Gjøvikvegen (Østre Toten)

Gjøvikvegen i Østre Toten kommune er en del av fylkesveg 33. Den vel 11 kilometer lange vegen strekker seg fra kommunegrensa mot Gjøvik i nord, der den skifter navn til Østre Totenveg, til rundkjøringa ved Lillo i sør. Navnet, som er etter byen Gjøvik, ble vedtatt av Østre Toten kommunestyre i 2009. I bygdelaget Nordlia, som den nordre delen av vegen går gjennom, kalles den gjerne Nervegen eller Nerlinna, sia dette er den nederste av de to vegene som går mellom Gjøvik og Lena.

Flyfoto fra ca. 1936. Gjøvikvegen passerer gjennom gardstunet på Breili. Vegen til høgre i bildet, som kommer inn på Gjøvikvegen, er Kjørkjevegen i Nordlia.
Foto: Gardsarkivet på Haug
Vegbygging ved Nordlia Handel, det tidligere Nordliens Meieri, i 1923/24. Disse vegarbeiderne var fra Nordlia.
Foto: Ukjent
Fra åpningen av gang- og sykkelvegen ved Steinsjå 8. september 2010. I forgrunnen er daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og ordfører Hans Seierstad.
Foto: Trond Nygård

Bygd i 1920-åra

Den nordre delen av den nåværende Gjøvikvegen ble bygd mellom 1922 og 1927, som ny hovedåre mellom Gjøvik og Østre Toten. Det ble da bygd en helt ny veg fra Heggshusbrua ved Kapp til Gjøvik. Denne erstatta da den gamle, bakkete kjerrevegen som gikk gardimellom gjennom Nordlia og den søndre delen av Vardal. Den nye vegen var mye flatere og fikk en standard som var bygd for den gryende bilismen.

Busstrafikken mellom Østre Toten og Gjøvik kom også i gang på denne tida, og de fleste rutene kjørte den nye Gjøvikvegen. Vegen ble forskuttert av Østre Toten kommune, men ble seinere oppført på statsbudsjettet. Vegen ble en del av riksvegnettet.

Motorvegen

Etter ei byggetid på halvannet år ble det høsten 1994 åpna en helt ny vegparsell. Fra Glemmastad (Oppsal) i Nordlia til Lillo gikk det nå en 7 kilometer lang motorveg (klasse B), som reduserte reisetida mellom Gjøvik og Lena betraktelig. Den nye delstrekningen på Gjøvikvegen gikk nesten snorrett nord-sør, slik at en slapp den store sløyfa gjennom Plassleia og Rustadlinna. Motorvegen fikk bare en avkjørsel, på Kapphøgda, der Rustadlinna tar av mot Kapp og Gilemarkvegen mot Sokstadkrysset og Sletta.

Da Østre Toten i 2009 vedtok navn på vegene i kommunen, ble den gamle parsellen av Gjøvikvegen (Nervegen) om Plassleia en del av Mjøsvegen.

Gang- og sykkelveg

Fylkesveg 33, tidligere riksveg 33, har lenge vært en av de mest trafikkerte vegene i Oppland. Det var derfor et stort behov for gang- og sykkelveg her. I 2010 åpna gang- og sykkelvegen mellom Bondelia og Nordlia Handel, slik at det ble sammenhengende, trygg veg for mjuke trafikanter fra Nordlia til Gjøvik. Den nye gang- og sykkelvegen ble knytta sammen med den eksisterende gangvegen fra Bondelia til Rambekk.

Den offisielle vegåpningen fant sted 8. september 2010, med skolebarn fra Nordli og Vindingstad, i tillegg til ordførerne Iddberg og Seierstad og statsrådene Aasrud og Kleppa.

Kilder og litteratur

Eiendommer langs Gjøvikvegen

Gjøvikvegen strekker seg gjennom gammalt kulturlandskap, skogsterreng og forstadsbebyggelse. Noen av eiendommene langs vegen er omtalt her på lokalhistoriewiki. Nummereringa langs Gjøvikvegen er bygd på avstandsprinsippet, slik at 100 tilsvarer 1000 meter fra startpunktet, som er Lillo. Sia Gjøvikvegen er motorveg mellom Lillo og Glemmastad, er det ingen avkjørsler til eiendommer på denne sju kilometer lange strekningen.

# Bilde Eiendom
751 Atlungstad, eldre gard med jord og skog på begge sider av Gjøvikvegen.
785 Ask, bureisingsbruk fra 1930-åra. Opprinnelig en del av storgarden Askjum.
? Grønlund, hus som opprinnelig var husmannsplass under Atlungstad.
805   Nyland, småbruk bygd opp på 1880-tallet. Utskilt fra Askjum.
815 Villberg, småbruk bygd opp på 1880-tallet. Utskilt fra Askjum.
?   Breili, gammal embetsmannsgard. Gjøvikvegen passerer gjennom tunet.
909 Breilibakken. Tidligere gardsbruk, nå villaeiendom. Boligfelt er solgt fra.
924 Nordrum, gardsbruk utskilt fra Breilibakken/Asgard. Nordlias eneste grønnsaksgard.
(930)   Nordlia Handel, meieri og dagligvareforretning. Brent ned i en brannøvelse i 2007.
959 Asgard, med atkomst via Gamle Skolevegen. Nyere hus, låven og hovedbygningen gikk med i to ulike branner.
963   Anekstad, med atkomst via Gamle Skolevegen. Garden ble brukt som feriested av hanskefabrikant Hallén, Oslo. Nå leier oldebarnet ut til selskaper.
1019 Andersgard, ved krysset der Nordlivegen kommer innpå Gjøvikvegen. Hestehold og hestesportsbutikk.
1089   Amundrustad, der Gjøvikvegen krysser Amundrustadelva. Korndyrking.
1093   Steinsli. Låven ble leid ut til bilsalg, derav navnet Billåven. På nersida av vegen ligger Steinslisteinen.
1155   Steinsjå Handel, dagligvareforretning ca. 1955-70. Nå Mamelund elektro.