Timms Reperbane

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Timms Reperbanes bygninger fra 1876, med Strømsveien i forkant med to personer, og Helsfyr gårds jorder bak de to personene, jorder som i 1895 ble Østre gravlund. Østre Aker kirke i bakgrunnen til venstre.
Reperbanen markert på et gammelt kart over området, Nylands kran utenfor, Hovedbanens spor krysser her øvre del av reperbanen.
Foto: Kartverket (1854).

Timms Reperbane i Oslo er en fabrikk for produksjon av tauverk, etablert i 1772 av kjøpmann Nils Torgersen med navnet «Christiania Reeberbahne». Torgersen hadde lært faget i England. Reperbanen lå på Vaterland langs Akerselva, men brant ned under Bordtomtbrannen i Christiania 4. mai 1819.

Wilhelm Timm

I 1856 ble bedriften overtatt av den tyske repslager og seilmaker Wilhelm Timm som også hadde et seilloft i de samme lokalene.

Virksomheten lå fortsatt på dette tidspunktet langs Akerselva mot elveutløpet innenfor Slusa på en tomt som var en tidligere bordtomt på en utfylling i sjøen, rett innenfor Nylands kran. Omtrent samtidig ble Nylands Verksted etablert noe lenger ute på samme tomtefylling. Fabrikkens administrasjon holdt til i Dronningens gate 17.

Flytting til Østre Aker

I 1876 kjøpte og makeskiftet kommunen tomten hvor fabrikken lå i forbindelse med utvidelse av jernbanen. Fabrikken flyttet da til en tomt i Strømsveien 125 i Østre Aker. Det ble umiddelbart oppført en spinneribygning i en etasje, oppført i tegl ut mot Strømsveien. Omtrent samtidig ble det oppført et tilbygg på denne bygningens langside mot nordøst i tre, hvor skinnegangen til selve reperbanen startet. Den første spinneribygningen gikk senere over til å bli brukt som lager og kontor.

Da adkomsten fra Strømsveien ble stengt av trafikale årsaker, fikk virksomheten adressen Tvetenveien 11.

Bedriften var siden oppføringen i 1876 i kontinuerlig drift frem til rundt 2000, da hele produksjonen gradvis ble splittet og flyttet. 18. mai 2008 brant den 350 meter lange reperbanen som gikk Strømsveien og langs Østre gravlund mot Tvetenveien.

De gjenstående bygningene

De gjenstående bygningene på Helsfyr er kommunalt listeført som verneverdige da de er godt bevart med høy grad av autentisitet i eksteriøret. Anlegget fremstår som et godt bevart industrimiljø fra tidlig 1900-tall og Timms reperbane er det eneste gjenværende industrianlegget av sitt slag i Oslo og Østlandsområdet for øvrig, og er blant de eldste gjenværende industrianleggene i de ytre bydeler av Oslo.

Spinneribygning fra 1879

Flyfoto av Østre gravlund, Timms Reperbane til høyre.

Den eldste bygningen er spinneribygningen fra rundt 1876, oppført umiddelbart etter at bedriften flyttet til Helsfyr fra Bjørvika. Bygningen er i en etasje og har yttervegger av tegl, og et saltak som er tekket med papp. Bygningen ble oppført som spinneribygning, men ble senere benyttet som lager og kontor. På bygningens langside mot nordøst er det oppført et tilbygg av tre, oppført sannsynligvis samtidig med spinneriet eller kort tid etter. I denne bygningen startet selve reperbanenes skinnegang som gikk videre i en 360 meter lang trebygning som huset selve reperbanen.

Sørfasaden vender mot gårdsrommet, hvor bygningen fortsatt har de fire originale krysspostvinduer, og mot sørvest har bygningen et lite tilbygg med enkle trefagsvinduer. Dette tilbygget ble oppført som kontor i 1936, og ble senere utvidet mot nord rundt 1939. I 1941 ble det oppført en nytt to etasjes teglbygg inntil spinnerbygningens gavlfasaden mot nord, og mot øst er bygningen sammenbygd med en nyere spinneribygning. Bygningens tilbygg i tre mot nord bærer preg av manglede vedlikehold og delvis fremskredent forfall.

Spinneribygning fra 1912

I 1912 ble det oppført en 1 1/2-etasjes spinneribygning i tegl og med saltak tekket med papp. Bygningen ligger parallelt med den eldste spinneribygningen. I 1938 ble bygningen utvidet mot Strømsveien og i 1946 ble bygningen ble påbygget med en full andre etasje. Denne ble innredet som lager, og loftet ble innredet med garderobe og spisesal for arbeiderne, med en takterrasse mot sør som vendte mot gravlunden. I gavlen mot øst ble det innredet en liten vaktmesterleilighet. Bygningen, med de etterfølgende endringene ble tegnet av arkitekt Willhelm Kielland.

Bygningen har i dag bevart store originale industrivinduer fra 1912 i første etasje mot nord, sør og vest, samt mindre rutete vinduer i andre etasje, også disse originale fra 1948.

Kontor- og lagerbygning fra 1941

Timms Reperbane i nedre bildekant, mellom Østre gravlund og bebyggelsen i Agmund Bolts vei og med Valle Hovin-området ved nedleggelsen av Hovin teglverk i bakgrunnen. Valle Hovin stadion under anleggelse og området bak er sterkt preget av leiruttaket til teglverket, se for øvrig filbeskrivelsen.

I 1941 ble det oppført en toetasjes kontor- og lagerbygning i tegl. Denne ble i 1984 ominnredet og alle vinduene ble skiftet ut med nye i bronseeloksert aluminum. Samtidig fikk taket nytt beslag og det ble etablert en nytt inngangsparti mot gangveien/Strømsveien i nord. Bygningen fremstår som godt bevart i sin hovedform, men med nyere materialer.

Spinneribygning fra 1950-tallet

På 1950-tallet ble det oppført en spinneribygning i to etasjer, murt i tegl med flatt tak tekket med papp. Denne ble bygget til den eksisterende spinnerbygningen fra 1912, på gavlveggen mot sør. Bygningen ble videre bygget i vinkel mot den eldste spinneribygningen i øst, inntil og over den eksisterende langbanen med selve reperbanen. I første etasje sto flettemaskinen i rommet som var tilstøtende til reperbanen. Bygningen er ikke synlig på flyfoto av 1947, men inngår på ajourførte plantegninger av anlegget datert 1962. Det er ikke funnet noen byggemeldning i plan- og bygningsetatens arkiv.

Andre verdenskrig

Utdypende artikkel: Teisen lagerområde

Fabrikken ble beslaglagt av tyske militære myndigheter, sammen med jordet nord for fabrikken, Strømsveien 127, kalt Teisen lagerområde, eller Lager Strømsveien. Dette var et stort lagerområde anlagt av Organisation Todt.

Etter frigjøringen ble både lageret og reperbanen overtatt av de allierte under navnet Strømsveien Petrol Depot (Solvang). Rivingen av lagerbrakkene foregikk høsten 1946, og på dette området ble borettslaget Teisen Vest med sine 16 blokker reist 1953-55 i det som da ble Agmund Bolts vei. Intet er bevart av det tyske anlegget.

Idag

Morselskapet Timm AS ble stiftet 26. april 1957 og har hatt produksjon av tauverk til handelsflåten og fiskeriflåten i Slovakia siden 2002. Selskapet var eid av ulike virksomheter relatert til skipsfart fram til det i 2016 ble kjøpt av Wilhelmsen Ships Service som de hadde tatt tett samarbeid med siden 2009. Selskapet har nå adresse i Olav Vs gate 6. I lokalene på Helsfyr er det nå kontorer for ulike virksomheter, særlig innen byggbransjen og brannsikring.

Kilder

Koordinater: 59.91597° N 10.80930° Ø