Direktorat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedkontoret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på Kaldnes i Tønsberg kommune. Valgdirektoratet er samlokalisert med DSB.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Et direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef. I praksis brukes begrepet særlig om de institusjonene som har sentrale forvaltningsoppgaver som er definert i lov, instruks eller lovdefinert fullmakt.

Hvert direktorat er underlagt et departement. Forholdet mellom departement og direktorat varierer; i noen tilfeller har direktoratet samme stilling som en departementsavdeling, og kan da bare ta avgjørelser på statsrådens vegne, mens andre direktorater står med selvstendig og ta beslutninger på eget ansvar. Direktoratene har alltid hele landet som virkeområde, men kan også ha regionale eller lokale kontorer.

Det er ikke alltid like enkelt å fastslå hva som er direktorater og hva som er andre typer etater. For eksempel er Riksantikvaren et direktorat, mens Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket ikke er det. Norsk lokalhistorisk institutt var fram til innlemmelsen i Nasjonalbiblioteket i 2017 teknisk sett et direktorat, ettersom lederen hadde direktørtittel, men i praksis ble instituttet regna som en underliggende etat.

På det meste, i 1992, var det 81 direktorater, og på det minste, i 2005 og 2007, var det 59. Per 2018 er det 68 direktorater.

Direktorater

I oversikten over direktorater er det angitt hvilket departement det ligger under nå, eventuelt hvilket det lå under ved opphør. Årstall for etablering og opphør angir perioden som direktorat; enheten kan være blitt etablert tidligere som annen type virksomhet, og den kan også ha blitt videreført som selvstendig enhet.

Navn Departement Etablert Opphørt Hovedkontor Merknader
Aetat - Arbeidsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1945 2006 Oslo Innlemma i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Arbeids- og sosialdepartementet 2006 Oslo
Arbeidstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet 1914 Trondheim
Avgiftsdirektoratet Finans- og tolldepartementet 1916 1973 Oslo Innlemma i Direktoratet for toll- og særavgifter (nå Tolldirektoratet).
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Barne- og likestillingsdepartementet 2004 Oslo
Boligdirektoratet Kommunal- og arbeidsdepartementet 1947 1965 Oslo Oppgavene overført til Husbanken og departementets boligavdeling.
Brønnøysundregistrene Nærings- og fiskeridepartementet 1988 Brønnøysund
Datatilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1980 Oslo
Direktoratet for arbeidsløshetstrygd Sosialdepartementet 1938 1947 Oslo Innlemma i Arbeidsdirektoratet.
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Kommunal- og regionaldepartementet 1985 2001 Tønsberg Innlemma i Direktoratet for brann- og elsikkerhet.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet Kommunal- og regionaldepartementet 2001 2003 Tønsberg Innlemma i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1985 Oslo
Direktoratet for døve-, blinde- og åndssvakeskolene Kirke- og undervisningsdepartementet 1897 1951 Oslo Innlemma i Direktoratet for spesialskolene.
Direktoratet for e-helse Helse- og omsorgsdepartementet 2016 Oslo
Direktoratet for eksport- og importregulering Handels- og sjøfartsdepartementet 1947 1962 Oslo
Direktoratet for fiendtlig eiendom Industri- og håndverksdepartementet 1945 1953 Oslo Videreført som departementskontor til 1956.
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2008 Oslo
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Kunnskapsdepartementet 2018 Trondheim Oppretta ved sammenslåing av UNINETT, Bibsys og CERES. En kort periode kalt Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet 2004 Bergen
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet 1986 Trondheim
Direktoratet for naturforvaltning Miljøverndepartementet 1965 2013 Trondheim
Direktoratet for nødkommunikasjon Justis- og beredskapsdepartementet 2007 2017 Oslo Innlemma i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet 2003 Tønsberg
Direktoratet for sivilt beredskap Justis- og beredskapsdepartementet 1970 2003 Oslo Innlemma i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Direktoratet for sjømenn Utenriksdepartementet 1948 1991 Oslo
Direktoratet for skatt av årets inntekt Finans- og tolldepartementet 1953 1957 Oslo Innlemma i Riksskattestyret og skattedirektørens kontor.
Direktoratet for skolehjemmene Kirke- og undervisningsdepartementet 1941 1951 Oslo Innlemma i Direktoratet for spesialskolene.
Direktoratet for spesialskolene Kirke- og undervisningsdepartementet 1951 1964 Oslo Videreført som Kontor for spesialskoler i departementet.
Direktoratet for statens skoger Landbruksdepartementet 1957 1993 Oslo Videreføring av Statens Skogvesen, etablert 1951 som Det offentlige skogvesen, direktorat fra 1957. Videreført som statsforetaket Statskog.
Direktoratet for utviklingssamarbeid Utenriksdepartementet 1968 Oslo
Direktoratet for økonomisk forsvarsarbeid Handels- og skipsfartsdepartementet 1949 1970 Oslo Innlemma i Direktoratet for sivilt beredskap.
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Finansdepartementet 2004 Oslo
Erstatningsdirektoratet Justis- og politidepartementet 1945 1952 Oslo
Finanstilsynet Finansdepartementet 1986 Oslo Oppretta som Kredittilsynet, navneendring til Finanstilsynet i 2009.
Fiskeridirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet 1900 Bergen
Flyktning- og fangedirektoratet Sosialdepartementet 1945 1947 Oslo
Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet 2002 Oslo
Forbrukertilsynet Barne- og likestillingsdepartementet 1973 Oslo Oppretta som Forbrukerombudet, navneendring til Forbrukertilsynet 2018.
Forsvarets anleggsdirektorat Forsvarsdepartementet 1952 1960 Oslo Innlemma i Forsvarets bygningstjeneste.
Forsyningsdirektoratet Handels- og skipsfartsdepartementet 1947 1959 Oslo
Fyrdirektoratet Fiskeridepartementet 1841 1974 Oslo Innlemma i Kystdirektoratet, nå Kystverket.
Havnedirektoratet Fiskeridepartementet 1946 1974 Oslo Innlemma i Kystdirektoratet, nå Kystverket.
Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet 2004
Hotell- og turistdirektoratet Samferdselsdepartementet 1946 1957 Oslo Videreført som Reiselivsseksjonen under departementet, nedlagt 1992.
Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1946 Drammen Oppretta som Den Norske Stats Husbank.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kunnskapsdepartementet 2006 Oslo
Jernbanedirektoratet Samferdselsdepartementet 2016 Oslo
Jorddirektoratet Landbruksdepartementet 1951 1975 Oslo
Jordskiftedirektoratet Landbruksdepartementet 1947 1959 Oslo
Justervesenet Nærings- og fiskeridepartementet 1876 Skedsmo Etablert som Justerdirektoratet under Indredepartementet.
Klima- og forureiningsdirektoratet Miljøverndepartementet 1974 2013 Oslo Innlemma i Miljødirektoratet.
Kommunikasjonsdirektoratet Samferdselsdepartementet 1946 1947 Oslo
Kompetanse Norge Kunnskapsdepartementet 2001 Oslo
Konkurransetilsynet Nærings- og fiskeridepartementet 1917 Bergen Etablert som Statens prisdirektorat. Fra 1926 til 1940 kalt Trustkontrollkontoret.
Kontoret for voldsoffererstatning Justis- og beredskapsdepartementet 2003 Vardø
Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet 2013 Skedsmo
Kulturtanken Kulturdepartementet 1972 Oslo Oppretta som Rikskonsertene, navneendring til Kulturtanken i 2016.
Kunst i offentlige rom (KORO) Kulturdepartementet 1977 Oslo
Kystverket Samferdselsdepartementet 1974 Ålesund Etablert som Kystdirektoratet, fra 2007 Kystverket.
Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet 2014 Oslo
Losdirektoratet Fiskeridepartementet 1948 1974 Oslo Innlemma i Kystdirektoratet, nå Kystverket.
Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturdepartementet 2001 Førde
Luftfartsdirektoratet Samferdselsdepartementet 1946 1993 Oslo Endra til forvaltningsbedrift 1993, fra 2003 under navnet Avinor.
Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet 2000 Bodø
Lånekassen Kunnskapsdepartementet 1947 Oslo Oppretta som Statens lånekasse for studerende ungdom, navneendring til Lånekassen i 1970.
Materielldirektoratet Forsvarsdepartementet 1953 1961 Oslo Videreført som Materiellavdelingen under departementet, nedlagt 1993.
Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet 2004 Oslo Oppretta ved sammenslåing av Statens landbrukstilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn og Statens dyrehelsetilsyn.
Medietilsynet Kulturdepartementet 2005 Fredrikstad Oppretta ved sammenslåing av Statens filmtilsyn, Statens medieforvaltning og Eierskapstilsynet.
Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet 2013 Trondheim
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Samferdselsdepartementet 1986 Lillesand Utskilt fra Teledirektoratet.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Forsvarsdepartementet 2003 Bærum Utskilt fra Forsvarets overkommando.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kunnskapsdepartementet 2003 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet 1921 Oslo
Norsk akkreditering Nærings- og fiskeridepartementet 2004 Skedsmo
Norsk filminstitutt Kulturdepartementet 1993 Oslo
Norsk kulturråd Kulturdepartementet 1966 Oslo
Norsk pasientskadeerstatning Helse- og omsorgsdepartementet 2003 Oslo
Norsk polarinstitutt Klima- og miljødepartementet 1928 Tromsø
Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet 1972 Stavanger
Patentstyret Nærings- og fiskeridepartementet 1911 Oslo
Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet 1949 Oslo
Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet 2004 Stavanger Utskilt fra Oljedirektoratet.
Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet 2001 Oslo
Postdirektoratet Samferdselsdepartementet 1926 1996 Oslo Fra 1995 til nedleggelsen i 1996 Postens sentralledelse.
Provianteringsdirektoratet Landbruksdepartementet 1947 1954 Oslo
Registreringsdirektoratet Finans- og tolldepartementet 1945 1948 Oslo
Riksantikvaren Klima- og miljødepartementet 1911 Oslo
Rikstrygdeverket Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1895 2006 Innlemma i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Etablert som Riksforsikringsanstalten.
Rusmiddeldirektoratet Sosial- og helsedepartementet 1988 2001 Oslo
Samordningsdirektoratet Forsvarsdepartementet 1947 1952 Oslo
Sivil klareringsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet 2017 Moss
Sjøfartsdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet 1903 Haugesund
Skattedirektoratet Finansdepartementet 1934 Oslo
Statens bygge- og eiendomsdirektorat Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1959 1993 Oslo Videreført som forvaltningsbedriften Statsbygg.
Statens havarikommisjon for transport Samferdselsdepartementet 1981 Skedsmo
Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet 1945 Oslo
Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet 1996 Oslo
Statens kartverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1986 Hønefoss Oppretta ved sammenslåing av Norges geografiske oppmåling og Norges sjøkartverk.
Statens legemiddelverk Helse- og omsorgsdepartementet 2001 Oslo
Statens sivilrettsforvaltning Justis- og beredskapsdepartementet 2004 Oslo
Statens Skogvesen Indredepartementet 1860 1957 Videreført som Direktoratet for statens skoger.
Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet 1993 Oslo
Statistisk sentralbyrå Finansdepartementet 1876 Oslo
Statskonsult Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2001 2007 Oslo Oppretta ved sammenslåing av Statskonsult - direktoratet for forvaltningsutvikling og Statens informasjonstjeneste. Innlemma i Direktoratet for forvaltning og IKT i 2007.
Statskonsult - direktoratet for forvaltningsutvikling Finans- og tolldepartementet 1949 2001 Oslo Oppretta som Rasjonaliseringsdirektoratet, het Statskonsult fra 1987.Innlemma i nye Statskonsult 2001.
Teledirektoratet Samferdselsdepartementet 1856 1994 Oslo Oppretta som Telegrafstyret, het Teledirektoratet fra 1969. Innlemma i Televerket 1994.
Tolldirektoratet Finans- og tolldepartementet 1957 1973 Oslo Innlemma i Direktoratet for toll- og særavgifter, fra 2016 Tolldirektoratet.
Tolldirektoratet Finansdepartementet 1974 Oslo Oppretta som Direktoratet for toll- og særavgifter, fra 1978 Toll- og avgiftsdirektoratet (Tollvesenet), og fra 2016 Tolldirektoratet.
Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet 1999 Oslo Oppretta som Statped, navneendring til Utdanningsdirektoratet i 2004.
Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet 1988 Oslo Oppretta ved sammenslåing av Statens flyktningsekretariat og Statens utlendingskontor.
Valgdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 Tønsberg Samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet 1864 Oslo
Vegtilsynet Samferdselsdepartementet 2012 Voss
Veterinærdirektoratet Landbruksdepartementet 1894 1976 Oslo Videreført som Veterinæravdelingen under departementet, nedlagt 1996.

Litteratur og kilder