Prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart fra omkring 1800 over Mandal prestegjeld.

Prestegjeld er en eldre administrativ enhet i Den norske kirke, brukt fra 1400-tallet til 2000-åra. Et prestegjeld besto av ett eller flere sokn, og inngikk i et prosti.

Prestegjeldene dukket opp litt ut på 1400-tallet. Det var da behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden i 1349. Man la ned kirker og sokn, og mange av de sokna som gjensto måtte betjenes felles siden det var prestemangel. Blant de første gangene man finner skriftlig referanse til prestegjeld, er i brev som omtaler Sigdal prestegjeld i 1429[1], Grue prestegjeld i 1442[2] og Land prestegjeld i 1446[3]. Alle disse er hentet fra 1600-tallskilder hvor de er gjengitt, og det er noe usikkert om de er ordrett gjengitt eller om man har tilpasset teksten til tidens forhold.

Etter hvert som man fikk flere prester, kunne man velge å ha en sokneprest som leder for prestegjeldet, og kapellaner som betjente de enkelte sokn. Dermed oppsto gradvis den ordningen man hadde inntil avskaffelsen av prestegjeldene, hvor prester og andre kirkelig tilsatte var ansatt i prestegjeldene, ikke i soknene.

Fra 2004 ble prestegjeldene utfaset. Soknene er nå grunnenheter organisert i kirkelige fellesråd, mens prestene ansettes i prostiene[4]. Hovedårsaken til at man gjorde den omfattende endringa var at det hadde blitt for stor forskjell mellom grensene for prestegjeld og kommuner. Prestegjeldenes grenser lå i høy grad fast fra før reformasjonen, og ble i 1837 brukt som hovedregel for inndelingen i kommuner. Senere har det skjedd store endringer, og ettersom kommunene er bevilgende instans ble det stadig vanskeligere å måtte forholde seg til prestegjeld som var delt mellom flere kommuner, eller kommuner med flere prestegjeld. De kirkelige fellesrådene løser dette problemet, ettersom de forholder seg til sokn i hver enkelt kommune.

Prestegjeld omkring 1648

Gjennom skattematrikkelen 1647 får man god oversikt over hvilke gårder som tilhører de ulike prestegjeld i store deler av landet, og dermed har det vært mulig å lage kart over områdene. Det finnes også andre kilder fra samme tid, og man bruker derfor gjerne situasjonen omkring 1648 for å kartlegge prestegjeldene. Oversikten nevner også hvilket sokn som ligger i prestegjeldet. Her har det vært større endringer, idet en rekke nye sokn ble oppretta som følge av befolkningsvekst, mens andre ble nedlagt.

Tabellene oppgir hvilke av dagens kommuner prestegjeldene lå i. En kommune kan være delt mellom flere prestegjeld. Tabellen er delt inn etter fylkesgrensene slik de var i 2014; dette svarer langt nærmere til samtidas inndeling enn grensene etter reformen i 2020.

Østfold

Prestegjeld Sokn Dagens kommuner
Hobøl prestegjeld Hobøl sokn Hobøl kommune
Spydeberg prestegjeld Spydeberg sokn Spydeberg kommune
Askim prestegjeld Askim sokn Askim kommune
Trøgstad prestegjeld Trøgstad sokn
Båstad anneks
Trøgstad kommune
Våler prestegjeld Våler
Svindal anneks
Våler
Skiptvet prestegjeld Skiptvet sokn Skiptvet kommune
Eidsberg prestegjeld Eidsberg sokn Eidsberg kommune
Rødenes prestegjeld Rødenes sokn
Rømskog anneks
Øymark anneks
Marker kommune
Rygge prestegjeld Rygge sokn Rygge kommune
Moss kommune
Råde prestegjeld Råde sokn Råde kommune
Fredrikstad kommune
Rakkestad prestegjeld Rakkestad sokn Rakkestad kommune
Tune prestegjeld Tune sokn
Varteig anneks
Sarpsborg kommune
Borge prestegjeld Borge sokn Fredrikstad
Sarpsborg
Skjeberg prestegjeld Skjeberg sokn Sarpsborg kommune
Aremark prestegjeld Aremark sokn Aremark kommune
Rokke prestegjeld Rokke sokn Halden kommune
Berg prestegjeld Berg sokn Halden kommune
Idd prestegjeld Idd sokn
Enningdal sokn
Halden kommune
Hvaler prestegjeld Hvaler sokn Hvaler kommune

Oslo og Akershus

Prestegjeld Sokn Dagens kommuner
Eidsvoll prestegjeld Eidsvoll sokn Hurdal kommune
Eidsvoll kommune
Nannestad prestegjeld Nannestad sokn Nannestad kommune
Ullensaker prestegjeld Ullensaker sokn Ullensaker kommune
Nes prestegjeld Nes sokn Nes kommune
Skedsmo prestegjeld Skedsmo sokn Skedsmo kommune
Nittedal kommune
Lørenskog kommune
Gjerdrum prestegjeld Gjerdrum sokn Gjerdrum kommune
Fet prestegjeld Fet sokn Fet kommune
Rælingen kommune
Sørum prestegjeld Sørum sokn Sørum kommune
Aurskog prestegjeld Aurskog sokn
Blaker sokn
Aurskog-Høland kommune
Sørum kommune
Høland prestegjeld Høland sokn Aurskog-Høland kommune
Aker prestegjeld Aker sokn
Oslo domkirkes sokn
Oslo kommune
Oppegård kommune
Asker prestegjeld Asker sokn Asker kommune
Bærum kommune
Nesodden prestegjeld Nesodden sokn
Frogn anneks
Nesodden kommune
Frogn kommune
Kråkstad prestegjeld Kråkstad sokn
Ski anneks
Ski kommune
Enebakk prestegjeld Enebakk sokn Enebakk kommune
Ås prestegjeld Ås sokn
Kroer anneks
Ås kommune
Vestby prestegjeld Vestby sokn
Garder anneks
Såner anneks
Vestby kommune

Hedmark

Prestegjeld Sokn Dagens kommuner
Tynset prestegjeld Tynset sokn Tynset kommune
Tolga kommune
Os kommune
Folldal kommune
Stor-Elvdal kommune
Engerdal kommune
Åmot prestegjeld Åmot sokn
Stor-Elvdalen anneks
Rendalen kommune
Engerdal kommune
Stor-Elvdal kommune
Åmot kommune
Elverum prestegjeld Elverum sokn Elverum kommune
Åmot kommune
Trysil kommune
Engerdal kommune
Ringsaker prestegjeld Ringsaker sokn Ringsaker kommune
Vang prestegjeld Vang sokn Hamar kommune
Ringsaker kommune
Nes prestegjeld Nes sokn Ringsaker kommune
Løten prestegjeld Løten sokn Løten kommune
Romedal prestegjeld Romedal sokn Stange kommune
Stange prestegjeld Stange sokn Stange kommune
Hof prestegjeld Hof sokn Våler kommune
Åsnes kommune
Odal prestegjeld Odal sokn Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Grue prestegjeld Grue sokn Grue kommune
Kongsvinger kommune
Vinger prestegjeld Vinger sokn Kongsvinger kommune
Eidskog kommune

Oppland

Prestegjeld Sokn Dagens kommuner
Lom prestegjeld Lom (Mo) hovedsokn
Garmo anneks
Skjåk anneks
Hove anneks
Lom kommune
Skjåk kommune
Lesja prestegjeld Lesja kommune
Dovre kommune
Del av Folldal kommune
Vågå prestegjeld Vågå kommune
Sel kommune
Fron prestegjeld Nord-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Ringebu prestegjeld Ringebu kommune
Vang prestegjeld Vang kommune
Slidre prestegjeld Øystre Slidre kommune
Vestre Slidre kommune
Gausdal prestegjeld Gausdal kommune
Øyer prestegjeld Øyer kommune
Aurdal prestegjeld Nord-Aurdal kommune
Etnedal kommune
Sør-Aurdal kommune
Land prestegjeld Nordre Land kommune
Søndre Land kommune
Fåberg prestegjeld Lillehammer kommune
Biri prestegjeld Gjøvik kommune
Vardal prestegjeld Gjøvik kommune
Toten prestegjeld Østre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Gran prestegjeld Gran kommune
Jevnaker kommune
Jevnaker prestegjeld Jevnaker kommune
Lunner kommune

Buskerud

Prestegjeld Sokn Dagens kommuner
Ål prestegjeld Ål kommune
Hol kommune
Nes prestegjeld Nes kommune
Hemsedal kommune
Gol kommune
Flå kommune
Norderhov prestegjeld Ringerike kommune
Rollag prestegjeld Rollag sokn
Nore anneks
Uvdal anneks
Rollag kommune
Nore og Uvdal kommune
Hol kommune
Sigdal prestegjeld Sigdal kommune
Krødsherad kommune
Hole prestegjeld Hole kommune
Modum prestegjeld Modum kommune
Flesberg prestegjeld Flesberg kommune
Sandsvær prestegjeld Kongsberg kommune
Eiker prestegjeld Øvre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune
Lier prestegjeld Lier kommune
Drammen kommune
Røyken prestegjeld Røyken kommune
Hurum prestegjeld Hurum kommune

Telemark

Prestegjeld Sokn Dagens kommuner
Vinje prestegjeld Vinje kommune
Tinn prestegjeld Tinn kommune
Vinje kommune
Lårdal prestegjeld Tokke kommune
Vinje kommune
Kviteseid prestegjeld Kviteseid kommune
Nissedal kommune
Seljord kommune
Nome kommune
Seljord prestegjeld Seljord kommune
Bø kommune
Hjartdal prestegjeld Hjartdal kommune
Notodden kommune
Heddal prestegjeld Notodden kommune
Bø kommune
Bø prestegjeld Bø kommune
Nome kommune
Sauherad prestegjeld Sauherad kommune
Skien kommune
Fyresdal prestegjeld Fyresdal kommune
Tokke kommune
Tørdal prestegjeld Drangedal kommune
Drangedal prestegjeld Drangedal kommune
Holla prestegjeld Nome kommune
Skien kommune
Gjerpen prestegjeld Skien kommune
Slemdal prestegjeld Siljan kommune
Sannidal prestegjeld Kragerø kommune
Bamble prestegjeld Bamble kommune
Eidanger prestegjeld Porsgrunn kommune
Solum prestegjeld Skien kommune

Prestegjeld i 1814

I 1814 ble prestegjelda brukt som valgkretser på landet i forbindelse med RiksforsamlingaEidsvoll. Det finnes derfor en fullstendig oversikt over alle landets prestegjeld på dette tidspunkt. Den lista er også praktisk, fordi den i all hovedsak er identisk med prestegjelda i 1837, da områdene ble brukt som grunnlag for opprettelse av kommuner etter formannskapslovene. Byene er delvis utelatt, fordi de hadde en annen valgordning enn på landet. I mange tilfeller inngår de i et av de nevnte prestegjelda, men kan også være organisert som et eget.

Lista er inndelt etter amt og grevskap slik det framgår av fortegnelsen over adresser og fullmakter fra prestegjelda[5]. Navnene slik de ble skrevet i 1814 er lagt inn, slik at listene også kan sorteres etter disse. Skrivemåten er henta fra adresse og fullmakt, som normalt var ført i pennen av sokneprest eller en annen embetsmann, og reflekterer skrivemåten en som bodde på stedet brukte. I og med at rettskriving i 1814 var styrt av personelige preferanser kan man også finne andre former for de fleste steder.

For å finne et prestegjeld når man ikke vet hvilket amt det gjelder kan nettleserens søkefunksjon brukes (i de fleste tilfeller tilgjengelig gjennom CTRL-F). Når det vises til at et prestegjeld dekker en gitt kommune, betyr ikke dette at hele kommunen er med i prestegjeldet. Ettersom kommune- og prestegjeldsstrukten skilte lag gjennom 1900-tallet ble mange kommuner fordelt over flere prestegjeld.

Oversikten er under arbeid, og det vil derfor mangle blant annet informasjon om sokn og nåværende kommuner på mange prestegjeld.

Smålenenes amt

Smålenenes amt tilsvarte dagens Østfold fylke.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Aremark prestegjeld Aremark Aremark kommune, Marker kommune
Askim prestegjeld Aschim Askim kommune
Berg prestegjeld Berg Halden kommune
Borge prestegjeld Borge Sarpsborg kommune
Eidsberg prestegjeld Edsberg Eidsberg kommune
Fredrikshald prestegjeld Halden kommune
Fredrikstad prestegjeld Fredriksstad Fredrikstad sokn
Glemmen sokn
Fredrikstad kommune
Hobøl prestegjeld Haabel Hobøl kommune
Hvaler prestegjeld Hvaløerne Hvaler kommune
Idd prestegjeld Ide Halden kommune
Onsøy prestegjeld Onsøe Fredrikstad kommune
Rakkestad prestegjeld Rakkestad Rakkestad kommune
Rygge prestegjeld Rygge Rygge kommune
Rødenes prestegjeld Rødenæs Marker kommune, Rømskog kommune
Råde prestegjeld Raade Råde kommune
Skiptvet prestegjeld Schibtvedt Skiptvet kommune
Skjeberg prestegjeld Skjeberg Sarpsborg kommune
Spydeberg prestegjeld Spydeberg Spydeberg kommune
Trøgstad prestegjeld Trøgstad Trøgstad kommune
Tune prestegjeld Thunøe Sarpsborg kommune
Våler prestegjeld Waaler Våler kommune

Akershus amt

Akershus amt tilsvarer dagens Akershus fylke, med unntak av at Aker herred har blitt innlemma i Oslo.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Aker prestegjeld Agger Oslo kommune
Asker prestegjeld Asker Asker kommune
Bærum kommune
Aurskog prestegjeld Urschoug Aurskog-Høland kommune
Eidsvoll prestegjeld Eidsvoll Eidsvoll kommune
Enebakk prestegjeld Enebak Enebakk kommune
Fet prestegjeld Fedt Fet kommune
Gjerdrum prestegjeld Gierdrum Gjerdrum kommune
Hurdal prestegjeld Hurdahl Hurdal kommune
Høland prestegjeld Høland Aurskog-Høland kommune
Kråkstad prestegjeld Krogstad Kråkstad sokn
Ski sokn
Ski kommune
Nannestad prestegjeld Nannestad Nannestad kommune
Nes prestegjeld Næss Nes kommune
Nesodden prestegjeld Næsodden Nesodden kommune
Nittedal prestegjeld Nittedal Nittedal kommune
Skedsmo prestegjeld Schydsmoe Skedsmo kommune
Lørenskog kommune
Sørum prestegjeld Sørum Sørum kommune
Ullensaker prestegjeld Ullensager Ullensaker kommune
Vestby prestegjeld Westbye Vestby sokn
Såner sokn
Garder sokn
Vestby kommune
Ås prestegjeld Aas Ås kommune
Frogn kommune

Nordre Bergenhus amt

Nordre Bergenhus amt tilsvarer dagens Sogn og Fjordane.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Askvoll prestegjeld Askevold Askvoll kommune
Aurland prestegjeld Urland Aurland kommune
Davik prestegjeld Davig Bremanger kommune
Eid kommune
Vågsøy kommune
Eid prestegjeld Eyd Eid kommune
Eivindvik prestegjeld Eivindvig Gulen kommune
Førde prestegjeld Førde Førde kommune
Gloppen prestegjeld Gloppen Gloppen kommune
Hafslo prestegjeld Hafsloe Luster kommune
Indre Holmedal prestegjeld Indre-Holmedahl Gaular kommune
Ytre Holmedal prestegjeld Yttre Holmedal Fjaler kommune
Innvik prestegjeld Indvigen Stryn kommune
Jostedalen prestegjeld Justedal Luster kommune
Jølster prestegjeld Jülster Jølster kommune
Kinn prestegjeld Kind Flora kommune
Lavik prestegjeld Ladvig Høyanger kommune
Leikanger prestegjeld Leganger Leikanger kommune
Luster prestegjeld Lyster Luster kommune
Lærdal prestegjeld Lejrdal Lærdal kommune
Selje prestegjeld Selløe Selje kommune
Sogndal prestegjeld Sognedal Sogndal kommune
Vik prestegjeld Wiig Vik kommune

Søndre Bergenhus amt

Søndre Bergenhus amt tilsvarer dagens Hordaland fylke.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Askøy prestegjeld Askøen Askøy kommune
Etne prestegjeld Etne Etne kommune
Fana prestegjeld Fanøe Bergen kommune
Finnås prestegjeld Findaas Bømlo kommune
Fjelberg prestegjeld Fieldberg Kvinnherad kommune
Vindafjord kommune
Granvin prestegjeld Graven Granvin kommune
Hamre prestegjeld Hammer Osterøy kommune
Haus prestegjeld Houg Osterøy kommune
Hosanger prestegjeld Hosanger Lindås kommune
Osterøy kommune
Kinsarvik prestegjeld Kinservig Ullensvang kommune
Kvinnherad prestegjeld Qvindherret Kvinnherad kommune
Lindås prestegjeld Lindaas Lindås kommune
Manger prestegjeld Manger Radøy kommune
Øygarden kommune
Meland kommune
Askøy kommune
Os prestegjeld Ous Os kommune
Skånevik prestegjeld Schonevig Etne kommune
Kvinnherad kommune
Stord prestegjeld Storøen Stord kommune
Strandebarm prestegjeld Strandebarm Kvam kommune
Jondal kommune
Sund prestegjeld Sund Sund kommune
Tysnes prestegjeld Tysnæs Tysnes kommune
Vikøy prestegjeld Vigøer Kvam kommune
Voss prestegjeld Woss Voss kommune
Årstad prestegjeld Aarstad Bergen kommune

Bratsberg amt

Bratsberg amt tilsvarte dagens Telemark.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Bamble prestegjeld Bamble Bamble kommune
Bø prestegjeld Bøe
Drangedal prestegjeld Drangedal Drangedal kommune
Eidanger prestegjeld Eidanger Porsgrunn kommune
Gjerpen prestegjeld Gjerpen Skien kommune
Porsgrunn kommune
Heddal prestegjeld Hitterdahl Notodden kommune
Hjartdal prestegjeld Hierdahl Hjartdal kommune
Holla prestegjeld Holden Nome kommune
Skien kommune
Kviteseid prestegjeld Hvidesøe Kviteseid kommune
Lårdal prestegjeld Laurdahl Tokke kommune
Mo prestegjeld Moe Tokke kommune
Moland Moland Fyresdal kommune
Nissedal prestegjeld Nissedahl Nissedal kommune
Sannidal prestegjeld Sannikedal Kragerø kommune
Sauherad prestegjeld Seude Sauherad sokn
Nes anneks
Sauherad kommune
Seljord prestegjeld Sillejord Seljord kommune
Solum prestegjeld Solum Skien kommune
Tinn prestegjeld Tind Tinn kommune
Vinje Vinje Vinje kommune

Buskeruds amt

Buskeruds amt tilsvarte dagens Buskerud fylke. Hurum prestegjeld omfatta også Strømm sokn, som i dag ligger i Svelvik kommune i Vestfold.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Eiker prestegjeld Eger Øvre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune
Flesberg prestegjeld Flesberg Flesberg sokn
Lyngdal anneks
Flesberg kommune
Hole prestegjeld Hoele Hole kommune
Hurum prestegjeld Hurum Hurum kommune
Lier prestegjeld Lier Lier kommune
Modum prestegjeld Modum Modum kommune
Nes prestegjeld Næs Nes kommune
Gol kommune
Flå kommune
Hemsedal kommune
Norderhov prestegjeld Nordrehoug Ringerike kommune
Rollag prestegjeld Rolloug Rollag kommune
Nore og Uvdal kommune
Røyken prestegjeld Røgen Røyken kommune
Sandsvær prestegjeld Sandsværd Kongsberg kommune
Sigdal prestegjeld Sigdal Sigdal kommune
Ål prestegjeld Aal Ål kommune

Hedemarkens amt

Hedemarkens amt tilsvarte dagens Hedmark fylke, med unntak av at deler av Kvikne kommune (nå del av Tynset) ble overført til Sør-Trøndelag i 1966.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Elverum prestegjeld Elverum Elverum kommune
Grue prestegjeld Grue Grue kommune
Hof prestegjeld Hoff Åsnes kommune
Kvikne prestegjeld Qvekne Tynset kommune
Rennebu kommune
Løten prestegjeld Leuthen Løten kommune
Nes prestegjeld Næs Ringsaker kommune
Odalen prestegjeld Odalen Strøm sokn
Sand sokn
Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Rendalen prestegjeld Reendalen Rendalen kommune
Engerdal kommune
Ringsaker prestegjeld Ringsager Ringsaker kommune
Romedal prestegjeld Rommedal Stange kommune
Tolga prestegjeld Tolgen Tolga kommune
Trysil prestegjeld Tryssild Trysil kommune
Tynset prestegjeld Tønset Tynset kommune
Rennebu kommune
Alvdal kommune
Vang prestegjeld Wang Hamar kommune
Vinger prestegjeld Winger Kongsvinger kommune
Åmot prestegjeld Aamodt Åmot kommune

Tynset og Kvikne omfatta også områder som senere ble overført til Rennebu kommune i Sør-Trøndelag.

Kristians amt

Kristians amt tilsvarer dagens Oppland fylke.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Nord-Aurdal prestegjeld Nordre ourdal Nord-Aurdal kommune
Sør-Aurdal pretegjeld Søndre Ourdahl Sør-Aurdal kommune
Biri prestegjeld Biri Gjøvik kommune
Fåberg prestegjeld Faaberg Lillehammer kommune
Fron prestegjeld Froen Nord-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Gausdal prestegjeld Gusdal Gausdal kommune
Gran prestegjeld Gran Gran kommune
Jevnaker prestegjeld Jevnager Jevnaker kommune
Lunner kommune
Land prestegjeld Land Nordre Land kommune
Søndre Land kommune
Lesja prestegjeld Lessøe Lesja kommune
Dovre kommune
Del av Folldal kommune
Lom prestegjeld Lomb Lom hovedsokn
Garmo anneks
Skjåk anneks
Lom kommune
Skjåk kommune
Ringebu prestegjeld Ringeboe Ringebu kommune
Slidre prestegjeld Slidre Øystre Slidre kommune
Vestre Slidre kommune
Toten prestegjeld Toten Vestre Toten kommune
Østre Toten kommune
Vågå prestegjeld Vaage Vågå kommune
Vardal prestegjeld Vardal Gjøvik kommune
Øyer prestegjeld Øyer Øyer kommune

Jarlsberg grevskap

Jarlsberg grevskap besto av størstedelen av dagens Vestfold fylke unntatt Tønsberg, samt Skoger prestegjeld i Buskerud. Resten av Vestfold tilhørte Larvik grevskap.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Andebu prestegjeld Anneboe Andebu kommune
Borre prestegjeld Borre Borre sokn
Nykirke anneks
Horten kommune
Botne prestegjeld Bothne Holmestrand kommune
Hof prestegjeld Hof Hof kommune
Hurum prestegjeld Hurum Strømm sokn Svelvik kommune
Lardal prestegjeld Laurdahl Lardal kommune
Nøtterøy prestegjeld Nøtterøe Nøtterøy kommune
Ramnes prestegjeld Ramnæs Re kommune
Sande prestegjeld Sande Sande kommune
Sem prestegjeld Semb Sem sokn
Slagen sokn
Vallø Saltverk menighet
Tønsberg kommune
Skoger prestegjeld Skouge Drammen kommune
Stokke prestegjeld Stokke Stokke kommune
Våle prestegjeld Waale Re kommune

Larvik grevskap

Larvik grevskap tilsvarte en del av dagens Vestfold, nærmere bestemt Larvik, Sandefjord og Tjøme kommuner, samt det meste av Kodal sokn.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Brunlanes prestegjeld Brunlaugnæs Larvik kommune
Hedrum prestegjeld Hedrum Larvik kommune
Sandeherred prestegjeld Sandeherret Sandefjord kommune
Tjølling prestegjeld Thiølling Larvik kommune

Lister amt

Lister amt utgjorde sammen med Mandals amt mesteparten av dagens Vest-Agder. Bakke prestegjeld var delt mellom Lister og Stavangers amt.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Bakke prestegjeld Bakke Bakke sokn
Gylland anneks
Tonstad anneks
Flekkefjord kommune
Bjelland prestegjeld Bielland Marnardal kommune
Hidra prestegjeld Hitterøe Flekkefjord kommune
Lyngdal prestegjeld Lyngdahl Lyngdal sokn
Austad sokn
Kvås sokn
Lyngdal kommune
Nedre Kvinesdal prestegjeld Nedre Qvinnesdahl Kvinesdal kommune
Øvre Kvinesdal prestegjeld Øvre Qvinnesdahl Hægabostad sokn
Eken sokn
Fjotland sokn
Kvinesdal kommune
Hægebostad kommune
Vanse prestegjeld Vandsøe Farsund kommune

Mandals amt

Mandals amt utgjorde sammen med Lister amt størstedelen av dagens Vest-Agder.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Finsland prestegjeld Finsland Songdalen kommune
Holum prestegjeld Holme Mandal kommune
Søgne kommune
Mandal prestegjeld Mandal Halså sokn
Hartmark sokn
Mandal kommune
Oddernes prestegjeld Oddernæs Kristiansand kommune
Søgne prestegjeld Søgne Søgne sokn
Gripstad sokn
Søgne kommune
Tveit prestegjeld Tved Kristiansand kommune
Undal prestegjeld Undahl Valle sokn
Konsmo sokn
Spangereid sokn
Vigmostad sokn
Lindesnes kommune
Audnedal kommune
Øvrebø prestegjeld Øvrebøe Øvrebø sokn
Hægeland sokn
Vennesla sokn
Songdalen kommune
Vennesla kommune

Nedenes amt

Nedenes amt tilsvarte mesteparten av dagens Aust-Agder.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Birkenes prestegjeld Birkenæs Birkenes kommune
Dypvåg prestegjeld Dybvaag Dypvåg sokn
Flosta sokn
Tvedestrand kommune
Arendal kommune
Gjerstad prestegjeld Gjerestad Gjerstad kommune
Holt prestegjeld Holt Tvedestrand kommune
Hommedal prestegjeld Hommedal Landvik sokn
Eide sokn
Grimstad kommune
Vestre Moland prestegjeld Vestremoland Lillesand kommune
Austre Moland prestegjeld Østre Moland Austre Moland sokn
Tromøy sokn
Arendal kommune
Søndeled prestegjeld Sønnelød Risør kommune
Øyestad prestegjeld Øyestad Arendal kommune

Råbyggelagets amt

Råbyggelagets amt tilsvarte deler av dagens Aust-Agder.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Bygland prestegjeld Bygland Bygland sokn
Årdal sokn
Austad sokn
Sandnes sokn
Bygland kommune
Evje prestegjeld Evie Evje sokn
Hornnes anneks
Iveland anneks
Vegusdal anneks
Evje og Hornnes kommune
Birkenes kommune
Iveland kommune
Valle prestegjeld Walle Valle sokn
Hylestad anneks
Bykle anneks
Valle kommune
Bykle kommune
Åmli prestegjeld Omblie Åmli sokn
Mykland anneks
Lille Topdal anneks
Gjøvdal anneks
Åmli kommune
Åseral prestegjeld Aaserald Åseral sokn Åseral kommune

Stavanger amt

Stavanger amt tilsvarte i hovedsak dagens Rogaland. Bakke prestegjeld var delt mellom Stavangers amt og Lister amt, og ligger nå i Flekkefjord kommune i Vest-Agder, mens en mindre del av Skjold prestegjeld nå tilhører Sveio kommune i Hordaland.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Avaldsnes prestegjeld Augvaldsnæs Karmøy kommune
Bakke prestegjeld Bakke Flekkefjord kommune
Eigersund prestegjeld Egersund Eigersund kommune
Finnøy prestegjeld Findøe Finnøy kommune
Hå prestegjeld Haae Nærem sokn
Bø anneks
Varhaug anneks
Hå kommune
Helleland prestegjeld Helleland Helleland sokn
Heskestad anneks
Bjerkreim anneks
Eigersund kommune
Håland prestegjeld Haaland Sola kommune
Stavanger kommune
Hetland prestegjeld Hetland Frue sokn
Randaberg anneks
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Hjelmeland prestegjeld Hjelmeland Hjelmeland kommune
Høyland prestegjeld Høyland Sandnes kommune
Jelsa prestegjeld Jelsøe Suldal kommune
Klepp prestegjeld Klep Klepp kommune
Lund prestegjeld Lund Lund kommune
Lye prestegjeld Lye Time kommune
Nedstrand prestegjeld Nærstrand Tysvær kommune
Finnøy kommune
Rennesøy prestegjeld Rennesøe Rennesøy kommune
Skjold prestegjeld Schiold Skjold sokn
Tysvær sokn
Vats sokn
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Skudenes prestegjeld Skudesnæs Karmøy kommune
Sokndal prestegjeld Sogendahl Sokndal kommune
Strand prestegjeld Strand Strand kommune
Suldal prestegjeld Soledahl Suldal kommune
Torvastad prestegjeld Torvestad Haugesund kommune
Karmøy kommune
Utsira kommune
Vikedal prestegjeld Wigedal Vindafjord kommune

Romsdals amt

Romsdals amt tilsvarte dagens Møre og Romsdal.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Aukra prestegjeld Akerø Aukra kommune
Aure prestegjeld Oure Aure kommune
Halsa kommune
Bolsøy prestegjeld Bolsøe Molde kommune
Borgund prestegjeld Borgund Ålesund kommune
Bud prestegjeld Boe Fræna kommune
Edøy prestegjeld Edøe Smøla kommune
Aure kommune
Halsa kommune
Grip prestegjeld Grib Kristiansund kommune
Grytten prestegjeld Grytten Rauma kommune
Haram prestegjeld Haram Haram kommune
Herøy prestegjeld Herrøe Herøy kommune
Hjørundfjord prestegjeld Jørringfiord Ørsta kommune
Kvernes prestegjeld Quernæss Averøy kommune
Eide kommune
Kristiansund kommune
Nesset prestegjeld Næsset Nesset kommune
Norddal prestegjeld Nordahlen Norddal kommune
Stangvik prestegjeld Stangvig Tingvoll
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Halsa kommune
Stranda prestegjeld Stranden Stranda sokn
Stordalen sokn
Stranda kommune
Sunndal prestegjeld Sundalen Sunndal kommune
Surnadal prestegjeld Surendalen Surnadal kommune
Tingvoll prestegjeld Tingvold Tingvoll kommune
Kristiansund kommune
Gjemnes kommune
Nesset kommune
Ulstein prestegjeld Ulvsten Ulstein sokn
Hareid sokn
Ulstein kommune
Hareid kommune
Vanylven prestegjeld Wandelven Vanylven kommune
Veøy prestegjeld Wedøe Molde kommune
Volda prestegjeld Wolden Volda kommune

Søndre Trondhjems amt

Søndre Trondhjems amt tilsvarte dagens Sør-Trøndelag.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Bjørnør prestegjeld Bjørnøer Roan kommune
Osen kommune
Åfjord kommune
Byneset prestegjeld Byenæss Trondheim kommune
Hemne prestegjeld Hevne Hemne kommune
Hitra prestegjeld Hitteren Hitra kommune
Haltdalen prestegjeld Holtaalen Holtålen kommune
Klæbu prestegjeld Klæbo Klæbu kommune
Meldal prestegjeld Meldal Meldal kommune
Melhus prestegjeld Melhuus Melhus kommune
Oppdal prestegjeld Opdal Oppdal kommune
Orkdal prestegjeld Ørkedal Orkdal kommune
Røros prestegjeld Røraas Røros kommune
Selbu prestegjeld Selboe Selbu kommune
Tydal kommune
Stadsbygd prestegjeld Stadsbøigden Rissa kommune
Agdenes kommune
Strinda prestegjeld Strinden Trondheim kommune
Støren prestegjeld Støren Midtre Gauldal kommune
Ørland prestegjeld Ørland Ørland kommune
Åfjord prestegjeld Aafiorden Åfjord kommune

Nordre Trondhjems amt

Nordre Trondhjems amt tilsvarte dagens Nord-Trøndelag.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Beitstad prestegjeld Bedstaden Steinkjer kommune
Fosnes prestegjeld Foesnes Fosnes kommune
Frosta prestegjeld Frosten Frosta kommune
Inderøy prestegjeld Inderøen Inderøy kommune
Leksvik prestegjeld Lexvigen Lekvik sokn
Stranda anneks
Leksvik kommune
Nærøy prestegjeld Nærøe Nærøy kommune
Overhalla prestegjeld Overhalden Overhalla kommune
Skogn prestegjeld Skognen Levanger kommune
Snåsa prestegjeld Sneaasen Snåsa kommune
Sparbu prestegjeld Sparboen Steinkjer kommune
Stjørdal prestegjeld Størdalen Stjørdal kommune
Stod prestegjeld Stoed Steinkjer kommune
Verdal prestegjeld Wærdahlen Verdal kommune
Ytterøy prestegjeld Ytterøen Levanger kommune

Nordlandenes amt

Nordlandenes amt tilsvarte dagens Nordland fylke.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Bodø prestegjeld Bodøe Bodø kommune
Borge prestegjeld Borge Borge sokn
Valberg anneks
Vestvågøy kommune
Buksnes prestegjeld Buxnes Vestvågøy kommune
Bø prestegjeld Bøe Bø kommune
Dverberg prestegjeld Dvergberg Andøy kommune
Flakstad prestegjeld Flachstad Flakstad kommune
Hadsel prestegjeld Hassel Hadsel sokn
Sortland anneks
Hadsel kommune
Hamarøy prestegjeld Hammerøe Hamarøy kommune
Lødingen prestegjeld Lødingen Lødingen kommune
Nesna prestegjeld Nesna Nesna sokn
Dønna sokn
Nesna kommune
Dønna kommune
Ofoten prestegjeld Ofoden Evenes kommune
Rødøy prestegjeld Rødøe Rødøy sokn
Meløy sokn
Rødøy kommune
Meløy kommune
Saltdal prestegjeld Saltdalen Saltdal kommune
Skjerstad prestegjeld Skjerstad Bodø kommune
Vefsn prestegjeld Wefsn Vefsn kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Vega prestegjeld Wægøe Vega kommune
Værøy prestegjeld Wærøe Værøy sokn
Røst anneks
Værøy kommune
Vågan prestegjeld Waagen Vågan sokn
Gimsøy anneks
Vågan kommune
Øksnes prestegjeld Øxnæs Øksnes kommune

Finmarkens amt

Finnmarkens amt tilsvarte dagens Troms og Finnmark fylkes.

Prestegjeld Skrivemåte 1814 Sokn Dagens kommune(r)
Alta-Talvik prestegjeld Alten-Talvig Alta kommune
Berg og Torsken prestegjeld Berg og Torsken Torsken kommune
Berg kommune
Hammerfest prestegjeld Hammerfest Hammerfest sokn
Måsøy sokn
Hammerfest kommune
Ibestad prestegjeld Ibbestad Ibestad kommune
Karlsøy prestegjeld Carlsøe Karlsøy kommune
Kistrand prestegjeld Kistrand Porsanger kommune
Kjøllefjord prestegjeld Kjølefjord Lebesby kommune
Kvæfjord prestegjeld Qvæfjord Kvæfjord kommune
Lenvik prestegjeld Lenvig Lenvik kommune
Loppa prestegjeld Loppen Loppa sokn
Hasvik sokn
Loppa kommune
Lyngen prestegjeld Lyngen Lyngen kommune
Skjervøy prestegjeld Skjervøe Skjervøy kommune
Tranøy og Dyrøy prestegjeld Tranøe og Dyrøe Tranøy kommune
Dyrøy kommune
Tromsø prestegjeld Tromsøe Tromsø kommune
Trondenes prestegjeld Trondenes Trondenes sokn
Sand sokn
Harstad kommune
Vadsø prestegjeld Wadsøe Vadsø kommune
Vardø prestegjeld Wardøe Vardø kommune

Prestegjeld i 2004

Lista over prestegjeld i 2004 er interessant fordi den gir det siste fullstendige bildet av prestegjeldsstrukturen. I 2004 starta utfasinga av prestegjeld. Innen den tid hadde mange prestegjeld blitt slått sammen og nye oppretta, til dels i takt med kommunesammenslåinger og til dels helt uavhengig av kommunestrukturen. Men like fullt var hele landet fortsatt delt inn i prestegjeld. De kirkelige fellesrådene, som baserer seg på kommunegrenser, var allerede oppretta i 2004, og avviklinga av prestegjeld ble gjort gradvis for å lette omlegginga. Der prestegjeld og kommune hadde samme grenser var det nokså uproblematisk å avvikle, men der et prestegjeld dekka flere kommuner og der det var flere prestegjeld i én kommune var det mer komplisert.

Kirken har stort sett vært tilbakeholden med å endre navn på prestegjeld. Opprinnelig var det normalt at prestegjeldet hadde navn etter hovedsoknet. I 2004 hadde man slutta å dele inn i hovedsokn og anneks, men man hadde fortsatt en hovedkirke for prestegjeldet. Ettersom ting hadde endra seg i området ble denne i en del tilfeller flytta, men prestegjeldet skifta ikke navn av den grunn. Eksempler på dette er Veldre prestegjeld og Kråkstad prestegjeld, der henholdsvis Brumunddal og Ski vokste og tok over som det meste sentrale stedet i prestegjeldet.

Det har vært gjort endringer også i strukturen for prostier etter 2004, så man kan ikke uten videre gå ut fra at et sokn tilhører samme prosti i dag som i 2004. Agder bispedømme har endra navn til Agder og Telemark bispedømme.

Tabellene er i utgangspunktet sortert etter prestegjeldets navn, men ved å klikke på overskriftsfeltene er det mulig å sortere etter bispedømme, prosti eller kommune. Bare hovedkirken i prestegjeldet er tatt med. Alle sokn som eksisterte i 2004 er oppgitt, og navnet på soknekirken er i de fleste tilfeller identisk med soknets navn, men i mange sokn er det andre kirker eller kapell i tillegg til soknekirken. For informasjon om disse må man gå til artikkel om soknet eller kirkene. Dersom man ønsker å finne fram i liste ved hjelp av navnet på et sokn, er det mulig å bruke nettleserens søkefunksjon, som i de fleste nettlesere startes opp med CTRL-F. Denne metoden kan også være nødvendig for å finne en kommune, ettersom det kan være flere kommuner i ett felt.

Kommunene det vises til er kommuner i 2014, justert for kommunesammenslåing mellom 2004 og 2014. Det er ikke justert for senere kommunesammenslåinger, da dette kan føre til at det blir vanskeligere å lokalisere i Digitalarkivet og andre samlinger.

Prestegjeld Bispedømme Prosti Hovedkirke Sokn Kommune(r)
Agdenes prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Agdenes kirke Agdenes sokn Agdenes kommune
Alstahaug prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Helgeland prosti Alstahaug kirke Alstahaug sokn
Leirfjord sokn
Sandnessjøen sokn
Tjøtta sokn
Alstahaug kommune
Alta prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Alta prosti Alta kirke Alta sokn
Talvik sokn
Alta kommune
Alvdal prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Østerdal prosti Alvdal kirke Alvdal sokn Alvdal kommune
Alversund prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Alversund kyrkje Alversund sokn
Lygra sokn
Seim sokn
Lindås kommune
Andebu prestegjeld Tunsberg bispedømme Tunsberg domprosti Andebu kirke Andebu sokn
Høyjord sokn
Kodal sokn
Andebu kommune
Andenes prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Vesterålen prosti Andenes kirke Andenes sokn Andøy kommune
Ankenes prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Ankenes kirke Ankenes sokn
Bjerkvik sokn
Skjomen sokn
Narvik kommune
Arna prestegjeld Bjørgvin bispedømme Arna og Åsane prosti Arna kirke Arna sokn
Ytre Arna sokn
Bergen kommune
Asker prestegjeld Oslo bispedømme Asker prosti Asker kirke Asker sokn
Vardåsen sokn
Asker kommune
Askim prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Askim kirke Askim sokn Askim kommune
Askvoll prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnfjord prosti Askvoll kyrkje Askvoll sokn
Holmedal sokn
Vilnes sokn
Askvoll kommune
Askøy prestegjeld Bjørgvin bispedømme Vesthordland prosti Ask kyrkje Ask sokn
Erdal sokn
Herdla sokn
Strusshamn sokn
Tveit sokn
Askøy kommune
Aukra prestegjeld Møre bispedømme Molde domprosti Aukra kyrkje Aukra sokn
Midsund sokn
Sandøy sokn
Aukra kommune
Aure prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Aure kyrkje Aure sokn
Stemshaug sokn
Aure kommune
Aurland prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Vangen kyrkje Vangen sokn
Flåm sokn
Nærøy sokn
Undredal sokn
Aurland kommune
Aurskog prestegjeld Borg bispedømme Østre Romerike prosti Aurskog kirke Aurskog sokn Aurskog-Høland kommune
Austevoll prestegjeld Bjørgvin bispedømme Midhordland prosti Austevoll kyrkje Austevoll sokn Austevoll kommune
Austre Moland prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Austre Moland kyrkje Austre Moland sokn
Flosta sokn
Stokken sokn
Arendal kommune
Avaldsnes prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Avaldsnes kyrkje Avaldsnes sokn Karmøy kommune
Bakklandet prestegjeld Nidaros bispedømme Nidaros domprosti Bakklandet kirke Bakklandet sokn Trondheim kommune
Balestrand prestegjeld Bjørgvin bispedømme Ytre Sogn prosti Balestrand kyrkje Balestrand sokn Balestrand kommune
Balke prestegjeld Hamar bispedømme Toten prosti Balke kirke Balke sokn Østre Toten kommune
Ballangen prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Ballangen kirke Ballangen sokn Ballangen kommune
Balsfjord prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Troms prosti Balsfjord kirke Balsfjord sokn
Malangen sokn
Balsfjord kommune
Bamble prestegjeld Agder bispedømme Bamble prosti Bamble kirke Bamble sokn
Herre sokn
Stathelle sokn
Bamble kommune
Barbu prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Barbu kirke Barbu sokn Arendal kommune
Bardu prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Troms prosti Bardu kirke Bardu sokn Bardu kommune
Beiarn prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Salten prosti Beiarn kirke Beiarn sokn Beiarn kommune
Beitstad prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Beitstad kirke Beitstad sokn
Namdalseid sokn
Steinkjer kommune
Namdalseid kommune
Bekkelaget prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Bekkelaget kirke Bekkelaget sokn
Ormøya sokn
Oslo kommune
Berg prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Senja prosti Berg kirke Berg sokn
Torsken sokn
Berg kommune
Torsken kommune
Bergen domkirke prestegjeld Bjørgvin bispedømme Bergen domprosti Bergen domkirke Bergen domkirke sokn Bergen kommune
Berlevåg prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Varanger prosti Berlevåg kirke Berlevåg sokn Berlevåg kommune
Bindal prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Helgeland prosti Solstad sokn
Vassås sokn
Bindal kommune
Biri prestegjeld Hamar bispedømme Toten prosti Biri kirke Biri sokn
Snertingdal sokn
Gjøvik kommune
Birkeland prestegjeld Bjørgvin bispedømme Fana prosti Birkeland kirke Birkeland sokn Bergen kommune
Birkenes prestegjeld Agder bispedømme Vest-Nedenes prosti Birkenes kirke Birkenes sokn
Herefoss sokn
Vegusdal sokn
Birkenes kommune
Biskopshavn prestegjeld Bjørgvin bispedømme Arna og Åsane prosti Biskopshavn kirke Biskopshavn sokn Bergen kommune
Bjerkreim prestegjeld Stavanger bispedømme Dalane prosti Bjerkreim kyrkje Bjerkreim sokn Bjerkreim kommune
Bjugn prestegjeld Nidaros bispedømme Fosen prosti Bjugn kirke Bjugn sokn
Jøssund sokn
Nes sokn
Bjugn kommune
Bjørnør prestegjeld Nidaros bispedømme Fosen prosti Roan kirke Roan sokn
Osen sokn
Roan kommune
Osen kommune
Bodin prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Bodin kirke Bodin sokn Bodø kommune
Bodø domkirke prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Bodø domkirke Bodø domkirke sokn Bodø kommune
Bolsøy prestegjeld Møre bispedømme Molde domprosti Bolsøy kyrkje Bolsøy sokn
Kleive sokn
Røvik sokn
Sekken sokn
Veøy sokn
Molde kommune
Borge prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Lofoten prosti Borge kirke Borge kirke Vestvågøy kommune
Borge prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Borge kirke Borge sokn
Torsnes sokn
Fredrikstad kommune
Borgund prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Borgund kyrkje Borgund sokn
Ellingsøy sokn
Ålesund kommune
Borre prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Borre kirke Borre sokn
Nykirke sokn
Åsgårdstrand sokn
Horten kommune
Botne prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Botne kirke Botne sokn
Hillestad sokn
Holmestrand sokn
Holmestrand kommune
Bragernes prestegjeld Tunsberg bispedømme Drammen prosti Bragernes kirke Bragernes sokn Drammen kommune
Brandbu prestegjeld Hamar bispedømme Hadeland og Land prosti Brandbu kirke Brandbu sokn
Bjoneroa sokn
Tingelstad sokn
Gran kommune
Brandval prestegjeld Hamar bispedømme Vinger og Odal prosti Brandval kirke Brandval sokn Kongsvinger kommune
Bredtvet prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Bredtvet kirke Bredtvet sokn Oslo kommune
Bremanger prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Bremanger kyrkje Bremanger sokn
Berle sokn
Frøya sokn
Bremanger kommune
Brunlanes prestegjeld Tunsberg bispedømme Larvik prosti Berg arbeidskirke Berg sokn
Kjose sokn
Tanum sokn
Larvik kommune
Bryn prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Bryn kirke Bryn sokn Bærum kommune
Brønnøy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Helgeland prosti Brønnøy kirke Brønnøy sokn
Vevelstad sokn
Brønnøy kommune
Brøttum prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Brøttum kirke Brøttum sokn Ringsaker kommune
Bugården prestegjeld Tunsberg bispedømme Sandar prosti Bugården kirke Bugården sokn Sandefjord kommune
Buksnes prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Lofoten prosti Buksnes kirke Buksnes sokn
Hol sokn
Vestvågøy kommune
Bygland prestegjeld Agder bispedømme Otredal prosti Bygland kyrkje Bygland sokn
Årdal sokn
Bygland kommune
Byneset prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Byneset kirke Byneset sokn
Leinstrand sokn
Trondheim kommune
Byåsen prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Byåsen kirke Byåsen sokn Trondheim kommune
Bø prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Vesterålen prosti Bø kirke Bø sokn
Malnes sokn
Bø kommune i Nordland
Bø prestegjeld Agder bispedømme Nedre Telemark prosti Bø kyrkje Bø sokn Bø kommune i Telemark
Bøler prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Bøler kirke Bøler sokn Oslo kommune
Båtsfjord prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Varanger prosti Båtsfjord kirke Båtsfjord sokn Båtsfjord kommune
Davik prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Davik kyrkje Davik sokn
Midtgulen sokn
Rugsund sokn
Ålfoten sokn
Bremanger kommune
Dovre prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Dovre kirke Dovre sokn
Dombås sokn
Dovre kommune
Drangedal prestegjeld Agder bispedømme Bamble prosti Drangedal kirke Drangedal sokn
Kroken sokn
Tørdal sokn
Drangedal kommune
Drøbak prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Drøbak kirke Drøbak sokn
Frogn sokn
Frogn kommune
Dverberg prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Vesterålen prosti Dverberg kirke Dverberg sokn
Bjørnskinn sokn
Andøy kommune
Dønna prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Helgeland prosti Dønna kirke Dønna sokn Dønna kommune
Edøy prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Edøy kyrkje Edøy sokn
Brattvær sokn
Hopen sokn
Smøla kommune
Eid prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Eid kyrkje Eid sokn
Kjølsdalen sokn
Stårheim sokn
Eid kommune
Eidanger prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Eidanger kirke Eidanger sokn
Brevik sokn
Porsgrunn kommune
Eide prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Eide kyrkje Eide sokn Eide kommune
Eidsberg prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Eidsberg kirke Eidsberg sokn
Hærland sokn
Mysen sokn
Trømborg sokn
Eidsberg kommune
Eidskog prestegjeld Hamar bispedømme Vinger og Odal prosti Eidskog kirke Eidskog sokn Eidskog kommune
Eidsvoll prestegjeld Borg bispedømme Øvre Romerike prosti Eidsvoll kirke Eidsvoll sokn
Feiring sokn
Langset sokn
Råholt sokn
Eidsvoll kommune
Eidsvåg prestegjeld Bjørgvin bispedømme Arna og Åsane prosti Eidsvåg kirke Eidsvåg sokn Bergen kommune
Eigersund prestegjeld Stavanger bispedømme Dalane prosti Eigersund kirke Eigersund sokn
Eigerøy sokn
Helleland sokn
Eigersund kommune
Eik prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Østerås kirke Østerås sokn
Grinilund sokn
Bærum kommune
Eiker prestegjeld Tunsberg bispedømme Eiker prosti Haug kirke Haug sokn
Bakke sokn
Fiskum sokn
Vestfossen sokn
Øvre Eiker kommune
Elverhøy prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Elverhøy kirke Elverhøy sokn Tromsø kommune
Elverum prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Østerdal prosti Elverum kirke Elverum sokn
Heradsbygd sokn
Hernes sokn
Nordskogbygda sokn
Sørskogbygda sokn
Elverum kommune
Enebakk prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Enebakk kirke Enebakk sokn
Mari sokn
Enebakk kommune
Engerdal prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Østerdal prosti Engerdal kirke Engerdal sokn
Drevsjø sokn
Elgå sokn
Sømådal sokn
Søre Elvdal sokn
Engerdal kommune
Etne prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Etne kyrkje Etne sokn
Skånevik sokn
Etne kommune
Etnedal prestegjeld Hamar bispedømme Valdres prosti Bruflat kyrkje Bruflat sokn
Nord-Etnedal sokn
Etnedal kommune
Evje prestegjeld Agder bispedømme Otredal prosti Evje kyrkje Evje sokn
Hornnes sokn
Iveland sokn
Evje og Hornnes kommune
Iveland kommune
Fagerborg prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Fagerborg kirke Fagerborg sokn Oslo kommune
Fana prestegjeld Bjørgvin bispedømme Fana prosti Fana kirke Fana sokn Bergen kommune
Farsund prestegjeld Agder bispedømme Lister prosti Farsund kirke Farsund sokn
Herad sokn
Lista sokn
Spind sokn
Farsund kommune
Fauske prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Salten prosti Fauske kirke Fauske sokn
Sultijelma sokn
Valnesfjord sokn
Fauske kommune
Fet prestegjeld Borg bispedømme Østre Romerike prosti Fet kirke Fet sokn
Dalen sokn
Fet kommune
Finnøy prestegjeld Stavanger bispedømme Søre Ryfylke prosti Hesby kyrkje Hesby sokn
Sjernarøy sokn
Talgje sokn
Finnøy kommune
Finnås prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Bremnes kyrkje Bremnes sokn
Bømlo sokn
Lykling sokn
Moster sokn
Bømlo kommune
Fitjar prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Fitjar kyrkje Fitjar sokn Fitjar kommune
Fjaler sokn Bjørgvin bispedømme Sunnfjord prosti Dale kyrkje Dale sokn
Guddal sokn
Fjaler kommune
Fjelberg prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Eid kyrkje Eid sokn
Fjelberg sokn
Kvinnherad kommune
Fjell prestegjeld Bjørgvin bispedømme Vesthordland prosti Fjell kyrkje Fjell sokn Fjell kommune
Fjære prestegjeld Agder bispedømme Vest-Nedenes prosti Fjære kirke Fjære sokn
Grimstad sokn
Grimstad kommune
Flakstad prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Lofoten prosti Flakstad kirke Flakstad sokn
Moskenes sokn
Flakstad kommune
Moskenes kommune
Flatanger prestegjeld Nidaros bispedømme Namdal prosti Flatanger kirke Flatanger sokn
Statland sokn
Flatanger kommune
Flekkefjord prestegjeld Agder bispedømme Lister prosti Flekkefjord kirke Flekkefjord sokn
Bakke sokn
Gyland sokn
Hidra sokn
Flekkefjord kommune
Flesberg prestegjeld Tunsberg bispedømme Kongsberg prosti Flesberg kirke Flesberg sokn
Lyngdal sokn
Svene sokn
Flesberg kommune
Folldal prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Østerdal prosti Folldal kirke Folldal sokn
Øvre Folldal sokn
Folldal kommune
Fosnes prestegjeld Nidaros bispedømme Namdal prosti Fosnes kirke Fosnes sokn
Otterøy sokn
Fosnes kommune
Fossum prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Fossum kirke Fossum sokn Oslo kommune
Fredrikstad domkirke prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Fredrikstad domkirke Fredrikstad domkirke sokn Fredrikstad kommune
Frei prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Frei kyrkje Frei sokn Kristiansund kommune
Frogner prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Frogner kirke Frogner sokn Oslo kommune
Froland prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Froland kirke Froland sokn
Mykland sokn
Arendal kommune
Frosta prestegjeld Nidaros bispedømme Sør-Innherad prosti Frosta kirke Frosta sokn
Åsen sokn
Frosta kommune
Fræna prestegjeld Møre bispedømme Molde domprosti Bud sokn
Hustad sokn
Myrbostad sokn
Vågøy sokn
Fræna kommune
Frøya prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Frøya kirke Frøya sokn Frøya kommune
Furnes prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Furnes kirke Furnes sokn Ringsaker kommune
Furuset prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Furuset kirke Furuset sokn Oslo kommune
Fusa prestegjeld Bjørgvin bispedømme Midhordland prosti Fusa kyrkje Fusa sokn Fusa kommune
Fyllingsdalen prestegjeld Bjørgvin bispedømme Laksevåg prosti Fyllingsdalen kirke Fyllingsdalen sokn Bergen kommune
Fyresdal prestegjeld Agder bispedømme Vest-Telemark prosti Fyresdal kyrkje Fyresdal sokn Fyresdal kommune
Førde prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnfjord prosti Førde kyrkje Førde sokn
Holsen og Haukedalen sokn
Naustdal sokn
Vevring sokn
Førde kommune
Naustdal kommune
Fåberg prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Fåberg kirke Fåberg sokn
Saksumdal sokn
Vingrom sokn
Lillehammer kommune
Gamle Aker prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Gamle Aker kirke Gamle Aker sokn Oslo kommune
Gamvik prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Hammerfest prosti Gamvik kirke Gamvik sokn Gamvik kommune
Gand prestegjeld Stavanger bispedømme Sandnes prosti Gand kirke Gand sokn Sandnes kommune
Gaular prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnfjord prosti Sande kyrkje Sande sokn
Bygstad sokn
Viksdalen sokn
Gaular kommune
Gildeskål prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Gildeskål kirke Gildeskål sokn Gildeskål kommune
Giske prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Giske kyrkje Giske sokn
Valderøy sokn
Vigra sokn
Giske kommune
Gjerdrum prestegjeld Borg bispedømme Øvre Romerike prosti Gjerdrum kirke Gjerdrum sokn Gjerdrum kommune
Gjerpen prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Gjerpen kirke Gjerpen sokn
Borgestad sokn
Skien kommune
Gjerstad prestegjeld Agder bispedømme Aust-Nedenes prosti Gjerstad kirke Gjerstad sokn
Vegårshei sokn
Gjerstad kommune
Gjesdal prestegjeld Stavanger bispedømme Jæren prosti Gjesdal kyrkje Gjesdal sokn
Ålgård sokn
Gjesdal kommune
Gjøvik prestegjeld Hamar bispedømme Toten prosti Gjøvik kirke Gjøvik sokn
Engehaugen sokn
Gjøvik kommune
Glemmen prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Glemmen kirke Glemmen sokn
Gamle Glemmen sokn
Fredrikstad kommune
Gloppen prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Breim kyrkje Breim sokn
Gimmestad sokn
Hyen sokn
Vereide sokn
Gloppen kommune
Gol og Hemsedal prestegjeld Tunsberg bispedømme Hallingdal prosti Gol kirke Gol sokn
Hemsedal sokn
Herad sokn
Gol kommune
Hemsedal kommune
Gran prestegjeld Hamar bispedømme Hadeland og Land prosti Gran sokn Gran kommune
Grane prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Grane kirke Grane sokn Grane kommune
Gratangen prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Gratangen kirke Gratangen sokn Gratangen kommune
Grefsen prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Grefsen kirke Grefsen sokn Oslo kommune
Greåker prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Greåker kirke Greåker sokn
Solli sokn
Sarpsborg kommune
Grim prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Grim kirke Grim sokn
Hellemyr sokn
Kristiansand kommune
Grorud prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Grorud kirke Grorud sokn
Romsås sokn
Oslo kommune
Gruben prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Gruben kirke Gruben sokn Rana kommune
Grue prestegjeld Hamar bispedømme Solør prosti Grue kirke Grue sokn
Grue Finnskog sokn
Grue kommune
Grytten prestegjeld Møre bispedømme Indre Romsdal prosti Grytten kyrkje Grytten sokn
Hen sokn
Holm sokn
Kors sokn
Voll sokn
Vågstranda sokn
Øverdalen sokn
Rauma kommune
Grønland prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Grønland kirke Grønland sokn Oslo kommune
Grønnåsen prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Grønnåsen kirke Grønnåsen sokn Tromsø kommune
Gulen prestegjeld Bjørgvin bispedømme Ytre Sogn prosti Gulen kyrkje Gulen sokn
Brekke sokn
Mjømna sokn
Gulen kommune
Gulset prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Gulset kirke Gulset sokn Skien kommune
Hadsel prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Vesterålen prosti Hadsel kirke Hadsel sokn
Melbu sokn
Ytre Eidsfjord sokn
Hadsel kommune
Hafrsfjord prestegjeld Stavanger bispedømme Tungenes prosti Hafrsfjord kirke Hafrsfjord sokn
Sunde sokn
Stavanger kommune
Hafslo prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Hafslo kyrkje Hafslo sokn Luster kommune
Halden prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Immanuels kirke Halden sokn
Berg sokn
Rokke sokn
Halden kommune
Halsa prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Halsa kyrkje Halsa sokn
Tustna sokn
Valsøyfjord sokn
Halsa kommune
Aure kommune
Haltdalen prestegjeld Nidaros bispedømme Gauldal prosti Haltdalen kirke Haltdalen sokn
Hessdalen sokn
Ålen sokn
Holtålen kommune
Hamar domkirke prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Hamar domkirke Hamar domkirke sokn Hamar kommune
Hamarøy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Hamarøy kirke Hamarøy sokn
Sagfjord sokn
Hamarøy kommune
Hammerfest prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Hammerfest prosti Hammerfest kirke Hammerfest sokn Hammerfest kommune
Hana prestegjeld Stavanger bispedømme Sandnes prosti Hana kirke Hana sokn Sandnes kommune
Haram prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Haram kyrkje Haram sokn
Fjørtoft sokn
Haram kommune
Harstad prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Harstad kirke Harstad sokn
Kanebogen sokn
Harstad kommune
Haslum prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Haslum kirke Haslum sokn Bærum kommune
Hasvik prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Alta prosti Hasvik kirke Hasvik sokn Hasvik kommune
Hattfjelldal prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Hattfjelldal kirke Hattfjelldal sokn Hattfjelldal kommune
Haug prestegjeld Tunsberg bispedømme Ringerike prosti Haug kirke Haug sokn
Ullerås sokn
Ringerike kommune
Haugerud prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Haugerud kirke Haugerud sokn Oslo kommune
Heddal prestegjeld Agder bispedømme Aust-Telemark prosti Heddal kyrkje Heddal sokn
Gransherad sokn
Lisleherad sokn
Notodden kommune
Hedrum prestegjeld Tunsberg bispedømme Larvik prosti Hedrum kirke Hedrum sokn
Hvarnes sokn
Kvelde sokn
Larvik kommune
Heimdal prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Heimdal kirke Heimdal sokn Trondheim kommune
Helgerud prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Helgerud kirke Helgerud sokn Bærum kommune
Hemne prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Hemne kirke Hemne sokn
Heim sokn
Snillfjord sokn
Vinje sokn
Hemne kommune
Hemnes prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Hemnes kirke Hemnes sokn
Bleikvassli sokn
Korgen sokn
Hemnes kommune
Herøy prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Herøy kyrkje Herøy sokn
Indre Herøy sokn
Leikanger sokn
Herøy kommune i Møre og Romsdal
Herøy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Helgeland prosti Herøy kirke Herøy sokn Herøy kommune i Nordland
Hisøy prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Hisøy kirke Hisøy sokn Arendal kommune
Hillevåg/Bekkefaret prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti Hillevåg kirke Hillevåg sokn
Bekkefaret sokn
Stavanger kommune
Hinna prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti Hinna kirke Hinna sokn
Gausel sokn
Stavanger kommune
Hitra prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Hitra kirke Hitra sokn
Fillan sokn
Kvenvær sokn
Sandstad sokn
Hitra kommune
Hjartdal prestegjeld Agder bispedømme Aust-Telemark prosti Hjartdal kyrkje Hjartdal sokn
Sauland sokn
Tuddal sokn
Hjartdal kommune
Hjelmeland prestegjeld Stavanger bispedømme Søre Ryfylke prosti Hjelmeland kyrkje Hjelmeland sokn
Fister sokn
Årdal sokn
Hjelmeland kommune
Hjørundfjord prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Hjørundfjord kyrkje Hjørundfjord sokn
Storfjorden sokn
Ørsta kommune
Hobøl prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Hobøl kirke Hobøl sokn
Tomter sokn
Hobøl kommune
Hoeggen prestegjeld Nidaros bispedømme Strinda prosti Hoeggen kirke Hoeggen sokn Trondheim kommune
Hof prestegjeld Hamar bispedømme Solør prosti Hof kirke Hof kirke
Arneberg sokn
Hof Finnskog sokn
Åsnes kommune
Hof prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Hof kirke Hof sokn
Vassås sokn
Hof kommune
Hol prestegjeld Tunsberg bispedømme Hallingdal prosti Hol kirke Hol og Hovet sokn
Dagali og Skurdalen sokn
Geilo sokn
Hol kommune
Hole prestegjeld Tunsberg bispedømme Ringerike prosti Hole kirke Hole sokn Hole kommune
Holla prestegjeld Agder bispedømme Nedre Telemark prosti Holla kyrkje Holla sokn
Helgen sokn
Nome kommune
Holmen prestegjeld Oslo bispedømme Asker prosti Holmen kirke Holmen sokn Asker kommune
Holmlia prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Holmlia kirke Holmlia sokn
Hauketo-Prinsdal sokn
Oslo kommune
Holt prestegjeld Agder bispedømme Aust-Nedenes prosti Holt kirke Holt sokn
Dypvåg sokn
Tvedestrand sokn
Tvedestrand kommune
Hommedal prestegjeld Agder bispedømme Vest-Nedenes prosti Landvik kirke Landvik sokn
Eide sokn
Grimstad kommune
Hornindal prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Hornindal kyrkje Hornindal sokn
Nordsida sokn
Randabygd sokn
Hornindal kommune
Horten prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Horten kirke Horten sokn Horten kommune
Hovin prestegjeld Borg bispedømme Øvre Romerike prosti Hovin kirke Hovin sokn
Mogreina sokn
Ullensaker kommune
Hundvåg prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti Hundvåg kirke Hundvåg sokn Stavanger kommune
Hurdal prestegjeld Borg bispedømme Øvre Romerike prosti Hurdal kirke Hurdal sokn Hurdal kommune
Hurum prestegjeld Tunsberg bispedømme Lier prosti Hurum kirke Hurum sokn
Filtvet/Tofte sokn
Kongsdelene sokn
Hurum kommune
Husnes prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Husnes kyrkje Husnes sokn
Holmedal sokn
Kvinnherad kommune
Hvaler prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Hvaler kirke Hvaler sokn Hvaler kommune
Hyllestad prestegjeld Bjørgvin bispedømme Ytre Sogn prosti Hyllestad kyrkje Hyllestad sokn Hyllestad kommune
Høland prestegjeld Borg bispedømme Østre Romerike prosti Løken kirke Løken sokn
Bjørkelangen sokn
Setskog sokn
Søndre Høland sokn
Aurskog-Høland kommune
Hønefoss prestegjeld Tunsberg bispedømme Ringerike prosti Hønefoss kirke Hønefoss sokn Ringerike kommune
Høyland prestegjeld Stavanger bispedømme Sandnes prosti Høyland kyrkje Høyland sokn Sandnes kommune
Høvik prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Høvik kirke Høvik sokn
Lysaker/Snarøya sokn
Bærum kommune
Høybråten prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Høybråten kirke Høybråten sokn
Ellingsrud sokn
Oslo kommune
Hå prestegjeld Stavanger bispedømme Jæren prosti Nærbø kyrkje Nærbø sokn
Ogna sokn
Varhaug sokn
Hå kommune
Ibestad prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Ibestad kirke Ibestad sokn
Andørja sokn
Ibestad kommune
Idd prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Idd kirke Idd sokn
Asak sokn
Enningdalen sokn
Tistedal sokn
Halden kommune
Ilen prestegjeld Nidaros bispedømme Nidaros domprosti Ilen kirke Ilen sokn Trondheim kommune
Inderøy prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Inderøy kirke Inderøy sokn
Mosvik sokn
Røra sokn
Inderøy kommune
Innvik prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Innvik kyrkje Innvik sokn
Olden sokn
Utvik sokn
Stryn kommune
Jar prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Jar kirke Jar sokn Bærum kommune
Jeløy prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Jeløy kirke Jeløy sokn Moss kommune
Jevnaker prestegjeld Hamar bispedømme Hadeland og Land prosti Jevnaker kirke Jevnaker sokn Jevnaker kommune
Jostedal prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Jostedal kyrkje Jostedal sokn
Fet og Joranger sokn
Gaupne sokn
Luster kommune
Jølster prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnfjord prosti Helgheim sokn
Ålhus sokn
Jølster kommune
Kampen prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Kampen kirke Kampen sokn Oslo kommune
Kampen prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti Kampen kirke Kampen sokn
Stokka sokn
Stavanger kommune
Karasjok prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Finnmark prosti Karasjok kirke Karasjok sokn Karasjok kommune
Karlsøy prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Karlsøy kirke Karlsøy sokn Karlsøy kommune
Kautokeino prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Finnmark prosti Kautokeino kirke Kautokeino sokn Kautokeino kommune
Kinn prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnfjord prosti Kinn kyrkje Kinn sokn
Bru sokn
Eikefjord sokn
Nordal sokn
Flora kommune
Klemetsrud prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Klemetsrud kirke Klemetsrud sokn
Mortensrud sokn
Oslo kommune
Klepp prestegjeld Stavanger bispedømme Jæren prosti Klepp kyrkje Klepp sokn
Bore sokn
Orre sokn
Klepp kommune
Klevstrand prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Klevstrand kirke Klevstrand sokn Porsgrunn kommune
Klæbu prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Klæbu kirke Klæbu sokn Klæbu kommune
Kolbu prestegjeld Hamar bispedømme Toten prosti Kolbu kirke Kolbu sokn
Eina sokn
Østre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Kolstad prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Kolstad kirke Kolstad sokn Trondheim kommune
Kolvereid prestegjeld Nidaros bispedømme Nærøy prosti Kolvereid kirke Kolvereid sokn
Foldereid sokn
Nærøy kommune
Kongsberg prestegjeld Tunsberg bispedømme Kongsberg prosti Kongsberg kirke Kongsberg sokn
Jondalen sokn
Kongsberg kommune
Kopervik prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Kopervik kyrkje Kopervik sokn
Åkra sokn
Karmøy kommune
Kragerø prestegjeld Agder bispedømme Bamble prosti Kragerø kirke Kragerø sokn
Levangsheia sokn
Skåtøy sokn
Kragerø kommune
Kristiansand domkirke prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Kristiansand domkirke Kristiansand domkirke sokn Kristiansand kommune
Kristiansund prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Kirkelandet kirke Kirkelandet sokn Kristiansund kommune
Kroken prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Kroken kirke Kroken sokn Tromsø kommune
Krødsherad prestegjeld Tunsberg bispedømme Eiker prosti Krødsherad kirke Krødsherad sokn Krødsherad kommune
Kråkerøy prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Kråkerøy kirke Kråkerøy sokn Fredrikstad kommune
Kråkstad prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Ski nye kirke Ski sokn
Kråkstad sokn
Ski kommune
Kvalsund prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Hammerfest prosti Kvalsund kirke Kvalsund sokn
Kokelv sokn
Kvalsund kommune
Kvaløy prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Kvaløy kirke Kvaløy sokn
Hillesøy sokn
Sandnessund sokn
Tromsø kommune
Kvam prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Vikøy kyrkje Vikøy sokn
Strandebarm sokn
Øystese sokn
Ålvik sokn
Kvam kommune
Kvernes prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Kvernes kyrkje Kvernes sokn
Bremsnes sokn
Kornstad sokn
Averøy kommune
Kvinesdal prestegjeld Agder bispedømme Lister prosti Kvinesdal kirke Kvinesdal sokn
Feda sokn
Fjotland sokn
Kvinesdal kommune
Kvinnherad prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Kvinnherad kyrkje Kvinnherad sokn
Hatlestrand sokn
Uskedalen sokn
Varaldsøy sokn
Ænes sokn
Ølve sokn
Åkra sokn
Kvinnherad kommune
Kviteseid prestegjeld Agder bispedømme Vest-Telemark prosti Kviteseid kyrkje Kviteseid sokn
Brunkeberg sokn
Fjågesund og Kilen sokn
Vrådal sokn
Kviteseid kommune
Kvæfjord prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Kvæfjord kirke Kvæfjord sokn Kvæfjord kommune
Kvænangen prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Troms prosti Kvænangen kirke Kvænangen sokn Kvænangen kommune
Kåfjord prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Troms prosti Kåfjord kirke Kåfjord sokn Kåfjord kommune
Lademoen prestegjeld Nidaros bispedømme Nidaros domprosti Lademoen kirke Lademoen sokn
Lade sokn
Trondheim kommune
Laksevåg prestegjeld Bjørgvin bispedømme Laksevåg prosti Laksevåg kirke Laksevåg sokn
Nygård sokn
Bergen kommune
Lambertseter prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Lambertseter kirke Lambertseter sokn Oslo kommune
Landås prestegjeld Bjørgvin bispedømme Bergen domprosti Landås kirke Landås sokn Bergen kommune
Langesund prestegjeld Agder bispedømme Bamble prosti Langesund kirke Langesund sokn Bamble kommune
Langhus prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Langhus kirke Langhus sokn
Siggerud sokn
Ski kommune
Lardal prestegjeld Tunsberg bispedømme Larvik prosti Svarstad kirke Svarstad sokn
Styrvold sokn
Hem sokn
Lardal kommune
Larvik prestegjeld Tunsberg bispedømme Larvik prosti Larvik kirke Larvik sokn
Langestrand sokn
Nanset sokn
Larvik kommune
Lavik prestegjeld Bjørgvin bispedømme Ytre Sogn prosti Lavik kyrkje Lavik sokn
Bjordal og Ortnevik sokn
Høyanger sokn
Kyrkjebø sokn
Høyanger kommune
Lebesby prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Hammerfest prosti Lebesby kirke Lebesby sokn
Kjøllefjord sokn
Lebesby kommune
Leikanger prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Leikanger kyrkje Leikanger sokn Leikanger kommune
Leka prestegjeld Nidaros bispedømme Nærøy prosti Leka kirke Leka sokn
Gravvik sokn
Leka kommune
Leksvik prestegjeld Nidaros bispedømme Fosen prosti Leksvik kirke Leksvik sokn
Stranda sokn
Leksvik kommune
Lenvik prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Senja prosti Lenvik kirke Lenvik sokn Lenvik kommune
Lesja prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Lesja kyrkje Lesja sokn
Lesjaskog sokn
Lesja kommune
Levanger prestegjeld Nidaros bispedømme Sør-Innherad prosti Levanger kirke Levanger sokn
Okkenhaug sokn
Ytterøy sokn
Levanger kommune
Lier prestegjeld Tunsberg bispedømme Lier prosti Frogner kirke Frogner sokn
Tranby sokn
Lier kommune
Lierne prestegjeld Nidaros bispedømme Namdal prosti Nordli sokn
Sørli sokn
Lierne kommune
Lilleborg prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Lilleborg kirke Lilleborg sokn Oslo kommune
Lillehammer prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Lillehammer kirke Lillehammer sokn
Nordre Ål sokn
Søre Ål sokn
Lillehammer kommune
Lillestrøm prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Lillestrøm kirke Lillestrøm sokn Skedsmo kommune
Lindås prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Lindås kyrkje Lindås sokn
Austrheim sokn
Fedje sokn
Hundvin sokn
Myking sokn
Lindås kommune
Austrheim kommune
Fedje kommune
Loddefjord prestegjeld Bjørgvin bispedømme Laksevåg prosti Loddefjord kirke Loddefjord sokn Bergen kommune
Lom prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Lom kyrkje Lom sokn
Bøverdalen sokn
Garmo sokn
Lom kommune
Lommedalen prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Lommedalen kirke Lommedalen sokn Bærum kommune
Loppa prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Alta prosti Loppa kirke Loppa sokn Loppa kommune
Lund prestegjeld Stavanger bispedømme Dalane prosti Lund kyrkje Lund sokn
Heskestad sokn
Lund kommune
Lund prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Lund kirke Lund sokn Kristiansand kommune
Lunde prestegjeld Agder bispedømme Nedre Telemark prosti Lunde kyrkje Lunde sokn Nome kommune
Lunner prestegjeld Hamar bispedømme Hadeland og Land prosti Lunner kirke Lunder sokn
Grua/Harestua sokn
Lunner kommune
Lurøy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Helgeland prosti Lurøy kirke Lurøy sokn
Aldersund sokn
Træna sokn
Lurøy kommune
Luster prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Dale sokn
Fortun sokn
Nes sokn
Luster kommune
Lyngdal prestegjeld Agder bispedømme Lister prosti Lyngdal kirke Lyngdal sokn
Austad sokn
Eiken sokn
Hægebostad sokn
Kvås sokn
Lyngdal kommune
{{Hægebostad kommune]]
Lyngen prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Troms prosti Lyngen kirke Lyngen sokn
Storfjord sokn
Lyngen kommune
Lærdal prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Borgund sokn
Hauge sokn
Tønjum sokn
Lærdal kommune
Lødingen prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Lødingen kirke Lødingen sokn Lødingen kommune
Lørenskog prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Lørenskog kirke Lørenskog sokn Lørenskog kommune
Løten prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Løten kirke Løten sokn Løten kommune
Løvstakksiden prestegjeld Bjørgvin bispedømme Bergen domprosti Løvstakksiden kirke Løstakksiden sokn Bergen kommune
Madlavoll prestegjeld Stavanger bispedømme Tungenes prosti Tjensvoll kirke Tjensvoll sokn
Madlamark sokn
Stavanger kommune
Majorstuen prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Majorstuen kirke Majorstuen sokn Oslo kommune
Malvik prestegjeld Nidaros bispedømme Stjørdal prosti Malvik kirke Malvik sokn
Hommelvik sokn
Malvik kommune
Mandal prestegjeld Agder bispedømme Mandal prosti Mandal kirke Mandal sokn
Harkmark sokn
Holum sokn
Mandal kommune
Manger prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Manger kyrkje Manger sokn
Hordabø sokn
Sæbø sokn
Manger kommune
Manglerud prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Manglerud kirke Manglerud sokn Oslo kommune
Marker prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Rømskog kirke Rømskog sokn
Aremark sokn
Klund sokn
Rødenes sokn
Ørje sokn
Øymark sokn
Marker kommune
Marnardal prestegjeld Agder bispedømme Mandal prosti Bjelland kirke Bjelland sokn
Laudal sokn
Øyslebø sokn
Marnardal kommune
Markus prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Markus kirke Markus sokn Oslo kommune
Masfjorden prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Sandnes kyrkje Sandnes sokn
Frøyset sokn
Solheim sokn
Masfjorden kommune
Meland prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Meland kyrkje Meland sokn Meland kommune
Meldal prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Meldal kirke Meldal sokn
Løkken sokn
Meldal kommune
Melhus prestegjeld Nidaros bispedømme Gauldal prosti Melhus kirke Melhus sokn
Flå sokn
Horg sokn
Hølonda sokn
Melhus kommune
Meløy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Meløy kirke Fore og Meløy sokn
Glomfjord sokn
Halsa sokn
Meløy kommune|
Mjøndalen prestegjeld Tunsberg bispedømme Eiker prosti Mjøndalen kirke Mjøndalen sokn Nedre Eiker kommune
Mo prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Mo kirke Mo sokn Rana kommune
Modum prestegjeld Tunsberg bispedømme Eiker prosti Modum kirke Modum sokn Modum kommune
Molde domkirke prestegjeld Møre bispedømme Molde domprosti Molde domkirke Molde domkirke sokn Molde kommune
Moss prestegjeld Borg bispedømme Vestre Borgesyssel prosti Moss kirke Moss sokn Moss kommune
Målselv prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Troms prosti Målselv kirke Målselv sokn
Øverbygd sokn
Målselv kommune
Måsøy prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Hammerfest prosti Måsøy kirke Måsøy sokn Måsøy kommune
Namsskogan prestegjeld Nidaros bispedømme Namdal prosti Namsskogan kirke Namsskogan sokn
Røyrvik sokn
Namsskogan kommune
Namsos prestegjeld Nidaros bispedømme Namdal prosti Namsos kirke Namsos sokn
Klinga sokn
Vemundvik sokn
Namsos kommune
Nannestad prestegjeld Borg bispedømme Øvre Romerike prosti Nannestad kirke Nannestad sokn
Bjørke sokn
Holter sokn
Stensgård sokn
Nannestad kommune
Narvik prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Narvik kirke Narvik sokn Narvik kommune
Nedre Eiker prestegjeld Tunsberg bispedømme Eiker prosti Nedre Eiker kirke Nedre Eiker sokn Nedre Eiker kommune
Nedre Stjørdal prestegjeld Nidaros bispedømme Stjørdal prosti Stjørdal kirke Stjørdal sokn
Lånke sokn
Skatval sokn
Stjørdal kommune
Nesna prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Helgeland prosti Nesna kirke Nesna sokn Nesna kommune
Nesnet prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Nenset kirke Nenset sokn
Gimsøy sokn
Skien kommune
Nes prestegjeld Borg bispedømme Østre Romerike prosti Nes kirke Nes sokn
Fenstad sokn
Ingeborgrud sokn
Udenes sokn
Nes kommune i Akershus
Nes prestegjeld Tunsberg bispedømme Hallingdal prosti Nes kirke Nes sokn
Flå sokn
Nes kommune i Buskerud
Flå kommune
Nes prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Nes kirke Nes sokn
Helgøya sokn
Stavsjø sokn
Ringsaker kommune
Nesodden prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Nesodden kirke Nesodden sokn
Gjøfjell sokn
Skoklefall sokn
Nesodden kommune
Nesset prestegjeld Møre bispedømme Indre Romsdal prosti Nesset kyrkje Nesset sokn
Eikesdal sokn
Eresfjord sokn
Vistdal sokn
Nesset kommune
Nidaros domkirke prestegjeld Nidaros bispedømme Nidaros domprosti Nidarosdomen Nidaros domkirke sokn
Vår Frue sokn
Trondheim kommune
Nissedal prestegjeld Agder bispedømme Vest-Telemark prosti Nissedal kyrkje Nissedal sokn
Treungen sokn
Nissedal kommune
Nittedal prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Nittedal kirke Nittedal sokn
Hakadal sokn
Nittedal kommune
Nord-Audnedal prestegjeld Agder bispedømme Mandal prosti Åseral kyrkje Åseral sokn
Grindheim sokn
Konsmo sokn
Åseral kommune
Audnedal kommune
Nord-Aurdal prestegjeld Hamar bispedømme Valdres prosti Aurdal kyrkje Aurdal sokn
Skrautvål sokn
Svenes sokn
Tingnes sokn
Tisleidalen sokn
Ulnes sokn
Nord-Aurdal kommune
Nordberg prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Nordberg kirke Nordberg sokn
Maridalen sokn
Oslo kommune
Norddal prestegjeld Møre bispedømme Austre Sunnmøre prosti Norddal kyrkje Norddal sokn Norddal kommune
Norderhov prestegjeld Tunsberg bispedømme Ringerike prosti Norderhov kirke Norderhov og Ask sokn
Lunder sokn
Tyristrand sokn
Veme sokn
Ringerike kommune
Nord-Fron prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Sødorp kyrkje Sødorp sokn
Kvam sokn
Kvikne sokn
Skåbu sokn
Nord-Fron kommune
Nordkapp prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Hammerfest prosti Honningsvåg kirke Nordkapp sokn Nordkapp kommune
Nordlandet prestegjeld Møre bispedømme Ytre Nordmøre prosti Nordlandet kyrkje Nordlandet sokn Kristiansund kommune
Nord-Rana prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Nord-Rana kirke Nord-Rana sokn
Nevernes sokn
Røssvoll sokn
Sjona sokn
Rana kommune
Nordre Land prestegjeld Hamar bispedømme Hadeland og Land prosti Lunde kirke Lunde sokn
Nordsinni sokn
Torpa sokn
Østsinni sokn
Nordre Land kommune
Nordreisa prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Troms prosti Nordreisa kirke Nordreisa sokn Nordreisa kommune
Nord-Odal prestegjeld Hamar bispedømme Vinger og Odal prosti Mo kirke Mo sokn
Sand sokn
Nord-Odal kommune
Nordstrand prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Nordstrand kirke Nordstrand sokn
Ljan sokn
Oslo kommune
Nore prestegjeld Tunsberg bispedømme Kongsberg prosti Nore kirke Nore sokn
Tunhovd sokn
Uvdal sokn
Nore og Uvdal kommune
Norheim prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Norheim kyrkje Nordheim sokn Karmøy kommune
Notodden prestegjeld Agder bispedømme Aust-Telemark prosti Notodden kyrkje Notodden sokn Notodden kommune
Nærøy prestegjeld Nidaros bispedømme Nærøy prosti Nærøy kirke Nærøy sokn Nærøy kommune
Nøtterøy prestegjeld Tunsberg bispedømme Tunsberg domprosti Nøtterøy kirke Nøtterøy sokn
Teie sokn
Torød sokn
Nøtterøy kommune
Odda prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Odda kyrkje Odda sokn
Røldal sokn
Skare sokn
Tyssedal sokn
Odda kommune
Oddernes prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Oddernes kirke Oddernes sokn
Torridal sokn
Kristiansand kommune
Ofoten prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Evenes sokn
Tjeldsund sokn
Evenes kommune
Tjeldsund kommune
Olsvik prestegjeld Bjørgvin bispedømme Laksevåg prosti Olsvik kirke Olsvik sokn Bergen kommune
Onsøy prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Onsøy kirke Onsøy sokn
Gressvik sokn
Fredrikstad kommune
Oppegård prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Oppegård kirke Oppegård sokn
Greverud sokn
Kolbotn sokn
Oppegård kommune
Oppdal prestegjeld Nidaros bispedømme Gauldal prosti Oppdal kirke Oppdal sokn
Fagerhaug sokn
Lønset sokn
Oppdal kommune
Oppsal prestegjeld Oslo bispedømme Søndre Aker prosti Oppsal kirke Oppsal sokn Oslo kommune
Orkdal prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Orkanger kirke Orkanger sokn
Geitastrand sokn
Orkland sokn
Orkdal kommune
Os prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Østerdal prosti Os kirke Os sokn
Dalsbygda sokn
Narbuvoll sokn
Os kommune i Hedmark
Os prestegjeld Bjørgvin bispedømme Midhordland prosti Os kyrkje Os sokn Os kommune i Hordaland
Oslo domkirke prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Oslo domkirke Oslo domkirke sokn
Trefoldighet sokn
Oslo kommune
Osterfjorden prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Ostereidet kyrkje Ostereidet sokn
Mo sokn
Vike sokn
Lindås kommune
Osterøy prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordhordland prosti Bruvik sokn
Osterøy sokn
Hamre sokn
Haus sokn
Hosanger sokn
Osterøy kommune
Ottestad prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Ottestad kirke Ottestad sokn Stange kommune
Overhalla prestegjeld Nidaros bispedømme Namdal prosti Ranem kirke Ranem sokn
Høylandet sokn
Skage sokn
Overhalla kommune
Høylandet kommune
Paulus prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Paulus kirke Paulus sokn Oslo kommune
Porsgrunn prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Finnmark prosti Porsanger kirke Porsanger sokn Porsanger kommune
Porsgrunn prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Porsgrunn kirke Porsgrunn sokn
Vestre Porsgrunn sokn
Porsgrunn kommune
Rakkestad prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Rakkestad kirke Rakkestad sokn
Degernes sokn
Os sokn
Rakkestad kommune
Randaberg prestegjeld Stavanger bispedømme Tungenes prosti Randaberg kirke Randaberg sokn
Grødem sokn
Kvitsøy sokn
Randaberg kommune
Kvitsøy kommune
Randesund prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Randesund kirke Randesund sokn
Hånes sokn
Kristiansand kommune
Ranheim prestegjeld Nidaros bispedømme Strinda prosti Ranheim kirke Ranheim sokn
Charlottenlund sokn
Trondheim kommune
Raufoss sokn Hamar bispedømme Toten prosti Raufoss kirke Raufoss sokn Vestre Toten kommune
Rauland prestegjeld Agder bispedømme Vest-Telemark prosti Rauland kyrkje Rauland sokn
Møsstrond sokn
Øyfjell sokn
Vinje kommune
Re prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Våle kirke Våle sokn
Fon sokn
Ramnes sokn
Undrumsdal sokn
Vivestad sokn
Re kommune
Rendalen prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Østerdal prosti Øvre Rendal kirke Øvre Rendal sokn
Hanestad sokn
Sjøli sokn
Ytre Rendal sokn
Rendalen kommune
Rennebu prestegjeld Nidaros bispedømme Gauldal prosti Rennebu kirke Rennebu sokn
Berkåk sokn
Innset sokn
Rennebu kommune
Rennesøy prestegjeld Stavanger bispedømme Søre Ryfylke prosti Rennesøy kyrkje Rennesøy sokn
Mosterøy sokn
Rennesøy kommune
Rindal prestegjeld Møre bispedømme Indre Nordmøre prosti Rindal kyrkje Rindal sokn Rindal kommune
Ringebu prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Ringebu kyrkje Ringebu sokn
Fåvang sokn
Venabygd sokn
Ringebu kommune
Ringsaker prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Ringsaker kirke Ringsaker sokn
Åsmarka sokn
Ringsaker kommune
Ris prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Ris kirke Ris sokn Oslo kommune
Riska prestegjeld Stavanger bispedømme Sandnes prosti Riska kirke Riska sokn
Høle sokn
Sandnes kommune
Risør prestegjeld Agder bispedømme Aust-Nedenes prosti Risør kirke Risør sokn
Indre Søndeled sokn
Ytre Søndeled sokn
Risør kommune
Rjukan prestegjeld Agder bispedømme Aust-Telemark prosti Rjukan kyrkje Rjukan sokn Tinn kommune
Rollag prestegjeld Tunsberg bispedømme Kongsberg prosti Rollag kirke Rollag sokn
Veggli sokn
Rollag kommune
Rolvsøy prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Rolvsøy kirke Rolvsøy sokn Fredrikstad kommune
Romedal prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Romedal kirke Romedal sokn
Vallset sokn
Stange kommune
Rossabø prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Rossabø kyrkje Rossabø sokn Haugesund kommune
Rygge prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Rygge kirke Rygge sokn
Ekholt sokn
Rygge kommune
Rælingen prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Rælingen kirke Rælingen sokn
Øvre Rælingen sokn
Rælingen kommune
Røa prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Røa kirke Røa sokn
Sørkedalen sokn
Oslo kommune
Rødtvet prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Rødtvet kirke Rødtvet sokn Oslo kommune
Rødøy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Helgeland prosti Rødøy kirke Rødøy sokn
Rødøy indre sokn
Rødøy kommune
Rønvik prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Rønvik kirke Rønvik sokn
Kjerringøy sokn
Bodø kommune
Røros prestegjeld Nidaros bispedømme Gauldal prosti Røros kirke Røros sokn
Brekken sokn
Glåmos sokn
Hitterdalen sokn
Røros kommune
Røyken prestegjeld Tunsberg bispedømme Lier prosti Røyken kirke Røyken sokn
Slemmestad og Nærsnes sokn
Åros sokn
Røyken kommune
Råde prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Råde kirke Råde sokn Råde kommune
Sagene prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Sagene kirke Sagene sokn
Iladalen sokn
Oslo kommune
Salangen prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Troms prosti Salangen kirke Salangen sokn
Lavangen sokn
Salangen kommune
Lavangen kommune
Salhus prestegjeld Bjørgvin bispedømme Arna og Åsane prosti Salhus kirke Salhus sokn Bergen kommune
Saltdal prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Salten prosti Saltdal kirke Saltdal sokn
Øvre Saltdal sokn
Saltdal kommune
Saltstraumen prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Saltstraumen kirke Saltstraumen sokn Bodø kommune
Samnanger prestegjeld Bjørgvin bispedømme Midhordland prosti Samnanger kyrkje Samnanger sokn Samnanger kommune
Sandar prestegjeld Tunsberg bispedømme Sandar prosti Sandar kirke Sandar sokn
Vesterøy sokn
Sandefjord kommune
Sande prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Sande kyrkje Sande sokn
Gursken sokn
Sande kommune i Møre og Romsdal
Sande prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Sande kirke Sande sokn Sande kommune i Vestfold
Sandefjord prestegjeld Tunsberg bispedømme Sandar prosti Sandefjord kirke Sandefjord sokn Sandefjord kommune
Sandnes prestegjeld Stavanger bispedømme Sandnes prosti Sandnes kirke Sandnes sokn
Lura sokn
Sandnes kommune
Sandsvær prestegjeld Tunsberg bispedømme Kongsberg prosti Efteløt kirke Efteløt sokn
Hedenstad sokn
Komnes sokn
Tuft sokn
Kongsberg kommune
Sandtorg prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Sandtorg kirke Sandtorg sokn Harstad kommune
Sandviken prestegjeld Bjørgvin bispedømme Bergen domprosti Sandviken kirke Sandviken sokn Bergen kommune
St. Johannes prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti St. Johannes kirke St. Johannes sokn Stavanger kommune
St. Petri prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti St. Petri kirke St. Petri sokn Stavanger kommune
Sannidal prestegjeld Agder bispedømme Bamble prosti Sannidal kirke Sannidal sokn Kragerø kommune
Sarpsborg prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Sarpsborg kirke Sarpsborg sokn Sarpsborg kommune
Sauda prestegjeld Stavanger bispedømme Nordre Ryfylke prosti Sauda kyrkje Sauda sokn Sauda kommune
Sauherad prestegjeld Agder bispedømme Nedre Telemark prosti Sauherad kyrkje Sauherad sokn
Nes sokn
Sauherad kommune
Sel prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Sel kirke Sel sokn
Heidal sokn
Nord-Sel sokn
Sel kommune
Selbu prestegjeld Nidaros bispedømme Stjørdal prosti Selbu kirke Selbu sokn
Tydal sokn
Selbu kommune
Selje prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Selje kyrkje Selje sokn
Ervik sokn
Leikanger sokn
Selje kommune
Seljord prestegjeld Agder bispedømme Nedre Telemark prosti Seljord kyrkje Seljord sokn
Flatdal sokn
Åmotsdal sokn
Seljord kommune
Sem prestegjeld Tunsberg bispedømme Tunsberg domprosti Sem kirke Sem sokn
Slagen sokn
Tønsberg kommune
Sigdal prestegjeld Tunsberg bispedømme Eiker prosti Sigdal kirke Sigdal sokn
Eggedal sokn
Sigdal kommune
Siljan prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Siljan kirke Siljan sokn Siljan kommune
Sinsen prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Sinsen kirke Sinsen sokn
Hasle sokn
Oslo kommune
Sirdal prestegjeld Agder bispedømme Lister prosti Tonstad kirke Tonstad sokn
Øvre Sirdal sokn
Sirdal kommune
Skaun prestegjeld Nidaros bispedømme Orkdal prosti Skaun kirke Skaun sokn
Buvik sokn
Børsa sokn
Skaun kommune
Skedsmo prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Skedsmo kirke Skedsmo sokn Skedsmo kommune
Skien prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Skien kirke Skien sokn Skien kommune
Skiptvet prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Skiptvet kirke Skiptvet sokn Skiptvet kommune
Skjeberg prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Skjeberg kirke Skjeberg sokn
Hafslund sokn
Ingedal sokn
Skjebergdalen sokn
Ullerøy sokn
Sarpsborg kommune
Skjerstad prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Salten prosti Skjerstad kirke Skjerstad sokn
Misvær sokn
Bodø kommune
Skjervøy prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Troms prosti Skjervøy kirke Skjervøy sokn Skjervøy kommune
Skjold prestegjeld Bjørgvin bispedømme Fana prosti Skjold kirke Skjold sokn Bergen kommune
Skjold prestegjeld Stavanger bispedømme Nordre Ryfylke prosti Skjold kyrkje Skjold sokn
Vats sokn
Sveio kommune
Vindafjord kommune
Skjåk prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Skjåk kyrkje Skjåk sokn
Nordberg sokn
Skjåk kommune
Skoger Tunsberg bispedømme Drammen prosti Skoger kirke Skoger sokn
Konnerud sokn
Drammen kommune
Skogn prestegjeld Nidaros bispedømme Sør-Innherad prosti Alstadhaug sokn
Ekne sokn
Markabygd sokn
Levanger kommune
Skudenes prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Falnes kyrkje Falnes sokn
Ferkingstad sokn
Karmøy kommune
Skøyen prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Skøyen kirke Skøyen sokn
Bygdøy sokn
Oslo kommune
Skånland prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Skånland kirke Skånland sokn
Astafjord sokn
Tovik sokn
Skånland kommune
Skåre prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Skåre kyrkje Skåre sokn Haugesund kommune
Skårer prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Skårer kirke Skårer sokn Lørenskog kommune
Slettebakken prestegjeld Bjørgvin bispedømme Fana prosti Slettebakken kirke Slettebakken sokn Bergen kommune
Snåsa prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Snåsa kirke Snåsa sokn Snåsa kommune
Sofienberg prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Sofienberg kirke Sofienberg sokn Oslo kommune
Sogndal prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Stedje kyrkje Stedje sokn
Fjærland sokn
Kaupanger sokn
Norum sokn
Sogndal kommune
Sokndal prestegjeld Stavanger bispedømme Dalane prosti Sokndal kyrkje Sokndal sokn Sokndal kommune
Sola prestegjeld Stavanger bispedømme Sandnes prosti Sola kirke Sola sokn
Ræge sokn
Sørnes sokn
Tananger sokn
Sola kommune
Solum prestegjeld Agder bispedømme Skien prosti Solum kirke Solum sokn
Kilebygda sokn
Melum sokn
Skotfoss sokn
Skien kommune
Solund prestegjeld Bjørgvin bispedømme Ytre Sogn prosti Solund kyrkje Solund sokn Solund kommune
Sortland prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Vesterålen prosti Sortland kirke Sortland sokn
Indre Eidsfjord sokn
Sigerfjord sokn
Sortland kommune
Sparbu prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Henning sokn
Mære sokn
Ogndal sokn
Steinkjer kommune
Spjelkavik prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Spjelkavik kyrkje Spjelkavik sokn Ålesund kommune
Spydeberg prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Spydeberg kirke Spydeberg sokn
Heli sokn
Hovin sokn
Spydeberg kommune
Stadsbygd prestegjeld Nidaros bispedømme Fosen prosti Stadsbygd kirke Stadsbygd sokn
Hasselvika sokn
Rissa sokn
Sør-Stjørna sokn
Rissa kommune
Stamsund prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Lofoten prosti Stamsund kirke Stamsund sokn
Valberg sokn
Vestvågøy kommune
Stange prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Stange kirke Stange sokn
Tangen sokn
Stange kommune
Stangvik prestegjeld Møre bispedømme Indre Nordmøre prosti Stangvik kyrkje Stangvik sokn
Todalen sokn
Åsskard sokn
Surnadal kommune
Stavanger domkirke prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti Stavanger domkirke Stavanger domkirke sokn Stavanger kommune
Stavern prestegjeld Tunsberg bispedømme Larvik prosti Stavern kirke Stavern sokn Larvik kommune
Steigen prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Salten prosti Steigen kirke Steigen sokn
Leiranger sokn
Nordfold sokn
Steigen kommune
Steinkjer prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Steinkjer kirke Steinkjer sokn
Egge sokn
Steinkjer kommune
Stod prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Stod kirke Stod sokn
Føling sokn
Kvam sokn
Steinkjer kommune
Stokke prestegjeld Tunsberg bispedømme Tunsberg domprosti Stokke kirke Stokke sokn
Arnadal sokn
Skjee sokn
Stokke kommune
Stord prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Stord kyrkje Stord sokn
Nysæter sokn
Stord kommune
Stor-Elvdal prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Østerdal prosti Stor-Elvdal kirke Stor-Elvdal sokn
Sollia sokn
Strand sokn
Stor-Elvdal kommune
Storetveit prestegjeld Bjørgvin bispedømme Fana prosti Storetveit kirke Storetveit sokn
Bønes sokn
Bergen kommune
Stovner prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Stovner kirke Stovner sokn Oslo kommune
Strand prestegjeld Stavanger bispedømme Søre Ryfylke prosti Strand kyrkje Strand sokn
Forsand sokn
Jørpeland sokn
Strand kommune
Stranda prestegjeld Møre bispedømme Austre Sunnmøre prosti Stranda kyrkje Stranda sokn
Liabygda sokn
Stranda kommune
Strinda prestegjeld Nidaros bispedømme Strinda prosti Strinda kirke Strinda sokn
Berg sokn
Trondheim kommune
Strindheim prestegjeld Nidaros bispedømme Strinda prosti Strindheim kirke Strindheim sokn Trondheim kommune
Stryn prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Loen sokn
Nestryn sokn
Oppstryn sokn
Stryn kommune
Strømmen prestegjeld Borg bispedømme Nedre Romerike prosti Strømmen kirke Strømmen sokn Skedsmo kommune
Strømsgodset prestegjeld Tunsberg bispedømme Drammen prosti Strømsgodset kirke Strømsgodset sokn Drammen kommune
Strømsø prestegjeld Tunsberg bispedømme Drammen prosti Strømsø kirke Strømsø sokn
Fjell sokn
Drammen kommune
Støren prestegjeld Nidaros bispedømme Gauldal prosti Støren kirke Støren sokn
Budal sokn
Singsås sokn
Soknedal sokn
Midtre Gauldal kommune
Sula prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Sula kyrkje Sula sokn Sula kommune
Suldal prestegjeld Stavanger bispedømme Nordre Ryfylke prosti Suldal kyrkje Suldal sokn
Erfjord sokn
Jelsa sokn
Sand sokn
Suldal kommune
Sund prestegjeld Bjørgvin bispedømme Vesthordland prosti Sund kyrkje Sund sokn Sund kommune
Sunndal prestegjeld Møre bispedømme Indre Nordmøre prosti Hov sokn
Romfo sokn
Øksendal sokn
Ålvundeid sokn
Sunndal kommune
Surnadal prestegjeld Møre bispedømme Indre Nordmøre prosti Mo sokn
Ranes sokn
Øye sokn
Surnadal kommune
Svalbard prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Svalbard kirke Svalbard sokn Svalbard
Sveio prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Sveio kyrkje Sveio sokn
Førde sokn
Valestrand sokn
Sveio kommune
Svelvik prestegjeld Tunsberg bispedømme Nord-Jarlsberg prosti Svelvik kirke Svelvik sokn Svelvik kommune
Sverresborg prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Sverresborg kirke Sverresborg sokn Trondheim kommune
Svolvær prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Lofoten prosti Svolvær kirke Svolvær sokn
Strandlandet sokn
Vågan kommune
Sykkylven prestegjeld Møre bispedømme Austre Sunnmøre prosti Sykkylven kyrkje Sykkylven sokn
Ikornnes sokn
Sykkylven kommune
Sylling prestegjeld Tunsberg bispedømme Lier prosti Sylling kirke Sylling sokn
Sjåstad sokn
Lier kommune
Synnylven prestegjeld Møre bispedømme Austre Sunnmøre prosti Synnylven kyrkje Synnylven sokn
Geiranger sokn
Synnylven kommune
Sælen prestegjeld Bjørgvin bispedømme Laksevåg prosti Sælen kirke Sælen sokn Bergen kommune
Søgne prestegjeld Agder bispedømme Mandal prosti Søgne kirke Søgne sokn
Finsland sokn
Greipstad sokn
Søgne kommune
Sømna prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Helgeland prosti Sømna kirke Sømna sokn Sømna kommune
Søndre Land prestegjeld Hamar bispedømme Hadeland og Land prosti Søndre Land kirke Søndre Land sokn
Fluberg sokn
Skute sokn
Søndre Land kommune
Søndre Slagen prestegjeld Tunsberg bispedømme Tunsberg domprosti Søndre Slagen kirke Søndre Slagen sokn Tønsberg kommune
Sør-Audnedal prestegjeld Agder bispedømme Mandal prosti Valle kirke Valle sokn
Spangereid sokn
Vigmostad sokn
Lindesnes kommune
Sør-Aurdal prestegjeld Hamar bispedømme Valdres prosti Bagn kyrkje Bagn sokn
Begnadalen sokn
Hedalen sokn
Leirskogen sokn
Reinli sokn
Sør-Aurdal kommune
Søreide prestegjeld Bjørgvin bispedømme Fana prosti Søreide kirke Søreide sokn Bergen kommune
Sørfold prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Salten prosti Sørfold kirke Sørfold sokn Sørfold kommune
Sør-Fron prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Sør-Fron kyrkje Sør-Fron sokn Sør-Fron kommune
Sør-Odal prestegjeld Hamar bispedømme Vinger og Odal prosti Strøm kirke Strøm sokn
Oppstad sokn
Ulleren sokn
Sør-Odal kommune
Sørreisa prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Senja prosti Sørreisa kirke Sørreisa sokn
Dyrøy sokn
Sørreisa kommune
Dyrøy kommune
Sørum prestegjeld Borg bispedømme Østre Romerike prosti Sørum kirke Sørum sokn
Blaker sokn
Frogner sokn
Sørum kommune
Sør-Varanger prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Varanger prosti Sør-Varanger kirke Sør-Varanger sokn Sør-Varanger kommune
Tana og Nesseby prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Indre Finnmark prosti Tana kirke Tana sokn
Nesseby sokn
Polmak sokn
Tana kommune
Nesseby kommune
Tangen prestegjeld Tunsberg bispedømme Drammen prosti Tangen kirke Tangen sokn Drammen kommune
Tanum prestegjeld Oslo bispedømme Bærum prosti Tanum kirke Tanum sokn Bærum kommune
Tasta prestegjeld Stavanger bispedømme Tungenes prosti Tasta kirke Tasta sokn
Vardeneset sokn
Stavanger kommune
Tempe prestegjeld Nidaros bispedømme Strinda prosti Tempe kirke Tempe sokn
Bratsberg sokn
Trondheim kommune
Tiller prestegjeld Nidaros bispedømme Heimdal prosti Tiller kirke Tiller sokn Trondheim kommune
Time prestegjeld Stavanger bispedømme Jæren prosti Time kyrkje Time sokn
Bryne sokn
Undheim sokn
Time kommune
Tingvoll prestegjeld Møre bispedømme Indre Nordmøre prosti Tingvoll kyrkje Tingvoll sokn
Straumsnes sokn
Tingvoll kommune
Tinn prestegjeld Agder bispedømme Aust-Telemark prosti Atrå kyrkje Atrå sokn
Austbygda sokn
Hovin sokn
Mæl sokn
Tinn kommune
Tjølling prestegjeld Tunsberg bispedømme Larvik prosti Tjølling kirke Tjølling sokn
Østre Halsen sokn
Larvik kommune
Tjøme prestegjeld Tunsberg bispedømme Tunsberg domprosti Tjøme kirke Tjøme sokn
Hvasser sokn
Tjøme kommune
Tokke prestegjeld Agder bispedømme Vest-Telemark prosti Eidsborg, Mo og Skafså sokn
Høydalsmo og Lårdal sokn
Tokke kommune
Tolga prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Østerdal prosti Tolga kirke Tolga sokn
Holøydalen sokn
Vingelen sokn
Tolga kommune
Tonsen prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Tonsen kirke Tonsen sokn Oslo kommune
Torshov prestegjeld Oslo bispedømme Nordre Aker prosti Torshov kirke Torshov sokn Oslo kommune
Torvastad prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Torvastad kyrkje Torvastad sokn
Utsira sokn
Karmøy kommune
Utsira kommune
Tranøy prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Senja prosti Tranøy kirke Tranøy sokn Tranøy kommune
Trefoldighet prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Trefoldighetskirken Trefoldighet sokn Arendal kommune
Tromsø domkirke prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Tromsø domkirke Tromsø domkirke sokn Tromsø kommune
Tromsøysund prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Tromsø domprosti Tromsøysund kirke Tromsøysund sokn
Ullsfjord sokn
Tromsø kommune
Tromøy prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Tromøy kirke Tromøy sokn Arendal kommune
Trondenes prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Trondenes prosti Trondenes kirke Trondenes sokn
Bjarkøy og Sandsøy sokn
Grytøy sokn
Harstad kommune
Trysil prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Østerdal prosti Trysil kirke Trysil sokn
Ljørdalen sokn
Nordre Trysil sokn
Plassen sokn
Søre Osen sokn
Tørberget sokn
Østby sokn
Trysil kommune
Trøgstad prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Trøgstad kirke Trøgstad sokn
Båstad sokn
Trøgstad kommune
Tune prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Tune kirke Tune sokn
Holleby sokn
Sarpsborg kommune
Tveit prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Tveit kirke Tveit sokn Kristiansand kommune
Tønsberg domkirke prestegjeld Tunsberg bispedømme Tønsberg domprosti Tønsberg domkirke Tønsberg domkirke sokn Tønsberg kommune
Tynset prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Østerdal prosti Tynset kirke Tynset sokn
Brydalen sokn
Kvikne sokn
Tylldalen sokn
Tynset kommune
Tysfjord prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Ofoten prosti Kjøpsvik kirke Kjøpsvik sokn
Drag/Helland sokn
Korsnes sokn
Tysfjord kommune
Tysnes prestegjeld Bjørgvin bispedømme Sunnhordland prosti Tysnes kyrkje Tysnes sokn
Onarheim sokn
Reksteren sokn
Uggdal sokn
Tysnes kommune
Tysvær prestegjeld Stavanger bispedømme Nordre Ryfylke prosti Tysvær kyrkje Tysvær sokn
Bokn sokn
Førresfjorden sokn
Nedstrand sokn
Tysvær kommune
Ullensaker prestegjeld Borg bispedømme Øvre Romerike prosti Ullensaker kirke Ullensaker sokn
Furuset sokn
Ullensaker kommune
Ullensvang prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Ullensvang kyrkje Ullensvang sokn
Eidfjord sokn
Jondal sokn
Kinsarvik sokn
Utne sokn
Ullensvang kommune
Ullern prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Ullern kirke Ullern sokn Oslo kommune
Ulstein prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Ulstein kyrkje Ulstein sokn
Hareid sokn
Ulstein kommune
Hareid kommune
Ulvik prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Ulvik kyrkje Ulvik sokn
Granvin sokn
Ulvik kommune
Uranienborg prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Uranienborg kirke Uranienborg sokn Oslo kommune
Vadsø prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Varanger prosti Vadsø kirke Vadsø sokn Vadsø kommune
Vaksdal prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Vaksdal kyrkje Vaksdal sokn
Bergsdalen sokn
Dale sokn
Eksingedalen sokn
Stamnes sokn
Vaksdal kommune
Valle prestegjeld Agder bispedømme Otredal prosti Valle kyrkje Valle sokn
Bykle sokn
Hylestad sokn
Valle kommune
Bykle kommune
Vang prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Vang kirke Vang sokn
Heensåsen sokn
Høre sokn
Øye sokn
Hamar kommune
Vang prestegjeld Hamar bispedømme Valdres prosti Vang kyrkje Vang sokn Vang kommune
Vanylven prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Vanylven kyrkje Vanylven sokn
Rovde sokn
Syvde sokn
Åram sokn
Vanylven kommune
Vardal prestegjeld Hamar bispedømme Toten prosti Vardal kirke Vardal sokn
Bråstad sokn
Hunn sokn
Gjøvik kommune
Varden prestegjeld Stavanger bispedømme Stavanger domprosti Varden kirke Varden prestegjeld Stavanger kommune
Vardø prestegjeld Nord-Hålogaland bispedømme Varanger prosti Vardø kirke Vardø sokn Vardø kommune
Varteig prestegjeld Borg bispedømme Sarpsborg prosti Varteig kirke Varteig sokn Sarpsborg kommune
Vatne prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Vatne kyrkje Vatne sokn
Brattvåg sokn
Hamnsund sokn
Haram kommune
Vefsn prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Indre Helgeland prosti Dolstad sokn
Drevja sokn
Elsfjord sokn
Vefsn kommune
Vega prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Helgeland prosti Vega kirke Vega sokn Vega kommune
Veldre prestegjeld Hamar bispedømme Hamar domprosti Brumunddal kirke Brumunddal sokn
Veldre sokn
Ringsaker kommune
Velfjord prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Helgeland prosti Velfjord kirke Velfjord og Tosen sokn Brønnøy kommune
Vennesla prestegjeld Agder bispedømme Otredal prosti Vennesla kyrkje Vennesla sokn
Hægeland sokn
Øvrebø sokn
Vennesla kommune
Verdal prestegjeld Nidaros bispedømme Sør-Innherad prosti Stiklestad sokn
Vera sokn
Vinne sokn
Vuku sokn
Verdal kommune
Verran prestegjeld Nidaros bispedømme Nord-Innherad prosti Verran kirke Verran sokn
Malm sokn
Verran kommune
Vestby prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Vestby kirke Vestby sokn
Garder sokn
Hvitsten sokn
Såner sokn
Vestby kommune
Vestnes prestegjeld Møre bispedømme Indre Romsdal prosti Vestnes kyrkje Vestnes sokn
Fiksdal sokn
Tresfjord sokn
Vike sokn
Vestnes kommune
Vestre Aker prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Vestre Aker kirke Vestre Aker sokn
Bakkehaugen sokn
Oslo kommune
Vestre Gausdal prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Vestre Gausdal kirke Vestre Gausdal sokn
Aulstad sokn
Svatsum sokn
Gausdal kommune
Vestre Moland prestegjeld Agder bispedømme Vest-Nedenes prosti Lillesand kirke Lillesand sokn
Høvåg sokn
Lillesand kommune
Vestre Slidre prestegjeld Hamar bispedømme Valdres prosti Slidre kyrkje Slidre sokn
Lomen sokn
Røn sokn
Vestre Slidre kommune
Vik prestegjeld Bjørgvin bispedømme Ytre Sogn prosti Vik kyrkje Vik sokn
Arnafjord sokn
Feios sokn
Fresvik sokn
Vangsnes sokn
Vik kommune
Vikedal prestegjeld Stavanger bispedømme Nordre Ryfylke prosti Vikedal kyrkje Vikedal sokn
Imsland sokn
Sandeid sokn
Vindafjord kommune
Vikna prestegjeld Nidaros bispedømme Nærøy prosti Vikna kirke Vikna sokn Vikna kommune
Vinger prestegjeld Hamar bispedømme Vinger og Odal prosti Vinger kirke Vinger sokn Kongsvinger kommune
Vinje prestegjeld Agder bispedømme Vest-Telemark prosti Vinje kyrkje Vinje sokn
Grungedal sokn
Nesland sokn
Vinje kommune
Voie prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Voie kirke Voie sokn
Flekkerøy sokn
Kristiansand kommune
Voksen prestegjeld Oslo bispedømme Vestre Aker prosti Voksen kirke Voksen sokn Oslo kommune
Volda prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Volda kyrkje Volda sokn
Austefjord sokn
Dalsfjord sokn
Kilsfjord sokn
Volda kommune
Volsdalen prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Volsdalen kyrkje Volsdalen sokn Ålesund kommune
Voss prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Voss kyrkje Voss sokn
Evanger sokn
Raundalen sokn
Voss kommune
Vossestrand prestegjeld Bjørgvin bispedømme Hardanger og Voss prosti Oppheim kyrkje Oppheim sokn
Vinje sokn
Voss kommune
Værøy prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Bodø domprosti Værøy kirke Værøy sokn
Røst sokn
Værøy kommune
Røst kommune
Vågan prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Lofoten prosti Vågan kirke Vågan sokn
Gimsøy og Strauman sokn
Henningsvær sokn
Vågan kommune
Vågsbygd prestegjeld Agder bispedømme Kristiansand domprosti Vågsbygd kirke Vågsbygd sokn Kristiansand kommune
Vågsøy prestegjeld Bjørgvin bispedømme Nordfjord prosti Vågsøy kyrkje Vågsøy sokn Vågsøy kommune
Vågå prestegjeld Hamar bispedømme Nord-Gudbrandsdal prosti Vågå kyrkje Vågå sokn Vågå kommune
Våler prestegjeld Hamar bispedømme Solør prosti Våler kirke Våler sokn
Gravberget sokn
Våler kommune i Hedmark
Våler prestegjeld Borg bispedømme Østre Borgesyssel prosti Våler kirke Våler sokn
Svinndal sokn
Våler kommune i Østfold
Vålerengen prestegjeld Oslo bispedømme Oslo domprosti Vålerenga kirke Vålerengen sokn
Gamlebyen sokn
Oslo kommune
Vår Frelser prestegjeld Stavanger bispedømme Karmsund prosti Vår Frelser kirke Vår Frelser sokn Haugesund kommune
Øksnes prestegjeld Sør-Hålogaland bispedømme Vesterålen prosti Øksnes kirke Øksnes sokn
Langenes sokn
Øksnes kommune
Ølen prestegjeld Stavanger bispedømme Nordre Ryfylke prosti Ølen kyrkje Ølen sokn
Bjoa sokn
Vikebygd sokn
Vindafjord kommune
Øre prestegjeld Møre bispedømme Indre Nordmøre prosti Øre kyrkje Øre sokn
Gjemnes sokn
Gjemnes kommune
Ørland prestegjeld Nidaros bispedømme Fosen prosti Ørland kirke Ørland sokn Ørland kommune
Ørskog prestegjeld Møre bispedømme Austre Sunnmøre prosti Ørskog kyrkje Ørskog sokn
Skodje sokn
Stordal sokn
Ørskog kommune
Skodje kommune
Stordal kommune
Ørsta prestegjeld Møre bispedømme Søre Sunnmøre prosti Ørsta kyrkje Ørsta sokn
Vartdal sokn
Ørsta kommune
Østenstad prestegjeld Oslo bispedømme Asker prosti Østenstad kirke Østenstad sokn
Heggedal sokn
Asker kommune
Østre Aker prestegjeld Oslo bispedømme Østre Aker prosti Østre Aker kirke Østre Aker sokn Oslo kommune
Østre Fredrikstad prestegjeld Borg bispedømme Fredrikstad domprosti Østre Fredrikstad kirke Østre Fredrikstad sokn Fredrikstad kommune
Østre Gausdal prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Østre Gausdal kirke Østre Gausdal sokn
Follebu sokn
Gausdal kommune
Østre Toten prestegjeld Hamar bispedømme Toten prosti Hoff kirke Hoff sokn
Kapp sokn
Nordlien sokn
Østre Toten kommune
Øvre Stjørdal prestegjeld Nidaros bispedømme Stjørdal prosti Hegra kirke Hegra sokn
Meråker sokn
Stjørdal kommune
Meråker kommune
Øyer prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Gudbrandsdal prosti Øyer kirke Øyer sokn
Tretten sokn
Øyer kommune
Øyestad prestegjeld Agder bispedømme Arendal prosti Øyestad kirke Øyestad sokn Arendal kommune
Øygarden prestegjeld Bjørgvin bispedømme Vesthordland prosti Øygarden kyrkje Øygarden sokn Øygarden kommune
Øystre Slidre prestegjeld Hamar bispedømme Valdres prosti Hegge kyrkje Hegge sokn
Lidar sokn
Rogne sokn
Volbu sokn
Øystre Slidre kommune
Ådal prestegjeld Tunsberg bispedømme Ringerike prosti Viker kirke Viker sokn
Hval sokn
Nes sokn
Ringerike kommune
Åfjord prestegjeld Nidaros bispedømme Fosen prosti Åfjord kirke Åfjord sokn Åfjord kommune
Ål prestegjeld Tunsberg bispedømme Hallingdal prosti Ål kirke Ål sokn
Leveld sokn
Torpo sokn
Ål kommune
Ålesund prestegjeld Møre bispedømme Nordre Sunnmøre prosti Ålesund kyrkje Ålesund sokn Ålesund kommune
Åmli prestegjeld Agder bispedømme Aust-Nedenes prosti Åmli kirke Åmli sokn
Gjøvdal sokn
Åmli kommune
Åmot prestegjeld Hamar bispedømme Sør-Østerdal prosti Åmot kirke Åmot sokn
Deset sokn
Nordre Osen sokn
Åmot kommune
Årdal prestegjeld Bjørgvin bispedømme Indre Sogn prosti Nedre Årdal kyrkje Nedre Årdal sokn
Øvre Årdal sokn
Årdal kommune
Årnes prestegjeld Borg bispedømme Østre Romerike prosti Årnes kirke Årnes sokn
Auli sokn
Nes kommune i Akershus
Årstad prestegjeld Bjørgvin bispedømme Bergen domprosti Årstad kirke Årstad sokn
Fridalen sokn
Bergen kommune
Ås prestegjeld Borg bispedømme Follo prosti Ås kirke Ås sokn
Kroer sokn
Nordby sokn
Ås kommune
Ås sokn Hamar bispedømme Toten prosti Ås kirke Ås sokn Vestre Toten kommune
Åsane prestegjeld Bjørgvin bispedømme Arna og Åsane prosti Åsane kirke Åsane sokn Bergen kommune
Åsnes prestegjeld Hamar bispedømme Solør prosti Åsnes kirke Åsnes sokn
Gjesåsen sokn
Åsnes Finnskog sokn
Åsnes kommune
Åssiden prestegjeld Tunsberg bispedømme Drammen prosti Åssiden kirke Åssiden sokn Drammen kommune

De som faller utafor

Listene over omfatter de fleste prestegjeld. Men de som ble oppretta etter 1814 og som ble oppløst før 2004 faller utafor. Den følgende tabellen omfatter disse, men den er foreløpig ufullstendig ettersom disse må finnes gjennom graving i forskjellige kilder.

Det kan i denne oversikten var noen anakronismer med tanke på plassering i bispedømmer og prostier. Korrigeringer av dette mottas med takk.

Prestegjeld Bispedømme Prosti Hovedkirke Sokn Kommune(r)
Skodje og Vatne Møre Austre Sunnmøre Skodje kyrkje Skodje
Vatne
Skodje kommune
Haram kommune
Sollia Hamar Sør-Østerdal Stor-Elvdal kirke Sollia Stor-Elvdal kommune
Vestre Toten Hamar Toten Ås kirke Ås
Raufoss
Vestre Toten kommune

Referanser

Kilder