Regiment Nordland

Regiment Nordland var en tysk enhet innen Waffen-SS, opprettet som et lett motorisert regiment, med navnet SS-Regiment (mot.) Nordland i Wien i september 1940 som en av regimententene («Standarten») i den nyopprettede 5. SS-Panzer-Division «Wiking». Ved opprettelsen gikk Den finske frivilligbataljonen, med til sammen 1408 frivillige finske frontsoldater inn som regimentets 3. bataljon.

Regimentet hadde kontorer sammen med Den Norske Legion, Germanske SS Norge og SS Storm Oslo i Drammensveien 105 i Oslo.
Regiment Nordland er et regiment av Waffen-SS, satt sammen av nordboere.

Opprettelsen av dette regimentet skal være en av milepælene i oppfyllelsen av der Führers ord om at freden i Europa skal sikres for de neste 1000 år. Unge nordmenn som elsker sitt fedreland, skal i denne avdelingen bli oppdratt til gode soldater og stridmenn. De skal dra tilbake til sitt hjemland som forkjempere for den storgermanske tanke og hjelpe sitt folk til å oppnå den plass et selvbevisst medlem av den nye europeiske fellesskap har krav på.

Vidkun Quisling

Opptakskrav

Opptakskravene var i tråd med særlig de tidligere kravene for opptakelse i Waffen-SS. Nordmennene måtte være av «arisk rase» og være i alderen mellom 17 til 23, unntaksvis opp til 25 år og skulle være åndelig og legemlig fullt rustet i samsvar med sværvedtektene til SS. De skulle ha en god og fast karakter og være ustraffet og ugift.

Waffen-SS' regler om at 17-åringer kunne melde seg, gjorde lovendringer nødvendig slik at 17-åringer kunne verve seg uten foresattes samtykke. Andre lovendringer, slik som at avgangselever på gymnaset skulle få sin eksamen hvis de grunnet engasjement i Waffen-SS ikke kunne fullføre skoleåret, ble også gjennomført. Også arbeidende ble lovet fullt opprettholdte trygderetter selv om de sluttet på dagen til fordel for fronttjeneste.

I tillegg var det visse høydekrav i forhold til alder, minimumshøyden steg med en cm pr år en hadde levd. Kontraktstiden var for ett, to eller fire år, og kontraktsiden kunne etter ett år forlenges med ett eller tre år.

Norsk deltakelse

Dette var en ren tysk avdeling, med tysk befal og kommando, og rekrutteringen av norske frivillige startet umiddelbart etter et radiosendt opprop fra Vidkun Quisling 12. januar 1941, og de første meldte seg allerede dagen etter. De første 230 frivillige til Regiment Nordland ble tatt i ed av Reischführer-SS Heinrich Himmler 30. januar 1941 i HippodromenVindern i Oslo.

Propagandaen omkring opprettelsen var rettet mot Storbritannia og oppbyggelsen av en framtidig norsk hær og bidra til tysk seier i verdenskrigen, og slik bidra til at Norge stilling i et fremtidig tyskdominert Europa ble styrket. Regiment Nordland ble senere satt inn på Østfronten. Antall norske deltakere innen Division Wiking er anslått til rundt 800, men i strid med de opprinnelige forutsetningene ble nordmenn også plassert i de andre av Wikings regimenter «Westland» og «Germania». Regimentene skulle hente navn fra hvor mannskapene i disse kom fra. Slik skulle de norske deltakerne være samlet i «Nordland», noe som også ble lovet av Quisling under vervingen i januar 1941. I praksis ble det imidlertid ikke helt slik. De fleste nordmennene kom i Nordland, men andre nordmenn ble spredt rundt i hele divisjonen. Eksempelvis havnet Per Imerslund og Stian Bech i «Westland» som skulle ha bestått av nederlendere og flamlendere, mens Fredrik Jensen og Felix Hartmann havnet i «Germania» som skulle bestå av folketyskere. Gjennomgående mente man altså at navnet «Wiking» var en fellesnevner for mannskapssammensetningen fra disse områdene.

Den tidligere etableringen gjorde at de norske soldatene i de første fire puljene som reiste ut var klare for fronten før østfronten ble åpnet, og var med allerede fra første dag av konflikten mellom Tyskland og Sovjetunionen. Etter at krigen mellom de to nasjonene var et faktum, kom det svært få nye frivillige til denne enheten, ettersom disse nå ble rekruttert til andre frivilligenheter i Norge, med norsk befal og kommando (på feltnivå) som Den norske legion fra 1. august 1941 og SS-Skijegerbataljon Norge fra februar 1942.

Utplassering

De norske frivillige reiste våren og sommeren 1941 til rekruttskole i Graz og Klagenfurt i Østerrike. De reiste i seks puljer, og de fire første, noe over 300 mann, var altså klare da felttoget mot Sovjetunionen ble startet og deltok i denne åpningen.

Den tyske innmarsjen 22. juni 1941 med over tre millioner soldater, fem millioner hester, stridsvogner, kanoner og 600 000 kjøretøyer over grensen til Sovjetunionen skapte en enorm trafikksituasjon på til dels dårlige veier, og det tok en uke innen Regiment Nordland og resten av Divisjon Wiking 29. juni ble satt inn i Armégruppe Sør under ledelse av generalfeltmarskalk Gerd von Rundstedt. Rundstedt hadde ansvaret det sørlige feltområdet og rykket gjennom Ukraina og kom i sin første trefning med sovjetiske styrker 1. juli.

En av de første som falt i divisjonen var sjefen for regiment «Westland», SS-Standartenführer Hilmar Wäckerle, noe som utløste pogromer mot den jødiske befolkningen. Blant de første nordmenn som falt var SS-Oberschütze Paal Fredrik Sinding fra Regiment Nordland som falt 16. juli 1941.

Reorganisering

Regimentet ble fra november 1942 omdøpt til SS-Panzergrenadier-Regiment Nordland og skulle etter planen bli divisjon Wikings lette, motoriserte regiment. Det skulle være et tysk-finsk regiment (Regiment Kalevala), men etter utløp av avtalen mellom finske og tyske styresmakter i 1943 gikk flesteparten av de finske frivillige tilbake til Finland. Regimentet ble derfor i juli 1943 trukket ut av Divisjon Wiking og overført til militærleiren Grafenwöhr for sammen med de fra Den norske legion som skrev ny kontrakt å danne det nye SS-Panzergrenadier-Regiment (23) «Norge». Denne ble en del av den nyopprettede 11. SS Pansergrenaderdivisjon «Nordland»

Regiment Nordland besto i 1942/43 av to pansergrenader-bataljoner med hver 4 kompanier, samt et infanterikanon-kompani. Regimentet deltok i kampene i Kaukasus. 1. bataljon ble i 1943 overført som 3. bataljon i SS-Panzergrenadier-Regiment (23) «Norge», mens 2. bataljon ble overført som 2. bataljon i samme regiment.

Kilder