Spanskesyken i Grimstadområdet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I denne artikkelen følger vi spanskesyken slik den utviklet seg i Grimstad i 1918.

Om spanskesyken generelt

Spanskesyken var en verdensomspennende pandemi, influensapandemi, som herjet fra 1917 til 1920. Spanskesyken var en uvanlig hard og dødelig form av influensa som spredte seg over hele verden i fire bølger imellom 1918 og januar 1920. Første utbrudd oppsto i 1917. Høsten 1918 kom en ny bølge, i 1919 en tredje og i januar 1920 en fjerde og siste. Totalt ble en tredel av verdens daværende befolkning på 1,8 milliarder smittet. Det har blitt anslått at pandemien tok livet av mellom fem og ti ganger så mange mennesker som første verdenskrig, som var i sin sluttfase da spanskesyken brøt ut. To tredeler av alle spanskesykens dødsfall inntrådte fra oktober til desember 1918.

Innledende kunnskap om spanskesyken

I juli 1918 [1] forteller avisa Tiden i Arendal om utviklingen i Kristiania. Det fortelles at forretningsliv og forsvar ble påvirket. Stadsfysikus Bentzen forteller om sykdommen som beskrives som..

«sandsynligvis en slags influenza, noget sterkere i sine virkninger, men med de samme symptomer. Sygdommens natur gjør det praktisk talt umulig at træffe forholdsregler mot den utbredelse, da smitten er saa usedvanlig letfængelig. Det eneste man har at gjøre er at gaa til sengs, saasnart man merker, at man er angrepet. At kjæmpe mot sygdommen kan faa de mest skjæbnesvangre følger. Selve sygdommen er ikke farlig, under normale forhold vil man være frisk igjen i løpet av et par dage eller høist en ukes tid. Ældre og svækkede folk maa særlig vogte. sig for eftersygdomme, — lungebetændelser, ørelidelser osv. For alle de angrepne gjælder det, at de hurtigst mulig bør henvende sig til læge og nøiagtig følge hans forskrifter. Den mindste uforsigtighet kan faa skjæbnesvangre følger, ved forsigtighet vil man i de færreste tilfælde risikere noget.

Den spanske syge er for øvrig ikke nogen ny sygdom, vi har allerede under den store influenzaepidemi i begyndelsen av 90 aarene stiftet bekjendtskap med den i vort land. Der var dengang ikke særlig mange, som blev angrepet, og noget dødsfald som direkte følge av sygdoramen indtraf ikke.»

I Grimstadposten siteres en melding om spanskesyken allerede 3. juli 1918[2]:

"Spanskesygen er kommet til Norge.
Kristiania. Den nye spanske influenza er nu kommet til Kristiania. Den nye sygdom er ikke farlig, men overordentlig smitsom. Dog maa de syke være meget forsiktige da den let følges av eftersygdomme."

I Grimstad adressetidende har også grimstadlegen Jac. E. en fyldig omtale av spanskesyken i et historisk og medisinsk perspektiv. Han skriver bl.a.:

«Den berygtede sygdomsfremkalder er influenzabacillen, en liten tynd stavbakterie av knapt 1/1ooo millimeters længde. Den forekommer gjerne i mængdens i patientens hals og næseslimhinde.

Symptomerne paa den spanske syke er omtrent følgende: Pludselig indtrædende feber, smaafrysninger eller undertiden rystendende frostanfald; almindelig ildebefindende med sterk mathet, heftig hodepine, særlig i panden og tindingerne, trykkende smerter i øinene, ofte i forbindelse med taareflod og lysskyhet, katarrhalsk betændelse i næsens slimhinde samt svælgkatarrh. Hertil kommer støthoste med sparsomt opspyt. Desuten hos mange patienter underlivssmerter, kvalme og brækninger og diarre. Fælles for alle de angrepne er rygsmerter, som i flere tilfælder kan bli betydelige, og smerter i lemmerne. Temperaturen svinger mellem 38—40 °, men gaar som oftest over paa faa dage. I lungerne kan intet abnormt paavises.

I visse tilfælder kan sygdommen følges av eftersygdomme, som ofte er av en mere ondartet karakter. Den mest frygtede eittersygdom er lungebetændelce, som ogsaa synes at være den almindelige dødsaarsak som følge av spanskesyken.

Med hensyn til behandling av den spanske syke er der skrevet meget baade for og mot bruken av cognak. Naar der i den senere tid har hævet sjg enkelte lærde røster, der absolut tar avstand fra bruken av alkohol, cognak baade som forebyggende og som lindringsmiddel under sygdommen, stemmer det neppe med de fleste lægers erfaring om midlet i praksis. Dertil er midlet godt kjendt og prøvet og har forlængst vundet anerkjendelse blandt publikum som et uundværlig og gavnlig husraad under influenzaepidemier.

Tilslut etpar almindelige raad til forebyggelse av den spanske syke : Undgaa mest mulig direkte samkvem med den syke, særlig de 3—4 første dage, og undgaa, forkjølelse. Gurgle halsen morgen og aften med tyndt borvand eller med de almindelig brukte mundvand. Vask hænderne godt før hvert maaltid.

Læge Jac. E."

Informasjonen fra legene virket kanskje beroligende. Men det skulle bli verre.

Midt i juli 1918 registreres spanskesyken i Grimstadområdet. Den spanske syke er nu ogsaa kommet hertil heter det i Grimstad adressetidende omkring 18. juli 1918[3]: "«Den spanske syke» er nu ogsaa kommet hertil. Distriktslægen meddeler os, at der har været et par tilfælder her i byen og i Landvik paa Gjærbrønden og Resvik er der en hel del, som er angrepet. Sygdommen har hittil været meget let. Smitten skriver sig fra folk som er kommet fra Kristiania."

Lokale tiltak

Spanskesyken var truende og voksende.

I Grimstad valgte helserådet 16. oktober 1918 å forby alle møter og sammenkomster inntil videre. Det heter videre: ". Skolerne skal ikke lukkes. Gudstjenesten i kirken vil bli holdt. Her i byen har vi heldigvis sluppet godt fra denne uhyggelige sykdom. Der er kun indtruffet nogen enkelte tilfælder. I omegnen skal derimot være flere angrepne."

Seint i oktober 1918 forbød Fjære helseraad "avholdelse av alle offentlige sammenkomster, koncerter, basarer, ungdomsmøter, foredragsmøter etc. inden herredet".[4]

I lokalavisa 26/10 1918 finnes følgende råd mot den spanske syke:

«Den spanske syke.
De viktigste forholdsregler mot den spanske syke:
1. De syke maa holde sig inde.
2. Vask hænderne før hvert maaltid.
3. Skyl munden morgen og aften med kogt vand (eller mundvand)
4. Utluft værelset ved en kort gjennemtræk mindst 2 gange daglig.»

I november innstilles gudstjenester i Landvik kirke "indtil videre".[5]

Mange slet med sykdom og dagligliv i denne perioden. Fjære indremisjon bestemte 8. november 1918 å opprette hjelpekomiteer i denne situasjonen. Det ble lagt ut lister hos kjøpmennene der man kunne tegne bidrag. Man organiserte tre hjelpekomiteer. Hver hadde en leder. For Fevik var kaptein Terjesen leder, for Vik båtbygger E. Erlandsen og for Frivoll båtbygger Alfred Torjusen. P. O Krogevik var formann for det hele, og han skriver[6]: "Vi er forvisset om at mange vil være med at støtte, saa man kan hjælpe de mange syke som trænger."

I en historikk for Dahlske skole heter det:

"Høsten 1918 herjet spanskesyken i Grimstad som i landet ellers, og skolen var stengt fra 28. oktober til 20. november for 4. middelskoleklasses elever, for de 3 andre klassene til den 25. november. En av pikene i 2. klasse døde dessverre av sykdommen. Skolen led under ettervirkningene av spanskesyken nesten hele skoleåret 1918—19, da mange av elevene fikk ettersykdommer og var mye borte fra skolen av den grunn. Heldigvis hadde 4. middelskoleklasse forholdsvis lite fravær. 3. klasse var verst stillet. Ellers var der lite av forsømmelser ved skolen, enda 1/3 av elevene var fra landdistriktene. Ofte hadde de elevene som bodde lengst borte fra skolen, de færreste forsømmelser."

Lokale dødsfall

År Fjære < <
Døde i alt Derav lungebetennelse Derav spanskesyke
1916 89 12 0
1917 86 5 0
1918 103 22 4
1919 81 16 1
1920 78 8 0

Enkelte rammede

 • 13. oktober 1918 døde Jørgen … Gundersen Eskedal. Han var ugift styrmann, 28 år gammel.
 • 24. oktober 1918 døde den unge legen på Fevik, Nicolai Schreuder, 34 år gammel. Like etterpå, 28. oktober 1918, døde kona Alfhild Henriette Schreuder på Fevik. Hun var født i 1883 i Oslo og var 35 år gammel.
 • 2. november 1918 døde Agnes Andersen. Agnes var født på Klepp og bodde i Arendal. Hun var tjenestepike, 23 år gammel.
 • 9. november 1918[7]døde Ingvald Johnsen. Han var bosatt i Hetland, men født i Fjære i 1887 og derfor 31 år gammel. Han var ugift arbeidsmann.
 • 20. januar 1919 døde Lui Olsen, Esketvedt, av spanskesyke på et hospital i Brooklyn, USA. Dødsannonsen undertegnes av tantene Elma Olsen og Gartha Aanonsen på Esketveit, Fevik.[8]

Spanskesyken på retur

I lokalavisen[9] meldes det 12. november 1918 optimistisk fra nabobyen Arendal om at spanskesyken er på retur:

"Den spanske syke synes nu heldigvis at være paa retur i Arendal. „Agderposten" skriver: Her er færre nye tilfælder og forholdsvis faa dødsfald. Her er fremdeles en masse syke og det er nu en mængde tilfælder av lungebetændelse. Men disse tilfælder synes at være av en anden art end tidligere under epidemien, og langtfra saa farlige. Nu kommer patienterne sig som regel efter lungebetændelsen. Det er som sygddmmen har sprængt sig."

Referanser

 1. Tiden 3/7/1918
 2. Grimstadposten 3/7/1918
 3. Her hentet fra GAT 18/7/1968
 4. GAT 26/10/1918
 5. GAT 9/11/1918
 6. GAT 12/11/1918
 7. Men registrert i 1919
 8. GAT 25/1/1919
 9. GAT 12/11/1918