Hovudgard

Hovudgard er ein (større) gard som dannar kjernen i eit godskompleks. Det tilliggjande godset kan vere avlsgardar og underbruk, husmannsplassar og leiglendingsgardar med meir. I samband med adelsgods blir hovudgard gjerne nytta synonymt med adeleg setegard. Men det er med like stor rett ein knyter nemninga hovudgard til ulike typar ikkje-adelege kompleks. Det kan til dømes vere storgardar som er heim for eigarar og/eller administrasjon av eit verk eller bruk med tilliggjande jordeigedomar og lunnende.