Iver Hansen Hvid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Iver Hansen Hvid (død 1688) var lagmann i Tønsberg fra 1677 til 1688.

Embetskarriere

Iver Hvid var stiftamtsskriver da han ble viselagmann den 24. april 1677. Han skulle fungere som lagmann når Peder Lauritsen ikke kunne ivareta sine embetsplikter, og han fikk rett til å etterfølge ham i embetet.[1]

Hvid var også birkedommer fra 1685 til sin død i 1688.

Kommissær

Iver Hvid og lagmann Jørgen PhillipsenOpplandene var i 1682 kommissærer i en sak om jordegods som skulle tilhøre Christiania kapitel.[2]

I 1682 var Hvid også kommissær sammen med rådmann Hans Jacobsen i Skien i en tvist om tjeneste og lønn på et defensjonsskip.[3]

Den 16. august 1684 fikk stattholderen befaling å oppnevne Hvid og amtmann Mathias de Tonsberg som kommissærer i en tvist om arv mellom Anders Simonsen og Anne Opitz, enke etter Hans Weit Forsatz.[4] Den 9. januar 1686 ble Hvid og de Tonsberg bedt om å få i stand forlik eller avsi dom i denne saken, som da fortsatt ikke var løst.[5]

Den 25. april 1685 fikk stattholderen befaling om å oppnevne Hvid og Nils Mechlenburg til kommissærer i en sak mellom Skien magistrat og Kragerøs innbyggerne fordi de ikke betalte den avgift Skiens magistrat mente seg berettiget til ifølge privilegiene.[6]

De samme kommissærer fikk 19. desember samme år i oppdrag å behandle en sak mellom magistraten i Skien og amtmann over Bratsberg amt Nils Sørensen Adeler for knektehold han ikke ville betale.[7]

Den 12. juni 1685 ble det oppnevnt en kommisjon som skulle behandle tvister om odelsgods og arv. Saken ble oversendt fra Overhoffretten til lagmannen i Tønsberg. Men da Hvid var antatt å være part i saken, måtte den overlates til en kommisjon for pådømmelse.[8]

Økonomi

Iver Hvid kjøpte krongods i 1674. I 1687 solgte han dette jordegodset til viselagmann i Kristiania Laurits Jacobsen og hans arvinger. Rettighetene gjaldt Hvids anpart av tienden av Asker og Østre Bærum.[9]

Familie

Iver Hansen Hvid kan være sønn av toller og storgodseier Hans Hvid som døde ca. 1650.[10] Hans Hvid ble toller i Larvik i 1633.[11] Han var også tollskriver i Drammen i 1640 og 1642.[12] Hans Hvid bodde i 1640 på Skjersnes i Tønsberg len.

Bosted

Ivar Hvid bodde fra 1680 på Strømsø der han eide Store Solum. Han døde på Strømsø i 1688.

Referanser

 1. Norske kongebrev, bd. II, sak 1677:46.
 2. Norske kongebrev, bd. III, sak 1682:105.
 3. Norske kongebrev, bd. III, sak 1682:129.
 4. Norske kongebrev, bd. III, sak 1684:184.
 5. Norske kongebrev, bd. IV, sak 1686:4.
 6. Norske kongebrev, bd. III, sak 1685:105.
 7. Norske kongebrev, bd. III, sak 1685:373. Nils Sørensen var far til Hvids viselagmann Søren Nilsen Adeler.
 8. Norske kongebrev, bd. III, sak 1685:183.
 9. Norske kongebrev, bd. IV, sak 1687: 230. Søknad fra Laurits Jacobsen dat. Kristiania 2. juli 1687.
 10. Nevnt i Tønsberg, se Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 374
 11. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 475f.
 12. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 637f, Norske Rigs-Registranter, bd. VIII, s. 142.


Fiat-justitia medium.jpg Iver Hansen Hvid er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.