Brevikbanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Kalken» her ved Nystrand på vei fra Dalen Portland Cementfabrik mot Porsgrunn på banen.
Foto: VeO (2008).
Gatefasade Brevik stasjon. Idag kontorer.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen (2018).

Brevikbanen ble til slutt vedtatt bygget 4. juli 1891, etter å ha vært foreslått og nedstemt flere ganger siden 1875. Banen åpnet i 1895 som en 9,4 km lang sidebane til Vestfoldbanen fra Eidanger stasjon til Brevik stasjon.

Banen er fortsatt i bruk til godstrafikk og ble forsterket i 1975 for å kunne ta imot kalksteinstransport fra Norcem og fikk i 2018 nytt signal- og sikringsanlegg.

Trafikknutepunkt

Brevikbanen var viktig både for postforsendelsen og som kommunikasjonsknutepunkt med kystdampbåtene på Brevikruta til Kristiansand som åpnet samtidig med jernbanelinjen og ble en av de viktigste på Sørlandskysten, den øvrige rutebåttrafikken til Sørlandet og Vestlandet, samt fergeleiet BrevikStathelle.

Arealervervelser

I stortingsvedtaket av 4. juli 1891 om byggingen av banen, fulgte det med en statlig bevilgning på kr 30 000.

Selv om det aller meste av traséen gikk gjennom daværende Eidanger kommune, var det daværende Brevik kommune som måtte besørge og betale for tomteervervelse, grustak, stasjonstomter og gjerder for hele strekningen, noe som skulle medføre svært store kostnader for Brevik. Eidanger bidro første med kr 13 000, deretter ytterligere kr 3 000. Eidanger ønsket også et sidespor ned til Eidangerfjorden et sted mellom Ørvik og Nystrand, noe det ikke ble noe av. Tilsammen kostet grunnervervelsene kr 90 000 for Brevik, en formidabel utgift for en liten by.

Isdrift var en viktig næring i området hvor jernbanetraséen skulle gå, og ivaretakelse av de mange isdammene i området, også med hensyn til forurensning fra togdriften, ble en viktig oppgave for planleggerne, ikke minst av hensyn til å holde erstatningskostnadene nede.

Bygging

Arbeidslag med steintralle i åpningen av Trosvik tunnel.
Foto: Norsk jernbanemuseum (1893–1895).

Anleggsarbeidene kom igang i 1892 med utstikking av traséen i mai og ekspropriasjonsforhandlingene ble gjennomført samme høst og varte fram til våren 1893. Samtidig satte en arbeidsstyrke på rundt 100 mann igang byggearbeidet, og på ettersommeren var denne arbeidsstyrken fordoblet og holdt seg på dette nivået fram til ferdigstillelsen høsten 1895. Arbeidet ble utført på akkord, bortsett fra noen mindre vedlikeholdsarbeider på daglønn.

Som ellers ved større anleggsarbeider i Norge, var mange arbeidere og arbeidsformenn svensker. Noen av dem stiftet familie og slo seg ned i området etter anleggsarbeidet.

Det var noen terrengmessige utfordringer som skjæringer og utfyllinger, i tillegg var det enkelte steder noe vanskelig leiregrunn, men banen ble fullført innenfor det vedtatte budsjettet.

Utgravningene ble foretatt manuelt med hakke og spade. En stor del av massen var våt, seigtflytende leire. Det ble benyttet tippvogner som fulgte arbeidslaget, men for avstander til tipp-plasser på inntil 60 meter ble det benyttet trillebår. Stein ble fraktet bort på steinvogner, ved store steiner og lass ble hest benyttet som drahjelp. Steinen ble benyttet til oppmuring av bruer og underganger.

Totalt ble det gravd ut rundt 65 000 kubikkmeter jordmasse og 1 000 kubikkmeter fjell.

Teknisk

Banen hadde ved åpningen en sporvidde på med sporvidde på 1 067 mm, men ble omlagt til normalspor på 1 435 mm 16. juni 1921 og elektrifisert 19. juli 1949.

Banen hadde en tunnel, den 21 meter lange Trosvik tunnel som ligger 680 meter fra Brevik stasjon. Det høyeste punktet ligger 50,55 moh. og laveste punkt 7,75 moh. Lengste skjæring er på 450 meter og dypeste skjæring var på 12 meter. Høyeste fylling er på 17 meter og lengste fylling er på 570 meter. Den har fem planoverganger og 18 bruer.

Åpning

Kong Oscar II holder tale ved åpningen.
Omstigning/-lastning mellom Brevikbanen og Brevikruta på havna i Brevik på et postkort datert 30. desember 1903.

Banen ble offisielt åpnet 15. oktober 1895 på Brevik stasjon av kong Oscar II med følge som blant annet inkluderte kronprins Gustav. Det var stor folkefest, byen var pyntet med flagg og byens forretninger stengte kl 12.00 slik at alle kunne være med. Kl 15.00 ankom kongen med følge fra hovedstaden og selve åpningen hvor det var reist en baldakin på plassen foran stasjonen. Det ble skutt en salutt med 21 skudd og kongen holdt en åpningstale hvor han roste byen for sin innsats for å få banen. Det var deretter kongelig festmiddag med 90 deltakere og en rekke taler på Stiansens hotell.

Brevik stasjon, tegnet av Paul Due ble vedtaksfredet 26. november 2002. Due tegnet også stasjonsbygningene på Nystrand og Skjelsvik.

Trafikk

Banen under en veibru ved Ørvik, sett nordover mot Heistad.
Foto: Norsk jernbanemuseum (1890–1900).

Breviksruta korresponderte med nattoget fra Kristiania. Dette reiste kl 23.17 fra hovedstaden og ankom Brevik kl 05:24, og de reisende kunne da gå direkte ombord i dampbåten. Samtidig ble også postsekkene lempet ombord.De reisende kunne kjøpe felles billett for tog og båt, og køyeplassen på toget kunne også gjelde for køye ombord i båten. Denne ordningen med nattog fra Kristiania var i drift fram til 1918. Deretter kom toget fra Kristiania til Brevik sent på kvelden, og rutebåtene gikk videre kl 22:30.

Trafikken med korresponderende rutebåttrafikk varte fram til 1927 da Kragerøbanen og postgangen til Sørlandet gikk da denne veien fra Kragerø stasjon i noen år var endestasjon på Sørlandsbanen. Det tok det økonomiske grunnlaget bort fra rutebåttrafikken, men båtene holdt det gående fram til 1934 før de ble lagt ned.

Brevikbanen ble betjent av et ekspresstog til Vestbanestasjonen i Kristiania/Oslo hver dag. Opprinnelig kjørte det via Vestfoldbanen, men fra 16. juni 1921 kjørte det via Bratsbergbanen og over Kongsberg.

Hovedparten av trafikken var lokaltog til Porsgrunn og Skien. Strekningen fra Eidanger til Nystrand ble trafikkert fra 15. juli 1895 og allerede den første sommeren ble det solgt 9 600 billetter fra Skien og Porsgrunn til Nystrand. Banen gjorde også at en rekke mennesker fra de to byene etablerte sommerhus i området og i 1930-årene ble det kjørt «badetog» helt fra Kongsberg, og tilsvarende gikk det om vinteren «skitog» for folk i Grenland til Kongsberg. Inntil slutten av 1940-årene ble banen betjent av ti til tolv daglige tog i hver retning, men etter elektrifiseringen steg det til 19 i 1950-årene, ofte i fast timedrift.

Fram til Breviksbrua åpnet i 1962 krysset biltrafikken Frierfjorden med bilferge, og på 1950-tallet ble det anlagt ny gangvei fra stasjonen til fergekaia. Etter åpningen av brua fikk banen sterkt fall i antall passasjerer og en større del av lokaltrafikken gikk over til buss. NSB besluttet derfor å innstille lokaltogene mellom Skien og Brevik fra 1. februar 1964 og 26. mai 1968 ble også ekspresstogene nedlagt og siden har det kun blitt kjørt godstog på banen.

Brevik stasjon var i bruk inntil 1. februar 1982, og jernbanesporet er senere, sammen med deler av stasjonsområdet, blitt revet. I dag blir strekningen fra Dalen Portland Cementfabrik til Porsgrunn brukt til godstransport, hovedsakelig kalktransport. Brevikbanen fikk nytt signal- og sikringsanlegg som ble tatt i bruk 24. september 2018.

Stasjoner

Stasjon Åpnet Km fra
Eidanger
Moh. Merknader Bilde
Eidanger 1882 0 39,0 Overgang Vestfoldbanen til 2008. Endestasjon for Brevikbanen og Bratsbergbanen. Sidespor fra 1966 til Isola Fabrikker like etter stasjonen. Eidanger stasjon.png
Prestealléen 1933 1,46 46,0 Nedlagt 1944–1953, deretter kun et daglig stopp. Venteskur og plattform. Revet.
Nystrand 1895 1,98 38,3 Stasjonsbygning med stort venterom, kontor og oppholdsrom. Stor «badetrafikk» om sommeren. Stasjonsbygningen flyttet til Porsgrunn bymuseum, senere solgt til private. Nystrand stasjon.png
Mule 1933 2,96 39,0 Venteskur revet.
Skjelsvik 1895 3,87 29,6 Krysningsspor. Stasjonsbygning med venterom, kontor og oppholdsrom ble revet i 1983. Skjelsvik stasjon.png
Valen 1933 4,76 24,0 Nedlagt 1944–1946. Venteskur revet.
Heistad 1895 6,32 11,6 Stasjonsbygning med venterom, kontor og oppholdsrom. Stor godstrafikk, eget pakkhus med opplastningsrampe. Sidespor til Heistad fabrikker 1941–1986. Fra 1993 sidespor 500 m. etter stasjonen Breviksterminalen på Tangenkaia.
Ørvik 1923 7,51 23,0 Tidl. Cementen til 1928. Dalen sidespor (340 meter) mellom denne og Dalen rundt 100 meter sør for veibrua hvor banen kjører under Breviksvegen til Norcem åpnet 1975. Venteskur revet.
Norcem 1975 8,45 På Dalen sidespor, 340 meter langt til taubanens tømmeplass inne i fjellet. Fortsatt i drift.
Dalen 1933 8,40 16,0 Sporet fjernet etter bru over Trosvikveien.
Brevik 1895 9,42 11,6 Persontrafikk innstilt i 1968, godstrafikk i 1982. Stasjonsbygningen fredet. Brevik stasjon plattformfasade.jpg

Private sidespor

1920-årene – Dalen Portland 1920-årene

I 1920-årene ble det anlagt et sidespor like nord for Dalen holdeplass, og dette gikk nordover rundt 200 meter vest for banen. Dette ble benyttet av sementfabrikken til både inngående og utgående varetransport.

Sidesporet ble fjernet etter krigen som en del av modeniseringen av anlegget på Dalen.

1941 – Heistad fabrikker
Heistad fabrikker, med Brevikbanen og sidesporet ved Heistad stasjon.

Heistad fabrikker etablerte seg i 1936 i lokaler nedenfor Heistad stasjon på det som den gang ble kalt Lundetangen, i dag Heistadtangen. Fabrikken hadde en større utbygging av sine produksjonslokaler i 1940–1941, og i den anledning ble det anlagt et 350 meter langt privat sidespor til den nye fabrikkbygningen. Dette hadde stor trafikk og fraktet både råvarer fra inn- og utland til fabrikken, og ferdige produkter ut til markedene.

Fabrikken ble lagt ned i 1988 og både fabrikklokalene og sidesporet er fjernet. Det er idag bygget boliger i området

1966 – Isola fabrikker

Da Isola fabrikker etablerte seg på Moheim i 1966 ble det anlagt et 290 meter langt sidespor inn på bedriftsområdet til fabrikken like etter Eidanger stasjon.

1975 – Dalen Portland

30. september 1975 åpnet et 340 meter langt sidespor fra rundt 100 meter sør for veibrua hvor banen kjører under Breviksvegen. Dette sidesporet åpnet som følge av at Norcem startet utvirking av kalkstein i Dalen steinbrudd. Dette sidesporet går til tømmeplassen som ligger inne i fjellet for taubanen fra steinbruddet og transporteres derfra videre til fabrikken. Dette sidesporet er i fortsatt drift. Det ble også anlagt videre et 380 meter spor til Bjørntvet brudd.

1993 – Breviksterminalen

Rundt 500 meter etter Heistad stasjon ved Eiklund ble det i 1993 anlagt et rundt en km sidespor med en 400 meter lang tunnel under Hellås naturreservat til Tangenkaia, også kalt Breviksterminalen eller Grenlandsterminalen.

Trafikken på dette sporet har i lange perioder vært meget beskjeden, og var bare i drift i korte perioder. I 2009 foretok selskapet NorthSea Terminal prøvedrift med tomme containere til terminalen og det har også vært importert nye lokomotiv via terminalen.

Fra 2015 startet CargoNet med faste containertogpendler mellom Breviksterminalen og Bergen og til AlnabruterminalenAlnabru i Oslo.

Kilder