Viken fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Viken
Viken fylkesvåpen (uoffisiell versjon).png
Fylkesnummer 30
Basisdata
Adm.senter Oslo, Drammen og Sarpsborg (fylkeskommunen) Moss (fylkesmannen)
Areal 24597.48  km²
Andel land 22927.27  km²
Andel vann 1670.21  km²
Folketall 1 234 374 (2018)

Viken fylke oppsto ved sammenslåing av fylkene Buskerud, Akershus og Østfold, med virkning fra 1. januar 2020. Dette ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2017, under behandling av regionreformen 2014–2018.

Oppdelingen av Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark fylker og Ålesund kommune ble formelt vedtatt av Stortinget 14. juni 2022. Forslaget som ble vedtatt av Stortinget er i stor grad den samme som regjeringens opprinnelige proposisjon. Dermed er det politisk vedtatt at dagens Viken gå tilbake til gamle Akershus, Buskerud og Østfold fylker fra og med 1. januar 2024, med unntak for at det ikke er bestemt hvor Jevnaker og Hole skal høre til. Hole hørte til Buskerud før sammenslåingen, men hadde søkt om overføring til Akershus. Dette ble ikke behandla ferdig, fordi det med sammenslåing av fylkene ikke lenger var en aktuell problemstilling. Jevnaker ble overført fra Oppland til Viken, og det er usikkert om dette skal opprettholdes, eller om Jevnaker skal over til Innlandet fylke. Tidligere Røyken og Hurum kommuner ble sammenslått med Asker, og overført fra Buskerud til Akershus; det ser ut til at den nye storkommunen blir værende i Akershus etter oppdeling.

Navnet

Navnet er henta fra et gammelt navn på området rundt Oslofjorden, se Vika. Det er per februar 2018 ikke endelig vedtatt. Språkrådet har ikke kommet med noen formell uttalelse, men har sagt at Vika er mer i tråd med lokal uttale. Formen Viken er en dativ, men brukes også som hankjønnsform. I området det gjelder har dialektene tre grammatiske kjønn, og vik er for de aller fleste i området et hunkjønnsord med endelsen -a i bestemt form. Enkelte sosiolekter, spesielt i og nær Oslo, unngår gjerne hunkjønnsformer både i skrift og tale, og sier dermed Viken – selv om de fleste bruker formen Vika om strøket i Oslo.

En annen innvending mot navnet er at det blir misvisende. For det første er ikke vestsida av Oslofjorden med, og for det andre hører bare en liten del av Buskerud med til Oslfjordområdet. Navnet vil være svært fremmede i for eksempel Hallingdal og Numedal.

Prosessen

Under de innledende forhandlingene i regionsreformen, der fylkene ble bedt om å komme med innspill til ny struktur, var de tre fylkene involvert i forskjellige konstellasjoner.

Østfold vedtok i april 2016 å føre samtaler med Buskerud og Akershus. Vestfold var i starten også med, men trakk seg i september 2016 og gikk inn for sammenslåing med Telemark og Buskerud. På bakgrunn av den avtalen man kom fram til stemte fylkestingen i desember 2016 mot sammenslåing med Akershus og Buskerud.

Akershus vedtok også i april 2016 å føre samtaler med Buskerud og Akershus, samt med Vestfold i starten. I tillegg pågikk det en uformell dialog med Oslo, som er omkransa av Akershus. Også her sa fylkestinget nei til avtalen i desember 2016.

Buskerud innleda i 2015 samtaler med Vestfold og Telemark. I april 2016 ble det så bestemt at man skulle ha samtaler med Akershus og Østfold, samt at Vestfold var med i starten. Her stemte fylkestinget i desember 2016 for sammenslåing. Det ble også lagt inn i vedtaket av Vestfold var velkommen dersom de skulle snu. Både Vestfold og Telemark gikk inn for sammenslåing med Buskerud, men har et vedtak som går inn for at kun de to fylkene går sammen dersom Buskerud ikke snudde.

Resultatet i Stortinget var altså i tråd med vedtaket i Buskerud, bortsett fra at Vestfold skal slås sammen med Telemark. Samtidig gikk det mot vedtakene fra Akershus og Østfold.

Regionen

Fylkesgrensa mellom Viken og Innlandet, på fylkesveg 33 i Skreifjella. Dette var tidligere grensa mellom Akershus og Oppland.
Foto: Trond Nygård (2021).

Regionen består av tre tidligere fylker, og inne i dette nye fylket ligger Oslo.

Fylket har sitt nordligste punkt ved Skoddetinden i Hemsedal kommune, og det sørligste nær Holtet tollstasjon i Halden kommune. I luftlinje er det omkring 305 km mellom de to punktene, og langs vei er det drøyt 360 km. Østligste punkt er nær Bjørknes i Nes på Romerike, og det vestligste nær BlyvardenHardangervidda. Her er avstanden i luftlinje omkring 239 km; Blyvarden ligger langt unna nærmeste vei, så det gir liten mening å se på kjøreavstanden.

Ser vi på areal og befolkning er tallene for 2017 som følger:

Fylke Areal (km²) Folketall
Østfold 4180,68 292 893
Akershus 4917,93 604 368
Buskerud 14 910,93 279 714

Sammenlagt gir dette et areal på 24 009,54 km². Dette er fortsatt mindre enn både Hedmark og Oppland – to fylker som forøvrig også ble slått sammen i regionreformen – og betydelig mindre enn de nordligste fylkene.

Sammenlagt folketall er 1 176 975. Etter folketall vil Viken da blir det desidert største fylket, med Oslo på andreplass (666 757) og Hordaland på tredjeplass (519 961). Dette er et mer enn femten ganger så høyt folketall som i Finnmark.

Forholdet til Oslo

Oslo ønska ikke å være med i en ny region, og Stortinget valgte å ikke overstyre dette. I Akershus har man vært vant til å ha Oslo liggende mellom fylkets forskjellige distrikter, og dette har man også kompensert for gjennom en flere samarbeidsordninger. Oslo og Akershus har også hatt felles fylkesmann; etter sammenslåing blir det felles fylkesmann for Oslo og Viken. Blant annet vil det være problematisk med samarbeidet i Ruter, som dekker Oslo, Akershus og to kommuner i Buskerud. Østfold og Drammensdistriktet inngår allerede i Oslos pendlerområde, og ved sammenslåing av fylker kan kollektivsamarbeidet måtte omorganiseres, ettersom fylkene er med på eiersiden og subsidierer reiser. Det vil være vanskelig for fylkets administrasjon og politikere å forsvare at man betaler for Ruter dersom ikke hele fylkets befolkning kan benytte seg av tilbudet. Samtidig er det for Oslo, som skyter inn mest penger i Ruter, først og fremst snakk om å få folk fram til og rundt i byen, og dermed mindre interesse for å bidra til å subsidiere reiser internt i det store fylket.

Politikk

Fylkeskommunen styres etter den parlamentariske modellen. Det vil si at det er et fylkesråd som står for den administrative ledelsen i fylket, istedenfor en fylkesrådmann og et fylkesutvalg.

Fylkesordføreren

Fylkesordføreren er ordstyrer for og velges blant representantene i fylkestinget. Etter fylkesvalget i 2019 ble Roger Ryberg (Ap) valgt til fylkesordfører og Kathy Lie valgt til varafylkesordfører.

Fylkesrådet

Fylkesrådet er Vikens "regjering". Det dannes gjennom utpekingsmetoden og på bakgrunn av den partipolitiske fordelingen i fylkestinget. Det vil si at fylkesordføreren skal utpeke den kandidaten som kan få størst støtte i fylkestinget til ledervervet. Fylkesrådslederen skal deretter velge hvem som skal bli med i fylkesrådet.

Fylkesvalget 2019

Etter valget ble Tonje Brenna (Ap) utpekt til fylkesrådsleder. Fylkesrådet består av tilsammen ni medlemmer fordelt på Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Fylkesmannen

Viken deler fylkesmann med Oslo. Per 2019 er Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Viken.

Fylkesvåpen

Viken fylkesvåpen (uoffisiell versjon).png

Fylkesvåpenet viser et fjell som gjenspeiles tre ganger i vann. Den offisielle beskrivelsen er: "På blå bunn, fjell i hvitt og sølv som speiler seg i vann, spiss bue i topp, og tre reflekser i avtakende størrelse i skjoldbunnen."

Våpenet ble til som et innbyggerforslag og er tegnet av Trude B. Hansen.

Det har blitt noe kritisert på grunn av motivets abstrakte utforming og ble under den politiske debatten i arbeidsgruppen for visjon, mål, verdier og symboler sammenlignet med et fiskebein.

Litteratur og kilder