Bibliografi:Sogn og Fjordane fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 1971-.
 • Eithun, G., K.-R. Berge og H. Kleppa: Krigsår : liv og lagnader i Sogn og Fjordane 1940–1945. Utg. Selja forlag. 2005. 479 s.
 • Engesæter, Aage og Johs. B. Thue: Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år. Utg. Samlaget. 1988. 398 s. ISBN 8252130860. Digital versjonNettbiblioteket
 • Førsund, Finn Borgen: Transport mellom fjordar : Firda billag 1920-1995. Utg. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. 1995. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Oddmund Løkensgard: «Store verdiar til liten nytte - Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940», i Heimen, 2/2018. Digital utgave.
 • Losnegård, Gaute: Sosialisme i trivselsfylket : Sogn og Fjordane SF, Sogn og Fjordane SV : 1965–2019. Utg. Vestland SV. 2019. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Natvik, Oddvar: «Brotsverk i Sogn og Sunnfjord på 1600-talet». I: Heimen, b. XXVIII, s. 211–220.
 • Noss, Aagot: Kvinneklede i Sogn : døme på ein vestnorsk tradisjonell klesskikk. Utg. Novus forlag. 2012. 127 s. ISBN 978-82-7099-710-7.
 • Sandal, Per: «Lokalhistorie i Sogn og Fjordane». I: Heimen, b. XXVIII, s. 3–13.
 • Steffensen, J.M. (1925). Elias Melvær. Ung-Norig (nr. 5), 97-101.
 • Stensaker, Asbjørn: Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane gjennom 100 år. 1958. Utg. Fylkesabaatane. 216 s.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 83–87.
 • Strømgren, Trond: Sild og potet. Hverdagsliv i et fjordfylke. Utg. Stromgren publ. 2007. 144 s. ISBN 978-82-92616-03-1.
 • Thue, Johs. B., Eirik Thue: Utsikt og utakt : folketru og fossevern på framtidsveg mellom Sogn og Sunnfjord. Utg. Sogn historiske verkstad. 2019. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Timberlid, Jan Anders: «Moglege forklaringar på ulikt flyttemønster i Sogn og Fjordane 1700 – ca. 1850». I: Heimen, b. XXXI, s. 14–22.
 • Vamraak, Andreas B: Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane : eit stykke heimstadlære. Utg. Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane. 1931. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket

Hovudoppgåver

 • Amsrud, Arve, Borøy, Roar: Musikk for førskolebarn 1987-89. En evaluering av Rikskonsertenes prosjekt i Sogn og Fjordane fylke - konsertdelen. Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1990.
 • Buckholm, Mona Beate: Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hvilke kirkesteder ble nedlagt, når og hvorfor? Arkeologi, Universitetet i Bergen 1997.
 • Brandsdal, Einar: Lokalisering av videregående skoler. En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1978.
 • Båtevik, Finn Ove: Arbeidsreiser og busetnadsmønster i Sogn og Fjordane. Geografi, Universitetet i Bergen 1988.
 • Devik, Ola: Bygde-Noreg i endring. Livsform og livsgrunnlag i eit bygdesamfunn i Sogn og Fjordane. Sosiologi, Universitetet i Bergen 1997.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1985.
 • Flo, A.B.: Norsk bygdeturisme. Samarbeid en visjon eller virkelighet? Kvantitiv undersøkelse om bygdeturisme i Sogn og Fjordane og Telemark. 1992.
 • Fretland, Frode: Fotball mellom høge fjell og lange fjordar. Ei historisk undersøking om fotballen si utvikling i Sogn og Fjordane. Norges idrettshøgskole 1991.
 • Grosvold, Lisbeth: Rektor: en leder i "tvangstrøye"? En studie av rektors funksjoner og handlingsrom i den videregående skolen i Sogn og Fjordane. Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1991.
 • Hamre, Hallgeir: Spreiinga av indremisjonsrørsla i Bergenhusamta, med utgangspunkt i Bergen Indremisjon. Historie, Universitetet i Bergen 1997.
 • Hauge, Nils-Petter: Sjølvmord i eit trivselsfylke. Ein verksemdsteoretisk analyse av "sjølvmordsproblemet sin storleik" i Sogn og Fjordane. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1995.
 • Helgen, Geir: Hordaland, Sogn og Fjordane i merovingertid. Arkeologi, Bergen 1972.
 • Husabø, Susan Halvorsen: Eldre ungdom uten arbeid - en undersøkelse av ungdomsledighet i Sogn og Fjordane. Geografi, Bergen 1985.
 • Iversen, Frode: Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i eldre godssamlinger? En analyse av romlig organisering av graver og eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane. Arkeologi, Universitetet i Bergen 1997.
 • Johansen, Hanne Marie: Dømt til ekteskap? En retts- og sosialhistorisk undersøkelse av ekteskapssakene ved kapittelretten i Bergen 1604-1708. Historie, Universitetet i Bergen 1984.
 • Johnson, Trine: Sein-neolittisk tid i Sogn og Fjordane: gjenstandstyper og funndistribusjon. Arkeologi, Universitetet i Bergen 1993.
 • Karstensen, Per Magnus: Illegalt arbeid i Sogn og Fjordane 1940-45. Militær motstand, Englandsfart og skøytetrafikk. Historie, Oslo 1977.
 • Moberg, Eva: Vikingtidssverdene : hjemlig produserte eller importerte. Med utgangspunkt i et lokalt sverdmateriale fra Sogn og Fjordane. Arkeologi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Myklebust, Kari Margretha: Fylkeskommunen i ein overgangsperiode. Sogn og Fjordane fylkeskommune 1960-1975. Historie, Oslo 1979.
 • Ramsdal, Helge: Politisk styring og lokal deltakelse. En studie av beslutningsprosessen i forbindelse med lokaliseringen av betongplattformbygging i Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1977.
 • Sterri, Brynhild Runa: Kvinners arbeidsmarknadstilpassing i Sogn og Fjordane og Hedmark, 1970 og 1980. Gir næringsoverføringane gjennom Distriktenes Utbyggingsfond auka kvinnesysselsetjing? Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1991.
 • Strømsnes, Gry: Vi er i verden, men ikke av verden. Unge kvinner i en indremisjonsforsamling i Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1999.
 • Sveen, Ingvar: Sjukehusstriden i Sogn og Fjordane. Norsk sjukehuspolitikk i endring. Ein studie av sjukehusplanlegging og sjukehusutbygging i Sogn og Fjordane 1963-1977. Historie, Oslo 1979.
 • Tangenes, Bjørn: "Ad hoc"-aksjon som politisk deltagelsesform. En studie av sykehussaken i Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1978.
 • Thunshelle, Torgeir Johan: Nasjonal Samling i Sogn og Fjordane 1940-45. Historie, Bergen 1972.
 • Tryti, Anna Elisa: Bergen bispedømme i første halvdel av det 14. århundre. Historie, Universitetet i Bergen 1987.
 • Vik, Jon Egil: Vekstsenterfilosofi og jordbruk. Ei gransking av vekstsenterfilosofiens bakgrunn, innhald, forhold til jordbruket og med utgangspunkt i vekstsenteret i Førde i Sogn og Fjordane, verknad i praksis på jordbruksnæringa, samt ei målsetjingsdrøfting. NLH 1974.
 • Vik, Norleif: Konkurranseforholdet sjø- og landtransport. Studium av godstransport mellom Bergen og Sogn og Fjordane fylke etter 1960. Geografi, Bergen 1973.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (275 OSLO)
Claus Pavels's Dagbøger for Aarene 1817-1822. Utg. Den Norske Historiske Forening. 1892. 512 s. Red. Ludvig Daae. HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, S
 • Legdsmatrikkel (1464 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Matricull for Søe-Etatens Lægder i Bergens Stift. 1776. 98 s. Merknad: Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek og ved UBO
 • Legdsmatrikkel (1465 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Matricul for Land-Etatens Lægder i Bergens Stift. 1777. 181 s. Merknad: Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek og ved UBO
 • Lov/forordning (1466 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Gulatingslovi. Umsett frå gamalnorsk av Knut Robberstad. Oslo 1937. 294 s. (Norrøne bokverk, nr 33). Merknad: Har kome i fleire nye utgåver (4 Utg. 1981). Gjaldt også for Rogaland, Agder, Hallingdal, Valdres.
 • Visitasmelding (1467 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Johan Nordahl Brun. Visitats-Journal 1794-1812. 1951. 167 s. (Bibliotheca Norvegi æSacr ænr 19)
 • Domkapitelsprotokoll (1468 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Bergens domkapitels forhandlingsprotokoll 1605-1624. Utg. Institutt for kirkehistorie. 1961. 259 s. Red. Bjørn Zachariassen. (Publikasjoner nr 1).
 • Jordebok - kyrkje (1469 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias dioecesis Bergensis saeculo pertientium, vulgo dictum "Bergens Kalvskind" (Bj 225lfskinn). 246rgynjar K Utg. P.A. Munch. 1843. 132 s.
 • Jordebok - kyrkje (1470 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Bergens kalvskinn. AM 329 fol. i Norsk riksarkiv. Utg. Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter. 1989. 53, 101 s. (Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, quarto series, vol. VIII). Utgitt av Finn Hødnebø med ei innleiing av Ole-Jørgen Johannessen og Finn Hødnebø. Merknad: Fotografisk avtrykk av originalen. Jfr. nr 1468.
 • Kopibok - stiftamtmann (1471 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Stiftamtmannens kopibok a nr 1-6 1703-1712. Utg. Ættehistorisk institutt. 1974-88. 6 b. Red. Torleif Hansen, Simon Steinsbø, Conrad Clausen.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1730 SOGN OG FJORDANE)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Nordre Bergenhus amt/Sogn og Fjordane fylke. 1838-.

Aviser

Eksterne ressurser