Peter Michael Vosgraff (1787–1862)

Peter Michael Vosgraff (født 26. august 1787Fredriksten festning, død 7. oktober 1862 i Christiania) var oberst i Hæren.

Peter Michael Vosgraff med ordenstegnet til Sverdrdenen, malt til Christiania Militære Samfund og avduket i 1852.

Familie

Han var sønn av vaktmesterløytnant, senere oberstløyntant og underkommandant på Fredriksten festning, Johan Peter Vosgraff (f. 1748) og Anne Helene Trochmann Knap (f. 1760) og hadde tre eldre søstre. Han bodde sine første år i Frederikshald.

I dansk tjeneste

Vosgraff begynte sin militære karriere 1. januar 1801 som volontør, 14 år gammel, og fra 1. januar 1802 som kadett ved det danske Landkadettkorpset. 7. desember 1804 ble han utnevnt til fenrik a la suite (i påvente av stilling) ved Kronens regiment i København, og 28. november 1805 sekondløytnant a la suite samme sted og virkelig sekondløytnant samme sted 1. januar 1807.

3. januar 1808 gikk han over til ingeniørkorpset hvor han ble premierløytnant 27. desember 1809.

 
Modell av Terningen skanse som Vosgraff ledet byggingen av.
Foto: Emir Curt/Glomdalsmuseet

I 1810 kom han tilbake til Norge og ledet her arbeidet med å oppgradere blant annet Terningen skanse ved Elverum til hovedanlegget i dette distriktet og en del annet forskansningsarbeid i samme distrikt til de krav som ble satt til slike anlegg under Napoleonskrigene. Dette kan sees som et svennestykke for Vosgraff å ledet dette arbeidet. Arbeidet ble sluttført i 1814, men fra 13. mars 1813 er Vosgraff tilbake i København hvor han tjenestegjorde som adjoint ved Generalkvartermesterstaben i København.

Som så mange andre norske offiserer i dansk-norsk tjeneste tok han avskjed fra dansk militærtjeneste 22. april 1814.

I norsk tjeneste

Han reise da til Norge og ble ansatt ved Det norske ingeniørkorps og som adjoint ved Generalstaben 22. mai 1814. Fra 21. september samme år var han stabskaptein ved Generalstaben og som kaptein og divisjonsadjutant i Generalstaben fra 29. oktober samme år. Han ble i samme stlling forfremmet til major 27. desember 1819 og oberstløyntant 4. juli 1823.

Fra 1817 til 1845 var han også lærer i fortifikasjon, minér- og bygningskunst ved den nyopprettede militære høiskole.

I 1825 var han med på stiftelsen av Christiania Militære Samfund og var formann der i flere perioder mellom 1828 og 1845. Han var også blant initiativtakerne til at samfunnet ga ut Norsk Militært Tidsskrift fra 1830 og var mangeårig redaktør og flittig bidragsyter til dette. På årsmøtet i 1852 ble bildet, malt av Johan Gørbitz og bekostet av samfunnet avduket. Vosgraff ble sammen med generalmajor Jacob Gerhard Meydell, som hadde som ung kaptein vært samfunnets første formann, de to første æresmedlemmene i samfunnet.

Gjennom artikkelen «Om værnepligt i Norge m.m.» i Norsk Militært Tidsskrift i 1833 skisserte han et opplegg for verneplikt som skulle komme til å danne mønster for den kommende lovgivningen på dette området.

21. september 1836 ble han utnevnt til oberst i Hæren. Vosgraff var medlem av en rekke kommisjoner og vitenskapelige selskap. herunder Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og satt i Centralkommissionen av 10.11.1836 ang. Norges Bæfæstningsvæsen og var formann i denne i årene 1843 til 1846. Han fikk stor innflytelse på kommisjonens rapport, som imidlertid ble i samtiden kritisert for å være helt urealistisk med hensyn til planenes omfang.

Vosgraff ble utnevnt til ridder av første klasse av Sverdordenen.

Privat

 
Tegning av løkkebygningen på Vendom fra Gamle Christiania-billeder, utg. 1893.

I 1821 kjøpte Vosgraff løkke-eiendommen Vendom, også kalt Vosgraffs løkke, i Kristiania, og bodde her med familien etter at bygningene var satt i stand. I 1824 solge han 6-10 dekar til Slottskommisjonen for anleggelse av Slottsparken. Han solgte også andre parseller, og forærte en tomt til Henrik Wergeland langs Pilestredet i 1845 hvor Wergeland bygde Hjerterum.

Vosgraff var gift første gang 15. august 1816 med Bolette Jacobine von Minor (1800-1847) og annen gang 17. juli 1853 med Marie Lerberg Helgesen (1832-1918). De fikk tre barn, Mathilde Petrine Strømnæs, bosatt på Remmen gård i Stange, malerinnen Helene Augusta Vosgraff (1853–1935) bosatt i Oslo og Paris, og Johan Michael Vosgraff (1856–1933), bosatt på nordre Budal gård, Tjøme.

Han ble gravlagt på Krist kirkegård.

Kilder