Rangen av 1746

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 28. jun. 2016 kl. 12:19 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Forordning om Rangen 14.10.1746 klargjorde det innbyrdes forholdet mellom de ulike rangtitler i Danmark-Norge.

Avskriften er modernisert. Når det er flere embeter/stillinger («charger») innenfor hvert nummer, følger rangen innbyrdes etter ansiennitet i stillingen. Avskriften er basert på Jacob Henric Schou (utg.), Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne, IV Deel 1746-1765, Anden Udgave (Kiøbenhavn, 1795), s. 6-12. Her reguleres også rangen blant fruene, som i hovedsak følger sin manns rang og ansiennitet. For at det ikke skal bli disputt om hvordan «virkelig» skal forstås i rangen, så gjelder det bare dem som har fått det ordet innført i sitt bestallingsbrev.

1. klasse

1. Vår geheimeråd og storkansler
2. Vår geheimeråd og skattmester
3. Vår geheimeråd og generalfeltmarskalk
4.Vår geheimeråd og generaladmiral
5. Vår geheimeråd i konseilet som er riddere av Elefanten
6. Vår geheimeråd som er stattholder i Norge
7. Riddere av Elefanten
8. Våre feltmarskalker
9. Vår generaladmiralløytnant.
10. Vår overkammerherre
11. Vår generalfelttøymester, geheimekonferensråder, generaler til hest og fots, geheimeråder i konseilet som er riddere av Dannebrog
12. Våre admiraler, andre geheimeråder, generalløytnanter til hest og fots.

2. klasse

1. Riddere av Dannebrog
2. Våre grever som har lensgrevskap i våre riker og land. De rangeres innbyrdes etter tidspunktet da deres grevskaper ble opprettet.
3. Vår overhoffmarskalk.
4. Våre kammerherrer.
5. Vår overkammerjunker.
6. Vår overskjenk.
7. Våre oversekretærer.
8. Vår overrentemester.
9. Vår overstallmester.
10. Vår overjegermester.
11. Vår overseremonimester
12. Overhoffmestrene hos dronningene.
13. Overkemnere hos Kronprinsen
14. Vår overkjøkemester, vår hoffmarskalk
15. Hoffmestrene og hoffmarskalkene ved det kongelige hus. Deres rang innbyrdes avhenger av rangen innbyrdes mellom deres herskaper
16. Våre generalmajorer, viseadmiraler, oberstene i gardene og artilleriet og stiftamtmenn.
17. Konferensråder.

3. klasse

1. Våre andre grever som ikke har lensgrevskap i våre riker og land
2. Våre friherrer som har lensfriheter i våre riker og land.
3. Brigaderer, schoutbynachter, virkelige etats- og landråder, biskopen i Sjælland og Christiania og vår konfessionarius [skriftefar, kongefamiliens sjelesørger].
4. Vår stallmester
5. Dronningenes stallmestre.
6. Vår seremonimester.
7. Vår hoffjegermester.
8. Vår generalkrigskommissarius.
9. Oberster over livregimentene, andre oberster til hest og fots, oberstløytnantene av gardene. Kommandører. Andre etats- og landråder og biskopene i andre stift.

4.klasse

1.Våre oberstløytnanter over livregimentene og artilleriet. Andre oberstløytnanter, majorer av gardene.
2. Våre og det kgl. hus’ kammerjunkere, som rangeres innbyrdes etter herskapenes orden.
3. Våre virkelige justisråder.
4. Rektor ved Universitetet det år han er rektor. Vår første hoffpredikant
5. Vår ordenssekretær
6. Våre generaladjutanter, generalauditører, generalkvartermester og generalprokurør.
7. Våre grevers kadetter.
8. Baroner som ikke har lenfriherrskap i våre riker og land .
9. Vår berghauptmann.
10. Våre jegermestre i provinsene.

5.klasse

1.Vår president i København
2. Våre amtmenn
3. Majorer av livregimentene og artilleriet. Våre andre majorer. Rittmestre og kapteiner av gardene. Kapteiner til sjøs. Andre justisråder og assessorer i Høyesterett.
4. Våre hoffjunkere og forskjærere
5. Våre livleger. Det kongelige hus’ livlege. De rangerer seg imellom innbyrdes etter sine høye herskapers orden.
6. Våre kabinettssekretærer. De rangeres innbyrdes etter sine høye herskapers orden.
7. Vår politimester i København. Våre professorer ved Universitetet og hoffprester.

6.klasse

1. Våre virkelige kanselliråder.
2. Våre kammerråder.
3. Våre konsistorialråder.
4. Våre rittmestre og kapteiner. Kapteinløytnanter til sjøs. Løytnanter av garden til hest og premierløytnanter av gardene til fots.
5. Våre krigsråder.
6. Våre admiralitetsråder.
7. Kommerseråder.
8. Landdommere og landfogder i de tyske provinsene.
9. Generalkvartermesterløytnant.
10. Våre overauditører og overkrigskommissærer.
11. Våre kanselli-, jakt-, ride- og bergjunkere.
12 Våre generaladjutantløytnanter.
13. Slotts- og sogneprester i København.

7.klasse

1. Våre andre kanselliråder.
2. Våre andre kammerråder.
3. Våre kapteinløytnanter til lands, premierløytnanter til sjøs.
4. Våre andre krigsråder.
5. Våre andre admiralitetsråder.
6. Våre andre kommerseråder.
7. Assistensråder ved Overhoffretten i Norge.
8. Generalfiskalen.
9. Borgermester i København.
10. Assessorer ved Overhoffretten i Norge.
11. Rådmenn i København.
12. Assessorer i Hoffretten i Danmark.

8.klasse

1. Våre virkelige kanselliassessorer og konsistorialassessorer.
2. Våre virkelige kammerassessorer.
3. Våre premierløytnanter til lands, sekondløytnanter til vanns, kornetter av gardene til hest og sekondløytnanter av gardene til fots.
4. Våre virkelige krigsassessorer.
5. Våre virkelige admiralitetsassessorer.
6. Våre virkelige kommerseassessorer.
7. Våre krigs- og landkommissærer.

9. klasse

1. Våre andre kanselli- og konsistorialassessorer.
2. Våre andre kammerassessorer.
3. Våre sekondløytnanter i kavalleriet og infanteriet. Fenriker i gardene.
4. Våre andre krigsassessorer.
5. Våre andre admiralitetsassessorer.
6. Våre andre kommerseassessorer.
7. Våre virkelige kansellisekretærer.
8. Kammersekretærer.
9. Admiralitetssekretærer.
10. Våre kornetter og fenriker.
11. Våre andre sekretærer.