Fengsel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Botsfengselet («Botsen») i Oslo er et tidligere landsfengsel, nå del av Oslo fengsel. Det ble oppført 1844-51, senere utvidet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Et fengsel er en institusjon for avsoning av straff eller avsondring fra samfunnet i påvente av straff (varetekt).

Middelalderen

Middelalderens fengsler i Norge ble ikke brukt til avsoning av straff, men til å holde kontroll på den anklagede. Selve straffen hadde form av korporlig avstraffelse (herunder dødsstraff), forvisning eller bøter. De hadde gjerne form av fangehull på festninger, og etter hvert arrestlokaler andre steder som på fogdegårdene.

I Hirdskråen fra Magnus Lagabøtes tid blir det foreskrevet fengsel for drapsmenn som ikke kunne dømmes til døden, men det er usikkert om dette noen gang ble satt i verk.

Tidlig moderne tid

Fra 1500-tallet begynte man å bruke fengsel som straffemetode. Det var da vanligst med straffarbeid, og fengslene eller slaveriene ble lagt til festninger. Straffen blir derfor like gjerne omtalt som «festningsstraff».

Til varetekt utviklet det seg en sedvane med at den lokale lensmannen hadde arrestlokale. Dette lå gjerne på lensmannsgården.

Tukthus

Tukthusene kom fra 1600-tallet av i Danmark, og i første halvdel av 1700-tallet i Norge. De var opprinnelig tenkt mer som forbedringsanstalter enn som fengsler. Men i løpet av 1700-tallet fikk tiggere og løsgjengere selskap av straffedømte som ble satt til å sone i fengslene. Både menn og kvinner kunne bli dømt til tukthus. Kvinner som ikke ble dømt til døden hadde dette som fremste alternativ, mens menn også kunne dømmes til slaveri. I reformperioden i første halvdel av 1800-tallet ble tukthusene avskaffet. De fire stiftsbyene Christiania, Bergen, Trondheim og Kristiansand fikk i løpet av 1700-tallet tukthus.

Reform på 1800-tallet

Larvik fengsel er typisk for de nye fengslene fra 1860-åra.
Foto: Morten Bakkeli (2010)

Det var stort behov for å gjøre noe med fengselsvesene i første halvdel av 1800-tallet. Slaveriet var foreldet og upopulært, og førte med seg mange negative konsekvenser. Tukthusene fungerte heller ikke etter intensjonen. Varetektssituasjon på lensmannsgårder og i arreststuer var også uholdbar, både de fysiske forholdene, korrupsjon og utnyttelse av fanger til arbeidskraft på lensmannsgården. Det ble gjennomført en rekke reformer etter Straffeanstaltkommisjonens innstilling fra 1841. Dette munnet blant annet ut i byggingen av en rekke fengsler. Botsfengselet i Oslo (ferdig 1851) var det første, og dette ble i det neste drøye tiåret fulgt av en rekke andre. De er stort sett små fengsler bygget for å dekke noen herreder, og går ofte under betegnelsen «1864-fengsler» etter året byggeprosessen stort sett var fullført. Disse fengslene er ofte lett gjenkjennelige som bygninger i rødbrun tegl, etter Heinrich Ernst Schirmers design. De er cellefengsler, der fangene plasseres på eneceller eller eventuelt dobbeltceller. Dette var en moderne tanke omkring straffegjennomføring, basert på et ønske om å hindre fangene i å påvirke hverandre negativt. Flere av disse fengslene er fremdeles i drift, som f.eks. Hamar og Eidsberg.

Fengselslovene av 1903 og 1958

Fengselsloven av 1903 videreførte prinsippet om enerom, og innførte et klassesystem. Fanger som viste god oppførsel kunne flyttes oppover i system og dermed få flere goder. Prøveløslatelse ble innført i denne loven. Selve fengselsbygningene forandret seg ikke i nevneverdig grad. Etter fengselsreformen i 1903 ble de større distriktsfengslene omdefinert til kretsfengsler, mens de mindre ble hjelpefengsler.

En ny fengselslov av 1958 reflekterer en erkjennelse av de negative virkningene av isolasjon. Den tar sikte på å begrense slike skader. Enerommene ble opprettholdt, men nå ikke bare for å holde fangene unna hverandre.

I denne perioden hadde man flere forskjellige fengselsklasser:

  • Landsfengsel: Større fengsler for innsatte med dom på mer enn seks måneders utbetinget fengsel
  • Kretsfengsel: Mindre fengsler for innsatte med korte dommer eller i varetekt
  • Hjelpefengsel: Som kretsfengsel, men særlig brukt til varetekt
  • Arbeidskoloni: Åpent fengsel for korte dommer, særlig promilledommer

Fram til 1970 hadde man også tvangsarbeidshus, hvorav det største og mest kjente er Opstad tvangsarbeidsleir. Der ble løsgjengere og drankere plassert etter vedtak fra sosialmyndighetene, men institusjonene hadde hele tiden preg av å fungere som fengsler. Ved nedleggelsen ble disse også gjort om til fengsler med nokså enkle grep; Opstad er nå Åna fengsel.

Straffegjennomføringsloven

Dagens fengselslov, straffegjennomføringsloven, ble vedtatt i 2001. Med den ble fengselsklassene avskaffet, og erstattet av betegnelsene høyt og lavt sikkerhetsnivå, ofte kjent henholdsvis som lukket og åpent fengsel. Fengselsvesenet ble samtidig slått sammen med Friomsorgen, og skiftet navn til Kriminalomsorgen.

Fengselstyper

Fengslene deles inn i forskjellige typer, der det mest sentrale er sikkerhetsnivået. Dagens fengselstyper er:

  • Høyt sikkerhetsnivå: Tidligere kjent som lukka soning. God sikring mot rømming, innsatte er innlåst på celler store deler av døgnet. I noen få fenglser er det også avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.
  • Lavt sikkerhetsnivå: Tidligere kjent som åpen soning. Minimal sikring mot rømming, innsatte har stor frihet innafor gjerdene og ulåste dører til sine rom. For soning av korte dommer eller mot slutten av soningstid.
  • Overgangsbolig: Svært lavt sikkerhetsnivå, innsatte er ute i jobb eller studier på dagtid. For soning av siste del (tilbakeføring til samfunnet).

Mange fengsler kombinerer flere nivåer, slik at det finnes en avdeling med høyt sikkerhetsnivå og en med lavt, og eventuelt en overgangsbolig i tilknytning til fengselet.

Noen fengsler er også forvaringsanstalter, tidligere kjent som sikringsanstalter. Det finnes der egne avdelinger for domfelte uten tidsbestemt straff.

Fengslene

Den følgende oversikten over fengsler begrenser seg til de som ble bygd etter Straffeanstaltkommisjonens innstilling fra 1841. Tilsvarende oversikter er tenkt oppretta i artiklene om slaveriene og tukthusene. I tillegg var det mange lensmanns- og rådhusarrester, men det vil bli for oversiktlig å forsøke å inkludere disse i lista.

Den eldre inndelinga i krets-, hjelpe- og landsfengsler er ikke tatt med i oversikten. Dagens inndeling i høyt og lavt sikkerhetsnivå samt overgangsboliger er angitt; for noen fengsler kan dette ha endra seg over tid, så det er tilstanden per 2018 som beskrives. Regionstilhørighet er markert ut fra dagens regioner i Kriminalomsorgen, også for nedlagte fengsler.

Lista er under arbeid, og har mangler. Nedlagte fengsler er oppført i kursiv.

Fengsel Kommune Region Åpna Nedlagt Plasser Nivå Kjønn Merknader Bilde
Akershus landsfengsel Oslo Øst 1854 1950 Høyt Menn Omgjort fra festningsslaveri til Akershus straffanstalt 1854; landsfengsel 1900–1950. Akershus landsfengsel 1950 OB.FS0366.jpg
Arendal fengsel Aust-Agder, Arendal Sørvest 1862 2021 32 Høyt Menn Lagt ut til salgs
Arendal fengsel, Evje avdeling Aust-Agder, Evje og Hornnes Sørvest 20 Lavt Menn
Arendal fengsel, Håvet avdeling Aust-Agder, Arendal Sørvest 2019 13 Lavt Menn
Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling Telemark, Fyresdal Sørvest[1] 28 Lavt Menn
Arupsgate overgangsbolig Oslo Øst 20 Overgang Menn
Bastøy fengsel Vestfold, Horten Sør 1984 105 Lavt Menn Horten rk 83855 IMG 3528 Bastøy.JPG
Bergen fengsel Hordaland, Bergen Vest 1990 258 Høyt Menn Erstatta Bergen kretsfengsel.
Bergen kretsfengsel Hordaland, Bergen Vest 1867 1990 57 Høyt Menn Erstatta av Bergen fengsel.
Bergen fengsel, Osterøy avdeling Hordaland, Vaksdal Vest 1982 2019 31 Lavt Blanda Vedtatt lagt ned sommeren 2019 da Statens leiekontrakt går ut, og øya skal selges.[2] Ulvsnesøy.JPG
Bjørgvin fengsel Hordaland, Bergen Vest 90 Lavt Menn
Bjørgvin fengsel, Ungdomseininga Hordaland, Bergen Vest 4 Høyt Menn Spesialfengsel for innsatte mellom 15 og 18 år.
Bodø fengsel Nordland, Bodø Nord 1940 56 Høyt Menn
Bodø fengsel, Fauske avdeling Nordland, Bodø Nord 2008 18 Lavt Blanda
Bodø fengsel, Bodø overgangsbolig Nordland, Bodø Nord 12 Overgang Blanda
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt Oslo Øst 1923 45 Høyt Kvinner Åpna som ungdomsanstalt 1939. Politisk fengsel under andre verdenskrig. Åpna som kvinnefengsel 1946. Bredtvet 2.JPG
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, avdeling B2 Oslo Øst 19 Lavt Kvinner
Drammen fengsel Buskerud, Drammen Sør 1962 2023 54 Høyt Menn Takfengsel, 6. og 7. etasje. Tidligere også kvinner. Lagt ned april 2023, bygning selges
Drammen overgangsbolig Buskerud, Drammen Sør 12 Overgang Menn
Fredrikstad fengsel Østfold, Fredrikstad Øst 1864 2009 Høyt Menn Innsatte overført til Halden fengsel Det nye radhus.jpg
Halden fengsel Østfold, Halden Øst 2010 250 Høyt Menn
Halden overgangsbolig Østfold, Halden Øst 2010 24 Overgang Menn
Hassel fengsel Buskerud, Øvre Eiker Sør 2019 26 Lavt Menn
Haugesund fengsel Rogaland, Haugesund Sørvest 18 Høyt Menn Haugesund fengsel, Skillebekkgata 10.JPG
Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Hedmark, Nord-Odal Øst 2006 2019 70 Lavt Menn
Hedmark fengsel, Hamar avdeling Hedmark, Hamar Øst 1864 31 Høyt Menn Hamar fengsel.jpg
Hedmark fengsel, Ilseng avdeling Hedmark, Stange Øst 86 Lavt Menn Novenber 1945 til september 1948 fengsel for landssvikdømte
Hokksund fengsel Buskerud, Nedre Eiker Sør 1864 ? Høyt Menn Fengsel i Hokksund (oeb-180249).jpg
Hustad fengsel Møre og Romsdal, Fræna Vest 2005 60 Høyt og lavt Menn
Hønefoss hjelpefengsel Buskerud, Ringerike Sør 1864 1995 9 Høyt Menn Hønefoss hjelpefengsel.png
Ila fengsel og forvaringsanstalt Akershus, Bærum Øst 1940 120 Høyt Menn Bygd som kvinnefengsel. Del av Grini fangeleir under andre verdenskrig, så landssvikfengsel Ilebu 1945–1950. Bærum, Ila fengsel og forvaringsanstalt.JPG
Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling Østfold, Eidsberg Øst 1864 102 Høyt Menn Utvida fra 17 plasser i 2000-åra.
Indre Østfold fengsel, Trøgstad avdeling Østfold, Trøgstad Øst 1992 90 Lavt Menn Leir for Arbeidstjenesten under andre verdenskrig.
Kabelvåg hjelpefengsel Nordland, Vågan Nord 1866 1986 Høyt Menn Åpna som arresthus 1856, omgjort til fengsel i 1866.
Kongsvinger fengsel Hedmark, Kongsvinger Øst 1864 137 Høyt og lavt Blanda 1864-fengselet har 20 kvinneplasser. De nyere avdelingene er siden 2012 spesialfengsel for utvisningsdømte menn.
Kristiansand fengsel Vest-Agder, Kristiansand Sørvest 1977 44 Høyt Blanda Erstatta Kristiansand kretsfengsel.
Kristiansand kretsfengsel Vest-Agder, Kristiansand Sørvest 1864 1977 Høyt Menn Erstatta av Kristiansand fengsel.
Leirvik fengsel Hordaland, Stord Vest 1864 1963 Høyt Menn Bygningen er kommunalt verna. Per 2018 restauranten Fengselet.
Lyderhorn overgangsbolig Hordaland, Bergen Vest 18 Overgang Blanda
Molde fengsel Møre og Romsdal, Molde Vest 2005 Høyt Menn Per 2018 bymuseum og kontorer i bygningen.
Mosjøen fengsel Nordland, Vefsn Nord 15 Høyt Menn
Moss fengsel Østfold, Moss Øst 2009 Høyt Menn Nedlagt i forbindelse med åpninga av Halden fengsel.
Nesbyen fengsel Buskerud, Nes Sør 1864 ? Høyt Menn
Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling Vestfold, Holmestrand Sør 1973 2019 109 Lavt Menn Lagt ut til salgs i 2021
Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling Vestfold, Horten Sør 16 Høyt Menn
Oslo fengsel Oslo Øst 1851 243 Høyt Menn Tidligere omkring 400 plasser; Botsfengselet (avd. A) ble nedlagt i 2017 slik at bare Bayer'n med 243 plasser er i drift. Bayern Oslo fengsel avd. B.JPG
Oslo kretsfengsel Oslo 1866 1978 Høyt Menn Møllergata 19 Oslo fengselsfløyen 1975 OB.AH0860.jpg
Ravneberget fengsel Østfold, Sarpsborg Øst 2006 45 Lavt Kvinner
Ringerike fengsel Buskerud, Ringerike Sør 1997 160 Høyt Menn
Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling Vestfold, Tønsberg Sør 48 Lavt Menn Åpna som Berg interneringsleir i 1941. Etter krigen Sem tvangsarbeidsleir for landssvikdømte; da den ble nedlagt ble fengselet etablert. Berg fengsel.jpg
Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling Vestfold, Larvik Sør 16 Høyt Menn Herregårdssletta 2 (Larvik).jpg
Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling Vestfold, Sandefjord Sør 1860-åra 2019 13 Lavt Kvinner Sandefjord fengsel.jpg
Sandaker overgangsbolig Oslo Øst 16 Overgang Blanda
Sandeid fengsel Rogaland, Vindafjord Sørvest 88 Lavt Blanda
Sarpsborg fengsel Østfold, Sarpsborg Øst 25 Høyt Menn
Sem fengsel Vestfold, Tønsberg Sør 62 Høyt Menn
Solholmen overgangsbolig Vest-Agder, Kristansand Sørvest 15 Overgang Blanda
Stavanger fengsel Rogaland, Stavanger Sørvest 68 Høyt Blanda
Stavanger fengsel, Auklend overgangsbolig Rogaland, Stavanger Sørvest 13 Overgang Blanda
Telemark fengsel, Kragerø avdeling Telemark, Kragerø Sør 1890 18 Høyt Kvinner Første fengsel åpnet i 1864, men brant i 1888. Kvinnefengsel fra 2016.
Telemark fengsel, Skien avdeling Telemark, Skien Sør 82 Høyt Menn, blanda til 2012 Kvennefengsel fra 2023
Tromsø fengsel Troms, Tromsø Nord 59 Høyt og lavt Menn
Trondheim fengsel Trøndelag, Trondheim Nord 144 Høyt Menn
Trondheim fengsel, Kongensgate avdeling Trøndelag, Trondheim Nord 10 Lavt Blanda Frigangsavdeling.
Trondheim fengsel, Leira avdeling Trøndelag, Trondheim Nord 28 Lavt Blanda
Ullersmo fengsel Akershus, Ullensaker Øst 286 Høyt Menn
Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Akershus, Ullensaker Øst 60 Lavt Menn Frigangsavdeling.
Ungdomsenhet Øst (Eidsvoll) Akershus, Eidsvoll Øst 4 Høyt Menn Spesialfengsel for innsatte mellom 15 og 18 år.
Vadsø fengsel Finnmark, Vadsø Nord 40 Høyt og lavt Menn
Vardø fengsel Finnmark, Vardø Nord ? Høyt Menn Vardø fengsel, Finnmark - Riksantikvaren-T457 01 0003.jpg
Verdal fengsel Trøndelag, Verdal Nord 60 Lavt Menn
Vestoppland fengsel, Gjøvik avdeling Oppland, Gjøvik Øst 1862 24 Høyt Menn Gjøvik fengsel Bakken.jpg
Vestoppland fengsel, Valdres avdeling Oppland, Vestre Slidre Øst 25 Lavt Menn
Vik fengsel Sogn og Fjordane, Vik Vest 39 Høyt og lavt Menn
Vollan kretsfengsel Trøndelag, Trondheim Nord 1971 Høyt Menn Bygningen er revet.
Ålesund fengsel Møre og Romsdal, Ålesund Vest 1864 27 Høyt Menn Brant i 1904, gjenåpna 1907.
Åna fengsel Rogaland, Sørvest 1915 140 Høyt Menn Opprinnelig Opstad tvangsarbeidshus, fra 1970 Åna kretsfengsel. Opstad tvangsarbeidshus.png
Åna fengsel, Rødgata avdeling Rogaland, Sørvest 2006 24 Lavt Menn

Noter

  1. Telemark tilhører Region Sør, men Arendal fengsel ligger i Region Sørvest.
  2. Unikt øyfengsel blir lagt ned: – Eit stort tap, NRK, 22. januar 2018

Kilder