Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Befalsskolens gymsal fra 1904 står for mange som et monument over den forhenværende skolen. Etter at Forsvaret avhendet den ble bygningen omdøpt til Art Gymsal og ble kontorsted for ulike småbedrifter. Bygningen er fredet.
Befalsskolens første permanente bygning fra 1900 var i bruk helt til den brant ned i 1970. Den stod der Rådhus I fikk sin parkeringsplass, noen år etter brannen. M.a.o. vegg i vegg med brannstasjonen.

Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) ble etablert i 1899. I 2003 ble befalsskolen nedlagt som et ledd i prosessene med omorganiseringene i Forsvaret. Fra 2019 har Forsvarets en felles befalsskoleSessvollmoen.

Skolen ble opprettet under navnet Tromsø Stifts Underofficersskole. Stedsvalget ble Harstad etter sterk konkurranse med Bodø, Mosjøen, Narvik, Vadsø og særlig Tromsø. Dette var i en tid hvor Harstad ennå var på fosterstadiet som by. Likevel fikk skolen allerede i 1903 over 100 elever. Dette krevde hus, som allerede var mangelvare på stedet. Flere hus ble i tidens løp brukt av skolen. Første året ble stedets tingstue benyttet til den måtte vike plassen for huset som senere ble Harstad Sparebanks hus. Da redaktør Klinge i Harstad Tidende døde i 1904, leide Forsvaret hans hus i Harstadgården. Gaardekaserna (senere Bakkeligården/Storgata 13 i Harstad) og 6. divisjons kaserne i Storgaten ble og tatt i bruk. Til og med Indremisjonens hus, Bethel ble brukt til gymnastikk før egen gymsal sto ferdig i 1904 - som står der den dag i dag.

Forsvaret iverksatte derfor stor byggeaktivitet, og sommeren 1900 stod skolens eget bygg ferdig. Dette bygget, som var nærmeste nabo til Harstad brannstasjon brant ned i 1970.

Krigen 1940 satte en stopper for skolen, og den kom ikke i gang igjen før i 1951. Forlegningen og forpleiningen ble da lagt til Ila leir, der det da var en tysk brakkeleir fra krigens dager. Her holdt skolen hus til 1987 da den fikk eget, moderne bygg på Trondenes.

Bakgrunnen for opprettelsen av befalsskole i Nord-Norge lå i den nye hærordningen av 1887, som var meget offensiv og krevde store midler og langt mer personell på landsbasis enn det var ressurser til. Inntil da hadde det ikke vært alminnelig verneplikt i de tre nordligste fylkene. Etter en politisk prosess sanksjonerte Kong Oscar II den 28. juni 1897 en «Odelsthingsproposition» som medførte at daværende Tromsø stift ikke lenger var fritatt for militær verne- og tjenesteplikt.

Distriktskommandostaben (senere kalt 6. Divisjon) var på plass i Harstad i løpet av oktober 1897, og i desember samme år ble det bestemt å opprette åtte kompanikadrer; fire i Nordland (Vefsn, Rana, Salten og Lofoten), to i Troms (Bardu og Tromsø) og to i Finnmark (Alten og Varanger). Det ble opprettet ekserserplasserer, og i løpet av noen hektiske måneder i 1898 var befal på plass og utskrivning samt innkalling av personell iverksatt.

Hver av de fem brigadene i Sør-Norge skulle ha sin underoffisersskole og sin avansementskrets. Hvis Nord-Norge skulle makte sine oppgaver, hadde Tromsø Stifts distriktskommando behov for en større tilgang på befal enn de som etter utdanning var villig til å tjenestegjøre i Nord-Norge fra de andre underoffisersskolene. Skolen i Harstad var den første i landet som ble etablert etter den nye hærordningen.

Etter hvert som utskrivningen av rekrutter kom i gang for fullt, var befolkningsgrunnlaget godt nok til økte oppsetninger. Til det trengte landsdelen et bofast befalskorps, og opprettelsen av underoffisersskolen høsten 1899 bidro til dette. Da første kull på 27 elever fra skolen ble uteksaminert i 1902, økte oppsetningene fra åtte kretskompanier til to bataljoner; én i Bodø og én i Tromsø. Tromsø bataljon ble i 1902 flyttet til Setermoen i Bardu. Senere ble det satt opp en bataljon i Harstadområdet som gikk under navnet Trondenes-bataljonen.

Den militære forskole

For å komme inn på befalsskolen krevdes minimum realskole. Denne utdannelsen hadde skolen tidligere gitt gjennom Forskolen, som i realiteten var en realskole i militær regi, men sivilfaglig var underlagt Harstad gymnas. Også denne delen av skolen ble tatt opp igjen i 1951. I starten var forskoleelevene forlagt på Ila, men etter hvert ble de flyttet til Åsegarden leir. Forskolen hadde i 1972 utspilt sin rolle og ble nedlagt. Ifølge Nordlands Avis for 17. november 1952 hadde rektor Ingulf Gudbrandsen i samråd med lokale militære myndigheter på eget initiativ besluttet å si opp to lektorer ved forskolen med den begrunnelse at de var kommunister. Oppsigelsen ble imidlertid anket og opphevet av Forsvarsdepartementet.

Skolens navn fra 1899

  • Tromsø Stifts Underofficersskole (18991911)
  • 6. Brigades Underofficersskole (19111916)
  • 6. Divisjons Underofficersskole (19161930)
  • 6. Divisjons skole (19301940) (etter overgangen til enhetsbefal i 1930)
  • Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (19512003)
  • Skolen nedlagt i 2003

Kilder