Philip Hansteen (1866–1941)

Philip Hansteen (født 18. oktober 1866 på Hå prestegård i nåværende Hå kommuneJæren, død 1. januar 1941 i Bærum kommune) var lege. I første del av karrieren var han distriktslege ulike steder i Nord-Norge, deretter var han i en årrekke tilknyttet ulike psykiatriske sykehus, blant annet var han overlege ved Presteseter sykehus i Vestre Toten, senere overlege ved Østmarka sykehus i Trondheim.

Philip Hansteen.
Foto: Ukjent/Kobro 1908.

Familie

Philip Hansteen var sønn av prost Wilhelm Hansteen (f. 1820) og Eleonora Kristine Emilie Conradi (f. 1830), og ble gift i 1895 med Mariane Holmboe (1870-1948).

Liv og virke

 
Her ved Hå gamle prestegard på Jæren, hvor faren var sogneprest, ble Philip Hansteen født i 1866.
Foto: Jarle Vines (2007)
 
Philip Hansteen er gravlagt på Haslum kirkegård i Bærum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Philip Hansteen var født i Hå på Jæren, men ved folketellingen for 1875 er han registrert i Mandal, der faren var prost og sogneprest på det tidspunktet.

Hansteen tok examen artium ved Bergen katedralskole i 1885, anneneksamen i 1886 og medisinsk embetseksamen i Kristiania i 1892.

Rett etter endt studium arbeidet han for distriktslegen i Trondenes (i nåværende Harstad kommune) Fra juli 1893 ble han midlertidig konstituert som distriktslege i Berg distriktSenja, med bopel i Torsken. I mai 1896 ble han kongelig konstituert i det samme embetet. Berg herred innbefattet den gang (fram til 1902) både dagens Berg kommune og Torsken kommune.

I sin tid på Senja var han i fire år daværende Berg herreds varaordfører, i tillegg til å være revisor for herredskassen. Han var også overformynder og forlikskommisær. Ved folketellingen for Berg herred for 1900 er Hansteen oppført med Doktorlunden som bopel.

Hansteens tid som lege på Senja ble omtalt slik i en biografi om ham i boken Norges Læger (Kobro 1908):

Da Berg lægedistrikt, hvortil hører herredene Berg og Torsken, er et av landets mest veirharde, og da der overalt mangler veie, foregikk reiserne enten langs den aabne kyst med Nordishavet ret udfor i aaben baad eller over bratte og meget anstrengende fjeldskar tilfods og paa ski. I sin stilling som fiskerilæge maatte han desuden besøge de omliggende fiskevær, hvoraf et enkelt, Holmenvær, er beliggende ca. 1 mil ud i havet. Naar hertil kommer, at hans bopæl var inde i en meget trang fjord ret ind fra havet med vilde omgivelser, fulgte heraf, at stillingen som læge var forbundet med meget slid og mange savn. I de ofte voldsomme storme med oprørt hav var reiserne ofte forbundet med livsfare.

I 1900 ble Hansteen utnevnt til distriktslege i Tranøy distrikt i Troms, med bolig i Sørreisa. Da hadde han året før foretatt en tre måneders studiereise til Stockholm og Tyskland. Han hadde også permisjon fra stillingen i Sørreisa, i 1903, for dels å arbeide ved Trondheim sykehus, dels å ta etterutdanning i Kristiania.

Philip Hansteen ble i 1906 førsteassistent ved Gaustad sinnssykeasyl (Gaustad sykehus) i Aker, og fra 1908 var han reservelege ved Eg sinnssykeasyl (Eg sykehus) ved Kristiansand.

Presteseter og Østmarka

 
Postkort med Presteseter asyl som motiv. Til høyre er direktørboligen, der Mariane og Philip Hansteen flyttet inn i 1913.
Foto: Arkivnett Oppland

I 1911 ble Hansteen ansatt som overlege ved Kristians amts nyopprettede sinnssykeasyl på Presteseter på Vestre Toten (Presteseter sykehus). Sykehuset åpnet i 1913, etter at Hansteen i to år hadde arbeidet med alt fra ansettelser til reglement og tilsyn med byggearbeidet. Kona Mariane har skildret familiens flytting til Toten:

I juli 1912 forlot vi Eg og kysten og flyttet til Toten. Direktørboligen og det hele anlegg var helt uferdig. Vi bodde til påsken 1913 i en gammel bygning på gården Øfstås. Min mann gjorde daglig turen til Prestesæter - hele vinteren på ski - hvor han hadde tilsyn med bygge- og innredningsarbeidet. Da det kom så langt at malerne skulle ta fatt, fulgte jeg med og gav raad med hensyn til farver i de forskjellige bygninger. En festdag var det, da vi flyttet inn i den tip moderne villa med centralfyring og elektricitet - og vann inne i huset.

Direktøren hadde omfattende autoritet. I tillegg til ansvar for ansettelsen av de fleste funksjonærene bestemte han også arbeidstida og stillingsinstruksene. Hansteen hadde også siste ord når det gjaldt f.eks. besøk i sykeavdelingene og tillatelse til utflukter. Til Presteseter hørte også store jord- og skogbruksarealer, men ansvaret for dette var først og fremst gardsbestyrerens. De pasientene som var friske nok, deltok i gardsarbeidet.

Direktørstillingen ved Presteseter hadde Hansteen til han i 1921 begynte som overlege ved Østmarka sykehus i Trondheim, hvor han var karrieren ut. Da han var ved Østmarka, var Hansteen også formann i Trondheim Mentalhygieniske Forening. 11. februar 1937 meldte Adresseavisen at Hansteen ble takket for sitt «arbeide med foreningen gjennem årene. Overlæge Hansteen fratrer som det vil erindres i nær fremtid sin stilling på Østmarken.»

Ettermæle

 
Faksimile fra Aftenposten 4. januar 1941: dødsannonse for Philip Hansteen.

Da han døde, var Hansteen bosatt i Bærum kommune. Dødsannonsen angir Jar som bosted, og hjertelammelse som dødsårsak. Det framkommer ikke i kildene som er benyttet i denne artikkelen hva som var årsaken til at han flyttet til Bærum. Philip Hansteen er gravlagt på Haslum kirkegård i Bærum kommune. Tittelen Overlege er benyttet på gravminnet.

Hansteen ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 1937.

Kilder og referanser