Peder Carl Lasson (1798–1873)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Carl Lasson ("Per Lasson") (født 14. november 1798 i Asker og død 5. juni 1873 i Christiania) var høyesterettsjustitiarius, juridisk forfatter og medstifter og redaktør av Norsk Retstidende.

Oppvekst

P.C. Lassons foreldre var Niels Quist Lasson (1762–1853) og Barbara Christiane Bremer (1773–1833). Han hadde åtte søsken: Elisabeth Marie Kierulf (f. Lasson, 1791-), Karen Lasson (1792 - ), Karoline Lasson (1794 -), Daniel Lasson (1797 -), Friderich Lasson (1800- ), Birte Larsdatter (1800- ), Kirstine Marie Lasson (1805-1826) og Julie (1807-).[1] Barna vokste opp i Bærum, der faren i egenskap av bestyrer av Nordmarksgodset, disponerte Grini gård. Familien hadde også nær omgang med godseierne Peder Anker og Herman Wedel Jarlsberg.

Utdannelse og juridisk virke

Lasson gikk på Katedralskolen i Christiania og tok examen artium der i 1818. Han studerte videre juss ved det nyopprettede Det Kongelige Frederiks Universitet (nå: Universitetet i Oslo) og ble cand.jur. i 1822.

Etter et år som volontør i Justisdepartementet og to år som protokollsekretær i Høyesterett, ble han i 1825 beskikket som overrettsprokurator for Akershus stift. I 1828 fikk han bevilling som høyesterettsadvokat og drev sin advokatpraksis frem til 1837, da han ble assessor i Høyesterett. I 1848 ble han sorenskriver i Aker, og i 1853 fikk han tilbud om å bli medlem av regjeringen, men avslo.[2]

Lasson var fra 1846 formann i kommisjonen som la frem forslag til ny arvelov i 1847 (vedtatt 1854), var formann i Prosesslovkommisjonen av 1853 og redigerte 1856–59 en betenkning med forslag til ny straffeprosesslov, bygd på en juryordning, samt en avhandling om strafferettspleiens historie. Forslaget møtte motstand i Stortinget, og juryordningen ble først innført i 1887.[2]

28. februar 1855 ble Lasson utnevnt til høyesterettsjustitiarius der han ble sittende til sin død.

Han var svært produktiv som juridisk forfatter og publiserte en del artikler i tidsskriftet Juridiske Samlinger. Han var medstifter og redaktør for Norsk Retstidende fra 1837–48 og leverte artikler til dette tidsskriftet til 1871. Hans bøker Haandbog i den norske Proces og Haandbog i Criminalretten ble kjente oppslagsverker i samtiden.

Lasson var medlem av Videnskabs-selskapet i Christiania (nå: Det Norske Videnskaps-Akademi), som ble stiftet i 1857.

Han ble æresdoktor ved Lunds universitet i 1868, ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1854 og fikk storkorset i 1864.

Familie

5. september 1826 giftet Lasson seg med Ottilia Pauline Christine von Munthe af Morgenstierne (1804–1886). De fikk syv barn:

P.C. Lassons juridiske verker

Tittel Utgitt Utgivelsessted Kommentar
Haandbog i den Norske Processes anden Deel, 1835–36, Supplement 1841
Haandbog i den Norske Processes første Deel, 1843 1843
Haandbog i Criminalretten, Den almindelige Deel, 1847,

Den specielle Deel, 2 bind. i 3, 1849–51, Supplement, 1858

1847-1858
Udkast til Lov om Arv med Motiver og Anhang 1847
Udkast til Lov om Dødsboskifter 1856
Om Forandringer i Straffeproceslovgivningen med eller uden Jury, 3 bind 1856-59
Om Strafferetspleiens Historie i ældre Tider 1858
Straffeprocessen i dens nyeste Skikkelse, 1868 1868
Om Appel i civile Sager, 1869 1869
En Samling af Bidrag til Strafferetten, 2 bind 1871-72
Medutg. Juridiske Samlinger 1826-30 Christiania / Skien sm.m. B. Morgenstierne og C. W. Hjelm
medutg. Norsk Retstidende, 1837–48 1837-48

Musikk

Lasson kom fra en musikalsk familie og var, som sin far, medlem av musikkforeningen Det musicalske Lyceum, der han opptrådte som sanger og skuespiller. I 1871 var han blant innbyderne til stiftelsen av Musikforeningen i Christiania, og en tid var han medlem av direksjonen for Christiania Theater. Han komponerte også noen egne musikkverk.

Komposisjoner

  • “Reiselyren” : Romanser for Piano og sang med tekst av Ingemann, 2 hefter, komponert i 1820-årene.
  • Divertissement for Piano/Sic Écossaises, komponert i 1820-årene.
  • Sang-Melodier til udvalgte svenske, norske og danske Digte, 2 hefter, komponert ca. 1835.

Bosted

Lille Parkvei i Christiania.

Grav

Lasson er gravlagt på Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

Referanser

Kilder og litteratur