Regjeringsrådet 1814

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Regjeringsrådet 1814 var den første regjeringsdannelse i Norge etter unionstiden med Danmark, og var i virksomhet i tiden fra 2. mars 1814 til 27. november samme år, da det ble erstattet av Første Wedel-ministerium.

Bakgrunn

Norge hadde vært i knyttet til Danmark siden 1380, fra 1387 var Danmark og Norge sammen med Sverige en personalunion, Kalmarunionen. Sverige forlot denne i 1536 og Norge ble definert som et dansk lydrike, eller en provins. Etter eneveldets innføring i 1660 lå i prinsippet all makt hos den dansk-norske kongen i København.

Kielfreden

Imidlertid ble Norge ved Kielfreden 14.januar 1814, fredsavtalen etter Napoleonskrigene, ble det dansk-norske riket ble oppløst og Danmark måtte avgi Norge til Sverige i personalunion med den svenske kongen.

Det ble da igjen aktuelt med egne norske styringsorganer. En medvirkende årsak til dette var at den danske stattholderen i Norge, prins Christian Frederik, da allerede var i gang med å samle støtte til å gjenopprette en fullt selvstendig norsk stat. Dette var en aktiv motarbeidelse av bestemmelsene i Kielfreden, som var besluttet av Preussen, Russland, Storbritannia og Østerrike, de allierte under Napoleonskrigene, i fredsavtalen.

Regentskap

Det første tilløpet til styringsorganer i Norge var stormannsmøtet på Eidsvoll 16. februar som Christian Frederik innkalte. Dette han den danske prisen det tydelige råd om å innkalle til en folkevalgt riksforsmaling som skulle vedta en grunnlov og velge konge. Etter dette møtet erklærte prins Christian Frederik seg 19. februar 1814 som Norges regent og opprettet i en kunngjøring og instruks av 2. mars 1814 opprettet han et regjeringsråd i Christiania, ledet av regenten.

Organisering

Dette rådet ble dannet etter mønster av det danske geheimestatsrådet av 1784, og hadde kun rådgivende myndighet. Medlemmenes ble tittulert regjeringsråd. Rådet skulle møtes to ganger i uken, for å behandle viktige saker som på forhånd hadde sirkulert mellom medlemmene.

Sekretærfunksjonen ble ivaretatt av kontoret som Christian Frederik hadde brukt som stattholder. Dette fikk navnet Regentskapssekretariatet og holdt til i den daværende kommandantgården på Akershus festning. Regentskapssekretæren førte protokoll under møtene, og hadde tilsyn med denne. Regentskapssekretær, og senere statssekretær fram til 1. oktober 1814 var den tidligere sekretæren for det danske stattholderskapet, Carl Henrik von Holten. Deretter var Christian Fischer konstituert i stillingen.

I stor grad etter forbilde fra Danmark, skulle arbeidet utføres gjennom fem departementer, benevnt gjennom nummerering:

Christian Frederik ønsket general og grev Carl von Schmettow til å ta utenrikssakene i regkeringsrådet. Schmettow avslo dette, men var villig til å forhandle på prinsens vegne med svenske myndigheter utover våren 1814. 6. mars møtte han i Strömstad, sammen med grev Herman Wedel Jarlsberg og kanselliråd Carl Adolph Dahl representanter for de svenske myndoghetene, under ledelse av general Hans Henrik von Essen som 15. januar var blitt utnevt til svensk stattholder i Norge. Det lyktes imidletid ikke Essen å overtale nordmennene til å akseptere Kieltraktaten.

Det ble ikke gjort noen flere forsøk på å finne en utenriksminister i Norge og ansvaret for utenrikspolitikken var derfor i sin helhet plassert hos Kongen da unionen med Sverige ble inngått samme høst.

Grunnloven

Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814 fastslo at Regjeringsrådet skulle betegnes som kongeriket Norges statsråd, og bestå av minst fem medlemmer med tittelen statsråd.

Dette stadfestet ved kongelig resolusjon av 18. mai 1814, med virkning fra 19. mai 1814. Ved kongens fravær var det forutsatt at eldste statsråd ledet møtene, kalt førstestatsråd.

Statsrådets sekretariat gikk over til å ble kalt Statssekretariatet, mens embetet som regentskapssekretær nå fikk betegnelsen statssekretær.

Etter at kong Christian Frederik abdiserte og forlot Christiania 10. oktober 1814, oppnevnte Stortinget 13. oktober 1814 to konstituerte medlemmer av Statsrådet: oberst Diderich Hegermann og kommandørkaptein Thomas Fasting.

Avgang

Kronprins Karl Johan utnevnte 18. november 1814 Peder Anker til statsminister (med sete i Stockholm) og nye statsråder. Det nye statsrådet tiltrådte 27. november 1814, dagen etter at Stortingets ekstraordinære sesjon var oppløst. Samtidig gikk de stortingskonstituerte statsrådene Hegermann og Fasting av.

Dette regnes som skiftet mellom Regjeringsrådet/Statsrådet 1814 og Første Wedel-ministerium, som fikk navn etter finansminister Herman Wedel Jarlsberg.

Sammensetning

Medlemmer 2. mars-27. november 1814
Navn Yrke Embete/funksjon Fra Til Bilde
Frederik Gottschalk von Haxthausen General Førstestatsråd
1. departement
sm.m. C. Tank
2. mars 20. august No-nb digibok 2011053104109 0373 1.jpg
Marcus Gjøe Rosenkrantz Stiftsamtmann, assessor Førstestatsråd 20.august 27. november No-nb digibok 2010042706048 0047 1.jpg
Sjef Riksbanken 2. mars
Opplysningsvesenet og kirkelige embeter 4. juni
Carsten Tank Forretningsmann 1. departement
sm.m. Haxthausen
2. mars 27.juli
Jonas Collett Amtmann 2. departement 2. mars 27. november Jonas Collett.jpg
Mathias Sommerhielm Amtmann 3. departement 2. mars 27. november Mathias Otto Leth Sommerhielm.jpg
Niels Aall Godseier 4. departement 2. mars 27. november Niels Aall av Jacob Munch.jpg
Carsten Anker Forretningsmann, embetsmann Sendemann til London 2. mars 27. november Carsten Anker.jpg
Thomas Fasting Kommandørkaptein Konstituert av Stortinget
uten portefølje
13. oktober 27. november Thomas Fasting.jpg
Diderich Hegermann Oberst Hegermann1816.jpg
Andre møtende
Paul Christian Holst Embetsmann Kst leder 1. departement 20. august 7. oktober Paul Christian Holst.jpg
Jørgen Herman Vogt Embetsmann 7.oktober 27. november Jørgen Herman Vogt.png
Gregers Lundh Offiser,
vitenskapsmann
Kst leder 5. departement 2. mars 1. september
Peder Anker Godseier Medlem Riksforsamlingens presidentskap 6. juli Peder Anker.jpg
Jens Schow Fabricius Admiral Jens Schow Fabricius.jpg
Georg Sverdrup Professor 6. juli
13. august
Georg Sverdrup.jpg
Christian Adolph Diriks Sorenskriver Sekretær Riksforsamlingens konstitusjonskomite 7. juli
8. juli
13. august
Christian Adolph Diriks.jpg
Christian Magnus Falsen Amtmann Formann Riksforsamlingens konstitusjonskomite 13. august Christian Magnus Falsen.jpg
Ludvig Frederik Brock Offiser Adjutant for Christian Frederik 6. Juli
Statsrådssekretær
Carl Henrik von Holten Regentskapssekretær 2. mars 19. mai
Statssekretær 19. mai 1. oktober
Christian Fischer Kst. statssekretær 1. oktober 27. november

Kilder