 1995.
 • Niemi, Einar: History of Minorities: The Sami and the Kvens, i W.H. Hubbard et al. (eds.) Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Scandinavian UP. Oslo, Copenhagen, Stockholm, Boston 1995.
 • Odner, Knut: Finner og Terfinner. Etniske prosesser i det nordlige Fenno-Skandinavia. Oslo Occasional Papers in Social Antropology. Vol. 9. Oslo 1983.
 • Om samenes rettsstilling. NOU 1984:18.
 • Opstad, Gunvald: Ut av reisendes folk. Oslo 1986.
 • Pehrson, Robert N. The bilateral network of social ralations in Könkämä lapp district. Oslo 1964. (Samiske samlinger bd. VII, utg. av Norsk Folkemuseum.)
 • Rex, J.: Race and Ethnicity. Milton Keynes 1986.
 • Ribsskog, Øyvin: Hemmelige språk og tegn. Oslo 1945.
 • Rydving, Håkan: The End of Drum-Time. Religious change among the Lule Saami, 1670s - 1740s. Acta Universitatis Upsaliensis, Historia Religionum. Uppsala 1993.
 • Rydving, Håkan: Samisk religionshistorisk bib­lio­grafi. Religionshistoriska Forskningsrapporter från Uppsala, 2. Religionshistoriska avdelingen, Teologiska institutionen. Uppsala universitet 1993.
 • Sahlins, M.: Culture and Practical Reason. Chicago 1976.
 • Saloheimo, V.: Savolaxernas rörlighet och expansion på 1500- och 1600-talet, i Värmlandsfinnar. Om finnskogens historia och kultur. Kulturfonden för Sverige och Finland, 1986.
 • Salvesen, H. og N. Hallan: Kritiske, prinsipielle og programmatiske bemerkninger til sørsamenes eldste historie, i Historisk tidsskrift 56, 1977.
 • Sandnes, J.: Hvor lenge har det vært samer i Trøndelagsfjella, og hvordan kan vi vite det?, i De sørligste sørsamene. Red.: K. Haarstad m. fl. Trondheim 1986.
 • Saressalo, L.: Kveenit. Helsinki 1996.
 • Schermerhorn, R. A.: Comparative Ethnic Relations. A Framework for Theory and Research. Chicago 1978.
 • Schlüter, Ragnhild: De reisende. En norsk minoritets historie og kultur. Oslo 1993.
 • Schnitler, P: Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745. Utg. v. Kristian Nissen m. fl. Oslo 1929–85.
 • Skou, M. J. Mathiassen: Paa Fantestien. Kra. 1893.
 • Smith, A.: The Ethnic Origins of Nations. Oxford 1986.
 • Steckzén, Birger: Birkarler och Lapper. En studie i birkarleväsendets, lappbefolkningens och skinnhandelns historia. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Historiska Serien. Vol. 9. Stockholm 1964.
 • Sundt, Eilert: Fante- eller Landstrygerfolket i Norge. Verker i utvalg 1. Oslo 1974.
 • Tanner, V. Antropogeografiska studier inom Petsamo-området. I. Skolt-lapparna. Helsingfors 1929. (Fennia; v. 49 No. 4).
 • Tarkiainen, K.: Finnarnas historia i Sverige. Bd. 1, Helsinki 1990.
 • Tegengren, Helmer: En utdöd lappkultur i Kemi lappmark. Studier i Nordfinlands kolonosationshistoria. Acta Academiae Åboensis. Humaniora. Vol. XIX,1. Åbo 1952.
 • Tvengsberg, P. M.: Skogfinnene på Finnskogen, i Värmlandsfinnar. Om finnskogens historia och kultur. Kulturfonden för Sverige och Finland, 1986.
 • Vahtola, J.: Tornionjoki ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Rovaniemi 1980.
 • Vahtola, Jouko: “Birkarlaproblemet”, i Kyösti Julku (ed.), Nordkalotten i en skiftande värld - Kulturer utan gränser och stater över gränser. Studia Historica Septentrionalia. Vol. 14:1. Rovaniemi 1987.
 • Vorren, Ørnulv: Samisk bosetning på Nordkalotten, arealdisponering og ressursutnytting i historisk-økologisk belysning, i Nord-Skandinaviens historie i tvärvetenskapelig belysning. Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities. Vol. 24. Umeå 1980.
 • Vorren, Ørnulv & Ernst Manker: Samekulturen. Tromsø Museums Skrifter. Vol. V. Tromsø-Bergen-Oslo 1978 (1956).
 • Wallerström, Thomas: Norrbotten, Sverige och Medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, Del I-II. Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1–2. Stockholm 1995.
 • Østberg, K.: Finnskogene i Norge. Grue 1978.
 • Aarseth, Bjørn. «Arbeidet med de minste enhetene i de indre samiske områder», i: Fladby, R. (red.): Gard, siida og andre småsamfunn i nord­norske bygder, Oslo – Bergen – Tromsø 1981.

Handel, håndverk, sjøfart, fangst og fiske

 • Arlov, Thor B.: Ishavsfangsten fra Bergen 1672–1807. Doktoravhandling, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Barfod, Jørgen P. H.: Danmark-Norges handelsflåde 1650–1700. Søhistoriske skrifter VI. Kbh. 1967.
 • Barfod, Jørgen H.: Christian 3.’s flåde. Bd. 2 av Orlogsflådens historie. København 1995.
 • Bergersen, Olav: Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt. Utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til 1710. Bd. I-IV. Trondheim 1953–56.
 • Berggreen, Brit m.fl.: Norsk sjøfart. Bd. 1. Oslo 1989.
 • Bugge, Alexander: Den norske trælasthandels historie. Bd. I-II. Skien 1925.
 • Christensen, Arne Emil jr.: Fra vikingskip til motorsnekke. Oslo 1966.
 • Dalgård, Sune: Dansk-norsk hvalfangst 1615–1660. En studie over Danmark-Norges stilling i europæisk merkantil expansion. København 1962.
 • Dalman, Joh. Fr.: Utkast Til et Sjö-Lexicon. Örebro 1765.
 • Den norske sjøfarts historie. A. Bugge m. fl. Bd. 1–3. Kra./Oslo 1923–1929.
 • Dyrvik, Ståle m. fl.: Norsk økonomisk historie 1500–1970, bd. 1: 1500–1850. Universitetsforlaget 1979.
 • Eliassen, Finn-Einar: By og omland på 1600–1700-tallet, i By og bygd. Stad og omland. Nordisk lokalhistorie. Red.: Rolf Fladby og Harald Winge. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1981.
 • Eliassen, Finn-Einar: The mainstays of the urban fringe: Norwegian small towns 1500–1800, i Small Towns in Early Modern Europe. Ed. Peter Clark. Cambridge 1995.
 • Eriksen, Erling: Vår gamle sjøfartskultur. Oslo 1968.
 • Fossen, Anders Bjarne: Borgerskapets by 1536–1800. Bd. II av Bergen bys historie. Universitetsforlaget 1979.
 • Grevenor, Henrik: Fra laugstiden i Norge. Kra. 1924.
 • Grieg, Sigurd, Reidar Kjellberg og Hilmar Stigum: Det norske håndverks historie. Bd. I-II. Oslo 1936–37.
 • Hagedorn, Bernhard: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Vereins für Hamburg­ische Geschichte 1. Berlin 1914.
 • Harboe, C. L. L.: Dansk marine-ordbog. København 1839.
 • Helle, Knut: Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536. Bd. 1 av Bergen bys historie. Universitetsforlaget 1982.
 • Hernes, J.: Båttyper, i Fosen historielags årbok 1967.
 • Holck, Preben: Cort Adeler. København 1934.
 • Johnsen, Oscar Albert: Et træk af den dansk-norske regjerings handelspolitik under Kristian III og Frederik II. Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Christiania 3. Chra. 1909.
 • Johnsen, Oscar Albert: Norsk-dansk handelsforbindelse med Nord-Russland under Kristian IV, i Festskrift til rektor J. Qvigstad 1853 4. april 1928. Oslo 1928.
 • Johnsen, Oscar Albert: Norges handel på Spania under Kristian IV, i Historisk tidsskrift 29, 1930–33.
 • Johnsen, Oscar Albert: Norwegische Wirt­schafts­geschichte. Jena 1939.
 • Jørgensen, Hans-Jørgen: Det norske tollvesens historie. Bd. 1. Oslo 1969.
 • Kjellberg, Reidar: At gavne og fornøie. Oslo 1984.
 • Koefoed, Georg Albrecht: Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog med Beskrivelse paa hver Ord og deres Benævning i det Frandske og Engelske Sprog, i Søhistoriske Skrifter XVII. Handels- og Søfartsmuseet. Helsingør 1993.
 • Kristiansen, Oskar: Penge og kapital, næringsveie. Bidrag til Norges økonomiske historie 1815–1830. Oslo 1925.
 • Lind, H. D.: Kong Frederik den Tredjes Sømagt. Det dansk-norske Søværns Historie 1648–70. Odense 1896.
 • Lind. H. D.: Fra Kong Frederik den andens Tid. Bidrag til den dansk-norske sømagts historie 1559–1588. København 1902.
 • Lunden, Kåre: Fisket og norsk økonomi på 1500-talet, i Heimen XVII, 1976.
 • Mohr, Anton: Kolonialpolitikk og sjøhandel på 1700-tallet. Oslo 1943–44.
 • Nautisk billedleksikon. Oslo 1966.
 • Nedkvitne, Arnved: ”Mens bønderne seilte og jægterne for.” Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500–1730. Oslo 1988.
 • Nedkvitne, Arnved: Utenrikshandelen fra det vestafjelske Norge 1100–1600. Bergen 1983.
 • Nedkvitne, Arnved og Per Norseng: Byen under Eikaberg. Fra byens oppkomst til 1536. Bd. 1 av Oslo bys historie. Oslo 1991.
 • Næss, And.: Skottehandelen på Sunnhordland, i Sunnhordland. Hft. VII 1920.
 • Prydz, Victor (hovedred.): Norges håndverkere. Bd. I-II. Innledning ved Hilmar Stigum om de enkelte fag. Oslo 1938.
 • Sandvik, Gudmund: Storborgarar og norske hovudkassa 1760–79, i Makt og motiv. Et festskrift til Jens Arup Seip. Oslo 1975.
 • Schreiner, Johan: Nederland og Norge 1625–1650. Trelastutførsel og handelspolitikk. Oslo 1933.
 • Schreiner, Johan: Hanseatene og Norge i det 16. århundre. Oslo 1941.
 • Solhaug, T.: De norske fiskeriers historie. Bd. I-II. Bergen 1976.
 • Sprauten, Knut: Staten og storborgerne. Finansiering av Hans Hornemanns utenrikshandel 1745–1758. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1974.
 • Sprauten, Knut: Byen ved festningen. Fra 1536–1814. Bd. II av Oslo bys historie. Oslo 1992.
 • Supphellen, Steinar: Innvandrernes by 1537–1800. Bd. 2 av Trondheims historie 997–1997. Universitetsforlaget 1997.
 • Sønstevold, Valborg: Den nederlandske Norgesfart i 1600-årene, i Historisk tidsskrift 33, 1943–46.
 • Tank, Roar: Hollændervældet i Norge. Et avsnitt av Norges økonomiske historie, i Historisk tidsskrift 26, 1924.
 • Thowsen, Atle: En studie i nordnorsk trebåtbygging, i Sjøfartshistorisk årbok 1966.
 • Thowsen, Atle: En studie i vestnorsk trebåt- og treskipsbygging, i Sjøfartshistorisk årbok 1968.
 • Tveite, Stein: Engelsk-norsk trelasthandel 1640–1710. Universitetsforlaget 1961.
 • Tveite, Stein: Fiskerisoge og bygdesoge 1600–1800, i Heimen XIV, 1967.
 • Tønnssen, Johan: Kaperfart og skipsfart 1807–1814. Oslo 1955.
 • Vigeland, Niels P.: Danmarksfarten fra Sørlandet. Norsk Sjøfartsmuseums skrifter 23. Oslo 1936.
 • Vollan, Odd: Den norske klippfiskhandels historie. Førde 1956.
 • Vollan, Odd: Sildefisket gjennom tusen år. Oslo 1971.
 • Vollan, Odd: Soga om fangst og fiske i eldre tider. Kjelder og problem. Ålesunds Museums Akademi. Skrift nr. 3. Førde 1972.
 • Worm-Müller, Jac. S. (red.): Den norske sjøfarts historie. Bd. I-III. Kra. 1923-Oslo 1951.
 • Ytreberg, N. A.: Russehandelen i Troms – en brekkstang for frihandelen av 1789, i Historisk tidsskrift 32, 1940–42.

Heraldikk, genealogi, paleografi, diplomatikk, sigillografi, kronologi, stadnamn

 • Alver, Brynjulf: Dag og merke. Folkeleg tidsrekning og merkedagstradisjon. Oslo 1970.
 • Cappelen, Hans A. K. T.: Norske slektsvåpen. Oslo 1969.
 • Cappelen, Hans og Knut Johannesen: Norske kommunevåpen. Oslo 1987.
 • Fiskaa, Haakon Mathias: Representative norske vannmerker 1695–1750, i Norsk Boktrykk-Kalender 1949.
 • Hamre, Lars: Innføring i diplomatikk. Universitetsforlaget 1972.
 • Helleland, Botolf: Norske stednavn/stadnamn. Oslo 1975.
 • Heskestad, Olav: Kalender for historie og ættegransking. Landslaget for bygde- og byhistorie. Skrifter I. Oslo 1965.
 • Hjelholt, H.: Skriftprøver fra tiden efter Reformationen til midten af 19. aarh. Kbh. 1940.
 • Høgdahl, Hugo: Norske Ex Libris og andre bokeiermerker. Fra biskop Arne Sigurdsson til Gerhard Munthe. Oslo 1946.
 • Haarstad, Kjell og Aud Mikkelsen Tretvik: Gotisk skrift. Lærebok med tekster fra 1485 til 1875. Trondheim 1993.
 • Kongens makt og ære. Skandinaviske herskersymboler gjennom 1000 år. Red.: M. Blindheim m. fl. Oslo 1985.
 • Krag, Hans: Norsk heraldisk mønstring fra Frederik IV’s regjeringstid 1699–1730. Bd. 1–2. Oslo 1955.
 • Krag-Rønne, Cato: Ordliste for ættegranskere. Oslo 1946.
 • Kroman, E.: Skriftens historie i Danmark. 3. oppl. Viborg 1970.
 • Kvifte, G.: Gamle dokumenter. Gotisk skrift. Arendal 1944.
 • Løvenskiold, Herman L.: Heraldisk nøkkel. Med tegninger av Odd Fjordholm. Universitetsforlaget 1978.
 • Malmstedt, Göran: Helgedagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till et modernt år i Sverige. 1500–1800. Göteborg 1994.
 • Nissen, Harald og Monica Aase: Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim. Det kongl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 1. Trondheim 1990.
 • Nordisk kultur. Red.: Johs. Brøndum-Nielsen, Otto v. Friesen, Magnus Olsen. Bd. 20: Livets högtider. K. Rob. og V. Wikman. Sth., Oslo, Kbh. 1949. Bd. 21: Tideräkning. Martin P. Nilsson. Sth., Oslo, Kbh. 1934.
 • Prange, K.: Heraldik og historie. Viborg 1962.
 • Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne. Bd. I-XX. Faksimileutg. Oslo 1959–70.
 • Sandberg, Per-Øivind og Nils Johan Stoa: Våre røtter. Håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne. Oslo 1992.
 • Sandnes, Jørn og Per Tylden: Namn i fjellet. Oslo 1968.
 • Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug: Norsk stadnamnleksikon. 4. og utvidede utg. Oslo 1997.
 • Schroeter, J. Fr.: Haandbog i kronologi. Bd. I-II. Oslo 1923–26.
 • Simon, Georg: Gotisk skrift. Læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder. Dansk historisk håndbogsforlag. Kbh. 1977.
 • Stemshaug, Ola: Namn i Noreg. Oslo 1973.
 • Trætteberg, Hallvard: Norges statssymboler til 1814. Oslo 1933.
 • Trætteberg, Hallvard: Borg i segl, mynt og våpen. Oslo 1967.

Jordbruk, jordeiendomsforhold og bosetningshistorie

 • Ager Hansen, A.: Jordprisar på Agder og andre stader i eldre tid, i Heimen 11, 1958-60.
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbruks­patriotismen 1769–1790 – ei jordbrukspolitisk reformrørsle? Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1985.
 • Aschehoug, T. H.: Studier over kornprisenes historie siden Amerikas opdagelse, i Statsøkonomisk Tidsskrift 1888.
 • Bjørkvik, Halvard: Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid. Rogaland Historie og Ættesogelag 1958.
 • Bjørkvik, Halvard og Andreas Holmsen: Kven åtte jorda i den gamle leiglendingstida? Trondheim 1972.
 • Breivik, Tor: Odelsskatten som kilde til jordeiendomsforhold, i Historisk tidsskrift 52, 1973.
 • Bø, Sigrid: Landtal, leidang og agrarkrise. Busetnadshistorie i Valle ca. 1350–ca. 1650. (Hovud­­­oppgåve i historie, UiO), 1973.
 • Coldevin, Axel: Jordegods og storgårder i Nord-Norge. Historie, arbeidsliv og kultur. Trondheim 1943.
 • Dybdahl, Audun: Stjørdalen gjennom bølgedalen. Bosetningsmessige og økonomiske forhold i Stjørdalsbygdene ca. 1200–1660. Universitetsforlaget 1979.
 • Dybdahl, Audun: Jordeiendomsforhold og gods­eiere i Trøndelag. Fra Aslak Bolt til Landkommisjonen. Steinkjer 1989.
 • Dyrvik, Ståle m. fl.: Norsk økonomisk historie 1500–1970, bd. 1: 1500–1850. Universitetsforlaget 1979.
 • Dyrvik, Ståle: Overgangen til sjølveige i Norge. Nokre nye data for 1700-talet, i Historisk tidsskrift 56, 1977. Dyrviks tilsvar til Holmsens innlegg mot denne artikkelen i Historisk tidsskrift 57, 1978.
 • Fjærvoll, Karl: Korndyrkinga i Hålogaland i gammal tid. Harstad 1961.
 • Fladby, Rolf: Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671–1821. Av Øystein Rian. Opposisjonsinnlegg 1981, i Historisk Tidsskrift 60, 1981.
 • Hansen, Lars Ivar: Markebol og ødegårder. Bosetning og økonomiske forhold i Fyresdal ca. 1300–1660. Universitetsforlaget 1980.
 • Hansen, Lars Ivar (red.): Senmiddelalder i norske bygder. Universitetsforlaget 1981.
 • Hasund, Sigvald: Vårt landbruks historie. Oslo 1932.
 • Hasund, Sigvald: Korndyrkinga i Noreg i eldre tid, i Jordbruk og bondesyssel. Bd. I av Bidrag til bondesamfunnets historie. Utg. av Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo 1933.
 • Hasund, Sigvald: Or Noregs bondesoge. Bd. I-II. Oslo 1942–44.
 • Hasund, Sigvald: Gardklasselikning og landsskatt i det 17. hundreåret, i Festskrift til Halvdan Koht på sekstiårsdagen 7. juli 1933. Oslo 1933.
 • Henriksen, Ingrid: Peasants and the Market, i The Scandinavian Economic History Review 38, 1990.
 • Holmsen, Andreas: Problemer i norsk jordeiendomshistorie, i Historisk tidsskrift 34, 1946–1948.
 • Holmsen, Andreas, Halvard Bjørkvik og Rigmor Frimannslund: The Old Norwegian Peasant Community. Investigations undertaken by the Institute for Comparative Research in Human Culture, i The Scandinavian Economic History Reiview 4, 1956.
 • Holmsen, Andreas: Landowners and tenants in Norway, i The Scandinavian Economic History Review 6, 1958.
 • Holmsen, Andreas: Gard, bygd, rike. Festskrift i anledning Andreas Holmsens 60 års dag 5. juni 1966. Universitetsforlaget 1966.
 • Holmsen, Andreas: Gård, skatt, matrikkel. Universitetsforlaget 1979.
 • Holmsen, Andreas: Gård og gods i Norge i eldre tid. Universitetsforlaget 1980.
 • Holmsen, Andreas: Svar på Ståle Dyrviks artikkel i Historisk tidsskrift 1977 om overgangen til bondeselveie, i Historisk tidsskrift 57, 1978.
 • Holmsen, Andreas: Før bonden ble forretningsmann. Oslo 1982.
 • Hovland, Edgar: Jordbruksproduksjon, kornimport og mattilgang 1723–1855, i Historisk tidsskrift 57, 1978.
 • Hovstad, Håkon: Enkelte trekk i norsk jordleielovgivning på 1500- og 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1959.
 • Hovstad, Håkon: Jordegods i Norge på 1600-tallet, i Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska historikermötet i Uppsala 1974. Föredrag och mötesförhandlingar. Stockholm 1976.
 • Hovstad, Håkon: Gårdgrenser. Et bosetningshistorisk hjelpemiddel? Utg. av Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Universitetsforlaget 1980.
 • Høgsæt, Ragnhild: ”Their Ancestral Lands” – Succession Rights of Norwegian Tenants in the 16th and 17th Centuries, i The Scandinavian Economic History Review 17, 1992.
 • Johannessen, Knut: Eiendomsfordeling og eierinteresser. Universitetsforlaget 1973.
 • Johnsen, Oscar Albert: Norges bønder. Oslo 1936.
 • Johnsen, Oscar Albert: Norwegische Wirtschaftsgeschichte. Jena 1939.
 • Klokk, Olav: Oversigt over det norske landbruks utvikling siden 1750. Kra. 1920.
 • Lunden, Kåre: Agrartilhøve ca. 1600–1720, i Historisk tidsskrift 48, 1969.
 • Lunden, Kåre: Bondeøkonomien ca. 1700–1975, i Historisk tidsskrift 60, 1981.
 • Nielsen, Yngvar: Kvægholdet i Norge 1657, i Historisk Tidsskrift 1. r. III, 1875.
 • Olafsen, Olaf: Humledyrkingen i Norge, i Historisk tidsskrift 21, 1910.
 • Olafsen, Olaf: Jordfellesskab og sameie. Kra. 1914.
 • Olafsen, Olaf: De norske almenninger i fortid og nutid med et kort omrids af enhver enkelts historie. Oslo 1950–51.
 • Reinton, Lars: Sæterbruket i Noreg. Bd. I-III. Utg. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo 1955-61.
 • Reksten, Erling: Krongods og kongsmenn. Jordsalg og sosial endring på Vestlandet 1650–1700. Bd. 1–2. Oslo 1985.
 • Robberstad, Knut: Or odelslovsoga frå Magnus Lagabøte til 1814, i Heimen 8, 1949–51.
 • Sandnes, Jørn: Ødetid og gjenreisning. Universitetsforlaget 1971.
 • Sandnes, Jørn og Helge Salvesen: Ødegårdstid i Norge. Det nordiske ødegårdsprosjekts nordiske undersøkelser. Universitetsforlaget 1978.
 • Skappel, Simen: Træk af den norske Hesteavls og Hesteholds Historie i ældre Tid, særlig i det 18de Aarhundrede, i Tidsskrift for det norske Landbrug 9, 1902.
 • Skappel, Simen: Træk af det norske Kvegbrugs Historie i Tidsrummet 1660–1814. Kra. 1903.
 • Skappel, Simen: Træk af det norske Agerbrugs Historie i Tidsrummet 1660–1814. Udg. Av Det Kgl. Selskab for Norges Vel. Kra. 1904.
 • Skappel, Simen: Husmandsvæsenet i Norge, dets oprindelse og udvikling. Oslo 1922.
 • Skappel, Simen: Det norske jordleievesens geografiske utbredelse i eldre tid og overgangen fra leie til selveie, i Historisk tidsskrift 30, 1934–36.
 • Skeie, Jon: Odelsretten og åseteretten. Oslo 1950.
 • Steen, Sverre: Bisysler for bøndene, i bd. 1 av Bidrag til bondesamfundets historie. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo 1933.
 • Stigum, Hilmar og Kristofer Visted: Vår gamle bondekultur. Bd. 1. Oslo 1951.
 • Tank, Gunnar: Salg av krongods i Norge i 1660-årene, i Bygd og Bonde 1926.
 • Tank, Gunnar: Nogle bemærkninger om den ældste matrikulerings betydning for eiendomsretten til faste eiendomme på landet, i Norsk retstidende 1926.
 • Try, Hans: Gardskipnad og bondenæring. Sørlandsk jordbruk på 1800-talet. Oslo 1969.
 • Tveite, Stein: Jord og gjerning. Trekk av norsk landbruk i 150 år. Det kongelige Selskab for Norges Vel 1809–1959. Oslo 1959.
 • Tveite, Stein: Kva for ein bonde? Kva for ein økonomi?, i Historisk tidsskrift 60, 1981.
 • Tønnesson, Kåre: Tenancy, Freehold, and Enclosure in Scandinavia from the Seventeenth to the Nineteenth Century, i Scandinavian Journal of History 6, 1981.
 • Valen-Sendstad, Fartein: Norske landbruksredskaper 1800–1850-årene. Lillehammer 1964.

Kirke, skole og kultur

 • Aksdal, Bjørn: Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol. Musikkinstrumenter i Norge ca. 1600–1800. Tapir. Trondheim 1982.
 • Amundsen, Arne Bugge: Dåp og tradisjon. Oslo 1983.
 • Amundsen, Arne Bugge: ”Prestesekken som aldri ble full”, i Tidsskrift for teologi og kirke 1987.
 • Amundsen, Arne Bugge: Folkelig og kirkelig tradisjon. Oslo 1989.
 • Amundsen, Arne Bugge: Kirkens skrud. Fredrikstad 1992.
 • Amundsen, Arne Bugge: ”Den geistlige jurisdiksjon”, i Presten – lærer, kollega, lovbryter. Sarpsborg 1993.
 • Amundsen, Arne Bugge: ”Kirkegården”, i Norveg 36, 1993.
 • Anker, Peder: Folkekunst i Norge. Oslo 1975.
 • Aubert, L. M. B.: Forhandlingene om Christian V’s Danske og Norske Lovs anden Bog og om Kirkeritualet for Danmark og Norge, i Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge Ny r. 4, 1876.
 • Bang, A. Chr.: Den norske Kirkes Historie i Reformations-Aarhundredet. Chra. 1895.
 • Bang, A. Chr: Den norske kirkes geistlighed i reformationsaarhundredet (1536–1600). Biografiske, kulturhistoriske og kirkehistoriske oplysninger. Kra. 1897.
 • Bang, A. Chr.: Den norske kirkes historie. Kra. 1912.
 • Berulfsen, Bjarne: Kulturtradisjon fra en storhetstid. Oslo 1948.
 • Birkeland, Michael: Reformationen i 1537, i bd. 2 av Historiske Skrifter. Kra 1922.
 • Blom, Ida: Den haarde Dyst. Fødsler og fødselshjelp gjennom 150 år. Oslo 1988.
 • Bolling, Reidar: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Oslo 1947.
 • Borregaard, Svend: Danmarks og Norges kirkeritual af 1685. Kbh. 1953.
 • Branderud, Andreas og Oluf Kolsrud: Toogtredive prædikener holdt i årene 1578–1586 av M. Jens Nilssøn. Kra. 1917.
 • Broch, S.: Norsk Kirkeret. Kra. 1904.
 • Brohed, Ingemar (red.): Reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540–1610. Oslo 1990.
 • Bull, Edv.: Sammenlignende studier over bondesamfundets kulturforhold. Et arbeidsprogram. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie C II - 2. Oslo 1929.
 • Bull, Francis: Norges litteratur fra reformasjonen til 1814. Bd. II av Norsk litteraturhistorie. Oslo 1958.
 • Bø, Olav: Folkemedisin og lærd medisin. Norsk medisinsk kvardag på 1800-talet. Oslo 1972.
 • Christensen, Sigrid Flamand: Kongedragterne fra 17. og 18. Aarhundrede. Kbh. 1940.
 • Christie, Sigrid og Håkon: Østfold. Bd. I av Norges kirker. Oslo 1959.
 • Dokka, Hans-Jørgen: Fra allmueskole til folkeskole. Oslo 1967.
 • Daae, L.: Nogle nye Bidrag til den norske Kirkes Historie. Drammen 1860.
 • Daae, L.: Aktmæssige Bidrag til den norske Kirkes Historie i det attende Aarhundrede. Samlede i det danske Geheimearchiv og det store kongl. Bibliothek. Chra. 1864.
 • Daae, L.: Om geistlige Embeders Besættelse i Norge. Chr. 1869.
 • Daae, L.: Geistliges Kaldelse i den norske Kirke efter Reformationen. Kra. 1879.
 • Daae, L.: Trondhjem Stifts geistlige Historie fra Reformationen til 1814. Trondheim 1863.
 • Erichsen, A. E.: Presten Søfren Søfrenssøns Memorialbog 1564–1599. Kra. 1898.
 • Faye, Andreas: Mag. Jørgen Erichsons, den tredje evangeliske Superintendent i Stavanger Stift. Et bidrag til Norges Reformationshistorie, hovedsagelig af utrykte Kilder. Chra. 1859.
 • Faye, Andreas: Christiansands Stifts Bispe- og geistlige Historie. Kra. 1867.
 • Fett, Harry: Norges kirker i det sekstende og syttende aarhundrede. Kra. 1911.
 • Finne-Grøn, S. H.: Geistlig edsprotokoll for Oslo og Hamar stifter 1601–1731. Kra. 1918.
 • Fæhn, Helge: Ritualspørsmålet i Norge 1785–1813. En liturgisk og kirkehistorisk undersøkelse med særlig henblikk på geistlighetens stilling til tidens reformplaner. Oslo 1956.
 • Fæhn, Helge: Høymessen i går og i dag. Oslo 1963.
 • Fæhn, Helge: Gudstjenestelivet i Den norske kirke fra reformasjonstiden til våre dager. Oslo 1994.
 • Garstein, Oskar: Cort Aslakssøn. Studier over dansk-norsk universitets- og lærdomshistorie omkring år 1600. Oslo 1953.
 • Garstein, Oskar: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Until the Establishment of the S. Congregatio de propaganda fide in 1622. Bd. 1–2. Oslo 1963–80.
 • Garstein, Oskar: Undergrunnkirken 1537–1814, i Den katolske kirke i Norge. Red.: John W. Gran. Oslo 1993.
 • Glædemark, H. J. H.: Kirkeforfatningsspørgsmålet i Danmark. Kbh. 1848.
 • Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie. Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Oslo 1993.
 • Gudbrandsen, B.: Folkelige skikker og truer i samband med altergangen, i Maal og Minne 1943.
 • Gudbrandsen, B.: Nattverden i norsk kirkeliv. Oslo 1948.
 • Hamre, Lars: Jon Simonsson, jurist og humanist, tradisjonsformidlar og sambandsledd mellom gammal og ny tid, i Peder Claussøn Friis. Samtid og miljø på Agder. En artikkelsamling. Agder Distriktshøgskole. Skrifter 1. Kristiansand 1986.
 • Hansson, Kristian: Norsk kirkerett. Oslo 1957.
 • Heffermehl, A. V.: Geistlige Møder i Norge. Kra. 1890.
 • Helander, Sven m. fl.: Mässa i medeltida socken. En studiebok. Skellefteå 1993.
 • Helgheim, J.: Allmugeskolen på bygdene. Oslo 1980.
 • Helk, Vello: Laurentius Nicolai Norvegus S. J. Kbh. 1966.
 • Helk, Vello: Dansk-norske studierejser. Fra reformationen til enevælden 1536–1660. Odense 1987.
 • Helk, Vello: Dansk-norske studierejser 1661–1813. Bd. I-II. Odense Universitetsforlag 1991.
 • Hernes, Asbjørn: Impuls og tradisjon i norsk musikk 1500–1800, i Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II, Historisk-filosofisk klasse, Nr. 1. Oslo 1952.
 • Hodne, Ørnulf: Påske. Tradisjoner omkring en høytid. Oslo 1988.
 • Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Bergen 1969.
 • Høeg, Ove Arbo: Planter og tradisjon. Universitetsforlaget. Oslo 1976.
 • Høigård, E.: Oslo katedralskoles historie. Oslo 1942.
 • Høigård, E. og H. Ruge: Den norske skoles historie. En oversikt. 2. oppl. Oslo 1963.
 • Høverstad, T.: Det store interregnum 1739–1827. Bd. 1 av Norsk skulesoga. Kra. 1918.
 • Høverstad, T.: Frå einevelde til folkestyre 1814–1842. Bd. 2 av Norsk skulesoga. Oslo 1930.
 • Imsen, Steinar: Superintendenten. En studie i kirkepolitikk, kirkeadministrasjon og statsutvikling mellom reformasjonen og eneveldet. Universitetsforlaget Oslo 1982.
 • Iversen, Ragnvald: Bokmål og talemål i Norge 1560–1630. Bd. 1–2. Kra. 1921 og Oslo 1932.
 • Kirkeleksikon for Norden. Bd. I-IV. Kbh. 1900–1929.
 • Kjellberg, Sven T.: Ull och ylle. Bidrag till den svenska ylle-manufakturens historia. Lund 1943.
 • Kjærheim, Kristina: Mellom kloke koner og kvitkledde menn. Jordmorvesenet på 1800-tallet. Oslo 1987.
 • Koch, L.: ”Gudstjenesten i den danske kirke efter reformationen”, i Kirkehistoriske samlinger 5. r. I, 1901-03.
 • Koch, H. og B. Kornerup: Den danske Kirkes Historie. Bd. I-VIII. Kbh. 1950-66.
 • Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgelkultur. Instrument og miljø frå mellomalderen til i dag. Oslo 1987.
 • Kolsrud, O. Den norske kirkes mindeskrift ved reformationens 400-årsjubilæum. Kra. 1917.
 • Kolsrud, O.: Folket og reformasjonen i Noreg. Heidersskrift til Gustav Indrebø. Bergen 1939.
 • Kolsrud, O.: Kollats i de norske kyrkja, i Norvegia Sacra 1926.
 • Kolsrud, O.: Stiftsdireksjon og domkapitel, i Norvegia Sacra 1936.
 • Kolsrud, O.: Presteutdanningi i Noreg. Universitetsforlaget 1962.
 • Lange, Chr. C. A.: De norske klostres historie i middelalderen. Kra. 1847.
 • Lassen, P. B.: Anvisning for Den norske Prest i hans practiske Embedsførelse. Chra. 1881.
 • Lausten, Martin Schwarz: Christian den 3. og kirken 1537–1559. Kbh. 1987.
 • Lausten, Martin Schwarz: Peder Palladius og kirken 1537–1560. Kbh. 1987.
 • Lausten, Martin Schwarz: Reformationen i Danmark. Kbh. 1987.
 • Lexow, Jan Hendrich: Arkitektur 1536–1814, i Nedgangstid og ny reisning. Bd. III av Norges kunsthistorie. Oslo 1982.
 • Lindberg; Gustad: Kyrkans heliga år. Sth. 1937.
 • Lysaker, Trygve: Domkirken i Trondheim 1537–1869. Oslo 1973.
 • Lysaker, Trygve: Nidaros erkebispestol og bispesete 1153–1953. Bd. II,1: Reformasjon og enevelde 1537–1804. Bd. II,2: Fra embetskirke til folkekirke 1804–1953. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. Trondheim 1987.
 • Mannsåker, Dagfinn: Det norske presteskapet i det 19. hundreåret. Sosialhistoriske studier. Oslo 1954.
 • Molland, Einar: Kristenhetens kirker og trossamfunn. Oslo 1976.
 • Molland, Einar: Norges kirkehistorie i det 19. århundre. Bd. I-II. Oslo 1979.
 • Mosgaard, Peder: Tekstilstoffer. Kortfattet varekunnskap. Oslo 1955.
 • Motzfeldt, U. A.: Den norske Kirkeret. Chra. 1844.
 • Nielsen, Yngvar: Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og Reiseoptegnelser 1574–1597. Kra. 1885.
 • Nilsen, Halkild: Kirkelige og religiøse forhold i Bergens stift i biskopene Pavels’ og Neumanns tid. Oslo 1949.
 • Nilsson, Bertil: De sepulturis. Gravrätten i Corpus Iuris Canonici och i medeltida nordisk lagstiftning. Sth. 1989.
 • Nordisk textiltekninsk terminologi. Vevnader. Med engelska, franska och tyska parallelltermer enligt C.I.E.T.A. Utg. av Elisabeth Strömberg m. fl. 1967.
 • Nygaard, Truls: Norsk brennevins leksikon samt brennevinsbrenningens historie i Norge. Oslo 1975.
 • Oftestad, Bernt T.: Norsk kirkehistorie. Oslo 1991.
 • Plejel, Hilding: Husandakt, husaga, husförhör och andra folklivsstudier. Sth. 1965.
 • Oslo bispedømme 900 år. Historiske studier. Utg. v. Fridtjov Birkeli m. fl. Oslo 1975.
 • Reichborn-Kjennerud, Ingjald: Vår gamle trolldomsmedisin. Bd. I-V. Skrifter utg. av Det norske vitenskapsakademi i Oslo, II, Historisk-filosofisk klasse: Nr. 6, 1927. Nr. 2, 1933. Nr. 1, 1940. Nr. 2, 1943. Nr. 1, 1947. Oslo 1928–40.
 • Risa, Lisabet: Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Stensilserie 19. Oslo 1975.
 • Robberstad, Knut: Lærebok i kyrkjerett. Oslo 1957.
 • Rudvin, Ola: Indremisjonsselskapets historie. Bd. I-II. Oslo 1967.
 • Rygnestad, Knut: Dissentarspørsmålet i Norge frå 1845 til 1891. Oslo 1955.
 • Rørdam, Holger Fr.: Monumenta Historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie. Bd. 1. 1873.
 • Rørdam, Holger Fr.: Danske Kirkelove. Bd. I-III. Kbh. 1883–89.
 • Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om de trondhjemske Bisper i det 16de Aarhundrede, i Kirkehistoriske Samlinger 2. r. I, 1857–59.
 • Rørdam, Holger Fr.: Om Superintendentenes Stilling efter Reformationen, i Kirkehistoriske Samlinger 2. r. I, 1857–59.
 • Rørdam, Holger Fr.: Fremmedartiklerne 1569, i Kirkehistoriske Samlinger 2. r. IV, 1867-68.
 • Rørdam, Holger Fr.: Bispevalget i den danske Kirke fra Reformationen indtil Enevælden, i Kirkehistoriske Samlinger 2. r. VI, 1872–73.
 • Rørdam, Holger Fr.: Forslag fra Danmarks og Norges Biskopper om Tillæg til Kirkeordinansen (1631), i Kirkehistoriske Samlinger 3. r. II, 1877–80.
 • Rørdam, Holger Fr.: Separatisten M. Niels Svendsøn Chronich og hans Tilhængere, i Kirkehistoriske Samlinger 3. r. III, 1881–82 og 3. r. IV, 1882–84.
 • Rørdam, Holger Fr.: Breve til Biskop Henning Stockfleth i det 16de Aarhundrede, i Kirkehistoriske Samlinger 3. r. V, 1884–86.
 • Sandvik, G.: Prestegard og prestelønn. Universitetsforlaget 1965.
 • Sandvik, G.: Frå bruken av landskylda av kyrkjeleg gods i Norge til teorien om den konfesjonelle stat, i Hamarspor. Eit festskrift til Lars Hamre. Oslo 1982.
 • Sannes, Kjell Olav: Presteløfte og tjenesteforpliktelse. Prestenes eds- og løfteavleggelser i Norge etter reformasjonen, i Tidsskrift for teologi og kirke 56, nr. 2 og 3, 1985.
 • Schmidt-Nielsen, Sigvald: Matvarer til salgs i Trondheim 1767–1867, i Trondhjemske samlinger 1991. Trondheim 1992.
 • Schnell, J.: Die dänische Kirchenordnung von 1542 und der Einfluss von Wittenberg. Breslau 1926.
 • Schønning, G.: Beretning om den trondhjemske Biskop A. Arreboes afsættelse 1622. Det kgl. norske Videnskabers Selskab. Skrifter i det 19de Aarhundrede bd. I, VIII. Kbh. [1813]–1817.
 • Seierstad, Andreas: Kyrkjelegt reformarbeid i Norig i det nittande hundreaaret. Bd. I. Bergen 1923.
 • Seierstad, A.: Den norske reformasjons struktur, i Fedrearv og kristenkall. Oslo 1965.
 • Severinsen, P.: De rette messeklæder. Kbh. 1924.
 • Skrede, Sverre Mo: Presteskapets utvikling til en geistlig stand etter reformasjonen. Kra. 1923.
 • Sogner, Sølvi: Bondeluten i reformasjonsårhundret, i Heimen XII, 1961-63.
 • Sollied, P. R.: Organister, orgler og kirkemusikk i Oslo og Christiania i eldre tider, i St. Hallvard 14, 1936 og 15, 1937.
 • Støylen, Bernt: Register over lover, retterbøter, resolusjoner og skrivelser m. v. for den norske kirke. Kra. 1923.
 • Supphellen, Steinar: Reformasjonen og personskiftet på Bjørgvin bispestol. Bjørgvin Bispestol. Byen og bispedømmet. Universitetsforlaget 1970.
 • Supphellen, Steinar: Den politiske bisp. Bartholomeus Deichman i norsk historie 1713–1730. Trondheim 1989.
 • Sørensen, S. A.: Zionitterne. Kra. 1904.
 • Taranger, A.: Om Eiendomsretten til norske Præstegaarde, i Norsk Retstidende 1896.
 • Taranger, A.: Kirkegodsets Retsforhold, i Norsk Retstidende 1902.
 • Taranger, A.: Norsk kirkeret. Kra. 1917.
 • Taranger, A.: Betenkning avgitt til Kirkedepartementet om prestenes bekjennelsesplikt, i Norvegia Sacra 1927.
 • Thrap, Daniel: Thomas von Westen og Finne-Missionen, i Theologisk Tidsskrift for den evangelisk lutherske Kirke i Norge Ny r. 8, 1882.
 • Thrap, Daniel: Politiske Forhold ved Finne­missio­nen i 8. Aarhundrede, i Historisk tidsskrift 2. r. IV, 1884.
 • Thrap, Daniel: Brødremenigheden i Norge. Chra. 1908.
 • Torkelsen, Edvin: Konge og kapitel. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1971.
 • Tro og bilde i Norden i reformasjonens århundre. Red.: Martin Blindheim mfl. Universitetets Oldsakssamling. Oslo 1991.
 • Tveit, K.: Allmugeskolen på austlandsbygdene 1730–1830. Oslo 1991.
 • Tveit, K.: Lesekunne og undervisning før Folkeskolevesenet, i Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsenet. Bd. 3 av Ur nordisk kulturhistoria. *Mötesrapport. XVIII Nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981. Jyväskylä 1981.
 • Visted, Kristofer og Hilmar Stigum: Vår gamle bondekultur. Bd. I-II. Oslo 1951.
 • Wisløff, Carl F. og A. Aarflot: Norsk kirkehistorie. Bd. I-II. Oslo 1966-67.
 • Øverås, A. m. fl.: Trondheim katedralskoles historie 1152–1952. Trondheim 1952.
 • Aarflot, A.: Det teologiske og statsrettslige grunnlag for kirkestyret i Danmark-Norge på reformasjonstiden, i Tidsskrift for teologi og kirke 41, 1970.
 • Aarnes, Sigurd Aa.: Konventikkelplakaten og dens opphevelse, i Kirke og kultur 67, 1962.

Lokalhistorie, generell innføring og noen sentrale monografier

 • Bull, Edvard: Innledning til bygdehistorisk studium. Foredrag. Del 1–2. Bergen 1919 og Kristiania 1924.
 • Bull, Edvard: Sammenlignende studier over bondesamfundets kulturforhold. Et arbeidsprogram. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie C II - 2. Oslo 1929.
 • Bygdesogekurset i Trondheim 1948. Foredrag. Steinkjer 1950.
 • Dyrvik, Ståle: Bygde- og gardssoge 1660–1800. Bd. 2 av Etne-Soga. Etne 1972.
 • Eliassen, Finn-Einar: By og omland på 1600- og 1700-tallet, i By og bygd, stad og omland. R. Fladby og H. Winge, red. Oslo 1981.
 • Eliassen, Finn-Einar: Norske byer, 1500–1800: Identifikasjon, avgrensning, funksjoner. Heimen XXIV, 1987.
 • Eliassen, Finn-Einar: Norsk småbyføydalisme? Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 1650–1800. Dr. philos.-avhandling. Universitetet i Oslo 1995.
 • Fladby, Rolf (red.): Gard, sii’da og andre småsamfunn i nordnorske bygder. Universitetsforlaget 1981.
 • Fladby, Rolf og Steinar Imsen (red.): Lokalhistorie fra gard til tettsted. Oslo 1974.
 • Fladby, Rolf og Liv Marthinsen (red.): Distriktshistorie. Problemer, metode, organisering. Utg. av Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1979.
 • Fladby, Rolf og Harald Winge (red.): Lokalsamfunn under omstøping. Oslo 1977.
 • Fladby, Rolf og Jørn Sandnes: På leiting etter den eldste garden. Nye metoder i studiet av tidlig norsk bosettingshistorie. Universitetsforlaget 1979.
 • Fossen, Anders Bjarne: Borgerskapets by 1536–1800. Bd. II av Bergen bys historie. Bergen 1979.
 • Heimen. Tidsskrift for lokalhistorie I ff. Utg. av Landslaget for by og bygdehistorie/Landslaget for lokalhistorie. Oslo 1922 ff.
 • Helle, Knut og Arnved Nedkvitne: Sentrumsdannelser og byutvikling i norsk middelalder, i Urbaniseringsprosessen i Norden. G. Blom, red. Trondheim 1977.
 • Helle, Knut: Kongssete og kjøpstad, fra opphavet til 1536. Bd. I av Bergen bys historie. Bergen 1982.
 • Holmsen, Andreas: Eidsvoll bygds historie. Bd. I, 1. Oslo 1961. Bd. II, 1. Oslo 1950.
 • Hovland, Edgar (red.): Folket, bygda og historia. Universitetsforlaget 1977.
 • Håndbog for danske lokalhistorikere. Red.: Johan Hvidtfeldt. Fototeknisk opptrykk. Kbh. 1965.
 • Johnsen, O. A.: Innføring i kildene til Norges historie. Heimen IV, 1934–37 og V, 1938–41.
 • Kiil, A.: Arkivkunnskap. Statsarkiva. Universitetsforlaget 1969.
 • Lokalhistorie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år. Universitetsforlaget 1970.
 • Nedkvitne, A. og P. Norseng: Bd. 1 av Oslo bys historie. Oslo 1991.
 • Rian, Øystein: Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671–1821. Utg. av Vestfold fylkeskommune. Tønsberg 1980.
 • Sandnes, Jørn: Namdalens historie til år 1600. Namsos 1965.
 • Sandnes, Jørn: Rikshistorie og lokalhistorie – sentrum og periferi i historieforskningen. Bd. X av Studier i historisk metode. Universitetsforlaget 1975.
 • Sandnes, Jørn: Håndbok i lokalhistorie. Universitetsforlaget 1983.
 • Sogekurset i Søgne 1953. Foredrag, i Årsskrift for Agder historielag 1953.
 • Sprauten, Knut: Byen ved festningen. Fra 1536– 1814. Bd. 2 av Oslo bys historie. Oslo 1992.
 • Steen, Sverre: Kristiansands Historie 1641–1814. Oslo 1941.
 • Supphellen, Steinar: Innvandrernes by 1537–1800. Bd. 2 av Trondheims historie 997–1997. Universitetsforlaget 1997.
 • Thue, Johs. B. m. fl.: Kva er lokalhistorie, i Heimen XVIII, 1979.

Militærvesen

 • Angell, Henrik August: Norges krigshistorie (landkrigene). Kra. 1906.
 • Angell, Henrik August: Skottetoget et 300 aars minde 1612–1912. Kra 1912.
 • Arentz, Ragnv.: Marinens defensjonsskip og deres offiserer i 1801, i Norsk tidsskrift for sjøvesen 84, 1969.
 • Barstad, H. J.: Historisk oversigt over den norske hærs organisation og udvikling siden dens oprettelse i 1628 indtil nutiden, i Norsk militært tidsskrift 64, 1901.
 • Barstad, H. J.: Norges Landforsvar 1604–1643. Bidrag til Norges Krigshistorie under Christian IV’s Regjeringsperiode. Chra. 1905.
 • Barstad, H. J.: Om nordmænds deltagelse i det danske hjelpekorps i Irland og Flandern 1689–1697. Oslo 1928.
 • Barstad, J.: Militær Justits i Norge for 200 Aar siden. Optegnelser fra Bergens Museums Biblio­thek. Kra. 1879.
 • Bergersen, Olav: Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt. Utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630–1710. Bd. I-IV. Trondheim 1953–55.
 • Beutlich, Fredrik: Norges Sjøvæbning. Bd. 1: 1750–1809. Oslo 1935. Bd. 2: 1810–1814. Oslo 1940.
 • Christiansen, Bj.: Trekk fra utviklingen av utskrivningen og utskrivningsvesenet. Stensil utg. av Generalkrigskommisariatet. Oslo 1968.
 • Christophersen, Bjørn: Vårt forsvars historie. En oversikt frem til 1940. Oslo 1978.
 • Esmarch, Knut: Litt om militære straffer i Norge før i tiden, i Norsk militært tidsskrift 1937 og 1938.
 • Finne, Chr. Dorph: Beskrivelse over Landmili­tairetatens Chefsgaarde med tilføiede Bemærkninger, samt over de Fæstnings-Officerer og Detachements-Chefer anviste Embedsboliger. Chra. 1842.
 • Garde, Hans Georg: Efterretninger om den danske og norske Søemagt. 4 bd. København 1832–1835.
 • Gullowsen, I.: Gyldenløvefeiden 1675–1679. Chra. 1906.
 • Gullowsen, J. og P. Arnet: De søndenfjeldske hestehjælpekassers historie 1711–1911. Kra. 1911.
 • Heber, Gustav: Det norske forsvars historie. Oslo 1943.
 • Holm, Terje H.: Med Plotons! Høire-Sving! Marsch! Marsch! Norsk taktikk og stridsteknikk på begynnelsen av 1800-tallet, med hovedvekt lagt på fotfolket, i Forsvarsmuseets småskrift nr. 7. Forsvarsmuseet Akershus. Oslo 1991.
 • Holmsen, Cato: Norske sjøfolk på fellesflåten i det 18. århundrede, særlig under den stor nordiske krig, i Norsk tidsskrift for sjøvæsen 45, 1927.
 • Huitfeldt, H. og E. Huitfeldt: Generallieutnant Christian Gyldenløves Inspectionsreise i Norge 1695, i bd. 2 av Norske Samlinger. Chra. 1860.
 • Indrebø, Gustav: Den Norske Kvæsthuskassa (Krigshospitalkassa) 1679–1814. Med eit tillegg um den Norske officersenkjekassa 1721–1770, i Meddelelser fra det norske Riksarkiv 3, 1933.
 • Jeppesen, Hans: Matroser til den dansk-norske flåde 1770–1802, i Norsk Sjøfartsmuseum. Årsberetning 1981.
 • Johnsen, Arne Odd: Krabbekrigen og gjenerob­ringen av Jämtland 1657–1658. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling. Oslo 1967.
 • Juel, A.: Vårt eldste artillerimateriell. Hærmuseets årbok 1965.
 • Kavli, Guttorm: Norges festninger. Universitetsforlaget 1987.
 • Kiærland, Lars: Litt om hærens centraladministrasjon og arkiver inntil 1. oktober 1899, i Norsk militært tidsskrift 98, 1935.
 • Kiærland, Lars: Fortegnelse over håndskrevne og trykte kilder hvor det fins personalopplysninger om norske offiserer, underoffiserer og menige soldater. Ca. 1628–1960. Stensilert. Oslo 1961. Jfr. Heimen 12, 1961-63.
 • Kiærland, Lars: Det norske jemtlandskompaniet 1624–1645, i Kungl. Jämtlands fältjägerregements historia. Östersund 1966.
 • Kiærland, Lars: Oversiktsplan over den norske hærs organisasjon 18.1.1628–30.9.1940. Utg. av Forsvarsdepartementet. Pl. 1–3. U.s.
 • Lind, Gunner: Den dansk-norske hær i det 18. århundrede. Optimering, modernisering og professionalisering, i (Dansk) Historisk Tidsskrift 86, 1986.
 • Lind, Gunner: Hæren og magten i Danmark 1614–1662. Odense 1994.
 • Lorentzen, Bernt: Vardevakt og strandvern langs Norges sydvest-kyst i det 17de århundre, i Historisk tidsskrift 29, 1930–33.
 • Mathisen, Trygve: Fra bondeoppbud til legdshær. Oslo 1952.
 • Møller, Viggo Sten: Fredriksvern ved Stavern. Et dansk-norsk flaadeværft fra 1750. Kbh. 1973.
 • Munthe, C. O.: Hannibalsfeiden 1644–1645. Den norske hærs bloddåb. Kra. 1901.
 • Munthe, C. O.: Den norske hær indtil 1814. Kra. 1914.
 • Munthe, C. O.: Hærens fotfolksregimenter indtil 1662, i Norsk militært tidsskrift 78, 1915.
 • Nagel, Anne-Hilde: Styringsapparatet i Norge på 1700-tallet, i Administrasjon i Norden på 1700-talet. Universitetsforlaget. Oslo 1985.
 • Norsk artilleri gjennom 300 år. Hovedred.: H. F. Zeiner-Gundersen. Arendal 1986.
 • Ovenstad, Olai: Den norske hær 1628–1900. Bl. 1–53. Kra./Oslo 1920–1948.
 • Ramstad, Mads: Soldat og håndverker. Spenninger mellom militære og sivile næringsrettigheter i garnisonsbyene på 1700-tallet. Tingbokprosjektet. Oslo 1996.
 • Schiøtz, Johannes: Den norske armés organisasjon 1764–89, 1789–1810, i Norsk militært tidsskrift 73, 1910.
 • Schiøtz, Johannes: Elleveårskrigens militære historie. Avslutningen av den Store nordiske krig. Bd. I-III. Ved generalstaben. Oslo 1936–55.
 • Schnitler, Gudmund: Almindelig krigshistorie. ­Lienartaktikens tid eller tidsrummet 1650–1790. Kra. 1905.
 • Skeie, Jon: Norges forsvars historie. Oslo 1953.
 • Øvrebø, Egil: I Kongens teneste. Militær utskrivning frå Bergen stift under Store nordiske krig 1709–1719. Riksarkivarens skriftserie nr. 1. Oslo 1996.

Mynt og finansvesen, mål og vekt

 • Andersen, S. C.: Om Bank- og Pengevæsenet i den dansk-norske Stat fra Courantbanken til Rigsbankens Oprettelse. Chra. 1882.
 • Aschehoug, Torkel Halvorsen: Kort oversikt over den norske mynt- og pengeværdis historie, sammenlignet med Vesteuropas, i Statsøkonomisk Tidsskrift 1903.
 • Barnard, F. P.: The Casting Counter and the Counting Board. Oxford 1916.
 • Bidrag til Kundskab om Rigets Finantser fra Midten af det 17. Aarhundred, i Budstikken 4, 1823.
 • De norske Commiteredes Erklæring om Norges Indkomst og Vilkaar 1662, i Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, 1870.
 • Deberitz, Bjørn: Sølvverket og skattemesteren. En studie i Danmark-Norges finansielle og økonomiske historie 1760–75. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1973.
 • Eknes, Lars: Utsikt over utviklingen av norsk matrikkelvesen. Oslo 1926.
 • Elgvin, Johannes: Leidangen i byene på 1600-tallet, i Historisk Tidsskrift 36, 1952–53.
 • Elgvin, Johannes: Trelasttollen under Christian IV, i Historisk tidsskrift 36, 1952–53.
 • Fauerholdt Jensen, L. E.: Mål, vægt og landskyld i Norge fra 1270 til 1683. Oslo 1989.
 • Fladby, Rolf og Harald Winge (red.): Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647. Universitetsforlaget 1980.
 • Forhandlinger om Oprettelse af en Bank i Norge 1760–1773, i Meddelelser fra det norske Rigs­archiv I, 1870.
 • Friis, Astrid og Kristof Gladmann: A History of Prices and Wages in Denmark 1660–1800. Bd. I. København, London, Toronto 1958.
 • Galster, Georg: Danmarks Mønter, i Mønt. Bd. XXIX av Nordisk Kultur. Sthm., Oslo, Kbh. 1936.
 • Galster, Georg: Mønt. Dansk historisk Fællesforenings håndbøger. Kbh. 1965.
 • Glaman, Kristof: Om kapitelstakst og kornmål, i (Dansk) Historisk Tidsskrift 11. r. IV, 1955.
 • Holmsen, Andreas: Finneskatt, finneleidang og nordmannsleidang, i Gard, bygd, rike. Universitetsforlaget, Oslo 1966.
 • Holmsen, Andreas: Gård, skatt, matrikkel. Oslo 1979.
 • Holst, Hans: Norges mynter til slutten af 16. århundre, i Mønt. Bd. XXIX av Nordisk Kultur. Sth., Oslo, Kbh. 1936.
 • Kalvatn, Stig Johan: Formuesskatten 1789 - kort presentasjon og studie av ein landsdel, i Heimen 2/96.
 • Keilhau, Wilhelm: Den norske pengehistorie. Oslo 1952.
 • Martol, Ellen Elster: Katalog for ekstraskatten 1762, i Arkivmagasinet 2/96.
 • Martol, Ellen Elster: Formuesskatten av 1789, i Arkivmagasinet 1/97.
 • Meyer, Kirstine: Dansk Maal og Vækt fra Ole Rømers Tid til Meterloven. Kbh. 1912.
 • Morgestierne, Bredo: Vort mynt- og pengevæsens udvikling, i Christiania Journalistklubs Kalender for 1905.
 • Mykland, Knut: Norske bankkrav og Frederik VI’s bankpolitikk 1812–1813, i Makt og motiv. Et festskrift til Jens Arup Seip. Oslo 1975.
 • Nielsen, Axel: Specier, Kroner, Kurant. Kbh. 1907.
 • Nielsen, Axel: Om Oprettelsen af en Bank i Norge 1760, i Meddelelser fra det norske Riksarkiv 3, 1933.
 • Overslag paa hele Rigets Indtægt og Udgift 1630, i Budstikken 5, 1824.
 • Rasmussen, Paul: Mål og vægt. Dansk historisk Fællesforenings håndbøger. Kbh. 1967.
 • Reksten, Erling: Fiskalinstitusjonen i Norge 1661–1670, i Hamarspor. Et festskrift til Lars Hamre. Oslo 1982.
 • Rimehaug, Erling: Kravet om en norsk bank på 1700-tallet. Et nasjonalt selvstendighetskrav?, i Historisk tidsskrift 55, 1976.
 • Rønning, Bjørn R.: Den Kongelige Mynt. 1628–1686–1806. Oslo 1986.
 • Sandvik, Gudmund: Det gamle veldet. Norske finansar 1760–79. Oslo 1975.
 • Sandvik, Gudmund: Storborgarar og norske hovudkassar 1760–79, i Makt og motiv. Et festskrift til Jens Arup Seip. Oslo 1975.
 • Schrötter, Friedrich Frhr. v.: Wörterbuch der Münzkunde. Berlin, Leipzig 1930.
 • Skaare, Kolbjørn: Moneta Norwei. Norsk mynt i tusen år. Oslo 1966.
 • Skaare, Kolbjørn: Norges mynthistorie. Bd. I-II. Universitetsforlaget 1995.
 • Soltow, Lee: Wealth Distribution in Norway and Denmark in 1789, i Historisk tidsskrift bd. 59 1980.
 • Steinnes, Asgaut: Mål, vekt og verderekning i Noreg i millomalderen og ei tid etter, i Maal og vægt. Bd. XXX av Nordisk Kultur. Sth., Oslo, Kbh. 1936.
 • Steinnes, Asgaut: Gamal skatteskipnad i Noreg. Bd. 1–2. Oslo 1930–33.
 • Vogt, Jørgen Herman: Underretning om matrikkelskylden, som maalestok for skat af jordeiendomme i Norge. Kra. 1816.
 • Wilcke, J.: Christian IV’s Møntpolitik 1588–1625. Kbh. 1919.
 • Wilcke, J.: Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III i Tidsrummet 1625–1670. Kbh. 1924.
 • Wilcke, J.: Kurantmønten 1726–1788. Kbh. 1927.
 • Wilcke, J.: Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler 1788–1845. Kbh. 1929.
 • Wilcke, J.: Daler, Mark og Kroner 1481–1914. Kbh. 1931.
 • Wilcke, J.: Renæssancens Mønt- og Pengeforhold 1481–1588. Kbh. 1950.

Oppslagsverk

 • Dansk kulturhistorisk Opslagsværk. Bd. I-II. Red.: Erik Alstrup og Poul Erik Olsen. Udg. Af Dansk Historisk Fællesforening. Kbh. 1991.
 • Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse. Bd. I-VIII. Kbh. 1793– 1905.
 • Fritzner, J.: Ordbog over Det gamle norske Sprog. Bd. I-III og Supplementsbind. Universitetsforlaget 1972–73.
 • Heiden, Max: Handwörterbuch der Textilkunde. Stuttgart 1904.
 • Hertzberg, E. C. H.: Glossar til Norges gamle Love, i bd. V av Norges gamle Love. Chra. 1895.
 • Håndbog for danske lokalhistorikere. Red.: Johan Hvidtfeldt. Fototeknisk opptrykk. Kbh. 1965.
 • Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300–1700). Bd. I-V. Kbh. 1881–1918. Kildefortegnelse og Forkortelsesliste. Kbh. 1925.
 • Kirke-leksikon for Norden. Bd. I-IV. Kbh. 1900–1929.
 • Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Bd. I-XXII. Oslo-Kbh.-Malmö-Helsingfors-Reykjavik 1956–1978.
 • Meyer, Ludvig: Fremmedordbog eller Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Kunstudtryk og Talemaader, tillige med de i danske Skrifter meest brugelige fremmede Ordforkortelser. 5. utg. Kbh. 1878.
 • Mosgaard, Peter: Tekstilstoffer. Kortfattet varekunnskap. Oslo 1955.
 • Nordisk textiltekninsk terminologi. Vevnader. Med engelska, franska och tyska parallell­termer enligt C.I.E.T.A. Utg. av Elisabeth Strömberg m. fl. 1967.
 • Norsk biografisk leksikon. Bd. I-XVIII. Kra. 1923-Oslo 1978.
 • Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Bd. I ff. Utg. av Det norske Samlaget. Oslo 1966 ff.
 • Norsk riksmålsordbok. Bd. I-IV. Utg. av Riksmålsvernet. Oslo 1937–57.
 • Ordbog over det danske Sprog. Bd. I-XXVIII. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Kbh. 1919–56.
 • Ordbok öfver Svenska Språket. Utg. af Svenska Akademien. Lund 1895ff.
 • Rawert, Ole Jørgen: Almindeligt Varelexicon. Del I, bd. 1–2 av Academie for Kjøbmænd eller encyklopædisk Kjøbmandslexicon. Kbh. 1831– 1834.
 • Ross, H.: Norsk Ordbog. Tillæg til ”Norsk Ordbog” af Ivar Aasen. Ny utg. Universitetsfor­laget 1971.
 • Salomonsens Konversationsleksikon. Bd. I-XXV. Kbh. 1915–28.
 • Veylle, C. O.: Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum. 1665. Faksimileutg. 1977.
 • Aasen, Ivar: Norsk Ordbog med dansk Forklaring. 4. utg. Kra. 1918.

Oversiktverk og arbeider av mer generell karakter

 • Albrectsen, Esben: Fællesskabet bliver til 1380–1536. Bd. 1 av Danmark Norge 1380– 1814. Universitetsforlaget 1997.
 • Allen, C. F.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christian den Anden, Frederik den første, Gustav Vasa, Grevefejden. Bd. 1- 5. Kbh. 1864–1872.
 • Aschehoug, T. H.: Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814. Kra. 1866.
 • Bagge, Sverre og Knut Mykland: Norge i dansketiden 1380–1814. Kbh. 1987.
 • Birkeland, Michael A.: Bidrag til Norges nyere Historie. Chra. 1858.
 • Coldevin, A.: Enevoldstiden. Bd. 5 av Vårt folks historie. Red.: Thorleif Dahl m. fl. Oslo 1963.
 • Dyrvik, Ståle: Den lange fredstiden 1720–1784. Bd. 8 av Norges Historie. Red.: Knut Mykland. Oslo 1978.
 • Dyrvik, Ståle m. fl.: Norsk økonomisk historie 1500–1970, bd. 1: 1500–1850. Universitetsforlaget 1979.
 • Dyrvik, Ståle: Dansketida i nyare norsk historieskriving, i Heimen 26, 1989.
 • Dyrvik, Ståle og Ole Feldbæk: Mellom brødre. 1780–1830. Bd. 7 av Aschehougs norgeshistorie. Oslo 1996.
 • Feldbæk, O.: Danmarks historie. Bd. 2: Tiden 1730–1814. Kbh. 1982.
 • Fladby, Rolf: Gjenreisning 1536–1648. Bd. 6 av Norges Historie. Red.: Knut Mykland. Oslo 1977.
 • Fladby, Rolf: Samfunn i vekst – under fremmed styre 1536–1660. Oslo 1986.
 • Helgesen, Kari: Supplikken som kvinnehistorisk kilde, i Historisk tidsskrift 61, 1982.
 • Helgesen, Kari: Supplikker på 1700-tallet – et lite brukt kildemateriale, i Heimen 19, 1982.
 • Holm, Edv.: Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660–1720. Kbh. 1885–86.
 • Holm, Edv.: Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse. (1720–1814.) Kbh. 1891–1912.
 • Holmsen, Andreas: Norges Historie, bd. I: Fra de eldste tider til 1660. 2. utg. Oslo 1949.
 • Haarstad, Kjell: Vekst eller stillstand i dansketiden? Norsk økonomi 1500–1850, i Heimen 18, 1979–81.
 • Imsen, Steinar og Steinar Supphellen (red.): Studier i norsk historie 1537-ca. 1800. Norske Historikere i Utvalg VII-VIII. Universitetsforlaget 1981–84.
 • Imsen, Steinar: Bondemotstand og statsutvikling i Norge ca. 1300 til ca. 1700, i Heimen 27, 1990.
 • Imsen, Steinar: Norsk bondekommunalisme fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart. Del 1: Middelalderen. Trondheim 1990. Del 2: Lydriketiden. Trondheim 1995.
 • Imsen, Steinar og Günter Vogler: Communal Autonomy and Peasant Resistance in Northern and Central Europe, i Resistance, Representation, and Community. European Science Foundation. Ed.: P. Blickle. Clarendon Press. Oxford 1997.
 • Johnsen, O. A.: De norske stænder. Bidrag til opløysning om folkets deltagelse i statsanliggender fra reformationen til eneveldet 1537–1661. Kra. 1906.
 • Johnsen, O. A.: Hannibal Sehesteds stattholderskab 1642–1651. Et tidsskifte i Norges historie. Kra. 1909.
 • Johnsen, O. A.: Norges historie fremstillet for det norske folk, bd. V: 1660–1813. Kra. 1911–14.
 • Johnsen, O. A.: Norges bønder. Utsyn over den norske bondestands historie. Kra. 1919.
 • Johnsen, O. A.: Finnmarkens politiske historie. Aktmessig fremstillet. Kra. 1923.
 • Koht, H.: Europeisk syn på Norges stilling i lydrike-tiden, i Historisk tidsskrift 5. r. IV, 1920.
 • Koht, H.: Norsk bondereising. Oslo 1926.
 • Koht, H.: Verknaden av unionen med Danmark på det norske bondestande, i Nye uthogg og utsyn. Oslo 1964.
 • Koht, H.: Bonde mot borgar i nynorsk historie, i Nye uthogg og utsyn. Oslo 1964.
 • Kongsrud, Helge: Den kongelige arveretten til Norge 1536–1661. Universitetsforlaget 1984.
 • Lunden, Kåre: Dansketida og kontrafaktiske teoriar, i Heimen 26, 1989.
 • Marmøy, Reidar: Gjennom bølgedalen. Bd. IV av Vårt folks historie. Red.: Thorleif Dahl m. fl. Oslo 1963.
 • Mykland, Knut: Gjennom nødsår og krig 1648–1720. Bd. 7 av Norges Historie. Red.: Knut Mykland. Oslo 1977.
 • Mykland, Knut: Kampen om Norge 1784–1814. Bd. 9 av Norges historie. Red.: Knut Mykland. Oslo 1978.
 • Nielsen, Yngvar: Norges historie fremstillet for det norske folk, bd IV: 1537–1660. Kra. 1909–11.
 • Norges kulturhistorie. Red.: Anders Bugge og Sverre Steen. Bd. III: Fra heksebål til frihetstid. Bd. IV: Fra rokken til fabrikken. Oslo 1938–40.
 • Norges kulturhistorie. Red.: Ingrid Semmingsen m. fl. Bd. III: Fra forfall til ny vekst. Bd. IV: Det gjenfødte Norge. Oslo 1980.
 • Norske bygder. Bd. I: Setesdalen. Bd. 2: Vest-Agder. Bd. III: Romerike. Bd. IV: Sogn. Bd. V: Glåmdal. Bd. VI: Numedal. Kra./Oslo 1919–53.
 • Rian, Øystein: Grunntrekk ved det danske adelsvelde i Norge 1536–1625, i Hamarspor. Eit festskrift til Lars Hamre. Oslo 1982.
 • Rian, Øystein: Dansketiden som univers – ulikheter i tid og rom, i Heimen XXVI, 1989.
 • Rian, Øystein: Den frie og stolte norske bonden. Myter og realiteter, i Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550–1758. Red.: Harald Winge. Oslo 1992.
 • Rian, Øystein: Den nye begynnelsen 1520–1660. Bd. 5 av Aschehougs Norgeshistorie. Oslo 1995.
 • Rian, Øystein: 1536–1814. Foreningen med Danmark, i bd. 1 av Norsk utenrikspolitikks historie. Red.: Olav Riste. Oslo 1995.
 • Rian, Øystein: Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648. Bd. 2 av Danmark-Norge 1380– 1814. Universitetsforlaget 1997.
 • Sandnes, Jørn: Norsk bondemotstand i hundre­året etter reformasjonen, i Heimen 26, 1989.
 • Sars, Johan Ernst: Norge under Foreningen med Danmark 1537–1814. Chra. 1858–1865.
 • Sars, Johan Ernst: Historisk Indledning til Grundloven. Chra. 1882.
 • Sars, Johan Ernst: Udsigt over den norske Historie. Bd. 1–4. Chra. 1873–1891.
 • Seip, Jens Arup: Teorien om det opinionsstyrte enevelde. Oslo 1958.
 • Sogner, Sølvi: Krig og fred. 1660–1780. Bd. 6 av Aschehougs norgeshistorie. Oslo 1996.
 • Steen, Sverre: Det norske folks liv og historie. [Tiden ca. 1500–1844]. Bd. IV-VII. Oslo 1930–35.
 • Supphellen, Steinar: Supplikken som institusjon i norsk historie. Framvokster og bruk særleg først på 1700-tallet, i Historisk tidsskrift 57, 1978.
 • Urbaniseringsprosessen i Norden. Bd. I-III. Red.: G. A. Blom. Universitetsforlaget 1977.

Retts- og administrasjonshistorie

 • Abrahams, N.: Procuratorstanden i Danmark indtil midten af det 18. Aarh. Kbh. 1902.
 • Andreassen, H. O.: Oversikt over arbeidet med å skaffe Norge en ny matrikkel på 1800-tallet. Heimen XIV, 1967-69.
 • Aschehoug, T. H.: Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814. Chra. 1866.
 • Aschehoug, T. H.: De for Danmark og Norge fælles Regjeringskollegier fra 1660–1814, i Smaaskrifter tilegnet A. F. Krieger. København 1887.
 • Aschehoug, T. H.: Den norske Communers Retsforfatning før 1837. Kra. 1897.
 • Aubert, L. M. B.: Kontraktpantets historiske Udvikling især i dansk og norsk Ret. Kra. 1872.
 • Aubert, L. M. B.: En Udsigt over de norske Loves Historie indtil Nutiden. Kbh. 1875.
 • Aubert, L. M. B.: Grundbøgernes (Skjøde- og panteprotokollernes) Historie i Norge, Danmark og til dels i Tyskland. Kra. 1892.
 • Aubert, L. M. B.: Nye Bidrag til Christian V’s Lovs Historie, i Tidsskrift for Retsvitenskab 1895.
 • Aubert, L. M. B.: Norges folkeretslige Stilling. Chra. 1897.
 • Aubert, L. M. B.: Den norske Obligationsrets specielle Del. Bd. I. Kra. 1894–1900.
 • Aubert, L. M. B.: Forhandlingene om Christian V’s Danske og Norske Lovs anden Bog og om Kirkeritualet for Danmark og Norge, i Theologisk Tidsskrift Ny r., IV og V, 1876.
 • Aubert, L. M. B.: Bidrag til kundskab om almenningerne. Kra. 1917.
 • Baden, G. L.: Forsøg til en dansk-norsk juridisk Ord- og Sag-Leksikon. Oplyst af selve Lovene, ergagne Domme og de Lovlærdes Fortolkninger. Odense 1814.
 • Baden, G. L.: Dansk-Juridisk Ordbog. Kbh. 1822.
 • Berg, Jens Christian: Norges Rige Arve-Rige, i Budstikken 6, 1825.
 • Berg, Jens Christian: Angaaende Kong Frederik den Tredies Hylding i Norge 1648, med indledning og Anmærkninger, i bd. I av Samlin­ger til Det Norske Folks Sprog og Historie. Chra. 1833.
 • Bergsgård, A. m. fl.: Minneskrift til formann­skapslovenes 100-årsjubileum. Oslo 1937.
 • Bergsgård, A.: Styringa i bygder og byer før formannskapslovene. Oslo 1937.
 • Bergsland, Knut (red.): Samenes og sameområdenes rettslige stilling historisk belyst. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Universitetsforlaget 1977.
 • Bergwitz, J. K.: Fra adelstyre til enevælde i Norge. Kra. 1918.
 • Berrum, H.: Norges posthistorie 1647–1814. Bd. I-II. Kra. 1902–1906.
 • Birkeland, M.: Regjerings-Kollegiernes og den øverste Administrations Organisation efter Suveræniteten, i bd. II av Historiske Skrifter. Kra. 1922.
 • Blix, Einar: Stattholderskap og slottslov 1699–1722, i Historisk tidsskrift 33, 1943–46.
 • Bloch, Kristian: Herreds- og byrettenes organisatoriske utvikling. En historisk oversikt, i Utvalde emne frå norsk rettshistorie. Utg. av K. Bloch m. fl. Oslo 1981.
 • Blom, Grethe Authén: Kongemakt og privilegier i Norge inntil 1387. Universitetsforlaget. Oslo 1967
 • Blom, G. P.: Forklaring over Hoved-matriculeringscommissionens Arbeide. Kra. 1826.
 • Borum, O. A. og S. Juul: Juridisk ordbog. Kbh. 1954.
 • Brandt, F. P.: Fremstilling af de Forandringer, som Norges dømmende Institutioner i ældre Tid have undergaaet. Pribelønnet Avhandl. Univ. Jur. Opgave 1850–51.
 • Brandt, F. P.: Forelæsninger over den norske Retshistorie. Bd. I-II. Kra. 1880–83.
 • Broch, S.: Norsk kirkeret. Kra. 1904.
 • Brækhus, S. og A. Hærem: Norsk tingsrett. Oslo 1964.
 • Bugge, Kjeld: Fullbyrdelsen av frihetsstraff i det 18. århundre. En undersøkelse bygget på forholdene i det daværende Trondhjem stift. Oslo 1969.
 • Bull, Edv.: Det kommunale selvstyre i det 18. århundre, i Historisk tidsskrift 28, 1927–29.
 • Bull, Edv.: Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i ældre tid. Kra. og Kbh. 1920.
 • Bæra, Sverre: Lensmannsinstitutsjonen i Noreg ca. 1270–1570. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1967.
 • Castberg, Frede: Statsforbindelsen mellom Danmark og Norge, i Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie. 3. utv. oppl. Oslo 1971.
 • Christensen, H.: Jordskifteloven med kommentar. Oslo 1952.
 • Christensen, W.: Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede. Kbh. 1903.
 • Christiansen, C.: Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to første Enevoldskonger. Bd. I-II. Kbh. 1908–1922.
 • Dahl, W. S.: Landdistiktenes kommunalforvaltning. 3. utg. Kra. 1894.
 • Den danske Centraladministration. Udg. i Anledning af den danske Kancellibygnings 200 Aars Dag. Kbh. 1921.
 • Det danske Rigsarkiv: Den civile Centraladmi­nistration. Bd. I: 1660–1848. Kbh. 1889.
 • Det danske Rigsarkiv: Appelinstansernes Em­beds­etat 1660–1919. Kbh. 1928.
 • Deuntzer, J. H.: Høiesteret i 1683. Kbh. 1898.
 • Dobbe, Jorunn: Blant granner og myndigheter. Konfliktløsning og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 1642–1655. Oslo 1995.
 • Døssland, Atle: Fylkeshistorie for Møre og Romsdal. Bd. 1: 1671–1835. Oslo 1990.
 • Daae, Anders: De norske Kongers Hylding og Kroning. En historisk Oversigt fra de ældste til de seneste Tider. Kra. 1906.
 • Eliassen, Finn Einar: Det gamle embetsverk og det nye. Norske embetsmenns kamp mot Generalforstamtet 1739–46. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1972.
 • Erichsen, Bodil Chr.: Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet. Oslo 1993.
 • Engelstoft, C. T.: Om den gejstlige Rettergang i den danske Statskirke efter Reformationen, i Nytt theol. Tidsskr. X, 1859.
 • Erslev, Kristian: Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede. Kbh. 1879.
 • Erslev, Kristian: Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede. Kbh. 1879.
 • Erslev, Kristian: Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596–1660. Kbh. 1885.
 • Evensen, Lorentz: Anvisning til at finde de Stæder i de gamle danske og norske Love og Forordninger hvoraf Kong Christian den Femtes Norske Lov for den største Del er taget. Kbh. 1762.
 • Fabricius, K.: Kongeloven. Kbh. 1920.
 • Fiskaa, Haakon M.: Gjaldker og byfogd. Historikk og biografi 1125–1975. Oslo 1980.
 • Fladby, Rolf: Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged. Oslo 1963.
 • Fladby, Rolf: Bønder og embetsmenn i lokalstyringen etter 1837, i Historisk tidsskrift 46, 1967.
 • Fladby, Rolf: Hvordan Nord-Norge ble styrt. Nordnorsk administrasjonshistorie fra 1530-åra til 1660. Universitetsforlaget 1978.
 • Fladby, Rolf og Harald Winge: Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647. Universitetsforlaget 1980.
 • Fredericia, J. A.: Nogle Bemærkninger om Rigsmarsken og Rigsmarkembedet, især under Christian IV. (Dansk) Historisk tidsskrift 4. r. III, 1872–1873.
 • Friis, J. J. S.: Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814. Kristiansand 1941.
 • Fryjordet, T.: Generalforstamtet 1739–1746. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjoner nr. 1. Elverum 1968.
 • Gjelsvik, N.: Norsk tingsrett. Oslo 1936.
 • Grendahl, T.: Jordskifteverket gjennom 100 år (1858–1958). Oslo 1959.
 • Gulbrandsen, E.: Juridisk leksikon. Oslo 1966.
 • Hagerup, Fr.: Überblick über die geschichtliche Entwicklung des norwegischen Strafprozesses und seine Reform durch das gesetz vom 1. Juli 1887. Zeitschr. f. die gesamte Strafrechtswissenschaft IX, 1889.
 • Hallager, G.: Norges Høiesteret 1815–1915. Bd. I-II. Kra. 1915–1916.
 • Hammerich, K. F.: Den danske Dommerstand under Enevælden. Et Bidrag til Retsvæsenets Historie i det 17de og 18de Aarh. Kbh. 1931.
 • Hansen, H.: Kabinetstyrelsen i Danmark 1768–1772. Aktstykker og Oplysninger. Bd. I-III. Kbh. 1916–1923.
 • Hansen, Torleif: Bergen lagting som straffedomstol i appellsaker 1702–1737. Bergen 1991.
 • Hansson, Kristian: Norsk kirkerett. Oslo 1935.
 • Helland, Amund: Norsk bergret, med udsigt over andre landes bergværkslovgivning. Kra. 1892.
 • Helland, A. H.: Det benifiserte godset etter 1814, i Historisk tidsskrift 31, 1937–40.
 • Hertzberg, E. C. H.: Grundtrækkene i den ældste norske proces. Utg. v. Fr. Brandt. Kra. 1874.
 • Hertzberg, E. C. H.: De nordiske retskilder. Kbh. 1890.
 • Hertzberg, E. C. H.: Om Ejendomsretten til det norske Kirkegods. Kra. 1898.
 • Hiortøy, Finn: Norges høyesterett 150 år; noen betraktninger i anledning av jubileet, i Norsk administrativt tidsskrift 1965.
 • Hoff, Randi Holden: ”Avlet i synd og ondskap”. En sosial og rettshistorisk undersøkelse av fødsler utenfor ekteskap i Kristiansund 1742– 1801. Oslo 1996.
 • Holmsen, Andreas: Gård, skatt, matrikkel. Universitetsforlaget 1979.
 • Holmsen, Paul: Christiania politis historie 1624–1884. Kra. 1884.
 • Hovstad, H.: Enkelte trekk i norsk jordleielovgivning på 15- og 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1959.
 • Hvitfeldt, J.: Kanslere og kancelliembedsmænd under Frederik I, i Festskrift til Knud Fabricius. København 1945.
 • Høe, J.: Formandskabets og magistratens gjøremål efter loven og efter praksis i Kristiania og ordningen af bykommunens administration i en del. Særtr. av bilag til komitéinnstilling. Kra. 1907.
 • Imsen, Steinar: Norske ad hoc-kommisjoner i forvaltning og politikk under Christian IV, i Hamarspor. Eit festskrift til Lars Hamre. Universitetsforlaget 1982.
 • Imsen, Steinar: Den tronfølgerettslige situasjonen i Norge ved utgangen av middelalderen, i Historisk tidsskrift 66, 1987.
 • Imsen, Steinar: Christian III’s «kongelige» norske lensmenn, i Innsikt og utsyn. Festskrift til Jørn Sandnes. Trh. 1996.
 • Imsen, Steinar: Det gamle tinget, og det nye, i Rett og historie. Festskrift til Gudmund Sandvik. Universitetet i Oslo 1997.
 • Indrebø, G.: Generalprokurørembættet. Kra. 1919.
 • Indrebø, G.: Fjordung, i Bergens Museums Årbok 1935.
 • Innstilling fra leilendingskommisjonen av 1879.
 • Johannesen, Finn Erhard: Postvesenets historie. Oslo 1996.
 • Johansen, Jens Chr.: Da djævelen var ude...Trolddom i det 17. århundredes Danmark. Odense 1991.
 • Johnsen, O. A.: Nogle anmerkninger til bygsellovgivningens historie i det 16de aarhundrede, i Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J.E. Sars paa hans syttiende Fødselsdag den ellevte Oktober 1905 af Venner og Disciple. Kra. 1905.
 • Johnsen, O. A.: Om det norske folks opfatning av tronfølgen før 1660, i Historisk tidsskrift 5. r. II, 1914.
 • Johnsen, O. A.: Borgerlig selvstyre i Tønsberg under eneveldet, i Festskrift til Halvdan Koht. Oslo 1933
 • Johnsen, O. A.: Norges Brannkasse 1767–1942. Bd. I-II. Oslo 1942–46.
 • Justisdepartementet: Domstolene og rettspleien i Norge. En kort oversikt. Oslo 1955.
 • Juvkam, O.: Træk af utskiftningsvæsenets historie. Kra. 1917.
 • Jørgensen, H. J.: Det norske tollvesens historie. Fra middelalderen til 1814. Oslo 1969.
 • Jørgensen, J.: Skifter og testamenter. Dansk historisk fællesforenings håndbøger. Kbh. 1968.
 • Jørgensen, P. Johs.: Dansk retshistorie. Kbh. 1971.
 • Jørgensen, T. G.: Danmark-Norges Højesteret 1790–1814. Kbh. 1930.
 • Jørgensen, T. G.: Højesteret fra 1790 til Grundloven. Kbh. 1950.
 • Kiil, A.: Arkivkunnskap. Statsarkiva. Universitetsforlaget 1969.
 • Koht, Halvdan: Artikkelen om Noreg i den danske handfestinga frå 1536, i Historisk tidsskrift 30, 1934–36.
 • Koht, Halvdan: Norge i den danske heilstaten, i Syn og segn 24, 1918.
 • Kolsrud, O.: Utkast til en norsk Kirkeordinants, forfattet 1604. Den norske kirkes mindeskrift ved Reformationens 400aars jubilæum. Kra 1917.
 • Kongsrud, Helge: Fritt kongevalg og fastlagt tronfølge. Aktstykker som belyser den danske adels konstitusjonelle dilemma fra reformasjonen til eneveldet, i Historisk tidsskrift 60, 1981.
 • Kongsrud, Helge: Teorien om det opprinnelige arverike. En studie i politiske legitimering, i Hamarspor. Eit festskrift til Lars Hamre. Universitetsforlaget 1982.
 • Kongsrud, Helge: Den kongelige arveretten til Norge som idé og som politisk instrument 1536–1661. Oslo 1984.
 • Kringelbach, G. N.: Civile Direktioner og Komissioner samt andre overordnede Myndigheder under Enevælden. Kbh. 1899.
 • Kringelbach, G. N.: Den civile Centraladministrations Embedsetat 1660–1848. Medd. fra det kgl. Gehejmearchiv 1886–88. København 1889.
 • Krohn-Holm, Jan W.: Losvesenet i Norge 250 år. Trekk fra stiftelsestiden 1719–25. Oslo 1970.
 • Larsen, Jan Martin: Kølabrenning - viktig næringsvei i 260 år, i Asker og Bærum historielag, Skrift nr. 34, 1994.
 • Larsen, Svend: Byting og Raadstueret i Odense før 1649, i Festskrift til Knud Fabricius. København 1945.
 • Leegaard, M.: Havnevæsenets historie. Kra. 1914.
 • Lie, Mikael H.: Lensprincipet i Norden. Kra. 1907.
 • Lilienquist, J.: Brott, synd och straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- og 1700-talet. Umeå 1991.
 • Lindbæk, J.: Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660–1676. Bd. I-II. Kbh. 1903–1910.
 • Lunden, Kåre: Norsk tronfylgjerett i seinmellomalderen og lovgjevingspositivismen, i Historisk tidsskrift 65, 1986.
 • Lunden, Kåre: Rettspositivisme, positiv rett og suksesjonsrett i mellomalderen, i Historisk tidsskrift 67, 1988.
 • Mackeprang, M.: Dansk Købstadsstyrelse. Kbh. 1900.
 • Matzen, H.: Danske Kongers Haandfæstninger. Kbh. 1889.
 • Matzen, H.: Forelæsninger over den danske retshistorie. Bd. I-III. Kbh. 1893–97.
 • Matzen, H.: Til Norges folkeretslige stilling, i Tidsskrift for Retsvidenskab 14, 1901.
 • Maurseth, Per: Sentraladministrasjonens historie. Bd. 1: 1814–1844. Universitetsforlaget 1979.
 • Munch, P.: Købstadsstyrelsen i Danmark fra Christian IV’s tid. Kbh. 1900.
 • Mykland, K.: Skiftet i forvaltningsordningen i tiden fra omkring 1630 og inntil Frederik den tredjes død. Universitetsforlaget 1967.
 • Nagel, Anne-Hilde: Styringsapparatet i Norge på 1700-tallet, i Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Yrjö Blomstedt m. fl. Det nordiske forskningsprosjektet Centralmakt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-tallet. Publikation 4. Oslo 1985.
 • Nielsen, Yngvar: Prinds Christians hylding i Norge 1656, i Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, 1870.
 • Nielsen, Yngvar: Frederik III’s hylding i Kristiania 1648, i Historisk tidsskrift 1, 1871.
 • Nissen, Gunnar: Frostating lagmannsembete og lagmenn inntil 1797. En historisk oversikt. Trondheim 1956.
 • Nissen, Gunnar: Den dømmende makt. Domstolen og rettsutviklingen 1814-64. Utg. av Den norske dommerforening. Universitetsforlaget 1967.
 • Næss, Hans E.: Sorenskriverens tingbøker fra 1600–1700-tallet som historisk kildemateriale, i Heimen 18, 1879–81.
 • Næss, Hans E.: Norske trolddomsprosesser på 1500–1600-tallet. Universitetsforlaget 1982.
 • Næss, Hans E.: Loven, Bibelen og Kriminaliteten, i Juristkontakt 4, 1994.
 • Næss, Hans E.: Med bål og brann. Trolddomsprosesser i Norge. Universitetsforlaget 1984.
 • Næss, Hans E.: Lagtingsprotokoller – gullgruber med feller. Om lagtingsprotokollene som historisk kildemateriale, i Heimen 1, 1984.
 • Næss, Hans E. m. fl.: Folkestyre i bygd og by. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo 1987.
 • Næss, Hans E.: Norge. Den kriminologiske kontexten, i Häxornas Europa 1400–1700. Rättshistoriska studier XII. Sth./Lund 1987.
 • Næss, Hans E.: Forbrytelse og straff, i Tingboka som kilde. Utg. av Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1990.
 • Næss, Hans E. (red.): For rett og rettferdighet i 400 år. Sorenskriverne i Norge 1591–1991. Oslo 1991.
 • Næss, Hans E.: Mededsinstituttet. En undersøkelse av nektelsesedens utbredelse og betydning i norsk rettsliv på 1600-tallet, i Historisk tidsskrift 70, 1991.
 • Næss, Hans E.: Kriminalitet og kategorier, i Rettspraksis 2, 1994.
 • Næss, Hans E.: Vold, i Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550–1850. Oslo 1994.
 • Næss, Hans E.: Det rettslig-administrative systemet i Norge. Relasjonen mellom ulike nivåer, styring og kontroll ca. 1500–1800, i Rettspraksis 1, 1994.
 • Næss, Hans E.: Vel forlikt. Forliksrådene i Norge 1797–1995. Oslo 1995.
 • Næstad, H.: Sameieretten til jord. Oslo 1942.
 • Nygard, Mons Sandnes: Avhendingssaker 1667–1836. Oslo 1976.
 • Nygard, Mons Sandnes: Eiendomsavhending i norsk rettshistorie. Universitetsforlaget 1977.
 • Olafsen, A.: Norske forfatningsbreve. Udg. med henvisninger. Kra. 1903.
 • Olafsen, A.: Våre lensmenn. Halden 1930.
 • Olafsen, A.: Våre sorenskrivere 1591–1927. Bd. I-II. Oslo 1940–45.
 • Olafsen, O.: Jordfællesskab og sameie. Kra. 1914.
 • Olafsen, O.: De norske almenninger i fortid og nutid. Oslo 1951.
 • Olsen, K. Meinich: Norsk almenningsrett. Oslo 1928.
 • Petersen, Erling Ladewig: Norgesparagrafen i Christian IIIs håndfæstning 1536, i (Dansk) Historisk tidsskrift 12. r. bd. VI, 1973.
 • Petersen, Erling Ladewig (red.): Magtstaten i Norden i 1600-tallet og dens sociale konsekvenser. Bd. 1 av Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres. Odense 1984.
 • Paus, H. W.: Norges generalvegmestre. Oslo 1966.
 • Reksten, Erling: Fiskalinstitusjonen i Norge 1661–1670, i Hamarspor. Eit festskrift til Lars Hamre. Universitetsforlaget 1982.
 • Rian, Øystein: Jens Juels stattholderskap 1618–1629. Universitetsforlaget 1975.
 • Rian, Øystein: 1536–1814. Foreningen med Danmark, i bd. 1 av Norsk utenrikspolitikks historie. Oslo 1995.
 • Robberstad, K.: Or odelslovsoga frå Magnus Lagabøte til 1814, i Heimen VIII, 1949–51.
 • Robberstad, K.: Fra gamal og ny rett. Oslo 1950.
 • Robberstad, K.: Lærebok i kyrkjerett. Oslo 1952.
 • Robberstad, K.: Fyrelesningar um rettssoga i millomalder og nytid. Bd. I-II. Oslo 1957.
 • Robberstad, K.: Or soga åt skattleggjingsretten i Noreg, i Stud.jur. 7, 1956.
 • Robberstad, K.: Rettssoga. Bd. I. Universitetsforlaget 1971.
 • Rynning, L.: Bidrag til norsk almenningsrett. Oslo 1934-68.
 • Ræder, Ole Munch: Den norske statsforfatnings historie og væsen. Kbh. 1841.
 • Ræstad, Arnold: Kongens Strømme. Historiske og folkerettslige undersøkelser angaaende sjøterritoriet. Kra. 1912.
 • Ræstad, Arnold: Danmark, Norge og folkeretten. Oslo 1933.
 • Samerettsutvalget. Om samenes rettsstilling. Fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 10. okt. 1980, avgitt til Justisdepartementet 15. juni 1984. NOU 18, 1984.
 • Samerettsutvalget. Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark. Bakgrunn for Samerettsutvalget, avgitt til Justis- og politidepartementet des. 1993. NOU 34, 1993.
 • Sandmo, Erling: Tingets tenkemåter. Kriminalitet og rettssaker i Rendalen 1763–97. Oslo 1992.
 • Sandvik, Gudmund: Prestegard og prestelønn. Universitetsforlaget 1965.
 • Sandvik, Gudmund: Dømande kommisjonar i Norge. Ein rettshistorisk studie. Oslo 1974.
 • Sandvik, Gudmund: Ei forelda lære. Statens umatrikulerte grunn i Finnmark, i Lov og rett nr. 2, 1980.
 • Sandvik, Gudmund: Lov, dom og straff, i bd. V av Norges Kulturhistorie. Red.: Ingrid Semmingsen mfl. Oslo 1980.
 • Sandvik, Gudmund: Retten til jorda i Finnmark. Opposisjon ved Sverre Tønnesens doktordisputas 12. okt. 1973, i Hefte for kritisk juss nr. 314, 1980.
 • Sandvik, Gudmund: Forholdet mellom Danske og Norske Lov, i Danske og Norske Lov i 300 år. Red.: Ditlev Tamm. Kbh. 1983.
 • Sandvik, Gudmund: Lappekodisillen og grenser i Norden, i Lappecodicillen av 1751. Var det samernas Magna Charta? Sámi Instithutta. Kautokeino 1989.
 • Scheel, Fr.: Litt om lagting og bygdeting i det 16de århundrede, i Historisk tidsskrift 5. r. V, 1924.
 • Scheel, A. F. G.: Lagmann og skriver i rettsliv i Norge i det 16de og 17de århundre. Kra. 1923.
 • Scheel, H.: Forelæsninger over norsk tingsret. Kra. 1912.
 • Schou, August: Postens historie i Norge. Oslo 1947.
 • Schreiner, Johan: Norgesartiklen i «Christian III’s håndfestning», i Historisk tidsskrift 30, 1934–36.
 • Schreiner, Johan: Den danske avtalen om Norge i 1536, i Historisk tidsskrift 32, 1940–42.
 • Schreiner, Johan: Norgesartiklen i 1536, i Historisk tidsskrift 33, 1943–46.
 • Seip, J. A.: Lagmann og lagting i senmiddelalderen og det 16de århundre. Oslo 1934.
 • Seip, J. A.: Innledning til Rogalands tingbøker serie A, 1 og B,1. Stavanger 1953 og 1957.
 • Sjöholm, Elsa: Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradisjon i politisk omvandling. Lund 1988.
 • Skeie, J.: Odelsretten og åseteretten. Oslo 1950.
 • Slyngstad, Marit: Ulydighet og straff. Intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet. Oslo 1994.
 • Smith, Gabriel: Det norske havnevæsens historie til 1914. Kra. 1923.
 • Solem, Erik: Lappiske rettsstudier. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Ser. B, XXIV. Oslo 1933.
 • Solnørdal, O.: Rettleiing i almenningslæren. Oslo 1958.
 • Steen, S.: Kristiania postvesen 1647–1921. Kra. 1923.
 • Steen, S.: Lokalt selvstyre i Norges bygder. Oslo 1968.
 • Steen, S.: Amt og stat. Oslo 1973.
 • Steffens, H. K.: Den norske Centraladministrations Historie 1814–1914. Kra. 1914.
 • Steinnes, Asgaut: Gamal skatteskipnad i Noreg. Bd. I-II. Oslo 1930–33.
 • Stoa, Nils Johan: Noen synspunkter på fogdeinstitusjonen i Norge fra reformasjonen til 1630-årene, i Historisk tidsskrift 62, 1983.
 • Storm, Gustav: Om Forfatteren til det statsretslige Skrift fra 1656 ”Norges Rige Arve-Rige”, i Historisk tidsskrift 2. r. IV, 1884.
 • Sundin, Jan: För Gud, Staten och Folket. Lund 1992.
 • Supphellen, Steinar: Lokaladministrasjon og avgjerdsprosess i Trøndelag omkring 1750, i Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska historikermötet i Uppsala 1974. Föredrag och mötesförhandlingar. Stockholm 1976.
 • Supphellen, Steinar: Supplikken som institusjon i norsk historie. Framvokster og bruk særleg først på 1700-talet, i Historisk tidsskrift 57, 1978.
 • Supphellen, Steinar: Einevelde og sjølstyre. Representerte dei eligerte menn i Trondheim sjølstyre for byen på 17.h.talet?, i Historisk tidsskrift 58, 1979.
 • Supphellen, Steinar: Opprettinga av ein norsk stathaldarinstitusjon i 1572, i Historisk tidsskrift 58, 1979.
 • Supphellen, Steinar: Stathaldarinstitusjonen i Noreg 1722–1739. Trondheim 1983.
 • Supphellen, Steinar: Byadministrasjon i Noreg på 17.h.talet, i Stadsadministrasjonen i Norden på 1700-tallet. Birgitta Ericsson m. fl. Det nordiska forskningsprosjektet Centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-tallet. Publikasjon 1. Oslo 1982.
 • Supphellen, Steinar: Eineveldets politiomgrep og dei første norske politimeistrane, i Historisk tidsskrift 67, 1988.
 • Supphellen, Steinar: Trondheim politimesterembete under eneveldet 1686–1814. Trondheim 1986.
 • Tank, G.: Om betydningen av ordet bygdealmenning. Kra. 1912.
 • Tank, G.: Om retsvirkningen af salg af almenninger og rydningspladse i det 18. og 19. aarhundrede, i Heimen 2, 1930.
 • Taranger, A.: Om Ejendomsretten til de norske Præstegaarde, i Norsk Retstidende 1896.
 • Taranger, A.: Kirkegodsets Retsforhold, i Norsk Retstidende 1902.
 • Taranger, A.: Udsigt over den norske Rets Historie. Forelæsninger. Bd. I-II, h.1: Kra. 1898–1904. Bd. IV: Privatrettens Historie. Kra. 1907.
 • Taranger, A.: Norsk kirkeret. Kra. 1917.
 • Thowsen, Atle: Historikernes syn på Norges statsrettslige stilling 1536–1814, i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 42, 1966.
 • Tveite, Stein: Overgangen fra lensstyre til embetsstyre 1500–1700, i Heimen IX, 1952–54.
 • Tønnesen, Sverre: Retten til jorden i Finnmark. 2. utg. Bergen 1979.
 • Valen-Sendstad, Fartein: For lov og rett i 200 år. Oslo politis historie. Oslo 1953.
 • Vedel, S.: Den dansk-norske høiesterets historie. Kbh. 1888.
 • Vogt, J. H.: Underretning om matrikkelskylden, som maalestok for Skat af jordeiendomme i Norge. Kra. 1816.
 • Østberg, Kristian: Norsk bonderet. Bd. I-XII. Kra./Oslo 1914–39.
 • Øvrebø, E.: Om avtaksforretninger, i Heimen XV, 1970–72.
 • Øyen, Erling: Artikkelen om Norge i «Kristian 3.’s håndfestning 1536», i Historisk tidsskrift 32, 1940–42.
 • Øyen, Erling: Håndfestningen av 1536, i Historisk tidsskrift 33, 1943–46.
 • Øyen, Erling: Håndfestningen av 1536 og Norge, i Historisk tidsskrift 34, 1946–48.
 • Aaland, J.: Fra fylkestingene i Nordfjord i det 17de aarhundrede. Bergens historiske forenings skrifter 10, 1904.
 • Ålmenningsspørsmål i Trøndelag. Stortingsmelding 19, 1958.

Trykte kilder og arkivregistraturer

 • Absalon Pedersøn: Dagbok og oration om mester Geble. Utg. av R. Iversen. Universitetsforlaget 1973.
 • Actstykker til den norske Krigshistorie under Kong Frederik den fjerde. Bd. I-III. Utg. v. B. Moe. Chra. 1838–40.
 • Akershusregisteret af 1622. Utg. v. G. Tank. Kra. 1916.
 • Aktstykker til de norske Stændermøders Historie 1548–1661. Bd. I-III. Utg. v. O. A Johnsen og R. Fladby. Oslo 1929–81.
 • Almindelig norsk Lovsamling for Tidsrummet 1660–1870. I Udtog og med Henvisninger utg. av O. Mejlænder. Med alfabetisk Register. Chra. 1872.
 • Amtmennenes femårsberetninger 1829–1900.
 • Anker, C. J.: Fra generalfeltmarschal prins Carl av Hessens arkiv, i Norsk militært tidsskrift 59, 1896 og Tilleggshefte til Norsk militært tidsskrift 56, 1893.
 • Berg, J. Chr.: Actstykker til den staaende Hærs Historie, i bd. 3 av Samlinger til Det Norske Folks Sprog og Historie. Chra. 1835.
 • Bergen domkapitel forhandlingsprotokoll 1605–24. Universitetsforlaget 1961.
 • Berntsen, Arent: Danmarckis og Norgis Fructbar Herlighed. Ny utg. Kbh. 1971.
 • Betenkninger fra geistligheten i Norge om kirkeordinansen 1607 og 2. bok av lov 1687 foranlediget av planene om å revidere kirkelovene 1631–1753. Utg. v. Helge Fæhn. Oslo 1985.
 • Biskop Jens Nilssøns Visitasbøger og Reiseoptegnelser 1574–1597. Utg. v. Yngvar Nielsen. Kra. 1880–1885.
 • Biskop Nils Glostrups Visitatser i Oslo og Hamar Stifter 1617–1637. Utg. v. L. Daae og H. J. Huitfeldt-Kaas. Kra. 1895.
 • Bjelke, Jens: Termini juridici. Utg. v. S. Kolsrud. Oslo 1952.
 • Brand-Forsikringsanordning i særdeleshed for Kiøbstæderne i Norge. Kbh. 1767. Faksimileutgave. Oslo 1967.
 • Christian den fjerdes recess 1643. Den rettshistoriske kommisjon. Oslo 1981.
 • Danske Magazin 1.–8. r. Kbh. 1745 ff.
 • Den Norske Kirkes Mindeskrift ved Reformationens 400-aars Jubileum. Utkast til en norsk kirkeordinans. Utg. av Oluf Kolsrud. Kra. 1917.
 • Diplomatarium, Norvegicum. Bd. 1–22. Utg. av Chr. C. Lange m. fl. Chra./Oslo 1849–1995.
 • Det danske Rigsarkiv: Vejledende arkivregistraturer. Bd. I-XV. Kbh. 1886–1969.
 • Erichsen, A. E.: Søfren Søfrenssens Memorialbog 1564–1599. Kra. 1891.
 • Erslev, Kr.: Aktstykker til Rigsraadets og Stændemødernes Historie i Kristian IV’s Tid. Bd. I-III. Kbh. 1883–90.
 • Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger ere bekientgjorte, Norge vedkommende fra Aar 1648 til 1770 inclusive. Ved Jens Christian Lowum. Chra./Aalborg 1772–1778.
 • Evensen, Lorentz: Samlinger af juridiske og historiske Materier. Bd. I-III. Trondheim 1784 ff.
 • Finnemanntallet 1686. Utg. av E. Opsahl og H. Winge. Oslo 1990.
 • Fogtman, Laurids: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge udtogsvis udgivne i chronologisk Orden 1660–1813. 24 bd. Kbh. 1806–25. Hovedreg. v. T. Algreen-Ussing. Bd. I-III. Kbh. 1837–39.
 • Folketeljinga 1801. Ny bearbeiding. Norges offisielle statistikk B. 134: Oslo 1980.
 • Forarbeiderne til Kong Christian den Femtes norske Lov. Kra. 1887.
 • Forordninger, aabne Breve, Placater m.m. for Kongeriget Norge, i Tidsrummet fra 1648–1813. Bd. 1–2. Til Brug for den Lovstuderende udtogviis udg. af Julius *August S. Schmidt. Chra. 1851–52.
 • Fortegnelse over kirkebøker i stiftsarkivene i Kristiania Hamar, Kristiania og Kristiansand. Kra. 1915.
 • Fredrikstad lagtingsprotokoll 1607–1615. Utg. av Odd Sandaaker. Oslo 1989.
 • Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. Bd. I-XVIII. Utgitt fylkesvis av Norsk lokalhistorisk institutt. Universitetsforlaget 1979-1985.
 • Geistlig edsprotokol for Oslo og Hamar Stifter 1601–1730. Utg. v. S. H. Finne-Grønn. Kra. 1918.
 • Generalmajor Georg Reichweins Kopibog 1646–57, i Meddelelser fra det norske Rigsarchiv 2, 1903.
 • Grågås. Stavanger stifts domkapitels jordebok ca. 1620. Red.: K. O. Hodne. Kristiansand 1986.
 • Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563. Utg. av Per-Øivind Sandberg. Oslo 1986.
 • Hedegaard, J. Chr.: Total-Register til Ped. Rosenstand Goiskes Samling af Reskripter, Resolutioner og Collegialbreve, den danske Krigsmagt til Lands angaaende. Kra. 1805.
 • Heramb, L. G.: Besvarelsen af 41 Spørgsmaal Hornquæget betreffende og 33 Spørgsmaal Faareavlen angaaende (1811). Universitetsforlaget 1967.
 • Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele forfattede i Norge i det 16de Aarh. Utg. av Gustav Storm. Chra. 1895.
 • Historiske Samlinger. Bd. 1–3. Utg. av Den norske historiske Kildeskriftkommission. Kra. 1900–14.
 • Hjort, Hans Andreas: Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts optegnelser 1714–1758. Utg. av Rolf Fladby. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1988.
 • Hosar, Hans: Militære ruller i Riksarkivet. Skjematisk oversyn, i Arkivmagasinet 1 og 2, 1988.
 • Håndbok for Riksarkivet. Red.: Knut Johannessen m. fl. Oslo 1992.
 • Jämtlands Domböcker och Landstingsprotokol. Bd. I-III: 1621–1643. Lund 1933–1939.
 • Jämtlands Räkenskaper 1564–1571. Bd. I-II. Östersund/Lund 1944–1948.
 • Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold. Bd. I-XXIV. Kbh. 1885 ff.
 • Kirkeordinansen av 1607 og Forordning om ekteskapssaker gitt 1582. Utg. v. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Oslo 1985.
 • Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.: Samling af gamle danske love. Bd. 4. Kbh. 1824.
 • Kong Christian den femtes norske Lov 15de april 1687, med Kongeloven 1665. Oslo 1982.
 • Kong Christian den fjerdes Norske Lovbog af 1604. Utg. av Fr. Hallager og Fr. Brandt. Chra. 1855.
 • Kongelige Forodninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger m.m. som fra 1670–1814 ere udkomne. Bd. 1–3. Udtogsviis udg. og forsynede med alphabetisk *Register af Peder Hersleb Smith. Kra 1823–26. Register. Kra.1828.
 • Kongelige Forordninger, aabne Breve og andre trykte Anordninger for Norge udkomne i Tidsrummet 1648–1814. Bd. 1–2. Udg. i Udtog af F. Timme. Chra. 1841–42.
 • Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660–1813. Bd. 1–4 pluss registerbind. Udg. i Udtog af Fr. Aug. Wessel Berg. Chra. 1841–47.
 • Kongeloven og dens Forhistorie. Aktstykker udg. af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede Arkiver. Kbh. 1886.
 • Konning Christians den Fierdis Rigens Ræt oc Deele, Paa Ny ofverseet oc til Trycken forfattet, Aar 1621. Oc nu igien oplagt. Kbh. 1663.
 • Krag, Niels og Stephan Stephanius: Christian ­III’s Historie. Bd. I-III. Kbh. 1776–79.
 • Landkommisjonen 1661. Jordebok for Romsdal, Nordmøre, Fosen, Gauldal, Orkdal, Strinda og Selbu futedømmer. Skrifter utg. av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme. Trondheim 1969–77.
 • Lange, Chr. C. A.: Statholder Hannibal Sehesteds Copiebog for Aaret 1645, i bd. 2–5 av Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie. Chra. 1834–38.
 • Laursen, L.: Danmark-Norges Traktater 1523–1750. Kbh. 1907 ff.
 • Lover og forordninger 1537–1605. Norsk lovstoff i sammendrag. Utg. av Harald Winge. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1988.
 • Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745. Bd. I-III. Utg. av Kristian Nissen med mer fl. Oslo 1929–85.
 • Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. Bd. I-III. Kra./Oslo 1870–1933.
 • Minne og tradisjon. Munnleg kjeldestoff i sentrale institusjoner. Utg. av Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1980.
 • Munk, H.: Love for Medicinalvæsenet m.m. Bd. I-II. Kbh. 1804.
 • Nicolaysen, N.: Norske Stiftelser. Bd. 1–3. Chra. 1858.
 • Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572–1580. Utg. av H. J. Huitfeldt-Kaas. Chra. 1895.
 • Norges matrikkel. Matrikul for ... ifølge Lov av 17de December 1836. 17 b. Christiania 1837-[1838].
 • Norges matrikkel. Fortegnelse over Jordebrugene og deres Matrikulskyld, saaledes som samme befandtes ved 1838 Aars Udgang i ... Thinglag af ... Fogderi affattet ifølge kongelig Resolution af 29de December 1838. Christiania 1839–1843.
 • Norges matrikkel. Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld ... affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. 17 b. Kristiania 1886–1891.
 • Norges matrikkel. Matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt. Udgivet af Finans- og tolddepartementet med en i Poststyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse. Kristiania 1903–1908.
 • Norges første folketelling 1769. Norges offisielle statistikk B. 106. Oslo 1980.
 • Norges gamle Love indtil 1387. Bd. I-V. Kra. 1846–95.
 • Norges gamle Love, anden række, 1388–1604. Bd. 1–4. Utg. av Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Den Rettshistoriske kommisjon. Kra./Oslo 1912–1995.
 • Norges traktater 1661–1966. Bd. 1: 1661–1944. Utarb. av Det kgl. norske utenriksdepartement. Oslo 1967.
 • Norske Herredags-Dombøger [1578–1664]. Rekke 1–4. Kra./Oslo 1892–1959. Tillegg til 1.–4. rekke. Oslo 1966–1972. Saksregister, Lovregister (til hele serien). Oslo 1976.
 • Norske kongebrev med innlegg. Regester. Bd. 1–7: [1660–1703.] Red.: Rolf Fladby m. fl. Oslo 1962–1995.
 • Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen. Bd. 1: Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574–77. Utg. av Sigurd Kolsrud. Oslo 1929. Bd. 2: Trondhjems reformats 1589 og Oslo domkapitels jordebok 1595. Utg. av A.-M. Hamre. Oslo 1983.
 • Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567. Bd. I-VI. Utg. av Riksarkivet. Oslo 1937–43.
 • Norske Magasin. Bd. I-III. Utg. av N. Nicolaisen. Chra. 1858–70.
 • Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. Bd. I-V. Kra./Oslo 1887–1972.
 • Norske Rigs-Registranter 1523–1660. Bd. I-XII. Utg. av Chra. A. Lange m. fl. Kra. 1861–91.
 • Norske Samlinger. Bd. I-II. Utg. av Et historisk Samfund i Christiania. Kra. 1852–60.
 • Norske Stiftelser. Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger vedk. milde Stiftelser i Kongeriget Norge. Bd. 1. Kra. 1856.
 • Norske Supplikker 1660–1662. Bd. 1–2. Utg. av Vera Eriksen og Rolf Fladby. Oslo 1988–90.
 • Nysæter, Egil: Norske arkivkataloger. Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i offentlege norske arkiv. 2. utg. Oslo 1992.
 • Odelsmanntallet 1624 for Nedenes, Råbyggelag og Mandal len, og Lister lens jordebok ca. 1617. Utg. av Agder historielag. Kristiansand 1979.
 • Olav Engelbrektssons regnskapsbøker 1532–1538. Utg. av Jens Arup Seip. Oslo 1936.
 • Olav Engelbrektssøns jordebog. Register paa St. Olavs jorder, forfattet under erkebiskop Olav Engelbrektssøn, Anhang: Erkebiskop Gautes jordebøger. Udgivet af Norges rigsarkiv ved Chr. Brinchmann og Johan Agerholt. Oslo 1926.
 • Oslo Kapitels protokoller. Forhandlinger 1609–1616. Bd. 1–2. Utg. av Oluf Kolsrud. Kra./Oslo 1913–49.
 • Oslo Kapitels protokoller. Kopibøker 1606–1618. Bd. 1–3. Utg. av Oluf Kolsrud. Oslo 1913–49.
 • Oslo lagtingsprotokoll 1608–1616. Oppland lagtingsprotokoll 1611–1613. Utg. av Kjell J. Kleivane. Oslo 1987.
 • Overhoffrettsdomar [1667–1699]. Bd. 1–3. Utg. av Mons Sandnes Nygard. Oslo 1981–95.
 • Paulsen, P. I.: Norges Love, samling av gjældende love av praktisk betydning, udg. med henvisninger. Bd. 1: 1660–1890. Kra. 1908.
 • Paulsen, Thomle og Thomle: Almindelig norsk Lovsamling udg. med Henvisninger, bd. 1: 1660–1850. Kra. 1905.
 • Paus, Hans: Gamle kongelige Forordninger og Privilegier udgivet for Kongeriget Norge. Kbh. 1751.
 • Platou, Carl N. og Christian A. Lange: Rapporter og Breve fra Prinds Christian August som copmmanderende General i Norge 1807–1809. Chra. 1859.
 • Pontoppidan, Erik: Annales ecclesiæ danicæ. Bd. III. Kbh. 1747.
 • Privatarkivkommisjonen: Katalog over privatarkiver i offentlig og privat eie. Oslo 1976.
 • Rabe von Pappenheim, Alexander: Jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca. 1615. Red.: Odd Arne Helleberg. Kongsberg 1991.
 • Registratur over manntallene 1663–1666 og 1701. Oslo 1934.
 • Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Kongeriget Norge i Tidsrummet fra 1660–1813. Bd. I-II. Kra. 1847–49.
 • Riksarkivet: Privatarkiver nr. 1–243. Hovedkatalog. Oslo 1963.
 • Riksarkivet: Registraturar over arkiv frå kriseinstitusjonar 1807–1814. (1817). Oslo 1973.
 • Robberstad, K.: Magnus Lagabøtes bylov. Kr. 1923.
 • Rothe, Casper Peter: Kong Christian den Femtes skrevne Befalinger og Anordninger, eller Rescripter for Norge, Island, Færøerne og de Indiske Besiddelser. 9/2 1670- 25/8 1699. Bd. I-II. Kbh. 1777–78.
 • Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne. Bd. I-XX. Faksimileutgave. Oslo 1959–70.
 • Rørdam, H. Fr.: Monumenta Historiæ Danicæ. Bd. I. Kbh. 1873.
 • Rørdam, H. Fr.: Danske Kirkelove 1536–1683. Bd. I-III. Kbh. 1883–98.
 • Samling af Norge vedkommende Kgl. Rescripter, Resolutioner og Collegialebreve m.v. for Tidsrummet fra 1660 til 1813, forsaavidt de kunde ansees at være af Viktighed for den Lovstuderende og den juridiske Embetsmand i Almindelighed. Udtogsviis udg. af Fr. Stang og B. Dunker. Chra. 1838. Tillæg og Anhang. Udg. af B. Dunker. Chra. 1840. Register. Chra. 1841.
 • Samlinger til Det Norske Folks Sprog og Historie. Bd. 1–6. Chra. 1833–1839.
 • Schou, J. H.: Chronologisk Register over de Kgl. Forordn. Og aabne Breve, samt andre trykte Anordninger som fra 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiaktigt udtog af de endnu gjeldende forsaavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge. Kbh. 1795– 1814.
 • Schønning, G.: Reise gjennem en Deel af Norge 1773–1775. Trondheim 1979–80.
 • Secher, V. A.: Corpus constitutionum Daniæ. Forodninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende 1558– 1660. Bd. I-VI. Kbh. 1887–1918.
 • Skattematrikkelen 1647. Bd. 1–17. Utg. av Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1969–78.
 • Stampe, Henrik: Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende. 1753–82. Bd. I-IV. Kbh. 1793–1807.
 • Stathaldararkivet. Katalog. Utg. av Riksarkivet. Oslo 1963.
 • Statholder Gyldenløves og Jørgen Bjelkes Betænkning angaaende Norges Administration 1670, i Meddelelser fra det norske Rigsarchiv 1, 1870.
 • Statholder U. F. Gyldenløves Forslag angaaende Justitien, Militsen, Indkomsterne og Handelen i Norge 1666, i Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, 1870.
 • Statholderskabets Extractprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1642–1650. Bd. 1–2. Utg. av det norske Riksarkiv. Kra. 1906.
 • Statholderskabets Extractprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669. Bd. 1–4. Utg. av det norske Riksarkiv. Kra./Oslo 1910–1935.
 • Stavanger Domkapitels Protokol 1571–1630. Utg. av Andreas Brandrud. Chra. 1897–1901.
 • Stortinget (utg.): [Kommunalforvaltning; samling av dokumenter vedrørende endringer i formannskapsloven, historikk, kommuneinndeling 1838–1900, kommunalstatistikk 1900, kommunalforvaltning i land utenfor Norge, lov om opphevelse av magistratembetene.] Kra. 1899–1916.
 • Støylen, Bernt: Register over lover, retterbøter, resolusjoner og skrivelser m.v. for den norske kirke. Kra. 1923.
 • Sønstevold, Valborg: Registratur over manntallene 1663–1666 og 1701. Det norske Riksarkiv. Oslo 1934.
 • Taranger, A.: Magnus Lagabøters landslov. Kra. 1915.
 • Tingbok for Voss 1683–1685. Sorenskrivar Niels Kaaes rettsreferat. Avskrift ved Anna Kløve. Historisk institutt, Universitetet i Oslo 1990.
 • Tingbok for Voss 1662–1663. Avskrift ved Anna Kløve. Tingbokprosjektet. Oslo 1993.
 • Tingbok for Voss 1664. Avskrift ved Anna Kløve. Tingbokprosjektet. Oslo 1994.
 • Tingbok for Bragernes 1685. Ved Bodil Chr. Erichsen. Tingbokprosjektet. Oslo 1994.
 • Tingbok Lier, Røyken og Hurum 1685. Ved Bodil Chr. Erichsen. Tingbokprosjektet. Oslo 1996.
 • Tingbok Aker 1685. Ved Bodil Chr. Erichsen og Gunnar W. Knutsen. Tingbokprosjektet. Oslo 1996.
 • Tingbok Solør/Østerdalen 1638–1641. Ved Solveig Torp. Tingbokprosjektet. Oslo 1994.
 • Tingbok Solør/Østerdalen 1649–1650. Ved Solveig A. Torp. Tingbokprosjektet. Oslo 1996.
 • Tingbøker for Jæren og Dalane. 6 bd. Ved Hans Ola Aurenes og Eyvind Næss. Stavanger 1952–1986.
 • Tingbøker for Ryfylke 1616–1663 10 bd. Ved Ola Aurenes og Hans Eyvind Næss. Stavanger 1957–1991.
 • Torkelsen, Edvin: Christiania Dom-Kirkes Bog 1632–1677. Oslo 1978.
 • Trojel, P. K.: Alphabetisk Register efter Bulls Maade over Love, Forodninger, Placater, Rescripter, Resolutioner, Krigs- og Skibs-Artikler, Octroyer, Privilegier og Fundatser, fra 1660 indtil nærværende Tid. Kbh. 1777–81.
 • Vogt, Arntzen m. fl.: Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m. der vedkommer Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse 1814–76. Bd. I-XXV. Kra. 1817–77. Fortsettes i Norsk Lovtidende som utgis fra 1877.
 • Vogt, Jørgen Herman: Optegnelser om sit Liv og sin Embetdsvirksomhed 1784–1846. Chra. 1872.
 • Wegener, C. F.: Danske kongers haandfæstninger og andre lignende acter. 1856/60–1974.
 • Weylle, C. O.: Glossarium Juridicum Danio-Norwegicum. Der er Alle Gamle Danske og Norske Glosers rette Forklaring, som findis i de Skaanske, Sielandske, Judske og Norske Lovbøger. Kbh. 1652.
 • Øvrebø, Egil: Rentekammeret. Lensrekneskapar. Bd. I: Austlandet. Bd. II: Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg. Tillegg: Rekneskapar og jordebøker eldre enn 1570. Oslo 1982–83.
 • Øvrebø, Egil: I Kongens teneste. Militær utskriving frå Bergen stift under Store nordiske krig 1709–1719. Riksarkivarens skriftserie nr. 1. Oslo 1996.

Aarsberetninger fra Det Kgl. Geheimearchiv. Bd. I-VII. Utg. v. C. F. Wegener. Kbh. 1852–82.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.