Vang prestegjeld (Hedmark)

Vang prestegjeld er nevnt i skattematrikkelen 1647 med bare ett sokn, Vang sokn.

1. mai 1908 ble det, i henhold til kongelig resolusjon av 28. mars samme år, delt i tre. Vang besto som prestegjeld, mens Hamar sokn og Furnes sokn ble skilt ut som Hamar prestegjeld og Furnes prestegjeld. Gjennom 1900-tallet ble det foretatt en del mindre endringer i soknegrenser i tråd med kommuneendringene i Hedmark.

Selv om Vang kommune ble innlemma i Hamar i 1992, besto prestegjeldet. Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra var det to kirker i Vang, nemlig Vang og Øvre Vang. Forvaltningen av disse ble lagt under Hamar kirkelige fellesråd.

Sokneprester

Sokneprestene til Vang er kjent fra 1514. Før dette er det trolig mulig å finne enkelte navn i diplom. Den siste katolske presten i Vang ble også den første lutherske, og lista begynner med ham.

Litteratur og kilder