Leksikon:Hovedside/Forkortelser

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 31. mar. 2020 kl. 13:49 av Marianne Wiig (samtale | bidrag) (korr.)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Forkortelser

adj. adjektiv
Akts.no.st.hist. Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548–1661
am. amerikansk
arab. arabisk
Arent Berntsen Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed
b. f. bestemt form
bef. befaling
belg. belgisk
besl. beslutning
C.4. no. lov Christian IVs norske lovbok av 1604
C.5. da. lov Christian Vs danske lov
C.5. no. lov Christian Vs norske lov
d. e. det er
Da. Mag. Danske Magazin
Da. ordbog Ordbog over det danske sprog, Utg. af Det danske sprog- og Litteraturselskab. I–XXVII
DF Diplomatarium Færoense
dial. dialekt
dim. diminutiv
dlr. daler
DN Diplomatarium Norvegicum I–XXI
DNFLH Det norske folks liv og historie I–X
DRA Danmarks Rigsarkiv
dss. det samme som
Edvardsen Edvard Edvardsen: Bergen I–II. Utg. av Bergens historiske forening
eg. egentlig
eng. engelsk
et al. et alii
etabl. etablert
etym. etymologi
eur. europeisk
f. følgende (side)
f. femininum
ff. følgende (sider)
fi. finsk
Fogtman L. Fogtman: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge uftogsviis udgivne i Chronologisk Orden 1660–1813
fol. folio
fork. forkortelse
forordn. forordning
forr. forretnings-
Ftl. Frostatingsloven
gen. genitiv
gfris. gammelfrisisk
ghty. gammelhøytysk
gno. gammelnorsk
gr. gresk
Grl. Grunnloven 1814
holl. hollandsk
HT Historisk Tidsskrift
hty. høytysk
i. f. in fine
imp. imperativ
impf. imperfektum
ind. indisk
instr. instruks
isl. islandsk
it. italiensk
k.b. kongebrev
Kalkar Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300–1700), I–IV
Kbh. København
kgl. kongelig
KLNM Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, fra vikingtid til reformasjonstid, I–XVII
komp. komparativ
Kra. Kristiania
Landsloven Magnus Lagabøters landslov
lat. latin
lett. lettisk
ly. lybsk
m. maskulinum
M.H.deutsches Handwörterbuch Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch
majt. majestet
Medd. no. RA Meddelelser fra det norske riksarkiv I–III
mholl. mellomhollandsk
milit. militær(t)
mlat. middelalderlatin
mnty. mellomnedertysk
n. nøytrum
nederl. nederlandsk
NglL Norges gamle Love
NHD Norske Herredags-Dombøger
Nils Stub Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagting 1572–1580
NK Nordisk Kultur
NKB Norske kongebrev
NKJ Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen
NKP Forarbeidene til Christian Vs norske lov. (Den i 1682 nedsatte norske Kommissions Prosjekt til en norsk Lovbog)
NLR Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567
No. biogr. leks. Norsk biografisk leksikon
No. Mag. Norske Magasin I–III
No. ordbok Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Utg. av Det norske Samlaget
No. Saml. Norske Samlinger utg. af et Historisk Samfund i Christiania
NRJ Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede
NRR Norske Rigs-Registranter
nty. nedertysk
nyisl. nyislandsk
opptr. opptrykt
ord. ordinans
Paus Paus, H.: Gamle kongelige Forordninger og Privilegier udgivne for Kongeriget Norge
perf. pt. perfektum partisipp
pl. pluralis
plt. plakat
port. portugisisk
pr. pt. presens partisipp
prep. preposisjon
prom. promemoria
RA Riksarkivet
rdlr. riksdaler
regl. reglement
reskr. reskript
resol. resolusjon
russ. russisk
s.d. se det(te)
SA Salomonsens Konversationsleksikon
sam. samisk
Saml. Samlinger til de norske Folks Sprog og Historie
sc. scilicet (nemlig)
SEP Statholderskabets Extraktprotokol
sg. singularis
sirk. sirkulære
sk. skilling
smst. samme sted
sor.skr. sorenskriveri
sp. spalte
Statsforf. T.H. Aschehoug: Norgeog Danmarks Statsforfatning indtil 1814
stk. stykke(r)
stort.forh. stortingsforhandlinger
subst. substantiv
Sv. Ak. ordbok Ordbok öfver svenske språket. Utg. af Svenska Akademin
Trh. Trondheim
ty. tysk
ung. ungarsk
v. verb
vedl. vedlegg
Wessel Berg Fr. Aug. Wessel Berg: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge 1660–1813
Winge Lover og forordninger 1537–1605. Norsk lovstoff i sammendrag v. Harald Winge.
å. b. åpent brev
årh. århundre
Aarsberetn. G. Arch. Aarsberetninger fra det kgl. Geheimearchiv, udg. af C.F. Wegener
Aasen Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk forklaring
Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.