Gate- og veinavn i Lillestrøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lillestrøm i 1949

De første gate- og veinavna i Lillestrøm ble offisielle i 1888. Fram til Lillestrøm ble bygningskommune i 1878, satte innbyggerne navn på tråkkene og gangstiene som knyttet sammen bolighusene, sagbrukene og jernbanen. Bygningskommunen satte løpende nummer på husa, på Nesa fra 1 til 500, på Volla og Tormosen videre oppover fra 500. Dette var en vrien ordning, og en av de første sakene Lillestrøm bygningskommune begynte å jobbe med, var derfor anlegg av veier og gater. I 1879 ble det stukket ut fire traséer som fikk navna Jernbanegata, Nesgata, Strandgata og Voldgata. Gatene var 15 meter brede, men hadde ikke fast dekke og var dårlig drenert. Derfor ble de sølete i vårløsningen og i regnværsperioder, og da flommet de åpne gaterennene over. Senere ble det foretatt flere navnedåper.

Før gatene fikk navn, ble stiene, tråkkene og de ulike stedene på Måsan og Sørumsnesene (Nesa) navngitt på en spesiell måte. Dette fortelles om i Kjente ”økenavn” på gater og steder i Lillestrøm i 1880-90-årene og ”Storveien” og ”Gutua på Næsa” (Lillestrøm).

Fram til 1877 hadde Lillestrøm ingen annen veiforbindelse med omlandet enn gangstier. Dette året ble det lagt vei over Måsan fra Fetveien til Lillestrøm stasjon. Dermed ble Lillestrøm knyttet til Nedre Romerike med vei. Veien ble lokalt kalt Måsaveien, men fikk i 1888 navnet Storgata. Fram til denne tid gikk folk langs jernbanelinja når de skulle ta seg fram i området, og det kunne skape problemer for togtrafikken. Ellers fulgte folk gang- og krøtterstier, og om vinteren brukte de isen eller «veien» som oppstod i snøen som følge av tømmerslepene. Den tunge transporten fra nabobygdene til Lillestrøm gikk på isen og snøen på vinterstid. En annen tilknytning til Fetveien var Sørumsgata som også hadde sitt utgangspunkt i jernbanestasjonen. Forbindelsen til Strømmen og Rælingen ble knyttet med Lillestrøm bru i 1881.

Den første offisielle navnedåpen ble foretatt i 1888 da 19 gater fikk navn. Bygningskommunens reguleringskommisjon gav i 1898 navn til ni nye gater og veier, og i 1905 fikk nye 21 sine navn.

De eldste navna

Blant de eldste navna på stedet er Sørumsnesene og Kjellermyra. Sørumsnesene, senere kalt Nesa, stikker ut mellom Leira og Nitelvas utløp i nordre delen av Øyeren som heter Svelle. Nord- og vestover fra Sørumsnesene lå de fuktige torvmyrene Kjellermyra og Kjellervolla. Disse stedene fikk senere navna Torvmosen eller Måsan og Volla, og var beiteområder for Kjeller gård. Nesa tilhørte Sørum gård. Andre navn som kom senere, var Furuskogen og Vigernes. Langs Nitelva ble det både under gårdene Kjeller og Sørum lagt husmannsplasser. Navnet Lillestrøm ble til da jernbanestasjonen som lå på gården Lille Strøm i Rælingen kommune ble flyttet over Nitelva i 1862. Navnet fulgte med, og stedet fikk navnet Lillestrøm.


Utvikling av gate- og veinettet fram til 1950

Betegnelsene vei og gate

Gate- og veinavna i Lillestrøm har naturligvis ikke den nære lokale tilknytningen som på Strømmen, Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og Leirsund. Derfor er det vanligere å benytte vei som sisteledd i navna der, mens gate benyttes mest i Lillestrøm. En grunn kan også være at etterleddet -gate skulle vise Lillestrøms bypreg. Av de 107 navna som har vei og gate som sisteledd i Lillestrøm, er gate benyttet 90 ganger, mens 18 har vei som sisteledd. Til sammenlikning har Strømmen med sine 111 veinavn 100 navn med etterleddet –vei, mens 11 har gate.

Gate- og veinavna i Skedsmo kommune finner en her:Gate- og veinavn i Skedsmo kommune.

Navneendringer i forbindelse med kommunesammenslåinga 2020

1. januar 2020 ble ble Fet, Skedsmo og Sørum slått sammen til Lillestrøm kommune. I den forbindelse måtte nærmere 90 gate- og veinavn endres. I Lillestrøm by ble det gjort to endringer: Asakveien fikk navnet Asakgata, og Borgenveien heter i 2020 Borgenstubben.

Gate- og veinavn med forklaringer

Gate/vei Navn etter Vedtatt Merknader Bilde
A. C. Svarstads gate Kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869-1943) Svarstad kom i malerlære i Lillestrøm i 1885, og avla svenneprøven her i 1889-1890
Adolph Tidemands gate Kunstmaleren Adolph Tidemand (1814-1876) Adolph Tidemands gate Lillestrøm 2014.jpg
Alex. Kiellands gate Forfatteren Alexander Kielland (1849-1906) Navnet ble forkortet fordi bygningskommunen mente det ville være for langt både for skilt og uttale Lillestrøm Alexander Kiellands gate 221010.jpg
Amund Hellands gate Oppkalt etter geologen Amund Theodor Helland (1846-1918) Helland skrev det 20 binds store verket Norges land og folk: topografisk-statistisk beskrevet i perioden mellom 1885 og 1921
Apotekerveien Lillestrøm Apotek hadde sine lokaler her 1888 Veien fikk først dette navnet i 1888, men denne lille veistubben mellom Kirkegata og Voldgata ble i 1899 omdøpt til Apotekergangen. Her lå Lillestrøms første apotek som ble opprettet i 1882
Arne Garborgs gate Forfatteren Arne Garborg (1851-1924)
Asakgata Gården Asak i Leirsund 2019 Navn før 2020: Asakveien
Badeveien Veien som fører fra Elvegata til Nebbursvollen friluftsbad
Baglergata Opprørsflokken baglerne Baglerne kjempet mot kong Sverre omkring 1200. De styrte deler av landet
Bakkergata Veien er oppkalt etter familien Bakker. Under det britiske flyangrepet 29. april 1944 som var rettet mot Kjeller flyplass, falt en av bombene over Bakkergården. 12 mennesker omkom i Lillestrøm, seks av dem tilhørte familien Bakker som bodde i Bakkergården.
Birkebeinergata Opprørsflokken birkebeinerne Birkebeinerne kom til makten sammen med kong Sverre Sigurdsson i 1177
Bjerkealleen Den tidligere bjørkeskogen i området
Bjørnsons gate Forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) Bare etternavnet er benyttet fordi forfatteren var velkjent i sin samtid Bjørnsons gate Lillestrøm 2015.jpg
Borgenstubben Gården Borgen i Fet kommune 2019 Navn før 2020: Borgenveien
Brandvoldgata Sannsynligvis er det Brandval i SolørHedmark som er oppkalt 1888 Den første dampdrevne saga i Lillestrøm het Brandvalsaga (Brandvoldsaga på folkemunne), og eierne kom fra Brandval. Brandvoldgata Lillestrøm 2014 2.jpg
Brogata Gata som fører fram til Lillestrøm bru 1888
Brøtergata Gården Brøter 1905
Buegata Ukjent opprinnelse En rett, kort gate på Volla mellom Grensegata og K. M. Nordangers gate
Camilla Colletts gate Forfatteren Camilla Collett (1813-1895) Camilla Colletts gate Lillestrøm 2015.jpg
Carl J. Hansens gate Carl J. Hansen (1893-1978) som var ordfører i Lillestrøm kommune fra 1952-1962 Veien ligger ved Åråsen stadion
Dampsagveien Veien som førte fram til Lillestrøm Dampsag og Høvleri fra jernbanestasjonen
Depotgata Sannsynligvis har det ligget et depot (lager) her 1905
Eidsvoldsgangen Eidsvoll kommune 1899
Eidsvoldsgata Eidsvoll kommune 1888
Einars gate Lendmannen og trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve (982 - ca. 1050) 1905
Eriks gate Eirik Blodøks (885-954) som var konge i Norge fra 930-935
Ekelundsgata Myrområdet som het Ekelundssletta I myra er det funnet store eikestammer. Derav har gata fått navnet 1899 Her lå arbeiderboligene til Egeberg Brug. Lillestrøm Ekelundsgata 221010.jpg
Ekelundsstien Navngitt da det ble bygd boliger her omkring 1980. Se forklaringen under Ekelundsgata Lillestrøm Ekelundstien 221010.jpg
Elvegata Gata går langs Nitelva og har fått navn etter elva 1888
Engebret Wessels gate Disponenten på Lillestrøm Torvstrøfabrik, Engebret Wessel (f. 1854) Engebret Wessels gate Lillestrøm 2014.jpg
Fabrikkgata Den første fabrikken som lå der, Lillestrøm Væveri 1888 Veveriet brant under storbrannen i 1906. Lillestrøm Fabrikkgata 221010.jpg
Feiringgata Kommunen Feiring, som nå er en del av Eidsvoll kommune
Feragens gate Læreren Andreas Martinius Feragen (1818-1912) Feragen skrev flere lærebøker i regning og var medutgiver av tidsskriftet Den norske folkeskole Lillestrøm Feragens gate 160911.jpg
Fetveien Veien som går på sørsida av Lillestrøm til Fet
Fletsteins gate Gården Fletstein i Skedsmo kommune
Fridtjof Nansens gate Polar- og naturforskeren Fridtjof Nansen (1861-1930)
Gjerdrumsgata Gjerdrum kommune Gjerdrumsgata Lillestrøm 2015.jpg
Grensegata Her gikk tidligere grensa mellom området Volla og sentrum i Lillestrøm Lillestrøm Grensegata 221010.jpg
Gunda Robarths vei Lillestrøms første postmester 22. sept. 2015 Stikkvei inn fra Elvegata
Gustav A. Devolds gate Eieren av Lillestrøm Væveri, Gustav Adolf Devold
Halvdans gate Småkongen Halvdan Svarte 1905 Halvdan Svarte var småkonge på Ringerike og far til Harald Hårfagre.
Hans Holens gate Lokalpolitikeren Hans Holen
Haralds gate Kong Harald Hårfagre (ca. 850-ca 931/932) 1905
Havnegata Navnet kommer av havnehage som var et inngjerdet beiteområde for hester 1888
Henrik Sørensens gate Kunstmaleren Henrik Sørensen (1882-1962) Sørensen ble født på Nesa, og hadde sine barne- og ungdomsår her Lillestrøm Henrik Sørensens gate 221010.jpg
Henrik Wergelands gate Forfatteren Henrik Wergeland (1808-1845) Henrik Wergelands gate Lillestrøm 2013.jpg
Hjalmar Johansens gate Polfarer Hjalmar Johansen (1867-1913) 22. sept. 2015 Nordre del av Fridtjof Nansens vei - mellom Sørumsgata og Eidsvollsgata
Hurdalsgata Hurdal kommune Lillestrøm Hurdalsgata 221010.jpg
Haakons gate Kong Håkon IV Håkonsson (1204-1263) 1905
Inges gate Kong Inge Bårdsson (1185-1217) 1905
I. Opsahls gate Skolestyrer Ingjald J. Opsal ved Sørum skole
Isakveien Området omkring heter Isakken, og gjennom området renner Isakbekken
Jernbanegata Gata som fører fram til jernbanestasjonen 1879 Jernbanegata (Lillestrøm).jpg
Johan Sverdrups gate Stortingsmann, stortingspresident og statsminister Johan Sverdrup (1816-1894)
Jonas Lies gate Forfatteren Jonas Lie (1833-1908)
Jølsengata Gården Jølsen i Fet kommune
Kanalveien Veien som gikk mellom Lillestrøm stasjon og Dampskipskanalen
Kirkegata Gata fikk navnet i 1888 ved at Lillestrøms første kirke, Lillestrøm bedehus, lå her 1888 Kirkegata (Lillestrøm).jpg
Kjellergata Kjeller gård 1888 Gata gikk opprinnelig fra Volla og over Måsan til Kjeller Kjellergata Lillestrøm 2016.jpg
Kjerulfs gate Komponisten Halfdan Kjerulf (1815-1868) Kjerulfs gate Lillestrøm 2015.jpg
K. M. Nordangers vei Knut Monsen Nordanger (1883-1965) Monsen var lærer og ordfører i Lillestrøm kommune
Konsul Haneborgs vei Eieren av Haneborg Dampsag & Høvleri, Anders Olai Haneborg (1836-1920)
Krokgata Tidligere benyttet 22. sept. 2015 Stikkvei inn fra Elvegata
Kåres gate Sannsynligvis oppkalt etter hersen Horda-Kåre (ca. 870 - ca. 920) 1905 Horda-Kåre var en mektig herse (en norsk høvdingtittel brukt fram til ca. 1050) i Hordaland i begynnelsen av Harald Hårfagres regjeringstid.
Landstads gate Presten og folkeminnesamleren Magnus Brostrup Landstad (1802-1880)
Leiv Eirikssons gate Leiv Eiriksson (ca. 973-ca. 1020) som oppdaget Vinland ca år 1000 Gata het Skolegata fram til kommunesammenslåingen i 1962. For å unngå forveksling med samme gatenavn i Strømmen ble den omdøpt
Lundsalleen Husmannsplassen Lund Plassen lå under Sørum gård
Magnus gate Kong Magnus Lagabøte (1238-1280) 1905
Markveien Gate som førte ut til marka nord og vest for Lillestrøm 1888
Messeveien Veien som fører inn til Messehallene (Norges varemesse) fra Svelleveien
Mjølnergata Den norrøne guden Tors hammer: Mjølner
Nannestadgata Navn etter Nannestad kommune Lillestrøm Nannestadgata 221010.jpg
Nesgata Etter bydelen Nesa 1879 Gata lå i en av Lillestrøms bydel som ble kalt Nesa, en kortversjon og flertallsform av Sørumsnesene. Innbyggerne kalte gata Storveien fram til den fikk offisielt navn Nesgata.jpg
Nils Kristensens gate Læreren Nils Kristensen (1832-1906) Kristensen jobbet ved Lillestrøm Brugsskole fra 1875 til 1906. Fra 1899 var han bestyrer
Nittebergveien Gården Nitteberg
Nittedalsgata Nittedal kommune 1905 Nittedalsgata Lillestrøm.jpg
Nordahl Bruns gate Forfatteren Johan Nordahl Brun (1745-1816)
Nordahl Griegs gate Forfatteren Nordahl Grieg (1902-1943)
Odalsgata Odalen på Hedmark. Mange sagbruksarbeidere og grunnleggerne av Brandvalsaga kom fra Odalen Odalsgata Lillestrøm 2014.jpg
Ole Bulls gate Komponisten og fiolinisten Ole Bornemann Bull (1810-1880) Lillestrøm Ole Bulls gate A 221010.jpg
Ole Vigs gate Grundtvigianeren Ole Vig (1824-1857) Vig er kjent for sine sanger, opplysningsskrifter og bladet Folkevennen Lillestrøm Ole Vigs gate 160911.jpg
P. A. Munchs gate Historikeren Peter Andreas Munch (1810-1863) Munchs hovedverk er åttebindsverket Det norske Folks Historie
Parkalleen Planlagt som en bred gate med trær på begge sider, men det ble anlagt tomter som gikk tettere inn til gata. Den lever derfor ikke opp til navnet sitt Lillestrøm, Parkalleen ved Storgata.JPG
Prost Ingiers gate Frederik Ingier (1805-1882) Ingier var prost på Nedre Romerike. Han var en ivrig grundtvigianer
Roald Amundsens gate Polarforskeren Roald Amundsen (1872-1928) 2016
Rolf Wickstrøms gate Fagforeningsleder Rolf Wickstrøm (1912-1941) Wickstrøm var fagforeningsmann og metallarbeider i Oslo. Sammen med Viggo Hansteen var han den første nordmann som ble henrettet av tyskerne under andre verdenskrig Rolf Wickstrøms gate Lillestrøm 2015.jpg
Romeriksgata Romerike Romeriksgata Lillestrøm 2015.jpg
Selboes gate Gårdbruker Lars Peter Selboe (1787-1856) 1905 Selboe var Skedsmos første ordfører fra 1837 til 1839. Han var stortingsrepresentant i flere perioder mellom 1833 og 1851.
Sigurds gate Kong Sigurd Jorsalfare som styrte landet mellom 1190 og 1230. 1905
Sjøgata Gata fører fram til stedet der Nitelva munner ut i Øyeren 1905
Skedsmogata Etter eldste bebodde del av Skedsmo kommune 1888 Skedsmogata Lillestrøm 2014.jpg
Skåvålenga Gården Skogvoll, utt. Skåvål 22. sept. 2015 Del av Leiraveien
Snorres gate Islendingen og forfatteren Snorre Sturlasson (1178/1179-1241) Snorre skrev blant annet historieverket Heimskringla på 1220-tallet
Sognastubben Elva Sogna 22. sept 2015 Veistubb inn fra Sognaveien
Sognaveien Elva Sogna
Solheimsgata Solheim pensjonat lå her 1899 Solheimsgata Lillestrøm.jpg
Sophie Radichs vei Sophie Radich (1845-19125) Radich var lærerinne ved Lillestrøm Brugsskole fra 1875 til 1918 Sophie Radichs vei Lillestrøm 2016.jpg
Stillverksveien Stillverk var et anlegg for å sikre skifteveier, isolering av jernbanesporene og sentralveksler/sporsperrer Stillverksveien Lillestrøm 2014.jpg
St. Olavs gate Kong Olav den hellige 1905
St. Sunnivas gate Helgenen St. Sunniva Sunniva som var fra Irland, levde i siste halvdel av 900-tallet. Hun ble drept på øya Selje i Sogn og Fjordane
St. Sunnivas plass Helgenen St. Sunniva. Se ovenfor!
Storgata Den første store gata i Lillestrøm der hovedbebyggelsen etablerte seg fra omkring 1880 1888 Storgata het først Måsaveien fordi den gikk over Måsan. Storgata Lillestrøm 2014.jpg
Stortorget Navngitt av folket. Det største torget av to torg Ikke i bruk som torg, men parkeringsplass
Strandgata Gata følger flomvollen ved Nitelva fra Dampsagtomta og nordover 1879
Strandpromenaden Elvebredden langs Nitelva fra Lillestrøm bru til Nebbursvollen 1888 Stedet egnet seg for promenade.
Svelleveien Veien går i retning Svelle, som er nordre del av Øyeren Strandveien 1899-1962 Veien het opprinnelig Strandveien, men ble endret etter kommunesammenslåingen i 1962 for å unngå forveksling med samme navn i Strømmen
Sverres gate Kong Sverre Sigurdsson 1905
Sørumsgata Sørum gård 1888 Sørumsgata Lillestrøm 2014.jpg
Sørumsparken Sørum gård 1905
Teatergata Her lå Konservativen som var et forsamlingslokale for Lillestrøm konservative Arbeiderforening der det ble vist teater og kino 1899 Lillestrøm Teatergata 221010.jpg
Thorvald Lammers gate Sangeren, dirigenten, komponisten og læreren Thorvald Lammers (1841-1922)
Tomtegata Trolig en sagtomt, opplagsplass for trelast, eller oppkalt etter gården Tomt i Skedsmo-bygda 1899
Torvet Se ulike tolkninger 1899 Skrivemåten bygde på uttalen av ordet torg som i Lillestrøm var torv
Torvgata Gata som gikk fra Torvmosen til Torvstrøfabrikken. Derfor ble førsteleddet Torv- Nordre gate 1888-1905 Lillestrøm Torvgata 221010.jpg
Tor Jonssons gate Forfatteren Tor Jonsson (1916-1951) Henrik Ibsens gate 1905-1962 Før kommunesammenslåingen i 1962 het gata Henrik Ibsens gate, men endret navn siden dette navnet også fantes i Strømmen Tor Jonssons gate Lillestrøm 2015.jpg
Tærudgata Kjøpmann Christian Andersen Tærud (1841- ) 1899 Tærud opprettet en landhandel i 1867, og ble en av stedets største handelsmann. Lillestrøm Tærudgata 221010.jpg
Vestbygata Vestby kommune Vestbygata Lillestrøm 2016.jpg
Viggo Hansteens gate Høyesterettsadvokat Viggo Hansteen (1900-1941) Sammen med Rolf Wickstrøm var Hansteen den første sivile nordmann som ble henrettet av tyskerne under andre verdenskrig. Viggo Hansteens gate Lillestrøm 2015.jpg
Vigernesgata Bydelen Vigernes
Voldgata Vollen mot Nitelva 1879 En av de eldste gatene i Lillestrøm. Den førte fram til myra Kjellervollen Voldgata Lillestrøm.jpg
Westye Egebergs vei Westye Egeberg (1805-1898) Egeberg var konsul, rittmester, grosserer og eier av Egeberg Brug
Øyeren plass Ei løkke i nedre del av Havnegata, ikke langt fra Nitelvas utløp i Øyeren
Øysteinsgate Kong Øystein Magnusson som styrte landet mellom 1190 og 1223. 1905

Litteratur og kilder

 • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Utgitt av Skedsmo kommune. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind II . Utgitt av Skedsmo kommune. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helleland, Botolv: Adresser og stadnamn. Del 2: Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo 1993.
 • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind II. Oslo 1950-1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. Oslo 1950-1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsrud, Wenche: Gatenavn på Lillestrøm. Semesteroppgave i norsk ved NTNU 1974.
 • Kart: Hals 1 1978, s. 158, 164, 165, 306. Hals 2 1978, s. 74, 264-265, 286.
 • Lindbæck, Odd m. fl.: Byen på Måsan. Trekk fra Lillestrøms historie. Utgitt av Lillestrøm historielag og Lillestrømfondet. Lillestrøm 2000.
 • Møtebog 1877-1909 Lillestrøm Bygningsrepresentantskap.
 • Nordanger, K. M.: Lillestrøm. Et tilbakeblikk på kommunens 25 års jubileum. Utgitt av Lillestrøm Herredsstyre. Oslo 1933. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne: Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision: Gaardnavne i Akershus amt. Kristiania 1899. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norgeskart.no
 • Stemshaug, Ola: Namn i Noreg. Oslo 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Store norske leksikon http://www.snl.no/
 • Syvertsen, Ole Bernt: «Gatenamn». I Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug (red.) Norsk stadnamnleksikon. Oslo 1976, s. 49-51.
 • Utskrifter av møtebok for Skedsmos kommunestyre 1963-1974.