Morten Smith-Petersen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Morten Smith Petersen»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Morten Smith Petersen
Foto: Grimstad bys historie (1927)

Morten Smith-Petersen (født 15. september 1817 i Grimstad, død 14. januar 1872 i Grimstad) var skipsreder, jurist og politiker.[1]

Familie

Morten Smith-Petersen ble født i Grimstad i 1817. Foreldrene var Fredrik Anton Petersen (1791-1830) og Inger Cathrine Pharo (1798-1884).

Fredrik Anton og Inger Cathrine Petersen fikk:

 • Morten Smith Petersen 1817. Se nedenfor.
 • Margrethe f 1823. Levde ugift i Grimstad. Privatlærerinne.

Morten Smith-Petersen var gift med Kathinka von der Lippe. De fikk 11 barn. Smith-Petersen var svigerfar til komponist Christian Sinding og lege Fredrik Gade.

Morten Smith-Petersen avla i desember 1845 "Examen philologico-philosophicum" med karakteren "Laudabilis".[2]

Barn

Cathinka og Morten Smith Petersen fikk:

 • Fredrik Anton Smith Petersen, født i Grimstad 1845. Skipsreder, skipsbygger og handelsborger i Grimstad. Medlem av kommunestyret og ordfører fra 1878. Stortingsrepresentant.[3]
 • Inger Katrine født omkring 1845
 • Jakob von der Lippe, født omkring 1848, død åtte år gammel 19/10 1856[4]
 • Ingeborg, født 31. mars 1850. (Faddere: Barnets mor og pike Inga von der Lippe.)
 • Kristian Pharo Petersen, født 22/12 1852. (I kirkeboken notert i 1851!) I 1910 pastor, bosatt i Kristiania. Gm Nina Smith-Petersen, født 2/2 1856 i Drammen. (Kristians faddere: Jomfru Marie Eriksen, pike Margrethe Petersen)
 • Morten Smith Petersen, født 20/12 1853. (Faddere: Bispinde von der Lippe, Pige Antonette v.d. Lippe)
 • Antonette, født omkring 1855
 • Augusta, født 1857
 • Gerhard von der Lippe Smit-Petersen, født 4/12 1859 i Grimstad. I 1910 er han skipsmegler og agent i Grimstad. Gm Bergithe Smith-Petersen, født 16/4/1863 i Grimstad.
 • Jakob v. d. Lippe Petersen, født 1860
 • Peter Erasmus Petersen, født 1862
 • Johan Nordal Brun Petersen, født 1864

I 1865 bodde familien i sitt hus i daværende Østre Strandgade i Grimstad.

I 1865 kjøpte Smith Petersen gården Falkensten ved Horten og bodde der det meste av året.[5]

Slektsnavn: Ulike medlemmer av familien har brukt både "Smith Petersen" og "Smith-Petersen" som slektsnavn. Se omtale av slekten von Fyhren.

Arbeid og næring

Justisdepartementet meddeler Smith Petersen autorisasjon som underretssagfører 11. mai 1849. Han forpliktes da å bosette seg innen Nedenes og Råbyggelaget amt.[6]

Joh. K. Bergwitz omtaler Morten Smith Petersen som "...han der i Ibsens Tid arbeidet sig frem til at bli Byens første og mest represæntative Mand..."[7]

I 1849 er Morten Smith Petersen lokal agent for aksjetegning i det nystiftede Modum Blaafarveværk.[8] I 1856 formidler sagfører M. Smith Petersen tilbud om kjøp av et garveri i Lilledsand med tilliggende barkemøllet.[9]

Morgenbladet har 16/3 1856 en oversikt over innbyggere i Grimstad med de høyeste likningstall. Morten Smith Petersen står øverst med en inntekt i 1856 på 4329 spd, og en næringsskatt på 173 spd 16 sk.[10] Tilsvarende er hans tall for 1857 henholdsvis 5898 spd og 227 spd 84 sk.[11]

Smith Petersen er direktør i Grimstad sparebank. 16. januar 1857 gjenvelges han i dette vervet.[12]

Politikk

I 1851 velges Morten Smith Petersen til ordfører i Grimstad.

Ved valg på valgmenn fra Grimstad 10. september 1853 velges Smith Petersen til første valgmann fra Grimstad med 34 stemmer.[13] Ved valg 21/9 1856 velges han igjen som første valgmann for Grimstad.[14]

I et omfattende innlegg i Morgenbladet før valget i 1856, omtales Morten Smith Petersens kandidatur i velvillige ordelag. Grimstad hadde stortingsmandat sammen med Arendal, og innlegget pirker i et noe ubalansert samarbeid om å finne gode kandidater:"

"Hvis Grimstad har så mange Stemmeberetigede, at Byen har Adgang til at sende en egen Repræsentant, er vel Sagfører M. Smith Petersen den, i hvem man turde love sig det heldigstre Valg. Som Jurist, Skibsreder og Kjøbmand, maa hans Erfaring være mangesidig og han maa derfor betragtes som en Erhvervelse for Thinget."[15]

Ved valg til Stortinget for Arendal og Grimstad ble kjøpmann Christian Stephansen valgt 26/9/1856, med M. Smith Petersen som supleant.[16] Men ved et valgmannsmøte i Arendal i desember 1856 ble det bestemt at Smith Petersen tok sete på Stortinget på bakgrunn av Stephansens helsesituasjon.[17]

Morten Smith-Petersen var stortingsmann i årene 1859–60, 1865–66, 1868–69 og 1871. Han ble valgt som representant for byene Arendal og Grimstad. Han ble av historiker Jacob S. Worm-Müller omtalt som den første reder som var bevisst skibsfartspolitiker, på grunn av sin iver for frihandel og skipsfartens selvstyre. På stortinget tilhørte han den konservative og liberalistiske kretsen omkring A. M. Schweigaard.

Smith-Petersen gikk under tilnavnet ”Von Fyren af Grimstad”, da han tok initiativet til byggingen av Store Torungen fyr utenfor Arendal.

Sjøforsikring

Smith-Petersen var en foregangsmann innenfor sjøforsikring. Han var aktiv i Skibsassuranceforeningen i Arendal, før han i 1854 tok initiativ til opprettelsen av Agders Gjensidige Assuranceforening. Begge disse foretakene ble organisert som gjensidig selskap, og ble opprettet for møte de voksende forsikringsbehovene som oppstod i forbindelse med ekspansjonen til den norske seilskuteflåten.

Smith-Petersen blir regnet som en av initiativtakerne til opprettelsen av Det Norske Veritas.

I 1856 finner vi ham som agent i Grimstad for forsikringsselskapet Skandia. Dette dekket både liv og brann.[18]

Omtale i J. B. Halvorsens "Norsk forfatter-Lexikon 1814-1880"

"Petersen, Morten Smith, Søn af Kjøbmand i Grimstad Frederik Anton P. (f. 1791, d l830) og Inger Cathrine Pharo (f. 1798, f 1884), blev født i Grimstad 15 Septbr. 1817, blev, privat dimitteret, Student med Laud 1834 og juridisk Kandidat med Laud i August 1839 (den praktiske Prøve med Haud 1841). Han bosatte sig derefter i sin Fødeby, hvor han i nogle Aar styrede Moderens Trælast- og Skibsrederforretning

og samtidig efter Fuldmagt drev Sagførervirksomhed. I 1848 oprettede han egen Forretning i samme Branche med Skibsbyggeri (Hasseldalens Værft) i Grimstad, hvorhos han 1849—56 havde Autorisation som Underretssagfører. 184I—57 var han videre Formand i den af ham 1842 oprettede Grimstad Sparebank, fra 1854 bestyrede han den ligeledes af ham s. A. oprettede Skibsassuranceforretning «Agder» og deltog videre fra 1867 i Bestyrelsen af den af ham og H. E. Møller (s. d.) i Septbr. 1864 oprettede Besigtelsesforening «Det norske Veritas», hvortil den første Antydning kom frem i en af ham skreven Artikel i «Grimstad Adressetidende» for 28 Marts 1856. Af Grimstads Kommunestyrelse var han Medlem 1851 — 66, i flere Aar som Formandskabets Ordfører. Som Suppleant for den sygmeldte Repræsentant Kjøbmand Chr. Stephansen mødte han fra Arendal og Grimstad paa Storthinget 1857 og senere som disse Byers Repræsentant paa Storthingene 1859—60, 1865—66, 1868—69 samt 1871; han var paa alle disse Thing Medlem af Lagthinget og af Toldkomiteen (Formand 1865—66 og 1871), var desuden indvalgt i de specielle Komiteer for Handelstraktaten med Frankrige 1865—66 og for Forslagene om Stemmerettens Udvidelse 1869, ligesom han 1871 kom ind i Valgkomiteen. Han var Medlem af den kgl. Kommissjon af 1867 ang. Marinens Forraadsbeholdninger og af Kommissjonen af 1867 ang. det sømilitære Korps. I 1865 kjøbte han Gaarden Falkensten ved Horten, hvor han fra 1866 boede det meste af Aaret. Han døde i Grimstad 14 Januar 1872. Aaret efter hans Død oprettede hans Efterladte et 12 000 Kr. stort Legat, der bærer hans Navn, og hvis Renter anvendes til Understøttelse for gamle Sømænd eller Skibstømmermænd i Grimstad og Omegn. Han blev 15 Oktbr. 1868 R. St. O. O. «for statsborgerlig Fortjeneste og almennyttig Virksomhed» og var tillige R. N. O. (1866).

 • 5 Oktbr. 1844 Cathrine (Katinka) von der Lippe (f. 16 Maj 1824, d 1890), D. af ovfr. nævnte Biskop Jacob v. d. L.

Nekrologer i Aftbl. 1872, No. 13, jfr. No. 19 og 21; i Morgbl. s. A. No. 15; D. vestl. Tid. s. A. No. 7; Grimstad Adresse s. A. 20 Januar. Jfr. T. Lindstøl: Storthingsrepræsentanter og Suppleanter 1814—91, S. 126; C. F. v. d. Lippe: Efterretn. om Familien v. d. Lippe, S. 28 fg.; Axel Kielland: Stamtavle over Familien Kielland, S. 93; J. LandgrafF: Grimstadslægter, S. 139 fg.; Andr. Jensen: Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837—87, 5. 46, 58, 66 fg., 71 ; Norske Stiftelser V. 90 fg. og 984; Dagbladet 1869, No. 298 og 303.

Forslag til Regler for Skibes Bygning. Udgivet efter Bemyndigelse af Chr. Stephansen, Wilhelm Foss og M. Smith Petersen. Chra. 1860. 8. 27 S., 1 Tabel.

I Morgenbladet skrev han af og til om Skibsfarts- og Toldspørsgsmaal m.v. Af hans Artikler merkes: 1846, No. 208 og 1847, No. 172: Noget om en parlamentarisk Regjering hertillands. - 1860, No. 185: Florøen contra Bergen; No. 289: Fra Sekretæren i "Agder"; No. 328: Norsk Lloyd. - 1864, No. 189: Det norske Veritas.

Utklipp og minner

Referanser

 1. Tekst hentet fra Wikipedia pr 15/4/2017
 2. Den norske rigstidende 19/12/1845
 3. Tallak Lindstøl:Storthingsrepræsentanter og Suppleanter : 1814-1891 : biografisk og kronologisk Fortegnelse
 4. Morgenbladet 23/10/1856
 5. Tallak Lindstøl:Storthingsrepræsentanter og Suppleanter : 1814-1891 : biografisk og kronologisk Fortegnelse
 6. Den norske rigstidende 12/5/1849
 7. Grimstad 1800-1850 : som type paa norsk smaaby : med en indledning: Henrik Ibsens ophold i Grimstad 1844-1850
 8. Morgenbladet 10/5/1849
 9. Morgenbladet 23/6/1856
 10. Morgenbladet 16/3/1856
 11. Morgenbladet 2/2/1857
 12. Morgenbladet 23/1/1857
 13. Morgenbladet 15/9/1853
 14. Aftenbladet 24/9/1856
 15. Morgenbladet 28/8/1856
 16. Morgenbladet 27/9/1856
 17. Aftenbladet 24/12/1856
 18. Morgenbladet 15/1/1856

Kilder