Nesøytjern naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nesøytjern naturreservat i Asker omfatter Nesøytjernet og strandsonen rundt. Det ble opprettet ved kgl. res. 10. mars 1978 og utgjør totalt 501 dekar. Formålet med fredningen er å bevare en variert og egenartet naturtype med innslag av bl.a. edelløvsskog og sumpvegetasjon, og å verne om de naturlige forholdene for et spesielt plante- og dyreliv i området. Det er stort innslag av edelløvtrær som eik, alm, ask og lind, samt barskog.

Nesøytjernet er naturlig næringsrikt uten særlig påvirkning av tilsig fra omkringliggende områder og utgjør antakelig det eneste noenlunde intakte naturmiljø av denne typen på de kambrosilurske bergarter ved Oslofjorden. Reservatet har svartorsumpskog og kalkfuruskog som er de mest interessante vegetasjonstypene. Plantelivet er rikt, med arter som hjorterot, vårstarr, bred dunkjevle, dronningstarr, stor myrfiol og busttjønnaks.

Blant fuglearter som hekker her, er toppmeis, bøksanger og stillits, rørsanger og sivspurv. Grønnspett, svartspett, flaggspett og dvergspett drar fordel av godt innslag av gamle og døende trær. Tjernet har en rik fiskebestand med abbor, gjedde og mort, samt ål som tilbringer oppvekstårene her før den begir seg ut på sin lange gytevandring. Reservatet er også et viktig område for mange flaggermusarter.

Reservatet er mye brukt som lokalt friluftsområde, og for å begrense slitasjen er ferdselen kanalisert til opparbeidede stier i barmarksesongen.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Nesøytjern naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8667137° N 10.5241775° Ø